Hotărârea nr. 192/2020

Hotărârea 192/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bartok Bela și strada Lacului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bartok Bela și strada Lacului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bartok Bela și strada Lacului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199069 din 13.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199464 din 14.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bartok Bela și strada Lacului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c), ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1093, 1435;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 10756/2, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 10756/2/1, teren în suprafață de 1.777 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10756/2/2, teren în suprafață de 1.443 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Bartok Bela, cu suprafața măsurată de 4.252 mp., provenind din CF nr. 323656 Cluj-Napoca, nr. topo. 10756/1, CF nr. 324960 Cluj-Napoca, nr. topo. 10756/2/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Lacului, cu suprafața măsurată de 2.404 mp., provenind din CF nr. 324960 Cluj-Napoca, nr. topo. 10756/2/1, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Bartok Bela din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Lacului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 192 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 192/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

■ AMPLASAMENT:

Strada BARTOK BEL A

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016 3

cluj-napocaATA,

-IANUARIE

ABIy

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Bartok Bela sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

o am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 4252 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar


(semnătura)SuS'iîiiii ă t u r


((persoafna^ulp


NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric


personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_cluj@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165, 0364 101253.

p A R TEA 'î

Luni, 20 'martir )0c


Nn 248 bis LEG}, DECRETE, HOTĂRÂRI Șj ALTE ACTE

Sil MĂR

Pagina

t

i\ney.z nr. 1* la Hotărârea Guvernului nr. 1S3/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Ciul, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor d>n Județul Cluj, cu excepp’a municipiului Glui-Napocs.......    3—447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.l||.200&

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O TÂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public- s» judsțu’ui Cluj, precum si e! municipiilor, orașelor și comunelor din judeiui Cluj, cu sxoapțis mumo’pmmî

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 ’/ind atestarea domeniului public ai Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor șl comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficia) ai României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj precum șl ai municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj"


 • 2. Articoh.fi unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dome public al Județului Cluj, precum și al municipillo1' sș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor £■ Tst anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din , jez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. P, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public a! municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRÎCEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și intsrr.'S.cr*-..

Paul Victor Dobre, secretar de stai

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădest..

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea Guvsrautei nr. 1S3Z20Q6 a test pifbF.cată în Monitorui Oficial al României, Partea î,"nr. 248 din 20 mărite 200S șl este si în acesî număr bis.


■’T‘

*" 1

Tr .1.

. . .      ___________________.^3     .....       ______________ L_ . _______£. _______

5

L‘           6

1042

1,3 7.

Arad

2.9*0

174,342 00

Municipiul Cluj - Napoca

1043

1 3 7.

Aramei

40fi

487.20

Municipiul Cluj - Nanoca

1044

1.3,7.

Arany Janos

3.694

219,054.20

Municipiul Cluj - Napoca

1045

1.3 7.

Arpe?

•1.136

249,450.80

Municipiul Cluj - Napoca

1048

1 3 7

ArteșuM

14 659

475.030.40

Municipiu! Cluj - Napoca

1047

1.3 7,

Arin -tr

6,4$

140.132.60

Municipiul Cluj • Napoca

1048

1-3,7,

Aion Oensuțlanu

7.324

8,786.80

Municipiul Cluj - Nepoca

1049

Î .3 7.

Aron Pumnul

1,333

1,599.60

Municipiul Cluj - Napoca

1050

1.3.7.

Arțarului

Municipiul Cluj • Napoca

1051

1,3.7.

Artelor

5,080

301.244.60

Municipiul Clu| - Napoca

1052

1.3.7

AteiienM

680

52.184.00

Municipiul Cluj - Napoca

1.3 7

August Treboniu laurian

2.552

3.0G2 40

Municipiul Cluj - Nepnca

1054

1.3 7

August n Bunao

2.400

122,400 00

Municipiul CÎu| - Napoca

105C

13 7

Aurel Gurgblanu                                                       |

Municipiul Cluj - Napoca

<056

1.3 7        (AersISvclu                                                           (4,063

240935.90

Municipiu! Cluj - Napoca

1057

1,3 7.

Aurel Vtafaz                                                           Î3B.338

1,601.534.00

Municipiul Clu| - NaoacB

10Ș8

1.3.7.

Aurore!                                                                792

950.40

Municipiul Cluj - Napoca

1050

1 3.7

Aviator Bâdescu                                                       (4.914

1,021,631.90

Municipiul Cluj - Napoca

1060

1 3 7

Aviator Traian Dârjan

2.195

2,634.00

Municipiul Cluj - Napoca

1051

1 3.7.

Aviator loan Pop de C!u|

2.315

2.773.00

Municipiul Cluj - Napoca

1062

1 3.7.

Aviatorilor

T.225

1,471,20

Municipiul Cluj - Napoca

1053

1 3.7

Avram tencu

9,354

554.692.20

Municipiul Cluj - Napoca

1004

1.3.7.

Âxenlș Sever

5.195

7.435.20

Municipiul Cto| - Napoca

1065

1.3.7.

Azuga

1.500

08,950.00

Municipiul CM - Napoca

10613

î 3.7.

Bebe Novac

3.661

394.907.30

Municipiul CM - Nfipoca

1067

1.3,7

aedea Cârțan

Municipiul Cîuj - Napoca

1068

1.3 7

Bria Mare                                                                         1-5..J0G-

307,767.00

Municipiul Cluj - Napoca

1069

1 3 7.

asii

1.657

1.988.40

Municipiul Cluj - Napoca

1070

1.3 7

BSIșoara

W

204,565.00

Municipiul Cluj - Napoca

1071

1 3 7

Eâița

1.445

05.688.50

Municipiul Cluj - Napoca

1072

1.3.7.

Batedol

3.160

3.792.00

Municipiu! Clu| - Napoca

1073

1 3.7

Bâ?ea

2.400

i22.4GO.00

Municipiul Cluj - Napoca

1074

1 3.7

BSHIÎ

210

12,4^3.00

Municipiul Cluj - Napoca

W75

1 37

Banatului

tt2?6

1,531.20

Murdclptoi Cluj - Napoca

1076

1 3 7

Banilor

030

42.330.00

Municipiul Cluj - Napoca

1077

1.37

Banul Udraa

3.378

4,053.60

Municipiul Cluj - Napoca

HO 73

1-3.7

Befbu lâutsru

1.676

2,011.20

Municipiu! Clu| - Napoca

1079

1.3 7.

Darbu ȘlelSnescu Delavrsncea

3,600

213,480.00

Municipiul Cluj - Napoca

1080

13 7.

Qfira 1

7,061

3.473.20

Municipiul Cluj - Napoca

idât

1 3 7

Sire 11

3.868

4.641.60

Municipiul Cluj - Napoca

1032

137

6ărc Hi

&.6Q7

5,836.40

Municipiul Ciul - Napoca

1003

1.3 7

Bărscl

2.695

135,035.00

Municipiul Cluj - Napoca

1004

137.

Batozei

1,620

96,056.00

Municipiul Cluj - Napoca

10B5

1.3 7.

e-dul 5 Doc 19 i 8                                                           116.000

948.fl06.00

Municipiul Cluj - Napoca

1066

1.3.7

E-dul21 Doe.1989                                                     Î0.23Î)

4.164,639.00

Municipiul Cluj - Napoca

1007

1.3.7.

B-dul eroilor                                                                i 12,952

35,229.44

Municipiu! Cluj - Napoca

1033

1.3 i.

9-du! Muncii

41,565

49.875.00

Municipiu! Cluj - Napoca

1069

1.3.7.

9-dul Hlcolas Tîlutescv                                                 13,050

Q61.350.0b

Munldpîui Cluj - Napoca

weo

1.3.7.

Bc-caș.                                                                      ;6,34S

076,435.40

Municipiul Cît4 - Napoca

1091

1.3.7.

Bena                                                                  ! 2,008

1     ..... '              _

119,074.40

Municipiu! ClijJ - Napoca

1092

1,3.7.

Gatoțutoi                                         .

■5.625

286.875.00

Municipiul Cluj - Napoca

1093

t 3 7.

BeteBarloSt              Xi 0                          ^-560

522,768.40

Municipiul Cluj - Napoca

1094

1.3.7

06’HSd....... .......J2.Ș28 _.. i      ~w      ~                    _

3,033.60

Municipiul Cluj - Napoca

1095

1.3.7.

Berăriei                    v(2.528

149,810.40

Municipiul Cluj - Napoca

1QRR

1.3.7.

BeihtenGabor                            ?X. ’Ș* \

■■

Municipiul Cluj - Napoca

1097

1.3.7

Bibltotscli                          /

Municipiul Cluj - Napoca

idea

ii .3.7.

Bihorului              < f /z<S

lî^Sâ™. „

152,341.70

Municipiul Cluj - Napocs

1099

1,3.7

BIseJcH Ortodoxe       -< Q f \k755

eeklt£ ,L .

13,280

1 .

372,404 00

Municipiu! Cluj - Napoca

1100

î.3 7

Biserici! sf Toma                                       / *

n

Municipiul Cluj - Napoca

1101

i 3 7

.Bistriței............... \ ț*                   7 / <*»/_____________

^Jla .

1-------------,-------

_____________

.....433,720 20

Municipiul Cluj - NapocaJLI—ic.


.....10004622452.


Carte Funciară Nr. 323656


EXTRAS D>E CARTE FUNCIARA
PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ .            Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr.

47315

Ziua

21

Luna

03

Anul

2017


A. Partes ?, Descrierea imobiSuSui

Nr. CF vechi:31324


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Bartok Bela, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral

Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe'

Al

Top: 10756/1

2.809

-37 :        Teî

! > .-              .tS1


B. Partea SI. Proprietari și acte


. înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5051 / 06/12/1974

Act nr. plan de împărțire sl comasare si in baza tabelelor anexe si in baza încheierii 5051, din 06/12/1974 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMAN, In administrarea directa a

 • 2) CONSILIULUI POPULAR, al municipiului Cluj-Napoca

B2

Acest imobil se dezlipește din CF neformand obiect de circulație in circuitul civil

Al


C. Partea OUI. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Teren

________Carte Funciară Nr. 323656 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexă NE iTa Partea j

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10756/1

2.809

* Suprafața este d

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.

DETAUI LINIARE IMOBIL


G&om&tria pentru acest imobil nu a fost Găsită.


D-ate referitoare âa teren

Crt

Categorie folosință

Intra idlan

Suprafața (mp)

Tarla

" Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

2.809

-

-

10756/1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notaru! public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt


susceptibile de orice modificare; in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța Interna nr.13018/21-03-2017 in suma de 20, pentru serviciul de

publicitate imobiliara cu codul nr. 272,

10006018542


EXTRAS DE CARTE FU MOARA PEMTRUINFORMARE

.1NGP1

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-f^a^tțcijjb?


A. Partea i. Descrierea imobîMiui

TEREN Intravilan


Nr.

Ziua

Luna Anul


47314 21 03 2017


Nr. CF vec'ni:31324


Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Str Lacului, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral

Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Top: 10756/2

3.220


B. Partea H. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5051 / 06/12/1974

Act nr. Plan de împărțire și comasare, din 06/12/1974 emis de .;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea directă

 • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


C. Partea III. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10756/2

3.220

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

____________DETALII LINIARE IMOBIL_____________________

Geometria pentru acest înrobii nu a fost găsită.

Date referitoare [a teren

Cit

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

......."■

Parcela

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

3.220

-

-

10756/2

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                         -x

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.13018/21-03-2017 In suma de 20/pșntru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

_________Referent,

CosKirv^122-03-2017

Data eliberării,

/ /

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Bartok Bela, Județul Cluj

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10756/1, 10756/2/2

Nou

Strada Bartok Bela

4252

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

______________________________________________/^C Trtnf ‘     Total suprafață măsurată - 4252 mp


Data: Ianuarie 2020
A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

324960

(Nr. CF. vechi 31324)

A+l

10756/2

-

3220

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

323656

(Nr. CF. vechi 31324)

A+l

10756/1

-

2809

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

6029

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

10756/2/1

-

1777

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

10756/2/2

-

1443

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Bartok Bela, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pct.

X [m]

Y

[m]

1

586577.4959

390614.4236

2

586577.2780

390613.4490

3

586576.8470

390610.2340

4

586575.0940

390597.9370

5

586574.3960

390592.8180

6

586574.2050

390591.9460

7

586573.8519

390588.7838

8

586573.8180

390587.5770

9

586573.4043

390584.5669

10

586572.4030

390577.5405

II

586571.0146

390567.3060

12

586568.6275

390550.1884

13

586568.6500

390549.8112

14

586566.4492

390534.6268

15

586564.9313

390531.2995

16

586564.2845

390523.6255

17

586565.0412

390520.6352

18

586563.5945

390509.1223

19

586561.5243

390492.1384

20

586559.5166

390476.3312

21

586558.9306

390471.6283

22

586556.8524

390454.9725

23

586554.2134

390434.3264

24

586551.9242

390417.1241

25

586551.1284

390410.4268

26

586549.4991

390397.8415

27

586549.0984

390394.0559

28

586548.1673

390386.3709

29

586546.5942

390374.1632

30

586544.7791

390362.4254

31

586543.0757

390351.0272

32

586542.2563

390345.4491

33

586542.0407

390345.3692

34

586539.5133

390327.6258

35

586537.1544

390309.5562

36

586537.6398

390307.0178

37

586535.8493

390291.8782

38

586534.9580

390286.0670

39

586533.2701

390273.6191

40

586531.7370

390261.4458

41

586530.0428

390249.9113

42

586529.3368

390243.9207

43

586528.3854

390240.1217

44

586520.5880

390233.6490

45

586514.6752

390227.7466

46

586511.4530

390224.1758

47

586509.9165

390222.2377

48

586507.7412

390219.3647

49

586506.3273

390217.0515

50

586504.6654

390213.6721

51

586502.9808

390210.9501

52

586501.0678

390202.6088

53

586500.3694

390197.1777

54

586498.0410

390178.6791

55

586507.0985

390177.9215


56

586506.3764

390178.9504

57

586505.9013

390179.9453

58

586505.4447

390181.1850

59

586505.3971

390181.3143

60

586505.2900

390182.1583

61

586505.3799

390183.5493

62

586507.3185

390198.3239

63

586512.3288

390212.0670

64

586514.9192

390216.4636

65

586516.5748

390218.8762

66

586519.3021

390221.8392

67

586522.2875

390224.6585

68

586524.0830

390226.1452

69

586525.5782

390226.8932

70

586526.8491

390226.9315

71

586535.9328

390225.7146

72

586536.7217

390226.3709

73

586538.0277

390235.9983

74

586538.2490

390238.8550

75

586539.8400

390251.5840

76

586540.0441

390251.5578

77

586543.4410

390277.9860

78

586543.7351

390279.9502

79

586545.1319

390290.5131

80

586547.8473

390310.8684

81

586549.4470

390326.0672

82

586549.2941

390328.6414

83

586551.7747

390346.0476

84

586553.0840

390354.4112

85

586553.5594

390356.3285

86

586555.3559

390369.3019

87

586556.5630

390377.3408

88

586557.2600

390381.8900

89

586559.0200

390394.7000

90

586559.2413

390397.7232

91

586560.3460

390407.1430

92'

586561.7450

390416.6120

92

586562.1900

390419.6590

93

586564.9787

390441.0453

94

586566.4895

390450.1462

95

586566.8039

390451.8557

96

586566.3599

390452.5892

97

586566.2352

390453.9850

98

586567.4320

390463.4483

99

586567.7624

390468.4506

100

586569.2230

390479.2848

101

586569.9379

390482.7352

102

586574.5088

390519.6860

103

586576.0270

390532.8470

104

586576.8190

390538.6810

105

586577.6620

390545.3380

106

586579.5300

390558.9700

107

586581.4300

390572.3200

108

586582.9132

390582.2144

109

586583.4215

390586.1270

110

5865R5JS16

390598.9231

111

^4T658|5.8O^

390$ 1 1.3626întocmit: SC DAMAR


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Bartok Bela, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

li

I Nr.

Pct.

Coordonate pct de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y[m]

1

586577.4959

390614.4236

0.999

586577.2780

390613.4490

3.244

3

586576.8470

390610.2340

12.421

4

586575.0940

390597.9370

5.166

5

586574.3960

390592.8180

0.893

6

586574.2050

390591.9460

3.182

7

586573.8519

390588.7838

1.207

8

586573.8180

390587.5770

3.038

9

586573.4043

390584.5669

7.097

10

586572.4030

390577.5405

10.328

11

586571.0146

390567.3060

17.283

12

586568.6275

390550.1884

0.378

13

586568.6500

390549.8112

15.343

14

586566.4492

390534.6268

3.657

15

586564.9313

390531.2995

7.701

16

586564.2845

390523.6255

3.085

17

586565.0412

390520.6352

11.603

18

586563.5945

390509.1223

17.110

19

586561.5243

390492.1384

15.934

20

586559.5166

390476.3312

4.739

21

586558.9306

390471.6283

16.785

22

586556.8524

390454.9725

20.814

23

586554.2134

390434.3264

17.354

24

586551.9242

390417.1241

6.744

25

586551.1284

390410.4268

12.690

26

586549.4991

390397.8415

3.807

27

586549.0984

390394.0559

7.741

28

586548.1673

390386.3709

12.309

29

586546.5942

390374.1632

11.877

30

586544.7791

390362.4254

11.525

31

586543.0757

390351.0272

5.638

32

586542.2563

390345.4491

0.230

33

586542.0407

390345.3692

17.922

34

586539.5133

390327.6258

18.223

35

586537.1544

390309.5562

2.584

36

586537.6398

390307.0178

15.245

37

586535.8493

390291.8782

5.879

38

586534.9580

390286.0670

12.562

39

586533.2701

390273.6191

12.269

40

586531.7370

390261.4458

11.658

41

586530.0428

390249.9113

6.032

42

586529.3368

390243.9207

3.916

43

586528.3854

390240.1217

10.134

44

586520.5880

390233.6490

8.355

45

586514.6752

390227.7466

4.810

46

586511.4530

390224.1758

2.473

47

586509.9165

390222.2377

3.604

48

586507.7412

390219.3647

2.711

49

586506.3273

390217.0515

3.766

50

586504.6654

390213.6721

3.201

51

586502.9808

390210.9501

8.558

52

586501.0678

390202.6088

5.476

53

586500.3694

390197.1777

18.645

54

586498.0410

390178.6791

9.089

55

586507.0985

390177.9215

1.257

56 1586506.3764 1390178.6504

1     1103 |

57

586505.9013

390179.9453

1.321

58

586505.4447

390181.1850

0.138

59

586505.3971

390181.3143

0.851

60

586505.2900

390182.1583

1.394

61

586505.3799

390183.5493

14.901

62

586507.3185

390198.3239

14.628

63

586512.3288

390212.0670

5.103

64

586514.9192

390216.4636

2.926

65

586516.5748

390218.8762

4.027

66

586519.3021

390221.8392

4.106

67

586522.2875

390224.6585

2.331

68

586524.0830

390226.1452

1.672

69

586525.5782

390226.8932

1.271

70

586526.8491

390226.9315

9.165

71

586535.9328

390225.7146

1.026

72

586536.7217

390226.3709

9.716

73

586538.0277

390235.9983

2.865

74

586538.2490

390238.8550

12.828

75

586539.8400

390251.5840

0.206

76

586540.0441

390251.5578

26.646

77

586543.4410

390277.9860

1.986

78

586543.7351

390279.9502

10.655

79

586545.1319

390290.5131

20.536

80

586547.8473

390310.8684

15.283

81

586549.4470

390326.0672

2.579

82

586549.2941

390328.6414

17.582

83

586551.7747

390346.0476

8.465

84

586553.0840

390354.4112

1.975

85

586553.5594

390356.3285

13.097

86

586555.3559

390369.3019

8.129

87

586556.5630

390377.3408

4.602

88

586557.2600

390381.8900

12.930

89

586559.0200

390394.7000

3.031

90

586559.2413

390397.7232

9.484

91

586560.3460

390407.1430

9.572

92'

586561.7450

390416.6120

3.079

92

586562.1900

390419.6590

21.567

93

586564.9787

390441.0453

9.225

94

586566.4895

390450.1462

1.738

95

586566.8039

390451.8557

0.857

96

586566.3599

390452.5892

1.401

97

586566.2352

390453.9850

9.539

98

586567.4320

390463.4483

5.013

99

586567.7624

390468.4506

10.932

100

586569.2230

390479.2848

3.524

101

586569.9379

390482.7352

37.232

102

586574.5088

390519.6860

13.248

103

586576.0270

390532.8470

5.888

104

586576.8190

390538.6810

6.710

105

586577.6620

390545.3380

13.759

106

586579.5300

390558.9700

13.485

107

586581.4300

390572.3200

10.005

108

586582.9132

390582.2144

3.945

109

586583.4215

390586.1270

12.917

110

586585.1816

390598.9231

12.546

586586.8094 |

390611.3626

9.804

I S = 4252 mp P=924^MT “’’

1                               r. Ă          ■


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada BARTOK BELA, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-III, L-34-48-C-a-3-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 54 până în punctul nr. 52 neîmprejmuit; din punctul nr. 52 până în punctul nr. 51 de strada Macului; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 44 neîmprejmuit;din punctul nr. 44 până în punctul nr. 35 de gard metalic; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 34 de strada lancu de Hunedoara; din punctul nr. 34 până în punctul nr. 32 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 34 până în punctul nr. 23 de gard din metal, lemn și beton; din punctul nr. 23 până în punctul nr. 22 de strada Franz Liszt; din punctul nr. 22 până în punctul nr. 19 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 19 până în punctul nr. 17 de gard din lemn; din punctul nr. 17 până în punctul nr. 14 de alee; din punctul nr. 14 până în punctul nr. 12 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 1 de gard din beton și metal;

-în latura de Est: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 111 de Piața 14 Iulie;

-în latura de Nord: din punctul nr. 111 până în punctul nr. 102 de gard din metal, lemn și beton; din punctul nr. 102 până în punctul nr. 94 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 94 până în punctul nr. 93 de strada Franz Liszt; din punctul nr. 93 până în punctul nr. 81 de gard din metal, lemn și beton; din punctul nr. 81 până în punctul nr. 80 de strada lancu de Hunedoara; din punctul nr. 80 până în punctul nr. 72 de gard din metal; din punctul nr. 72 până în punctul nr. 35 neîmprejmuit;

-în latura de Vest: din punctul nr. 55 până în punctul nr. 54 de strada Lacului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 5625 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10756/1 înscris în Cartea Funciară numărul 323656 cu suprafața de 2809 m2, numărul topografic 10756/2 înscris în Cartea Funciară numărul 324960 cu suprafața de 3220 m2

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 4252 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 4252 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prșlucrării operațiunilor de teren.  Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic ^970.


Data întocmirii:


Ianuarie 2020


■'jilț

s.c. damaW® \ E3m,‘ \

=\ înm       ---

Z- anrn 31-—

_77i

79 i 1

a y®— — 80

36__

«"-rr

3j====«sg==

’-2Za,32_

"33 ’S

29

ț IE 250366

i IE 309019 \

®

71\

’fta 39^

~3B*

37

e          IR 250720

l

®


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

4252

Municipiul Cluj- Napoca, strada Bartok Bela, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-NapocaA. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

4252

Total

4252

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp'

Mențiuni

C 1

-

-

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului - 4252 mp Suprafața din act = 4252 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

X X Al va        1

V* b GeO^'    SetnpaMâșt ștampî^71JllKpșp^X

■X''°S

CAT£^»Bata: Ianuarie 2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:______________

Ștampila BCPI


--a® S                   jmwt te ry ...       ■ 7     "■             '< < f,S® JKEW S£

Anexa 2 la Hotărârea nr. 192/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

3

AMPLASAMENT:

Strada LACULUI, intravilan domeniul.public

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016


CLUJ-NAPC


-IANUARIE 2020


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al-imobilului situat.în Municipiul Cluj-Napoca, str. Lacului sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de-cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 2404 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord .cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


431666, 0264 554165, 0364 101253.

ș U IO. R

Pagina


Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 153/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr, 969/2002 privind atestarea domeniului public ai Județului ukț. pîwm a> municipiilor, orașelor și comunelor din judejui Uuj, cu excepția municipiului Cluj-Napocă ......................

2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

H O 1" Ă R Â R | A’.L E G U V E R N U L U I R O M Â N IE I

GUVERNUL ROMÂNIE?

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniuiui public al județului CJuJ, precum, șl e’ municipiile?, orașul șj comuneior Qin judeisjiwluj, Gu,                       UiUpr^apcoa )

în temeiul art. 10B din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . ’/ind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum »> al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum șl a! municipiilor, orașelor șl comunelor

din județul Cluj"

 • 2, Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența ia eterne public al județului Cluj, precum și a! municipiile.1': « și comunelor din județul Cluj a bunurilor țj Jpst anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă dk. , :ez hotărâre.11

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, sr nr. cu titlul „inventarul bunurilor care apa domeniului public ai municipiului Cluj-Napoca”, av conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.

PRIM-MiNÎSTRU

CÂUN POPESCU-TĂRICEANU p. Ministrul administrației și intemetr Paul Victor Cobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, âebastian Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 3 februarie 2006.

Nr. 193.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIE!, PARTEA I, Nr. 248 bisfi0.lli.2006au


IX


03 C!


a t*


Si


l 3 UI £


5.


’s


88


u u

1

I 5


18 td SJ 8l


a a O <J Șl


8

8 «O

8


" S a 33 ?££ 8£S 8


o

5.


&S rfl


•£ JS

•"' u '1

8

2

8

8

K’


£ T!


«a

5


5

i

ș

2


â

?5


«I s șl&


i-. f B g'


Qi_u §


8.


' h OF


S

ÎM 2


2

8 a


88


3^ ®

E$2

£9!


g X.

1


UYl£oj|b-:io


2 E

5 «


...... 10006018542


Carte Funciară Nr. 324960


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
PENTRU INFORMARE

/s<P-U


.XNGP1

'-Napoca

Nr.

47314

Ziua

21

Luna

03

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ /"s/ c Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-f^^c^^ '————————J\g,^0


 • A. Partea 2. Descrierea îmobeBufiuî

  TEREN Intravilan


Nr. CFvechi:31324

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Str Lacului, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10756/2

3.220


.-■nrinrnp>>»witr'»^ni,nrir.wMpr» m


 • B. Partea îl. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  5051 / 06/12/1974

  Act nr. Plan de împărțire și comasare, din 06/12/1974 emis de .;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea directă

  • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 324960 Comuna/Oraș/Municlplu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea l

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10756/2

3.220

* Suprafața este d

etermlnată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil nu a fost pășită.

Teren


frate referitoare ia terera

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

3.220

-

-

10756/2

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța Interna nr.13018/21-03-2017 In suma de 20/pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                                                ' '

Data soluționării,

22-03-2017

Data eliberării,

/ /-n'MW8SW1®                 • î assraws®

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Lacului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10756/2/KT’

_____ ZTg

Nou

Strada Lacului

2404

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

T otal suprafață măsurată = 2404 mpNr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

324960

(Nr. CF. vechi 31324)

A+l

10756/2

-

3220

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

3220

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

10756/2/1

-

1777

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

10756/2/2

-

1443

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI .

POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Data: Ianuarie 2020


Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Lacului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

1 Lungimi -j laturi | D(i.itl)

X[,n]

Y [m]

5X6507.0985

390177.9215

9.089

586498.041(

390178.6791

31.831

5X6494.0659

390147.0970

12.828

4

5X6492.5305

390134.3610

36.117

586488.0X79

390098.51X2

36.133

(

586483.6852

390062.6543

20.186

586481.2472

390042.6162

23.319

X

5X6478.3901

390019.4726

1.210

9

586478.2331

390018.2724

15.068

10

5X6475.5537

390003.4450

17.5X5

11

586473.2876

389986.0067

6.556

12

586472.0233

389979.5736

5.811

13

586468.3758

389975.0502

2.337

14

586466.2629

389974.0510

9.529

15

5X6457.2430

389970.9790

3.922

16

586456.9300

389967.0700

3.016 1

17

5X6456.7702

389964.0579

20.216

18

586476.9860

389964.0300

17.248

19

586494.2330

389964.2070

2.517

20

586496.6650

389963.5570

1.384

21

5X6497.9020

389962.9370

7.044

22

586500.9660

389969.2800

0.738

23

586500.9760

389970.0180

7.151

24

586493.8310

389970.2990

2.554

i 25

586491.2880

389970.5320

2.594

26

586488.7710

3X9971.1580

2.242

27

586486.6640

389971.9250

1.790

28

5864X5.0550

389972.7100

2.056

29

586483.4560

389974.0020

1.577

30

586482.5070

389975.2620

1.550

31

586481.7920

389976.6370

1.362

32

586481.3050

389977.9090

1.213

33

5864X1.0970

389979.1040

2.484

34

586481.0990

389981.5880

19.846

35

586483.5759

390001.2789

2.025

j 35’

586483.7901

390003.2921

7.004

36

586484.5309

390010.2570

0.891

37

586483.9149

390010.9009

1.340

38

586483.4867

390012.1709

1.445

39

586483.5076

390013.6159

2.835

40

586483.7933

390016.4369

5.892

42

586489.6284

390015.6175

28.204

43

5X6493.2533

390043.5879

4.605

44

586493.6228

390048.17X0

1.545

45

586492.1417

390048.6168

1.065

46

5X6491.2247

390049.1587

0.951

47

586490.4956

390049.7696

1.389

48

586489.6315

390050.8565

18.202

49

5X649I.X715

390068.9198

5.589

50

586492.8329

390074.4259

0.554

51

586492.9413

390074.9696

3.8X6

52

586496.7929

390074.4553

32.977

53

586500.9103

390107.1738

4.154

54

586501.2988

390111.3098

0.950

55

586500.4098

390111.6447

1.569

56

586499.0387

390112.4066

0.292

57

586498.8157

390112.5956

0.819

58

586499.3536

390113.2126

1.264

59

586498.4815

390114.1275

0.959

60

5X6498.0424

390114.9805

0.509

61

586497.9314

390115.4775

4.737

62

586498.3839

390120.1925

13.726

63

586500.0714

390133.8147

5.633

64

586500.9187

390139.3838

1.028

65

586501.0895

390140.3971

3.141

66

586504.2097

90140.0381

24.90X

67

586507.4160

90164.7385

1.904

68

586509.3200

90164.7287

5.088

69

586510.0734

90169.7608

1.497

69’

'86510.2637

90171.2454

4.661

70

86510.8564

90175.8687

0.645

71

86510.2187

90175.9668

1.317

72

X 6508.9727

90176.3927

1.314

73

86507.8836

90177.1286

1.116

S = 2404 mp P=531.734m

____Z
 • 1. Adresa imobil: Strada LACULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-3-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 17 până ni punctul nr. 10 de gard din plasă de sârmă; din.punctul nr. 10 până în punctul nr. 9 de strada Tecuci; din punctul nr. 9 până în punctul nr. 2 neîmprejmuit;

-în latura de Est: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 1 de strada Bartok Bela;

-în latura de Nord: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 70 neîmprejmuit; din punctul nr. 70 până în punctul nr. 69’ de strada Macului; din punctul nr. 69 până în punctul nr. 54 neîmprejmuit; din. punctul nr. 54 până în punctul nr. 53 alee; cin punctul nr. 53 până în punctul nr. 52 neîmprejmuit; din punctul nr. 52 oână în punctul nr. 49 alee: din punctul-nr. 49 până. în punctul nr. 44 neîmprejmuit; din punctul nr. 44 până în punctul nr. 43 alee; din punctul nr. 43 până în.punctul nr. 36 neîmprejmuit; din punctul nr. 36 până în punctul nr. 35’ de strada Tecuci; din punctul nr. 35’ până în punctul nr. 23 neîmprejmuit; cin punctul nr. 23 până în punctul nr. 21 alee;

-în latura de Vest: din punctul nr. 21 până în punctul nr. 17 neîmprejmuit.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 1064 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10756/2 înscris în Cartea Funciară numărul 324960 cu suprafața de 3220 m2.

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

Conform beneficiarului, imobilul strada Lacului cu suprafața măsurată de 2404 m2, identificat în parte cu nr. topo. 10756/2 nu a fost revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001 ori în baza Legilor Fondului Funciar și nici nu face obiectul unor litigii având ca obiect revendicare imobiliară.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 2404 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin' ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda drămuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în. £istem de proiecție^tereo^gfic 1970.Data întocmirii:


Ianuarie 2020


fLT>.'Ri

1 V?                 fnr. u>p.W85M


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

2404

Municipiul Cluj- Napoca, strada Lacului, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


nr.top.WW"1


0,top.W85M


nr.top.W85M


nr.top.W85M


nr.wp.W85M

BixtriciGrco^*'0 nr.cilWW


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

2404

-

Total

. 2404

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 2404 mp Suprafața din act = 2404 mp

Executant SC DAMAR CONSULT SRL

Qojipim'^^Ute^'inăsurăiorilor la teren, corectitudinea înțocmirii documentaffe.i.rcadastrale și corespondența acesteia l- /ii        realitatea din teren____

■ 5 Ș "i

țZ uj A/ £ w .                        r*

a q or ? o » ZAv      -v       +<?,\

or o 9 >                    A

i£J L- O <l>      Ut      \ V- -p Vi <5        <°-

a °                        9-     o $

A      x ~ 5?                             s

\ V o      SJ

■//

Semnătura și ștampila£^“

Data: Ianuarie 2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:_____________

Ștampila BCPI1

Hotărârea Guvanra'u' ni. 193/2006 .a ,fos» publicată în Morttort» Oficial ai României. Partea l.'nr. 246 din 20 martte 2006 și a. si în. acest număr bis.