Hotărârea nr. 193/2020

Hotărârea 193/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Honore de Balzac din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Honore de Balzac din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Honore de Balzac din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199074 din 13.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199486 din 14.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Honore de Balzac din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c), ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1364;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Honore de Balzac, cu suprafața măsurată de 1.137 mp., provenind din CF nr. 31324 Cluj-Napoca, nr. topo. 10347, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Honore de Balzac din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 193 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 193/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

3

AMPLASAMENT:

Strada HONORE DE BALZAC, intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

J                       3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3

CLUJ-NAPOCA^-OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Honore de Balzac sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 1137 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.Pagina


Anexa nr. 1' la Hotărârea Guvernului nr. 1S3/2006 pentru modificarea și completarea Hotararn Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum ai a, municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Clui-Napcca......................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.IIL20G6-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Mapoca4)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr, 969/2002

•rind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ar al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cîuj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 884 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind aiestarsa domeniului public a! județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor

din Județul C!uj“

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la ^ms public al județului Cluj, precum și al municipiile-- =ș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor cț xjst anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din , ;ez hotărâre.'*

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlu! „Inventarul bunurilor care apa domeniului pubiic al municipiului Cîuj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PfilM-MlNISTRU

CĂLIM POPESCU-TĂFUCEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și întemeicr, Paul Victor Dcbre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Viădesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea Guvernului nr. 193/ZOQS^a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l,'nr. 248 din. 20 martie 2006 și asta si în acest număr bis.

'■         1     .?

[r .                                   ,       2                          ,            " ......

3

4

5

6

1T3 7.     .

•D00

1,080.00

Ri-usircilSJul CM ” Klnpoch

1343

1.37.......

......... . _________ ... ...... ..

3,135

2,562.00

Municipiul CM ’ Napoca

•1344

1.3.7. ... ..1

r:----------------------------------------------- ---------------------- .....

2.1M

2,825,90

ciul - Nyțwxui

1345

1.3.7.       ’

wJ&MttîAteU a rvdr&s cu

10,584

~ 627,631.20

Mirnlși{4(rf CM - NatHX-.'»

J349

U.7.    1 .1

Grfftdre. 0eih eh tu

MHsnldpiud (;țy|«

1 13d7

1.3.7,

Grimare Ureeh»

li,260?

1,§12,00

Uwikjpfjd CRii - NhțJooi

1340 •

1.3-7,

GrMel

2£7B

2.4Q1.20

Municlplîd ■Cl'u[ - Hapoca

. 1349

1.3,7.__________,

Gnilâ

10,650

1,052.361.60

MrmfclfAiî CM - Napoca

J3S0 :

1.37.

GWflhiu

1,784

90.904.00

MunkApl'ji CM ■ Napoca

1351'

1.3,7

Gutlnufut

1,539

91,262.70

Mlrtrtic^wuî CM - Napoca

! 1352

13.7.

Haiducului

3,372

199.959.60

KfrjnkJpM Cluj 7 Napoca

■ 1353_

1.3.7

HeHar Karofy

Municipiul CM' Napoca

1354

Î3.7.

HarnahAH

Municipiul Cluj - Napoca

,1355

1,3.7.

Harnhlta

2,240

132,632.00

MuaIcV*M Cluj - Napoca

: 1366

1.3.7,

(Hârlețuii?!

3.185

3,022.00

MunWplul Ciut *■ Napoca

: 1357

1J.7.

HațBfl.

2,430

123.930.00

MurikipM Cluj - Napctca

1350

1.3. 7,

Haynâl Imre

Muflldphji Cluj - NapftCxn

J359

1.3J.

Heînrfch Haine

490

24.990.00

MUrttMiiui Cluj - ’Hepoce

1.360

1.3.7.

HMtal Ga.țiar

V25

200,192 50

Munidfiiul Cluj - Nftpocj»

1361

1.37.

Harul Barbvsse

7,434

440.836.20

Municipiul CM - Napccu

13S2

î-3.7-

Herculane

5,112

104,541 60

MurtlcfpM CM - Napocs

1303

1.3.7.

Harmann Oberih

ît676

99,386.80

Municipiul Cluj - NajKWH

1304

1.3.7.

Hwxxâ de Babac

1,320

78,276.00

Municipiul C1i?j - Na-ixica

1365

1.3.7.

Horo»

31,694

1,870,454.20

Municipiul CM - Napoca

1366

1.3 j.

Horticultorilor

3,600

213,480.00

MunlsWul C/,11 - Na unea

*367

1.3.7.          ;

S-iun&tfMrfii

M40

85.392.00

MuiuklpM CM ’ NBjfhStn

J36B

1,3,7.

1.7,Stan

MisnMplul CM - Napoca

1369

1.3.7.

lacob              ,                                                               i

3,fe

2.715.80

MunlcM>»l Clu| - Napor-ft

1370 ;

1.3.7,

laiNnlJel

2,5!»

151,215.00

M/.nîdMtf Ck>[ - Napoca

1371 ■

1.3.7,

loncu do Hunedoara

2,550

151.215.00

MuriMpi’itî CM - Napoca

1372

1.3.7,    .

lantu J?anu

1,910

2,292.00

MirnkâpJul CM - Napoca

1373 i

1,3.7.

l*țllor

3686

159.279.60

Munkiphd Cluj - Napoca

1374

1.3.7.

leii om lai

4,085

4.878.00

MirnMp;iri Ciut - Napoca

1375

1.3.7.

latului

2,730

3,276.00

MunlțlpiM CM - Napoca

1370

1.3,7.

Ierbii

1248

1,497,80

Munidjiiui‘ifihr| - Napoca

1377 ;

1,3.7,

Iezer

745

094 00

Municipiul ■dlu] -Nupo^a

1370

1.3>.

llarle Chsndl

757

908.40

Municipiul Ciu - Napoiju

13X9

1,3.7.

Ileana Coafinzeana

1,245

1,494.00

Murildiikil CM -• Napoca /

1300

1.3.7,

lila MAcalaru

13,882

230.202.60

Mun'lc^hul CM - Nfepoca     j

1381

1.3.7,           i

Bri Jurul Ustculuî.

'1,309

71.69370

MunlcsAjl CM - Napoca     1.

1382

1.3.7, .

Mu

’3,34D

198.595.70

Municipiul CM - Napoca

1383

1.3.7.

W-nălîrtl

1J30

4,116.00

Wu.lldpM CM - Napoca

138<â

1.3.7.

Inoceni.iw. Mlcu Klein

1,660

116,220.00

MunldpiEi CM - Napoc#

1385

1,3.7,

Ini nă-Lacuri

13,330

33^583.00

Munfcipiuî Clu| - Napoca

1386 !

13,7,

Inului

3,300

î 68,300.00

Municipii1 CM" Nap<'jca

1387

1-3.7,

580

33,208.66

MunfcjpM CM - Napoes

1380 :

1.3,7,

îoen Alexandru

Munkfyiiul CM - Njipood

1389 1

1.3,7.

icon Budel D&teanu

9.469

11,362.80

MumkăpM CM - Napoca

1390 ;

1.3.7.

loan Gola

651

781.20

MiLnfcMdl Cluj - Napoca

1391 .

0.7.

(oan lacob

2,800

3,360.00

MtjnMphiî CM - Napoca

1392 1

1-3,7.

îaan Oargâ

2,409

2.890.00

juMtk-Jjiiiil CM - Na poc?

1393

1.3.7,

Joan Pop Reteganu

b,6i6

3r61Z00

MunkifpM CU - NrUpoty     ■'

J394 '

1,3,7.

loonRațr.r

1,440

85,392.00

MuriUpM CM -          1

1395

1.3.7.

loan BlavkJ                                   «.

1,147                 _______ _    -          _

1,376.40

MwtlcIpKil CM * Napoca

1397

1.3.7.

ton C«nanț]5

1.560

02,508.00

Myr»KP.p<LU Lr-Hq • rJH|Jr0CW MunMp^ui CM - Napoca

1398

1.3.7,

tenUWco

2,691

153,764.90

MunMpM1 CM * Napoca

13M

1.3.7.. J.

2,310       _           .............

117,810.66:

CM Napoca

1400

1-3.7. i 1-4

SitetMHIaMj

6,178 ■                                                                   ,

366,355,40]

1401

1.3.7, : W

âtajrațaacir de Iu Brad

6,000

£07.337.16

MuzfcW £â?fâ|M>cg


MONITORUL O1CIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.lll.2C06.oala


11.


15.


zl.«.524-,


Comuna Cluj-Napoca


E o.


Suprafața cadastrală în jugăre de 1600 stânjini □sg/i logoi/:


(c)

■wywril

Mo........’«?♦.


CLUJ -NAPOCA


No. | serial


1.


2.


4j


7»'


Intrat la 6 decembrie 1974 nr.5o51 cf.

In baza planurilor de împărțire și comasare și. a tabelelor anexe, asupra imobilelor de sub A.+.lr 21, aduse din cf.nr.L473, se intabulează dreptul de proprietate, fin fat&aî’eăe

STATULUI ROMAN;, ■■■■..        ...               .   .   .

în administrarea directă a

Consiliului popular al munripiului Cluj-Napoea.

Apoi aceste imobile se deslipesc din c.f. nefor-mîhd obiect de circulație în circuitul civil.

Intrat la 9 d.ec.1976 .cu nr,78§3 o«f«

In ..baza....planurilor de eemasare șd împărțire ș.i a tabelelor., anexă,imobilul de sub nr,ser,'A.i>17 se:!-d«?^J.ipe,șt.e.,din această- c.f, și. se înpărțește .

...dup&$ȘM.y.urjaează:

ij’X'iwbilul. eu nr.țep.Beu lojel/l/l,teren în .suprâfață.Kde                                  ...

. . . ^imebilui^u --^»t®p'Sn«u lo5«iZj7?'iteren pentru s-ti?'ada Eîntinele,în suprafață^de lljfi? B

Apei imobilul eu nr.tQp.nou,leȘol/l/l se transcrie în o.’f .nr,'3637J nou înființată..în favoarea Statului Rămân,'

Iar. imobilul ou ni?.top.nou lo.Șol/1/2 se reînscrie -în..această o.f.sub nr,'ser,’A.-«22 în favoarea proprietarului de pînă acum,Stat pi Român,                                        ■’’*

Apoi acest inabil se dezlipeșdedin această c.f.nefăcînd obiect de circulație în circuitul eivilj


NOTĂ


■ 4oitd k        W ou.

rn GdVa. £Wîd!eA6w (h.             M.

/<^

CI Q^kfijux ach'^ouof M.

.^^r/^^/os-06.

/(qqqJ

oi

A /WMii'-Tu'îÂ'aiQ & Teu'(wU&A‘Jmpr. F. C. F. Cluj. 641—1937


No. serial


au. Lj(Wo/y/3/^ /U_ hnasciO /Ax.

(Xic-Jn-fc U'ltoGl 4?. umficdi AU Lhmj^'^1 Cu                             Uk 4<hu(DttĂ_

G6r\i^ ^/l/e/’cK COUi 4?


Io.


JM l 'UjuJ'A’^uJ

hA’Mctu? l?u aaa/r&i f\ ^UOdAPO. irCOWe/cblu.! fteiflu.             '     /


\)v\   ^-<^(\                    V'-O^}) .'b'foiy^j cjj .1^

^(J c,ț Au,           (yl)h

f jy /^ZX. ck^'p ^L ol'/^i CX&lAiZ             .14   /\'-''f<‘   '■*

Cl/U^ iaj\ /V-] ((HI/   .'


2-^ ■'y


■Vm


ț a~),-

‘f y'

/Foaia tSe proprietate.TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Honore de Balzac, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

CF 31324 CLUJ-NAPOCA

A+6

10347

Strada Balzac

1108

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

1 108

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

r

Nou

Strada Honore de Balzac

1137

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată =1137 mp


Data: Februarie 2020
întocmit: SC DAMAR CONSULT SRȚ.ErM uf-ca


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Honore de Balzac, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Data: Februarie .2020Nr.

Pct.

X [m]

Y [m]

1

586714.6633

390081.3839

2

586711.7070

390062.0290

3

586717.6620

390066.3110

4

586729.8370

390064.2690

5

586730.4528

390064.2203

6

586736.1788

390063.4235

7

586753.2348

390060.7789

8

586760.2189

390059.6961

9

586772.4110

390057.8930

10

586785.0780

390055.8010

11

586793.6280

390054.4530

12

586797.1700

390053.8330

14

586801.6431

390049.9371

15

586802.8521

390050.5551

16

586808.5703

390049.9403

17

586809.1830

390053.2503

18

586829.1411

390050.6808

19

586830.9809

390057.3548

20

586829.2859

390057.2268

21

586827.4909

390057.0467

22

586826.4649

390057.0227

23

586817.3629

390058.3255

24

586817.4379

390059.0735

25

586806.5788

390060.4202

26

586806.5218

390060.7562

27

586801.9638

39006L3731

28

586800.7748

390064.0931

29

586794.5127

390065.1569

30

586789.4307

390065.7068

31

586786.3267

390065.5837

32

586773.4547

390067.6534

33

586764.3226

390069.2412

34

586755.4796

390070.4409

35

586752.6016

390070.9749

36

586747.3076

390071.7437

37

586742.8035

390072.5106

38

586733.9865

390073.7854

39

586723.2905

390075.0141

40

586718.7705

390075.6270

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Honore de Balzac, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

I Dr

Nr. Pct

Coordonate pcLde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586714.6633

390081.3839

19.579

2

586711.7070

390062.0290

7.335

3

586717.6620

390066.3110

12.345

4

586729.8370

390064.2690

0.618

5

586730.4528

390064.2203

5.781

6

586736.1788

390063.4235

17.260

7

586753.2348

390060.7789

7.068

8

586760.2189

390059.6961

12.325

9

586772.4110

390057.8930

12.839

10

586785.0780

390055.8010

8.656

11

586793.6280

390054.4530

3.596

12

586797.1700

390053.8330

5.932

14

586801.6431

390049.9371

1.358

15

586802.8521

390050.5551

5.751

16

586808.5703

390049.9403

3.366

17

586809.1830

390053.2503

20.123

18

586829.1411

390050.6808

6.923

19

586830.9809

390057.3548

1.700

20

586829.2859

390057.2268

1.804

21

586827.4909

390057.0467

1.026

22

586826.4649

390057.0227

9.195

23

586817.3629

390058.3255

0.752

24

586817.4379

390059.0735

10.942

25

586806.5788

390060.4202

0.341

26

586806.5218

390060.7562

4.600

27

586801.9638

390061.3731

2.969

28

586800.7748

390064.0931

6.352

29

586794.5127

390065.1569

5.112

30

586789.4307

390065.7068

3.106

31

586786.3267

390065.5837

13.037

32

586773.4547

390067.6534

9.269

33

586764.3226

390069.2412

8.924

34

586755.4796

390070.4409

2.927

35

586752.6016

390070.9749

5.350

36

586747.3076

390071.7437

4.569

37

586742.8035

390072.5106

8.909

38

586733.9865

390073.7854

10.766

39

586723.2905

390075.0141

4.561

40

586718.7705

390075.6270

7.072

S = 1137 mp P=274.135m

Data: Februarie 2020CONSULT SRL


MEMORIU TEHNIC

1- Adresa imobil: Strada SONORE de BALZAC, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării’. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-3-II.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 1 de strada Jean Jacques Rousseau;

-în latura de Est: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 35 de gard metalic; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 33 de gard din lemn; din punctul nr. 33 până în punctul nr. 30 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 30 până în punctul nr. 28 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 28 până în punctul nr. 19 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Nord: din punctul nr. 19 până în punctul nr. 18 de strada Tecuci;

-în latura de Vest : din punctul nr. 18 până în punctul nr. 14 neîmprejmuit; din punctul nr. 14 până în punctul nr. 12 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 8 de gard din metal și beton; din punctul nr. 8 până în punctul nr. 4 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 4 până în punctul nr. 2 de gard din beton;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1364 cu suprafața de 1320m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10347 înscris în Cartea Funciară 31324 CLUJ-NAPOCA cu suprafața de 1108 m2.

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

Conform beneficiarului, imobilul strada Honore de Balzac cu suprafața măsurată de 1137 m' , identificat în parte cu nr. topo. 10347 nu a fost revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001 ori în baza Legilor Fondului Funciar și nici nu face obiectul unor litigii având ca obiect revendicare imobiliară.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 1137 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1. nr. cad. 269332 - 23.07.2015-conversie geometrie( nr. dosar 109183/09.09.2008 -executant Varga Istvan

 • 2. PT 4815 - dosar 3715/09.09.2008 - AC - executant Varga Istvan

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Februarie 2020