Hotărârea nr. 191/2020

Hotărârea 191/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Septimiu Albini (tronsonul 1 și 2) și strada Aurel Suciu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Septimiu Albini (tronsonul 1 și 2) și strada Aurel Suciu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Septimiu Albini (tronsonul 1 și 2) și strada Aurel Suciu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199064 din 13.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199427 din 14.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Septimiu Albini (tronsonul 1 și 2) și strada Aurel Suciu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, ale Hotărârii nr. 482/2018, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1686, 1056;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 3778, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 3778/1, teren în suprafață de 4.679

 • - imobil cu nr. topo. nou 3778/2, teren în suprafață de 1.774

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 3600, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 3600/1, teren în suprafață de 7.283

 • - imobil cu nr. topo. nou 3600/2, teren în suprafață de 2.760

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Septimiu Albini (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 3.213 mp., provenind din CF nr. 309560 Cluj-Napoca, nr. topo. 3847, CF nr. 317473 Cluj-Napoca, nr. topo. 3778/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Septimiu Albini (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 14.978 mp., provenind din CF nr. 309589 Cluj-Napoca, nr. topo. 2552, CF nr. 309585 Cluj-Napoca, nr. topo. 2806, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 5. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Aurel Suciu, cu suprafața măsurată de 8.489 mp., provenind din CF nr. 329079 Cluj-Napoca, nr. topo. 3946/1, CF nr. 317473 Cluj-Napoca, nr. topo. 3778/1, CF nr. 317467 Cluj-Napoca, nr. topo. 3600/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Septimiu Albini (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.L, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Septimiu Albini (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.L, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Aurel Suciu din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.L, ce se constituie în Anexa 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 191 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 191/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada SEPTIMIU ALBINI - Tronson I

intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 5

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 3213 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

DataProprietar

(semnătura)


a R0-3-J; Nr, 0998 sApamar ccȘemnătură

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție

Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de'du personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_CLUJ@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:

0264 431666, 0264 554165, 0364 101253.


.23511332.


.ANCEI. â G tstri/i           .< î,.<

•n i. C ,COCa.ș Ki -tf. Â'i TVKzrtjTxn’jMnsKi.wA


Carte Funciară Nr. 317473

Nr.

62843

Ziua

12

Luna

04

Anul

2017


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Pietroasă, Jud, Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral

Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3778

6,453

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 .

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  Imobilul se abnotează din această c.f. neformând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  nu sunt                           p'-'


  ________Carte Funciară Nr. 317473 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

  Anexa Nr. 1 La Partea I

  Teren

  Nr cadastral

  Suprafața (mp)*

  Observații / Referințe

  Top: 3778

  6.453


  sheckmbot ■Mrai.Lțr-t. 'W ■?                    ........“ :         ......’T\“ ^Esswssr.                        '      "7E7’ \ ?ar HffiffflF:  Date referitoare Ia teren

  Crt

  Categorie folosință

  Intra vilan

  Suprafața (mp)

  Tarla

  Parcelă

  Nr. topo

  Observații / Referințe

  1

  drum

  DA

  6.453

  -

  -

  -

  strada Pietroasă


  Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


  Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

  S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.16826/12-04-2017 in suma de 20, pentru serviciul de


  publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


  Data soluționării, 14-04-2017 Data eliberării,


  Asistent Ri

  CRISTINA ME
  'îiTTt!iiinnmrrnT  EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

  Nr.cerere

  15938

  Ziua

  04

  pentru INFORMARE

  Luna

  02

  Anul

  2015


.AN.L1PJ.   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

;       Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

  TIEREM intravilan


  Adresa: Cluj-Napoca, Strada Septimiu Albini


  Nr. CF vechi: 1473

  Nr

  CFrJ

  Nr.cadastral Nr.topoarafic

  Suprafața* (rnp)

  Observații / Referințe

  Al

  Top: 3847

  1.439

  -


 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

  ~36A

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observații / Referințe

  0 / 08.03.1938

  Act

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ '

  (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  Imobilul se ab'notează din această c.f. neformând obiect de circulație publică

  Al

  (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 ia Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Septimiu Albirii

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3847

-

-

Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare ia teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Fopografit

Observații / Referințe

1

drum

DA

1.439

-

-

3847

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C4717/04-02-2015, pentru serviciul de publicitate

Ș,U M A R .

Pagina

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Napoca.....•......   ^-447

|            2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis.'20.111.3006               ’

I 'HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

: I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      _                    .                   ’

GUVERNUL ROMÂNIEI

p

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor

și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

In temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 ~ . ’-zind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum oi al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu | excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează;

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la cbme public al județului Cluj, precum și al municipiile-’' aș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor e- ’’ jnst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din . ;ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 sa Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlu! „Inventarul bunurilor care apa domeniului public a! municipiului Cluj-Napoca", sv conținutul prevăzutîn anexa la prezenta hotărâre.


 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor șl comunelor

din județul Cluj"

PRIM-MINÎSTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paui Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

j Hotărârea Guvernați nr, 133/20$


Monitorul Oficial al Româniși, f


2008 și e


' TJKWlftW™'

gl^iil fcfeS^ sfeȘjț llhsS ț^SS fcgșâ             bSS £2â îEsăa! feââ SUfisJ                     fcj—M   {1;-“~--   1----    —u.-.^ w-ț

4ll

L

•0

1

■7

V 3

4

5

7         5

( 1641

1.3.7

P-ț& Ștefan cel Mare

14,512

860,561.60

Municipiul Cluj

Napoca

1642

1.3.7

P-ța Tlmotal Clperlu

<600

204.oaa.oo

Municipiul Cluj

Napoca

1643

1.3.7.

P-ța Unirii

16,610

964.973.00

Municipiul Cluj

Napoca

164d

1.3.7.

Pulețltor

2,720

;161,206.00

Municipiul Cluj

Napoca

1645

1.3.7.

Pulna

1,800

91.800.00

Municipiul Cluj

Napoca

1546

1 3.7.

Rădăuți

1.105

1.326.00

Municipiul Cluj

Napoca

1647

1.3,7

Rahoval

4.592

272,305 60

Municipiul Clu|

Napoca

1846

1.3.7.

Raiioczl Perene 11

Municipiul Cluj

Napoca

; 1649

1.3.7,

Rapsodiei

2.070

105,570.00

Municipiul Cluj

Napoca

. 1650

1.3.7.

Rjjrău

2.620

3,144.00

Municipiul Cluj

Napoca

1651

1.3.7.

Răsăritului

22,850

27.420.00

Municipiul Cluj

Napoca

1652

1.3 7.

Rășinari

2.100

124,530.00

Municipiul Cluj

Napoca

1653

1.3.7.

Răvașului

3.220

190.946.00

Municipiul Cluj

Napoca

1654

1.3.7

Râxboîeni

5,850

346,905.00*

Municipiul Cluj

Napoca

1655

1.3,7

Regate Ferdlnand

5.950

352.835.00

Municipiul Cluj

Napoca

1656

1.3.7

Remelea

2.649

3.170.00

Municipiul Clu|

Napoca

f 1657

1.3.7.

Rene Dascerioa

4,760

263,920.40

Municipiul Cluj

Napoca

* 1B5B.

1.3.7,

Republicii

19,636---

53,409.02

Municipiul Cluj

Napoca

; 1659.

1.3.7.

Retezat

2,430

123,930.00

Municipiu! Cluj

Napoca

■ 1880

1.3.7.

Robert Koch

1,760

41^747.20

MunldpM Cluj

Napoca

: 1661

1.3.7.

Rutinei

4,000

237.200.00

Municipiul Cluj

Napoca

i 1662

1.3.7. .

Romu' Ladea

Municipiul Cluj

Napoca

\ 1663

1.3.7.

Romulus Vuia

16.270

964.811.66

Municipiul Cluj

Napoca

i 1654

1.3.7.

Roșiori

2,160

128,088.00

Municipiul Cluj

Napoca

1665

1.3.7.

Rovine

3,979

235,951.70

Municipiul Cluj

Napoca

i 166S-

1.3.7.

Rozelor

559

33.148.70

Municipiul Cluj

Napoca

•‘ 1657

1.3.7.

Rubin PaliJJa

1,416

83.966.80

Municipiul Cluj

Napoca

' 1659

1.3.7,

Rucăr

VBCK

00.780.00

Municipiul Cluj

Napoca

.‘1669

1.3.7.

Sălajului

ît4oâ’

1,680.00

Municipiul Cluj

Napoca

1670

1.3.7.

Salcâmului

4,500

26K850X01

Municipiul Ciul

Napoca

. 1671

1.3 7.

Sălciilor

1.189

1,426.60

Municipiul Cluj

Napoca

1672

1.3.7.

Sâîlcii

Municipiul Cluf

Napoca

1673

1.3.7.

Samu’i Mlc u

1,356

32,154.32

Municipiul Cluj

Napoca

1674

1.3 7

Sanalorulul

6.760

0. ti 2.00

Municipiul Cluj

Napoca

1675

1.3 7.

Săpătorilor

1.203

1.539,50

Municipiul Cluj

Napoca

.1676

1.3 7

Sarmlzegalusa

3,289

B77.60G.1G

Municipiul Cluj

Napoca

. 1677

1 3.7.

Saturn

3.146

3,775.20

Municipiul Cluj

Napoca

1676

1.3 7.

Scâiltor

460

552.00

Municipiul Cluj

Napoca

I679

1.3.7.

Scărișoare

1,062

62,976.6(F

Municipiul Cluj

Napoca

1680

1.3.7.

Școlii

3,727

4.472.401

Municipiul Cluj

Napoca

. 1631

1.3.7.

Școlarilor

5.405

280,245.00

Municipiul Cluj

Napoca

1602

1.3.7.

Scurtă

228

273.60

Municipiul Cluj

Napoca

1683

1.3.7.

Sececâlarjfcw

1,306

1.557.20

Municipiul Cluj

Napoca

1684

1.3.7.

Semenicutul

4,308

5,255.60

Municipiul Cluj

Napoca

•1685

1.3.7,

Senină

2,940

3.526.00

Municipiul Cluj

Napoca

.1685

1.3.7.

SapUmluÂ-hlnl

15.870

041,091.00

Municipiul Cluj

Napoca

1687

1.3.7.

Sorpiv Ceîibldache

Municipiul Cluj

Napoca

.1508

1.3.7.

ȘerpoHoare

4.567

5.4B0.40

Municipiul Cluj

Napoca

1609

1.3.7.

Șesului

6.655

406.501.50

Municipiul Cluj

Wapscs

1620

1.3.7.

Sexiii Pușcariu

1,260

74,718.09

Municipiul Cluj

Napoca

1691

1.3.7

Sibiului

1,600

106,740.00

Municipiul Cluj

Napoca

1692

1.3.7.

Slphlșoarei

5.000

301.837.00

Municipiul Clu|

Napoca

1693

[1,3.7

Spismund Toduțâ

2,240

132,832.00

Municipiul Cluj

Napoca

1694

S Mu Dragomlr

1,670

2,244,00

Municipiul Cluj

Napoca

1695

1.3.7.

Slmten Ballni

1,122

1,346.40

Mtiniciplul Cluj

Napoca

1696

1.3.7.

Sirnion Mușal

1t277

4,507.20

Municipiul Cluj

Napoca

1697

1.3.7,

Sinaia

4,609

327.471.20

Municipiul Clo|

Napoca

1696

1.3.7.

Sindicatelor

1.197

70,982.10

Municipiul Cluj

Napoca

1693

1.3.7.

Șiretului

4,500

229,500.00

Municipiul Cluj

Napoca

1700

1.3.7,

Sitarilor

6.910

5,292.00

Municipiu! Ciul

Napoca

Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Septimiu Albini, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pct.

X [m]

Y [m]

1

586717.3930

393885.6460

2

586714.0180

393888.2930

3

586705.7882

393894.8979

4

586698.5551

393900.7010

5

586695.0700

393902.7790

6

586693.2190

393903.1670

7

586683.5960

393903.2880

8

586683.3902

393903.1501

9

586681.6030

393903.1901

10

586676.3802

393903.2263

11

586676.3781

393902.9263

12

586671.3898

393902.9895

13

586668.9530

393903.0250

14

586664.3140

393903.0970

15

586664.3170

393903.2350

16

586659.4610

393903.2270

17

586655.7840

393902.9670

18

586655.7840

393902.9210

19

586649.7850

393902.8470

20

586649.1050

393903.1710

21

586629.8250

393902.6250

22

586624.9710

393902.5490

23

586619.5450

393902.4890

24

586612.8000

393902.4980

25

586612.7730

393902.3530

26

586600.3500

393902.2070

27

586586.8190

393902.0200

28

586575.6760

393901.5710

29

586572.9740

393901.5340

30

586559.8820

393901.6590

31

586545.6060

393901.2190

32

586526.9090

393900.7500

33

586505.7260

393900.1600

34

586498.9030

393898.2580

35

586496.5850

393897.8300

36

586489.1350

393896.0610

37

586485.1530

393894.4750

38

586479.2555

393891.8267

39

586479.8500

393911.0500

40

586479.9257

393911.8027

41

586480.1090

393911.8150

42

586484.2810

393911.8100

43

586489.0680

393911.5790

44

586489.0690

393911.2050

45

586506.0100

393911.8290

46

586511.3160

393912.1080

47

586517.7100

393912.2400

48

586527.7030

393912.6660

49

586536.5200

393912.9290

50

586541.4660

393913.0780

51

586541.5670

393913.0810

52

586561.6240

393913.6850

53

586579.8940

393914.3390

54

586580.1650

393914.3490

55

586585.3350

393914.5300

56

586591.2180

393914.6330

57

586597.8240

393914.7820

58

586602.6090

393914.8540

59

586608.7960

393915.0440

60

586613.7000

393914.9040

61

586618.1700

393914.9580

62

586621.7710

393915.0400

63

586629.2600

393915.1000

64

586634.5700

393915.2300

65

586639.7000

393915.0230

66

586639.7011

393915.0887

67

586644.5830

393915.0070

68

586647.7630

393914.9730

69

586652.8520

393914.7770

70

586659.6690

393914.4980

71

586659.6930

393914.5710

72

586664.9300

393914.6780

73

586669.5240

393914.8220

74

586675.5610

393918.9280

75

586675.7494

393918.954'6

76

586676.1280

393918.9650

77

586688.7030

393919.0090

78

586691.8410

393918.8230

79

586693.9560

393918.7640

80

586695.8180

393919.4380

81

586697.2890

393920.2770

82

586700.1502

393922.4802

83

586701.9700

393924.8600

84

586702.0060

393924.9720

85

586702.8100

393926.6830

86

586703.4860

393929.8220

87

586703.3330

393932.8890


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Septimiu Albini, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586717.3930

393885.6460

4.289

2

586714.0180

393888.2930

10.552

3

586705.7882

393894.8979

9.273

4

586698.5551

393900.7010

4.058

5

586695.0700

393902.7790

1.891

6

586693.2190

393903.1670

9.624

7

586683.5960

393903.2880

0.248

8

586683.3902

393903.1501

1.788

9

586681.6030

393903.1901

5.223

10

586676.3802

393903.2263

0.300

11

586676.3781

393902.9263

4.989

12

586671.3898

393902.9895

2.437

13

586668.9530

393903.0250

4.640

14

586664.3140

393903.0970

0.138

15

586664.3170

393903.2350

4.856

16

586659.4610

393903.2270

3.686

17

586655.7840

393902.9670

0.046

18

586655.7840

393902.9210

5.999

19

586649.7850

393902.8470

0.753

20

586649.1050

393903.1710

19.288

21

586629.8250

393902.6250

4.855

22

586624.9710

393902.5490

5.426

23

586619.5450

393902.4890

6.745

24

586612.8000

393902.4980

0.147

25

586612.7730

393902.3530

12.424

26

586600.3500

393902.2070

13.532

27

586586.8190

393902.0200

11.152

28

586575.6760

393901.5710

2.702

29

586572.9740

393901.5340

13.093

30

586559.8820

393901.6590

14.283

31

586545.6060

393901.2190

18.703

32

586526.9090

393900.7500

21.191

33

586505.7260

393900.1600

7.083

34

586498.9030

393898.2580

2.357

35

586496.5850

393897.8300

7.657

36

586489.1350

393896.0610

4.286

37

586485.1530

393894.4750

6.465

38

586479.2555

393891.8267

19.232

39

586479.8500

393911.0500

0.756

40

586479.9257

393911.8027

0.184

41

586480.1090

393911.8150

. 4.172

42

586484.2810

393911.8100

4.793

43

586489.0680

393911.5790

0.374

44

586489.0690

393911.2050

16.952

45

586506.0100

393911.8290

5.313

46

586511.3160

393912.1080

6.395

47

586517.7100

393912.2400

10.002

48

586527.7030

393912.6660

8.821

49

586536.5200

393912.9290

4.948

50

586541.4660

393913.0780

0.101

51

586541.5670

393913.0810

20.066

52

586561.6240

393913.6850

18.282

53

586579.8940

393914.3390

0.271

54

586580.1650

393914.3490

5.173

55

586585.3350

393914.5300

5.884

56

586591.2180

393914.6330

6.608

57

586597.8240

393914.7820

4.786

58

586602.6090

393914.8540

6.190

59

586608.7960

393915.0440

4.906

60

586613.7000

393914.9040

4.470

61

586618.1700

393914.9580

3.602

62

586621.7710

393915.0400

7.489

63

586629.2600

393915.1000

5.312

64

586634.5700

393915.2300

5.134

63

586639.7000

393915.0230

0.066

66

586639.7011

393915.0887

4.883

67

586644.5830

393915.0070

3.180

68

586647.7630

393914.9730

5.093

69

586652.8520

393914.7770

6.823

70

586659.6690

393914.4980

0.077

71

586659.6930

393914.5710

5.238

72

586664.9300

393914.6780

4.596

73

586669.5240

393914.8220

7.301

74

586675.5610

393918.9280

0.190

75

586675.7494

393918.9546

0.379

76

586676.1280

393918.9650

12.575

77

586688.7030

393919.0090

3.144

78

586691.8410

393918.8230

2.116

79

586693.9560

393918.7640

1.980

80

586695.8180

393919.4380

1.693

81

586697.2890

393920.2770

3.611

82

586700.1502

393922.4802

2.996

83

586701.9700

393924.8600

0.118

84

586702.0060

393924.9720

1.890

85

586702.8100

393926.6830

3.211

86

586703.4860

393929.8220

3.071

87

586703.3330

393932.8890

49.291

S=3213 mp P=549.918m
îraj saae'ETMSEsr .ac® ;®<:. jtt. '*-■ a.


’SSi. «T3ES8ÎM;


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Septimiu Albini, Județul Cluj

 • A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

  Nr. CF

  Număr

  Descrierea imobilului

  Suprafața (mp)

  Proprietari

  Sarcini

  Ser.

  Topo.

  309560 (Nr. CF. vechi 1473)

  A+l

  3847

  -

  1439

  MUNICIPIUL CLUJ

  Nu sunt

  317473

  (Nr. CF. vechi 1473)

  A+l

  3778

  Strada Pietroasă

  6453

  MUNICIPIUL CLUJ

  Nu sunt

  Total suprafață

  7892

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

3778/1

Strada Pietroasă

4679

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

3.778/2

Strada Pietroasă

1774

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

3847,3778/2

Nou

A -■>_______________

Strada Septimiu Albini

3213

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

—- ■    "      1        ....                                        y       ----~-   —----K

■' %                O \Total suprafață măsurată = 3213 mp


Data: Februarie 2020
>

C  O

in O   Al

;n tj

N ,n 3

i  o

?  >

TI

»/z;


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada SEPTIMIU ALBINI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-II, L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-In latura de Sud: din punctul nr. 38 până în punctul nr. 40 de b-dul Nicolae Titulescu;

-In latura de Est: din punctul nr. 40 până în punctul nr. 43 de gard metalic; din punctul nr. 43 până în punctul nr. 47 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 47 până în punctul nr. 52 de gard metalic; din punctul nr. 52 până în punctul nr. 55 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 55 până în punctul nr. 74 de aliniamentul construcțiilor și gad metalic; din punctul nr. 74 până în punctul nr. 87 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-In latura de Nord: din punctul nr. 87 până în punctul nr. 1 de strada Aurel Suciu;

-în latura de Vest : din punctul nr. 1 până în punctul nr. 17 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 17 până în punctul nr. 29 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 29 până în punctul nr. 30 strada Minerilor; din punctul nr. 30 până în punctul nr. 38 de aliniamentul exterior al trotuarului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1686 cu suprafața de 15870m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 3847 înscris în Cartea Funciară 309560 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1439 m2; numărul topografic 3778 înscris în Cartea Funciară 317473 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 6453 m2;

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 3213 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 3213 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Septimiu Albini” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1. Nr. cad. 3260 - dosar nr. 9122E3/2003 - executant Varga Istvan.

  4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între. .0,015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. . Coordonatele punctelor s-au deterrriinât îp Sistem de.proiecție Stereografic 1970.

/VL^UX/y - A V\ CBKTmCAT


Data întocmirii :


Februarie 2020


întocmit:

- A

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L '

' ;             r;                                     '

586800


586800


586700


586600


586500
IE: 285673


78


4.60m țT 6395


-sr5®IS““"


47m 0 9lm


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

3213

Municipiul Cluj- Napoca, strada Septimiu Albini, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


586500

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

3213 -

-

Total

3213

" -

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 3213 mp Suprafața din act = 3213 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Confirm_execuțarea4năsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documcntației-tad astrale și corespondența acesteia . \      \ cu realitatea din teren

AVC * A

ASAAA

Semnătura și ștampila

Data: Februarie 2020        Z b < '

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

?                   Data:______________

Ștampila BCPI


Anexa 2 la Hotărârea nr. 191/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada SEPTIMIU ALBINI - Tronson II

intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

'                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUI-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 14978 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data

__=£= ri1,

Bffj EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE

.^ANCPI Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

  Nr, ce re re

  15939

  Ziua

  04

  Luna

  02

  Anul

  2015


TEREN                                                                                 Nr. CF vechi: 1473

Adresa: Cluj-Napoca_______________________

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2552

1.130

-

 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observații / Referințe

  3640 / 08.03.1938

  Act

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, imobil distribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al         1

  (provenita din conversia CF 1473)

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  B2

  Acest imobil se abnotează din acesta carte funciară neformând obiect de circulație publică

  Ăl I

  (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI

  -

  înscrieri privind dezmembraminteie dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  4

  NU SUNT

  4

  3

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN

Adresa: Cluj-Napoca

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2552

-

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ia teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

drum

-

1.130

-

-

2552

STRADA SEPTIMIU ALBINI

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr.

Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

15932

2015-02-04

2015-02-06

Consultare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii,

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C4717/04-02-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării, 06/02/2015 '

Data eliberării,

_J.___/____

M FEB. iiJi5

Asistent-registrator,
. 0f'    EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

F*    pentru INFORMARE                --

'                           E                                                                                                                                              ZOI 5     |

ANCP1 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan                                                                          Nr. CF vechi: 1473

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Septimiu Albinii__________________________

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topograflc

Suprafața* (mp)

Observații / R.eferinte

Al

Top: 2806

7.978

-

 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

  I . i s

  I  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observații / Referințe

  3640 / 08.03.1938

  Act

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  _____A1_____1_____________

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  Imobilul de sub Al se abnotează din aceasta cf neformand obiect de circulație publica.

  Al        |

  (provenita din conversia CF 1473) ,

  C. Partea III. SARCINI

  -

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  NU SUNT

  -

Anexa Nr. 1 la Partea I                             '

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Septimlu Albinil

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top; 2806

7.978

-

* Suprafața este determinata In planul de proiecție Stereo 70,

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra viian

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

drum

DA

-

-

-

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr.

Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

5369

2015-01-15

2015-01-19

Consulta re/Informare

2

6338

2015-01-16

2015-01-20

Consultare/lnformare

3

6339

2015-01-16

2015-01-20

Consultare/lnformare

4

6340

2015-01-16

2015-01-20

Consultare/Informare

5

6342

2015-01-16

2015-01-20

Consultare/lnformare

6

6346

2015-01-16

2015-01-20

Consultare/lnformare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C1862/16-01-2015, pentru serviciul de publicitr....e imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării, 19/01/2015

Data eijberărli,s U M A R .

I Pagina

r

Anexa nr. I1 la Hotărârea Guvernului nr. 1S3/2006                                         f

pentru modificarea Șt completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca.....•................ 3—447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 248 bis/20.lli.2006-

HOTĂRÂRI Â'.LE GUVERNULUI R O M A N f E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Club precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca1)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

) Articol unic., — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . Vind -atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ai al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Ciuj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la c^mi public al județului Cluj, precum și al municipiilor1 '5; și comunelor din județul Cluj a bunurilor e- ’ Jns anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din , ;ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA î, Nr. 248 bis/20.lîl.2006WD

■v

a

n

Z

'z[

L3

3

C

[Municipiul Chil - Napoca      |

|Municipiul Cluj - Napoca      |

TO £ ■--3 z

o

"e 2

[Municipiul Ciul - Napoca

[Municipiul Cluj ’ Napoca

[Municipiul Ciul - Napoca

[Municipiul Cluj - Napoca      j

[Municipiul Ciul • Napoca      1

Municipiul Cluj - Napoca

| Municipiu! Cluj- Napoca      f

Municipiul Cluj - Napoca

[Municipiul Cluj - Napoca      ]

[Municipiul Cluj - Napoca      î

[Municipiul Cluj - Napoca      |

10

_ra

O

5 c

S

[Municipiul Cluj - Napoca      |

[Municipiul Cluj - Napoca_____1

[Municipiul Cluj - Napoca

[Municipiu! Cluj - Napoca      ]

[Municipiul Cluj - Napoca

[Municipiul Cluj - Napoca      j

[Municipiul Clu| - Napoca      j

[Municipiu! Cluj - Napoca

iD

O

Z

t

S

O

.£?

§

[Municipiul Cluj - Napoca      |

[Municipiul Cluj - Napoca

[Municipiul Cluj - Napocu

[Municipiul Cluj - Napoca      I

[Municipiul Cluj - Napoca      |

[Municipiu! Ctuj - Napoca      ț

Municipiul Cluj - Napoca t     «•nfz’î.rUi «1                                      <

i O

O c ra

Z

* O

! ^5

E

2

Municipiul Cluj - Napoca      |

Municipiul Cluj - Napoca

[Municipiul Cluj - Napoca

[Municipiul Cluj - Napoca      )

[Municipiu! Cluj - Napoca      |

[Municipiu! Cluj - Napoca

[Municipiul Cluj - Napoca

[Municipiul Cluj - Napoca      ț

[Municipiul Cluj - Napoc;»      I

[Municipiul Cluj - Napoca      ;

[Municipiul Cluj - Napoca      j

[Municipiul Cluj - Napoca      i|

[Municipiul Cluj - Napoca

[Municipiul Cluj • Napoca      j

[Municipiul Cluj - Napoca

[Municipiul Cluj - Napoca      j

[Municipiul Cluj - Napoca      ?

Municipiul Cluj - Napoca j

VIV| “ l'upwuo      ■

[Municipiu! Cluj - Napoca      |

[Mdnicipiut Cluj - Napoca      j

Municipiul Cluj * Napoca      ]

'Municipiul Cluj • Napoca      {

Municipiul C!u| - Napoca     }

A <1, la*tlr*lz\K,7 /** la 11                              i!

TO

O t J5

sij-T

o

,g

<z

i a

'•O.

B60.561.50l

___204,000.00

o q

©

©

8

<□ © O!

©

00'000’18

q UD CN

-r*

272,305 60!

o q o

«n

!TJ O

o a

D*

27.420.GO]

IO s

o q d

Gl ș

o q ui

G> CD d

n

352,835.001

o

q d

283,926.401

Of CD d ©

fn

8

O

8

țM

8

[              237.200.001

o q

q

<O

CD

ua.oea.ooi

o

3

in

CM

©

<d

TT

o

iX)

!■

OD

00.7fi0.00j

© q © ca 50

o o

3 G3 /d to Cf

O

50

<0

ȘM

r

1 ©

i ©

3

CD q

2 t£Î © q

ea

R in

Ci> © ri in

62,876.60;

2

200.245.001

o q n'

o q

ID

o to

'□ CM

•o

© q co O! ■n

q

•31 o

3

© d — ©

o q d m g

74,718.00,

8

2

13

2

301.837.001 •i'4-J A'l'f M

?s

i *r

L°’

CM

9

10

P3

o

ro q

327.471,20 j

© C

-r- c

oi c

CO C

CI IX

©' c

o

©

Ol

ca

V!

f 70

1________________________’i-I___________1

U3

£3 o

p

S, <D

rq

Of

«T

O

s

o

© CM

O

ÎV <0

CM

o m tu

CM

g

o

O! 01

o

3

ID

o -f) ©

in

CD q

o <33

d"

©

O n

CM

3

g q.

©

ru

13

C3

o

CD tr> uo

«J T'

§

a Q

o s

CD 09

î®

10

s

C4

CD «0 CM n"

«0

©

UD

■Al <O q

CM

m

©

m*

03

OJ

©

©

«3

C0

-tT

©

q tfj

in

LTJ

CD

ID

c CP IN

© 33

1;

tn r

O

f cn

03

CM

an o CD

© c

§s

r ca

ai

«S

g

c

a

O.

.2 în

O

S5 a E P JU

iPiun ei-dj

O

aT

"5

ra c a £L

‘P’

■o

'2

o

®

s

iRakoczl Perene II ___________!

[Rapsodiei

•;0

0

K

Rnjijșs$y[

c

g

5 □

a

<6? or

[Războienl________j

[Repete Feraîlnand            __________|

ro

_ȘJ

a> E

a:

Rene Ooscartes                              _____

[Republicii                                              ______ __[

13

GJ

O

CC

IRoberi Koch                                       __[

*s

73

o

K

ra

c o ct

[Romulus Vuia

1 o" K

4)

1 CC

•jj

N

O

JX

33

"ra 0.

"â K

>Q

cr

1

3.

ig

XD

in

5 a E -<D U

fD m

O

T5

(X>

2

tf)

3 "5

B a

2 Q c •d rc o m

ISâpătarllor                                            ___________________ |

SarmizeqalusB                                 _____________________ 1

1

<,0

<Z)

O

*3 m

P 5

T

*3 m

O U

s

to

o tn

=T4

u

U>

B a 25 4> a ■v tn

ISernenicutul                                                    ____ i

'i

"c

ISopUmhJ Afblnl                                   _____ ____ !

Ssrnlu Cdibidache                                 _______________ [

iSerpuHoate                                        ______1

3

tu LC

Studii Pușcărie                                        _____________________i

Ș

£ to

[Slghișoarei                                                                        i

u

0 £

- o

?s

E?

i q

[Slmion Salini                    _____________________

3 2 s

E

șa

to

în

Sindicatelor

ii j TO 0 d

-

id

rO

ri

--Ț

q

O

r>

to

IO

ÎO

q

ro

ni

q

rd

H

P3

r5

H

ri

q

ta

fd <

©

n

r3

n

tq

rd

•r*i

pL

ri

fT

ci

q

T“

rn

H

q

? q

■<

q

q

H

n H

©

'X>

*3

-2

UT

-■

q

to

<S

■ c o

«n

O

’d

■o

Î2

«3

m

UD

©

1C in

23

50 23

C”i ©

O o

33

s

«2

§

S

s

UT

5Î3

CQ

S

2

i?

«£3

cn

•T2 50

ă

&

Of

U3

2 £

U3

S

<E

G3 la

CD

«3

O ca ©

E

Ol ra UD

s

s

sn

23 tc ‘Z

«D

ca

UD

©

<0

© cg

§3

UD

o

G1

«3

S

2 a>

2

!D

s

©

3

«3 O tD

§s


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Septimiu Albini, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pct.

X (ml

Y [m|

1

586410.8287

393893.6565

586408.3430

393893.9880

586408.6046

393895.9076

4

586399.1280

393896.9640

s

586398.9410

393895.3520

586391.0580

393896.3090

1

586390.9371

393895.3172

8

586389.7040

393895.4800

9

586383.4541

393896.3395

10

586383.8040

393898.9950

11

586373.3470

393898.6570

12

586372.3874

393891.5267

13

586371.0479

393894.5361

14

586368.3932

393896.8227

15

586366.1916

393897.7841

16

586362.1949

393898.7342

17

586362.1839

393898.7355

18

586337.7600

393900.7342

19

586334.0539

393900.6283

20

586331.6101

393899.8972

ȚJ

586330.9863

393899.7970

11

586330.0390

393900.1200

586328.0980

393900.5990

24

586310.5810

393904.9190

25

586299.7890

393907.4220

26

586278.1370

393912.9540

27

586278.1902

393913.1302

28

586269.1405

393915.7102

29

586265.5505

393916.7502

30

586265.5223

393916.6584

31

586260.3730

393918.4470

32

586253.3110

393920.8430

33

586247.8800

393923.0190

34

586242.0240

393925.4160

35

586236.3940

393928.2770

36

586230.9420

393930.9550

37

586225.2580

393933.7530

38

586219.9080

393936.4990

39

586214.3820

393939.3390

40

586209.1600

393942.1330

41

586203.5180

393945.0850

42

586198.1840

393947.9260

43

586193.0500

393950.5630

44

586192.2200

393951.0060

45

586187.0910

393953.6890

46

586181.7480

393956.4790

47

586178.8320

393957.8510

48

586167.3100

393963.6360

49

586158.6800

393968.6600

50

586154.3100

393970.5900

51

586149.5200

393972.7000

î?

586143.0000

393975.7900

53

586137.1630

393978.5010

54

586132.8860

393980.5690

55

586127.4270

393983.2240

56

586121.3890

393986.0450

57

586115.1270

393988.9320

58

586109.3370

393991.7320

59

586103.0070

393994.8470

60

586099.5160

393996.5600

61

586094.3000

393999.2480

62

586091.9010

394000.4820

63

586088.1870

394002.3000

64

586082.9330

394005.0880

65

586075.0460

394009.0820

66

586072.2620

394010.4060

67

586066.4290

394013.5700

68

586061.9860

394015.8910

69

586055.2193

394019.4482

70

586045.8786

394023.6188

71

586034.8250

394029.2030

22

586026.4530

394033.7110

73

586023.3950

394035.5230

74

586018.8100

394038.5420

75

586015.9070

394040.5360

76

586007.8870

394046.4340

77

585997.9830

394053.3600

78

585992.8510

394056.9470

79

585990.4810

394058.6410

80

585976.7530

394068.5650

81

585966.9525

394075.8495

82

585948.5130

394088.7600

83

585937.2661

394096.7129

84

585933.1860

394099.7920

85

585925.6870

394105.1390

86

585920.7800

394108.5480

87

585917.7907

394110.6762

88

585912.2570

394114.6160

89

585906.7724

394118.5538

90

585904.3570

394120.2880

91

585900.3570

394123.1670

92

585893.7860

394127.7870

93

585888.8770

394131.2730

94

585886.6180

394132.4930

95

585881.6660

394134.8120

96

585865.8590

394142.7980

97'

585851.3971

394149.6534

97

585850.3730

394149.6740

98

585846.3060

394151.7500

99

585843.2840

394153.1110

100

585831.0950

394158.4630

101

585831.1880

394158.6740

102

585826.1330

394161.1030

103

585825.7490

394161.2940

104

585821.3970

394163.2040

105

585811.6520

394167.8130

106

585799.6840

394173.3300

107

585795.2628

394175.3836

108

585787.5217

394178.9794

109

585775.7570

394184.4630

HO

585763.6320

394190.2310

III

585757.1970

394192.9060

112

585754.51 10

394193.9970

113

585748.5930

394196.5760

114

585733.6320

394203.2040

115

585733.5720

394203.0038

116

585727.3870

394205.3570

117

585721.8820

394207.3300

118

585719.0250

394208.1980


119

585705.9810

394212.4690

120

585703.1200

394213.4610

121

585691.8710

394216.9460

122

585687.3610

394218.5410

123

585685.0460

394219.4320

124

585680.0610

394221.0260

125

585669.3460

394224.5040

126

585663.9990

394226.2610

127

585658.0820

394228.2840

128

585651.5550

394230.3390

129

585633.5700

394236.2300

130

585623.2150

394239.4020

131

585609.6250

394243.8160

132

585598.9190

394247.1970

133

585589.5620

394250.2480

134

585578.8500

394253.2010

135

585569.8580

394255.5520

136

585560.2190

394258.0210

137

585560.0930

394258.0590

138

585559.2260

394258.2280

139

585553.6950

394259.3100

140

585548.5360

394260.0580

141

585535.8740

394261.9890

142

585529.2820

394262.5970

143

585515.5390

394263.7970

144

585506.3460

394264.6520

145

585500.8620

394265.4300

146

585499.1520

394265.7210

147

585499.3210

394266.2710

148

585495.2710

394266.7360

149

585490.6880

394267.1100

150

585489.2650

394267.0980

151

585486.3290

394265.9410

152

585485.1470

394265.3220

153

585484.6090

394264.8320

154

585484.3960

394264.0510

155

585484.4350

394263.4220

156

585479.7110

394258.2830

157

585479.1030

394257.9610

158

585478.9600

394256.5240

159

585479.3090

394252.7290

160

585479.3040

394250.1090

161

585480.5390

394249.7800

162

585480.4750

394248.8340

163

585480.4120

394247.6920

164

585480.5120

394246.1680

165

585480.6490

394245.0470

166

585480.8950

394243.9730

167

585481.4600

394242.2760

168

585481.9590

394241.1150

169

585483.6020

394238.6480

170

585482.5150

394236.6940

171

585465.2430

394254.7120

172

585466.1420

394254.8380

173

585467.0400

394255.1640

174

585467.7230

394255.5630

175

585469.3070

394257.7890

176

585469.7660

394259.0690

177

585469.8420

394260.1760

178

585469.7180

394261.7010

179

585469.3930

394262.9350

180

585468.9780

394264.1460

181

585468.5320

394265.0780

182

585467.9070

394265.8770

183

585466.0400

394283.8710

184

585467.7010

394286.3540

185

585473.4390

394285.6030

186

585498.8170

394283.0340

187

585511.3180

394281.7910

188

585511.3380

394281.3260

189

585511.8590

394280.9160

190

585515.0050

394276.7720

191

585515.6860

394276.0180

192

585516.6980

394275.5490

193

585518.51 10

394276.9290

194

585519.4430

394276.0340

195

585522.2890

394275.6510

196

585524.1550

394275.4250

197

585524.7990

394275.6241)

198

585525.4940

394276.3290

199

585525.8880

394277.1170

200

585526.2190

394280.2950

201

585567.6736

394274.0635

202

585572.9590

394267.7800

203

585581.8850

394265.7240

204

585582.8470

394265.6120

205

585583.2940

394265.8680

206

585584.4280

394267.8270

207

585585.9030

394268.9810

208

585586.9390

394268.8710

209

585593.9470

394266.7520

210

585624.1310

394257.0090

211

585624.5060

394253.5200

212

585636.9290

394249.4060

213

585639.9410

394248.4120

214

585641.3720

394254.5660

21 î

585652.8880

394251.3470

216

585651.5850

394245.1860

217

585657.4830

394243.4930

218

585668.3800

394240.3500

219

585679.6870

394236.6680

220

585686.4850

394234.6120

221

585692.2620

394232.7130

m

585698.954(1

394230.5960

223

585722.5800

394223.0780

224

585735.9920

394217.3190

iiî

585750.9850

394211.1550

226

585760.2410

394207.0300

227

585764.1550

394205.2800

228

585766.9770

394203.9820

229

585777.5020

394199.1030

230

585783.4620

394196.2370

231

585788.8870

394193.6660

731

585795.2020

394190.6530

233

585802.4820

394187.2770

234

585806.4760

394185.4120

235

585808.5290

394184.4530
întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL I '


Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Septimiu Albini, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


I Dr

Nr.

Pd.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m|

1

586410.8287

393893.6565

2.508

*>

586408.3430

393893.9880

1.937

586408.6046

393895.9076

9.535

4

586399.1280

393896.9640

1.623

5

586398.9410

393895.3520

7.941

6

586391.0580

393896.3090

0.999

7

586390.9371

393895.3172

1.244

8

586389.7040

393895.4800

6.309

9

586383.4541

393896.3395

2.678

10

586383.8040

393898.9950

10.462

11

586373.3470

393898.6570

7.195

1a

586372.3874

393891.5267

3.294

13

586371.0479

393894.5361

3.504

14

586368.3932

393896.8227

2.402

15

586366.1916

393897.7841

4.108

16

586362.1949

393898.7342

0.011

17

586362.1839

393898.7355

24.506

18

586337.7600

393900.7342

3.708

19

586334.0539

393900.6283

2.551

20

586331.6101

393899.8972

0.632

2J

586330.9863

393899.7970

1.001

ii

586330.0390

393900.1200

1.999

23

586328.0980

393900.5990

18.042

24

586310.5810

393904.9190

11.078

?■»

586299.7890

393907.4220

22.348

26

586278.1370

393912.9540

0.184

27

586278.1902

393913.1302

9.410

28

586269.1405

393915.7102

3.738

29

586265.5505

393916.7502

0.096

30

586265.5223

393916.6584

5.451

31

586260.3730

393918.4470

7.457

586253.3110

393920.8430

5.851

33

586247.8800

393923.0190

6.328

34

586242.0240

393925.4160

6.315

35

586236.3940

393928.2770

6.074

36

586230.9420

393930.9550

6.335

37

586225.2580

393933.7530

6.014

38

586219.9080

393936.4990

6.213

39

586214.3820

393939.3390

5.922

40

586209.1600

393942.1330

6.368

41

586203.5180

393945.0850

6.043

42

586198.1840

393947.9260

5.772

43

586193.0500

393950.5630

0.941

44

586192.2200

393951.0060

5.788

45

586187.0910

393953.6890

6.028

46

586181.7480

393956.4790

3 "’23

47

586178.8320

393957.8510

12.893

48

586167.3100

393963.6360

9.986

49

586158.6800

393968.6600

4.777

50

586154.3100

393970.5900

5.234

51

586149.5200

393972.7000

7.215

•>?

586143.0000

393975.7900

6.436

53

586137.1630

393978.5010

4.751

54

586132.8860

393980.5690

6.070

55

586127.4270

393983.2240

6.664

56

586121.3890

393986.0450

6.895

57

586115.1270

393988.9320

6.431

58

586109.3370

393991.7320

7.055

59

586103.0070

393994.8470

3.889

60

586099.5160

393996.5600

5.868

61

586094.3000

393999.2480

2.698

62

586091.9010

394000.4820

4.135

63

586088.1870

394002.3000

5.948

64

586082.9330

394005.0880

8.841

65

586075.0460

394009.0820

3.083

66

586072.2620

394010.4060

6.636

67

586066.4290

394013.5700

5.013

68

586061.9860

394015.8910

7.645

69

586055.2193

394019.4482

10.229

70

586045.8786

394023.6188

12.384

71

586034.8250

394029.2030

9.509

22

586026.4530

394033.7110

3.555

73

586023.3950

394035.5230

5.490

74

586018.8100

394038.5420

3.522

75

586015.9070

394040.5360

9.955

76

586007.8870

394046.4340

12.085

77

585997.9830

394053.3600

6.261

78

585992.8510

394056.9470

2.913

79

585990.4810

394058.6410

16.939

80

585976.7530

394068.5650

12.211

81

585966.9525

394075.8495

22.510

82

585948.5130

394088.7600

13.775

83

585937.2661

394096.7129

5.112

84

585933.1860

394099.7920

9.210

85

585925.6870

394105.1390

5.975

86

585920.7800

394108.5480

3.669

87

585917.7907

394110.6762

6.793

88

585912.2570

394114.6160

6.752

89

585906.7724

394118.5538

2.973

90

585904.3570

394120.2880

4.928

91

585900.3570

394123.1670

8.033

92

585893.7860

394127.7870

6.021

93

585888.8770

394131.2730

2.567

94

585886.6180

394132.4930

5.468

95

585881.6660

394134.8120

17.710

96

585865.8590

394142.7980

16.004

97’

585851.3971

394149.6534

1.024

97

585850.3730

394149.6740

4.566

98

585846.3060

394151.7500

3.314

99

585843.2840

394153.11 10

13.312

100

585831.0950

394158.4630

0.231

101

585831.1880

394158.6740

5.608

102

585826.1330

394161.1030

0.429

103

585825.7490

394161.2940

4.753

104

585821.3970

394163.2040

10.780

105

585811.6520

394167.8130

13.178

106

585799.6840

394173.3300

4.875

107

585795.2628

394175.3836

8.535

108

585787.5217

394178.9794

12.980

109

585775.7570

394184.4630

13.427

110

585763.6320

394190.2310

6.969

111

585757.1970

394192.9060

2.899

112

585754.5110

394193.9970

6.456

113

585748.5930

394196.5760

16.363

114

585733.6320

394203.2040

0.209

115

585733.5720

394203.0038

6.618

116

585727.3870

394205.3570

5.848

117

585721.8820

394207.3300

2.986

118

585719.0250

394208.1980

13.725


rnr

585705.98 Iu

.194212.4690

nnr

120

585703.1200

394213.4610

11.776

121

585691.8710

394216.9460

4.784

122

585687.3610

394218.5410

2.481

123

585685.0460

394219.4320

5.234

124

585680.0610

394221.0260

11.265

125

585669.3460

394224.5040

5.628

126

585663.9990

394226.2610

6.253

127

585658.0820

394228.2840

6.843

128

585651.5550

394230.3390

18.925

129

585633.5700

394236.2300

10.830

130

585623.2150

394239.4020

14.289

131

585609.6250

394243.8160

11 227

132

585598.9190

394247.1970

9.842

133

585589.5620

394250.2480

11.112

134

585578.8500

394253.2010

9.294

135

585569.8580

394255.5520

9.950

136

585560.2190

394258.0210

0.132

137

585560.0930

394258.0590

0.883

138

585559.2260

394258.2280

5.636

139

585553.6950

394259.3100

5.213

140

585548.5360

394260.0580

12.808

141

585535.8740

394261.9890

6.620

142

585529.2820

394262.5970

13.795

143

585515.5390

394263.7970

9.233

144

585506.3460

394264.6520

5.539

145

585500.8620

394265.4300

1.735

146

585499.1520

394265.7210

0.575

147

585499.3210

394266.2710

4.077

148

585495.2710

394266.7360

4.598

149

585490.6880

394267.1100

1.423

150

585489.2650

394267.0980

3.156

151

585486.3290

394265.9410

1.334

152

585485.1470

394265.3220

0.728

153

585484.6090

394264.8320

0.810

154

585484.3960

394264.0510

0.630

155

585484.4350

394263.4220

6.980

156

585479.7110

394258.2830

0.688

157

585479.1030

394257.9610

1.444

158

585478.9600

394256.5240

3.811

159

585479.3090

394252.7290

2.620

160

585479.3040

394250.1090

1.278

161

585480.5390

394249.7800

0.948

162

585480.4750

394248.8340

1.144

163

585480.4120

394247.6920

1.527

164

585480.5120

394246.1680

1.129

165

585480.6490

394245.0470

1.102

166

585480.8950

394243.9730

1.789

167

585481.4600

394242.2760

1.264

168

585481.9590

394241.1150

2.964

169

585483.6020

394238.6480

2.236

170

585482.5150

394236.6940

24.959

171

585465.2430

394254.7120

0.908

172

585466.1420

394254.8380

0.955

173

585467.0400

394255.1640

0.791

174

585467.7230

394255.5630

2.732

175

585469.3070

394257.7890

1.360

176

585469.7660

394259.0690

1.110

177

585469.8420

394260.1760

1.530

178

585469.7180

394261.7010

1.276

179

585469.3930

394262.9350

1.280

180

585468.9780

394264.1460

1.033

181

585468.5320

394265.0780

1.014

182

585467.9070

394265.8770

18.091

183

585466.0400

394283.8710

2.987

184

585467.7010

394286.3540

5.787

185

585473.4390

394285.6030

25.508

186

585498.8170

394283.0340

12.563

187

585511.3180

394281.7910

0.465

188

585511.3380

394281.3260

0.663

189

585511.8590

394280.9160

5.203

190

585515.0050

394276.7720

1.016

191

585515.6860

394276.0180

1.115

192

585516.6980

394275.5490

2.278

193

585518.5110

394276.9290

1.292

194

585519.4430

394276.0340

2.872

195

585522.2890

394275.6510

1.880

196

585524.1550

394275.4250

0.674

197

585524.7990

394275.6240

0.990

198

585525.4940

394276.3290

0.881

199

585525.8880

394277.1170

3.195

200

585526.2190

394280.2950

41.920

201

585567.6736

394274.0635

8.211

202

585572.9590

394267.7800

9.160

203

585581.8850

394265.7240

0.968

204

585582.8470

394265.6120

0.515

205

585583.2940

394265.8680

2.264

206

585584.4280

394267.8270

1.873

207

585585.9030

394268.9810

1.042

208

585586.9390

394268.8710

7.321

209

585593.9470

394266.7520

31.718

210

585624.1310

394257.0090

3.509

211

585624.5060

394253.5200

13.086

21 2

585636.9290

394249.4060

3.172

213

585639.9410

394248.4120

6.318

214

585641.3720

394254.5660

11.957

215

585652.8880

394251.3470

6.297

216

585651.5850

394245.1860

6.136

217

585657.4830

394243.4930

11.341

218

585668.3800

394240.3500

11.891

219

585679.6870

394236.6680

7.102

220

585686.4850

394234.6120

6.081

221

585692.2620

394232.7130

7.019

m

585698.9540

394230.5960

24.793

■ni

585722.5800

394223.0780

14.596

224

585735.9920

394217.3190

16.211'

225

585750.9850

394211.1550

10,134’

226

585760.2410

394207.0300

.4.287

227

585764.1550

394205.2800

/jJÎ)6

228

585766.9770

394203.9820

/ l!|’.60l

229

585777.5020

394199.1030

, -26.613

230

585783.4620

394196.2370

6.003

231

585788.8870

394193.6660

—6.997-

232

585795.2020

394190.6530

■3 8.025

233

585802.4820

394187.2770

.4.408

234

585806.4760

394185.4120

-2.266

235

585808.5290

394184.4530

■ 4.717

236

585812.8650

394182.5960

' 0.490


2J(?

585813.3130

394182.3980

9318

237

585822.0596

394178.3984

10.861

238

585831.9131

394173.8312

18.130

239

585848.4988

394166.5092

22.061

240

585868.4400

394157.0740

16.608

241

585883.1490

394149.3620

3.348

242

585886.0830

394147.7500

13.026

243

585897.6162

394141.6953

12.476

244

585908.5480

394135.6840

11.141

245

585918.2055

394130.1290

4.028

246

585921.6060

394127.9700

6.878

247

585927.1960

394123.9630

13.291

248

585937.9810

394116.1960

0.011

249

585937.9900

394116.1900

13.279

250

585948.7300

394108.3800

2.897

251

585951.1430

394106.7770

14.157

?■>?

585962.2790

394098.0350

17.879

253

585976.5470

394087.2600

24.345

254

585995.7404

394072.2839

0.227

255

585995.6890

394072.0630

22.554

256

586013.4620

394058.1780

0.072

257

586013.4774

394058.2487

4.020

258

586016.8820

394056.1120

4.977

259

586021.0710

394053.4250

9.318

260

586028.9400

394048.4350

3.582

261

586031.9036

394046.4225

4.280

262

586035.6820

394044.4130

3.772

263

586038.9570

394042.5420

14.061

264

586051.3970

394035.9880

11.993

265

586062.0410

394030.4630

8.318

266

586069.4470

394026.6770

8.160

267

586076.7460

394023.0280

0.094

268

586076.7040

394022.9440

6.284

269

586082.3420

394020.1690

7.523

270

586089.0720

394016.8080

3.656

271

586092.3390

394015.1660

7.218

272

586098.8524

394012.0553

9.035

273

586106.9600

394008.0670

14.651

274

586120.0240

394001.4340

13.951

275

586132.5090

393995.2080

7.401

276

586139.1160

393991.8730

10.035

277

586148.1350

393987.4720

1.495

278

586149.4520

393986.7650

16.219

279

586164.0060

393979.6060

10.291

280

586173.0900

393974.7700

17.685

281

586188.6900

393966.4400

5.462

282

586193.5940

393964.0360

11.649

283

586203.8300

393958.4760

12.656

284

586214.9660

393952.4620

15.871

285

586228.9030

393944.8690

14.389

286

586241.9550

393938.8130

13.541

287

586254.2630

393933.1680

9.056

288

586262.8120

393930.1810

13.570

289

586275.6920

393925.9100

2.103

290

586277.5350

393926.9220

2.838

291

586280.3130

393926.3420

10.008

292

586289.5825

393922.5690

2.064

293

586291.5960

393922.1140

2.166

294

586293.6740

393921.5030

3.579

295

586297.1520

393920.6600

17.453

296

586314.1200

393916.5740

0.919

297

586315.0100

393916.3450

1.533

298

586316.5070

393916.0130

5.146

299

586321.5570

393915.0250

4.039

300

586325.5210

393914.2480

5.053

301

586330.4680

393913.2180

13.707

302

586343.9200

393910.5870

0.525

303

586344.3820

393910.3370

9.966

304

586354.3450

393910.1090

4.790

305

586359.1340

393910.2030

6.125

306

586360.1630

393916.2410

31.277

307

586391.3730

393914.1910

4.918

308

586391.0670

393909.2830

7.526

309

586398.5780

393908.8160

4.620

310

586398.8671

393913.4267

3.526

311

586402.3860

393913.2060

1.444

312

586403.2390

393912.0410

1.526

313

586404.4490

393911.1110

1.601

314

586405.8820

393910.3970

1.358

315

586407.1520

393909.9170

1.113

316

586408.2400

393909.6840

4.043

317

586412.2830

393909.6380

16.048

S = 14978 mp P=2215.245mîntocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


■8888888888™™:                                  2         ~          . ->...       .                   ...... _______ . . . ...               JS .             ...._ .           ...           \       ..:3888E38888888E.“£ 3B8SIW™ '

: :■

__                                                                                                              9

' TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ W (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Septimiu Albini, Județul Cluj

 • A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

  Nr. CF

  Număr

  Descrierea imobilului

  Suprafața (mp)

  Proprietari

  Sarcini

  Ser.

  Topo.

  309589

  (Nr. CF. vechi 1473)

  A+l

  2552

  -

  1130

  MUNICIPIUL CLUJ

  Nu sunt

  309585 (Nr. CF. vechi 1473)

  A+l

  2806

  -

  7978

  MUNICIPIUL CLUJ

  Nu sunt

  Total suprafață

  9108

  B. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

  Nr. CF

  Număr

  Descrierea imobilului

  Suprafața (mp)

  Proprietari

  Sarcini

  Topo.

  Cad.

  Nou

  2552,2806*-’“     •

  Nou

  Strada Septimiu Albini

  14978

  MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

  Nu sunt

  Total suprafață măsurată = 14978 mp
întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

. x\

-


MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: Strada SEPTIMIU ALBINI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

3. Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografîc 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 170 până în punctul nr. 184 de strada Constantin Brâncuși;

-în latura de Est: din punctul nr. 184 până în punctul nr. 215 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 215 până în punctul nr. 220 de gard din beton și metal; din punctul nr. 220 până în punctul nr. 222 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 222 până în punctul nr. 223 de strada Albac; din punctul nr. 222 până în punctul nr. 237de gard din beton și metal; din punctul nr. 237 până în punctul nr. 239 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 239 până în punctul nr. 240 de strada Constantin Brâncoveanu; din punctul nr. 240 până în punctul nr. 244 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 244 până în punctul nr. 252 de gard din beton și metal; din punctul nr. 252 până în punctul nr. 253de strada Axente Sever; din punctul nr. 253 până în punctul nr. 255 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 255 până în punctul nr. 264 de gard din lemn, beton și metal; din punctul nr. 264 până în punctul nr. 265 de strada Tache lonescu; din punctul nr. 265 până în punctul nr. 279 de gard din lemn, beton și metal; din punctul nr. 279 până în punctul nr. 280 de strada Vasile Lupu; din punctul nr. 280 până în punctul nr. 290 de gard din beton și metal; din punctul nr. 290 până în punctul nr. 292 de strada Iugoslaviei; din punctul nr. 292 până în punctul nr. 304 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 304 până în punctul nr. 306 de gard din metal; din punctul nr. 306 până în punctul nr. 307 neîmprejmuit; din punctul nr. 307 până în punctul nr. 310 de strada Muncitorilor; din punctul nr. 310 până în punctul nr. 317 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Nord: din punctul nr. 317 până în punctul nr. 1 de b-dul Nicolae Titulescu;

-în latura de Vest : din punctul nr. 1 până în punctul nr. 9 neîmprejmuit; din punctul nr. 9 până în punctul nr. 12 de strada Muncitorilor; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 24 de aliniamentul exterior al trotuarului;; din punctul nr. 24 până în punctul nr. 25 de strada Mihai Veliciu.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1686 cu suprafața de 15870m2.~

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 2552 înscris în Cartea Funciară 309589 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1130 m2; numărul topografic 2806 înscris în Cartea Funciară 309585 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 7978 m2;

Conform beneficiarului, imobilul strada Septimiu Albini cu suprafața măsurată de 14978 m2 , identificat în parte cu nr. topo. 2552 și 2806 nu a fost revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001 ori în baza Legilor Fondului Funciar și nici nu face obiectul unor litigii având ca obiect revendicare imobiliară.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 14978 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Septimiu Albini” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul carg_facg_pbiectul prezentei documentații se supra£une~cm ...

 • 1. Nr. cad. 938            /                                                       n!

 • 2. Nr. cad. 310561 - cerere 8589/ iA,21J -jpxecutanț Toma-Cristian Alexandru • 3. PT 4558 - dosar 3136/2008             ovaci loan Octavian,l?

 • 4. Nr. cad. 5626 - dosar 16701            ciltant Ccnan Nicolae

  4.


[ o?

Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

rțn^jăt determinate prin ridicare planimetrică cu stația


Punctele de contur ale imobilului'

w

H

I'


totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren.Anexa 3 la Hotărârea nr. 191/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada AUREL SUCIU, intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

>                   3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 3

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

M                       Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul

Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 8489 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidenteJg^d*«Mlastțu și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codyl fiscal,legi Speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm șiV"       ~ am luat măsuri

tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fi^rce datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentar^ 1/gat personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_CLUJ@ancpi.ro, formulând o c 0264 431666, 0264 554165,0364 101253.


ește prelucrarea datelor cu,caracter ată'sau la/telefon:


să,


SUMAR

Pagina

Anexa nr, 11 la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și a, municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca......................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.ÎIL200&

HOTĂRÂRI A'.LE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca2)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . ’-rind -atestarea domeniului public al județului Cluj, precum =i al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor

din județul C!uj“

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la ciorne public al județului Cluj, precum și al municipiilor1- aș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor d ' Tist anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din , :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebasilan Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006. Nr. 193.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.!lî.2006


II


8.


țs


-o


g!


;g


g s O)_ s


~3

>r

2


2 -J


2, S-

3


I a ’e


1

i u

2.S


5 ■8

1


z|:


8

§i

G> ■

3'


2 g d 8


s

LH


C£ I tn


'g tri


s:


tvi £


■3


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

6353

Ziua

14

Luna

01

Anul

2020

Cod verificare


100078225630


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


TEREN Intravilan


PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 329079 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:48146

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Pietroasă, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3946/1

1.050

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1328 / 04/03/1980

  Decret nr. 183, din 14/05/1979 emis de si a cererii OJCVL CLUJ;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativa

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

________Carte Funciară Nr. 329079 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Anexa Nr. 1 La Partea B

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3946/1

1.050

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL __________

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

1.050

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 14/01/2020, 16:24

23511332.

9^

Loicbl

în x. t .r.?(A ?    -d’

TCKKftlTXTK ’JM 0 sJ i Lț-xX


Carte Funciară Nr. 317473

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.

62843

Ziua

12

Luna

04

Anul

2017


PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CIuj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. CIuj-Napoca, Str Pietroasă, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral

Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3778

6,453

■ ii- iînninEjjrmrr’Kr.....


 • B. Partea II. Proprietari și acte

  Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 .

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  Imobilul se abnotează din această c.f. neformând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)


 • C. Partea III. SARCINI .


  Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT                      te

Date referitoarelateren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

6.453

-

-

-

strada Pietroasă

Anexa Wr. 1 La Partea II

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3778

6.453

* Suprafața este d

-'_=SV>      Z'v--.-'-

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.

-                            DETALII LINIARE IMOBIL .         - “      ’ ; ’        ■_


Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor Juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.16826/12-04-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

14-04-2017

Data eliberării,

- /


Asistent Ri CRISTINA MtfDA
Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Vasile Goldiș, Jud. Cluj_____________J < /Ă7) &1U-'-

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3600

10.043

strada V. Goldiș

ANCEL


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 317467 Cluj-Napoca


TEREN Intravilan


Nr. cerere

222198

Ziua

19

Luna

12

Anul

2017

Cod verificare100054185868


A, Partea D. Descrierea imobilulu^-ivHo

Nr. CFwedh1fl473 Cluj - Napoca


B. Partea II. Proprietari șl acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473 Cluj - Napoca)

B2

acest imobil se abnotează din această carte funciară, neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473 Cluj - Napoca)

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3600

10.043

strada V. Goldiș

* Suprafața este d

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.

’     ’                  _ DETALII LINIARE IMOBIL               ' 7

Geometria p&itrti acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

10.043

-

-

3600

strada V. Goldiș

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna n 665/19-12-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

21-12-2017

Data eliberării,

- -Referent,('parafăȘiSemnătura)nccr


(darafăși senfyăttirâ)


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Aurel Suciu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

329079

(Nr. CF. vechi 48146)

A+l

3946/1

-

1050

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

317473 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

3778

Strada Pietroasă

6453

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

317467 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

3600

Strada V. Goldiș

10043

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

17546

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

' 3778/1

Strada Pietroasă

4679

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

3778/2

Strada Pietroasă

1774

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

317467(Nr. CF. vechi 1473)

3600/1

Strada V. Goldiș

7283

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

3600/2

Strada V. Goldiș

2760

MUNICIPIUL CLUJ

Nu suntInventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Aurel Suciu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pct.

X fm]

Y [m]

1

586872.9500

393694.2700

2

586870.0700

393696.0500

3

586851.7300

393705.9100

4

586835.6900

393715.1100

5

586820.8700

393723.9600

6

586819.2170

393724.9630

7

586818.2517

393723.2545

8

586811.6430

393728.9240

9

586810.9380

393729.0210

10

586808.8580

393726.7000

11

586790.6870

393740.2230

12

586792.4570

393742.5410

13

586788.5980

393746.2050

14

586784.4920

393750.0820

15

586779.2080

393755.0680

16

586777.9170

393756.2400

17

586777.3180

393755.9170

18

586774.3160

393758.4540

19

586773.8180

393758.8170

20

586773.6280

393758.8140

21

586768.7410

393763.5950

22

586765.8672

393766.4417

23

586741.8652

393783.8237

24

586741.4010

393809.7780

25

586741.6700

393810.2910

26

586741.9110

393813.1900

27

586741.5360

393816.2480

28

586739.4050

393823.3640

29

586737.2720

393830.0010

30

586734.8160

393837.0260

31

586731.5140

393847.4740

32

586728.6580

393856.1680

33

586725.6080

393865.6560

34

586724.3840

393868.4800

35

586723.3630

393872.0860

36

586723.4910

393872.1220

37

586722.1060

393877.0150

38

586720.3150

393882.5130

39

586717.3930

393885.6460

40

586703.3330

393932.8890

41

586699.2750

393947.5200

42

586680.8850

394008.2600

43

586677.8280

394018.0970

44

586672.7950

394034.6676

45

586655.8320

394090.5170

46

586654.7810

394092.2410

47

586653.2260

394093.3350

48

586650.5120

394093.7460

49

586632.1482

394093.0824

50

586615.4119

394092.4776

51

586611.0120

394092.8210

52

586562.9320

394091.6830

53

586527.0890

394090.3970

54

586518.9050

394088.8370

55

586480.7750

394090.1800

56

586479.7210

394089.3100

57

586480.6634

394103.3698

58

586482.2660

394103.2280

59

586491.7460

394102.3860

60

586497.4960

394102.2190

61

586500.5630

394102.1130

62

586514.0790

394101.6970

63

586516.9500

394101.5770

64

586547.6460

394101.5440

65

586549.6030

394101.5300

66

586559.1980

394101.6520

67

586567.6700

394101.9810

68

586571.6600

394102.0550

69

586577.9240

394102.3180

70

586588.2770

394102.6160

71

586609.1550

394103.0380

72

586609.9151

394103.0451

73

586614.2830

394103.0860

74

586620.9380

394103.3780

75

586629.7260

394103.6190

76

586637.8880

394104.4130

77

586640.8280

394104.4960

78

586650.3842

394104.8127

79

586651.5737

394105.0508

80

586652.4376

394105.6181

81

586664.6520

394102.3980

82

586664.7780

394094.6270

83

586664.8150

394088.1590

84

586665.6230

394085.9310

85

586666.8000

394084.0970

86

586668.5260

394082.3150

87

586670.5140

394081.0430

88

586672.6830

394080.2040

89

586680.5720

394080.4000

90

586689.2240

394080.4820

91

586689.2860

394070.5470

92

586689.4290

394066.3210

93

586689.4380

394062.5420


94

586689.5879

394062.5470

95

586689.6609

394057.7360

96

586689.5110

394057.7310

97

586689.6210

394054.4330

98

586689.7570

394052.6740

99

586689.8050

394048.5490

100

586690.0040

394039.6530

101

586690.1350

394039.0250

102

586690.6920

394035.4300

103

586691.6220

394029.4310

104

586692.4650

394024.1170

105

586693.1710

394020.8040

106

586694.9450

394013.2810

107

586697.2020

394003.8860

108

586700.2460

393992.1110

109

586701.9230

393985.2820

110

586703.0120

393980.8970

111

586703.5670

393979.2360

112

586704.6020

393975.0600

113

586704.5020

393975.0130

114

586705.5650

393971.0530

115

586707.0480

393965.9880

116

586708.5320

393961.4140

117

586711.3160

393954.2650

118

586713.2230

393947.5810

119

586714.1370

393944.8950

120

586714.7490

393942.7040

121

586715.2440

393941.3110

122

586716.2380

393937.7260

123

586716.1340

393937.6520

124

586717.5800

393932.5320

125

586717.8688

393932.6167

126

586718.9250

393927.8560

127

586719.2360

393925.1860

128

586719.8680

393921.4200

129

586720.4455

393917.7487

130

586721.2700

393913.7670

131

586721.2930

393913.5450

132

586721.3790

393911.8590

133

586722.1890

393910.0950

134

586722.4140

393909.3640

135

586727.0980

393903.9020

136

586728.2220

393900.7170

137

586730.6870

393893.4690

138

586731.4290

393891.1070

139

586734.5440

393881.6050

140

586735.9170

393876.7420

141

586737.9260

393870.0390

142

586739.5990

393864.0120

143

586741.3000

393858.3640

144

586742.8990

393852.9760

145

586744.4820

393847.6380

146

586745.6740

393847.3490

147

586747.8310

393835.2300

148

586747.5850

393834.7490

149

586747.2290

393833.6110

150

586751.1730

393820.4950

151

586752.2620

393816.8770

152

586754.7350

393808.0180

153

586755.5860

393805.4140

154

586758.9020

393794.8700

155

586759.9240

393792.9900

156

586764.1880

393787.3660

157

586765.3200

393786.0060

158

586768.3240

393782.3360

159

586769.1310

393781.3440

160

586773.2850

393775.9670

161

586773.2347

393775.9123

162

586776.2798

393773.1193

163

586776.1910

393773.0320

164

586780.4940

393769,0120

165

586782.0087

393767.6293

166

586782.1090

393767.7550

167

586783.2680

393766.4890

168

586790.5960

393759.68^0/

169

586795.8030

393754.9350)

170

586807.7830

393743.I7W

171

586814.8630

393738375Q

172

586828.8280

393^307 U 40-

173

586847.2980

3937IȘ.0250

174

586857.9980

3937+27-7840

175

586870.9550'

.,■393703.0230

176

58687^1400

393704.0920

177

58687419110

393703.8030

178

586877.2530

393704.6470Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Aurel Suciu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586872.9500

393694.2700

3.386

2

586870.0700

393696.0500

20.822

3

586851.7300

393705.9100

18.491

4

586835.6900

393715.1100

17.261

5

586820.8700

393723.9600

1.933

6

586819.2170

393724.9630

1.962

7

586818.2517

393723.2545

8.707

8

586811.6430

393728.9240

0.712

9

586810.9380

393729.0210

3.117

10

586808.8580

393726.7000

22.651

11

586790.6870

393740.2230

2.917

12

586792.4570

393742.5410

5.321

13

586788.5980

393746.2050

5.647

14

586784.4920

393750.0820

7.265

15

586779.2080

393755.0680

1.744

16

586777.9170

393756.2400

0.681

17

586777.3180

393755.9170

3.930

18

586774.3160

393758.4540

0.616

19

586773.8180

393758.8170

0.190

20

586773.6280

393758.8140

6.837

21

586768.7410

393763.5950

4.045

22

586765.8672

393766.4417

29.635

23

586741.8652

393783.8237

25.958

24

586741.4010

393809.7780

0.579

25

586741.6700

393810.2910

2.909

26

586741.9110

393813.1900

3.081

27

586741.5360

393816.2480

7.428

28

586739.4050

393823.3640

6.971

29

586737.2720

393830.0010

7.442

30

586734.8160

393837.0260

10.957

-31

586731.5140

393847.4740

9.151

32

586728.6580

393856.1680

9.966

33

586725.6080

393865.6560

3.078

34

586724.3840

393868.4800

3.748

35

586723.3630

393872.0860

0.133

36

586723.4910

393872.1220

5.085

37

586722.1060

393877.0150

5.782

38

586720.3150

393882.5130

4.284

39

586717.3930

393885.6460

49.291

40

586703.3330

393932.8890

15.183

41

586699.2750

393947.5200

63.463

42

586680.8850

394008.2600

10.301

43

586677.8280

394018.0970

17.318

44

586672.7950

394034.6676

58.369

45

586655.8320

394090.5170

2.019

46

586654.7810

394092.2410

1.901

47

586653.2260

394093.3350

2.745

48

586650.5120

394093.7460

18.376

49

586632.1482

394093.0824

16.747

50

586615.4119

394092.4776

4.413

51

586611.0120

394092.8210

48.093

52

586562.9320

394091.6830

35.866

53

586527.0890

394090.3970

8.331

54

586518.9050

394088.8370

38.154

55

586480.7750

394090.1800

1.367

56

586479.7210

394089.3100

14.091

57

586480.6634

394103.3698

1.609

58

586482.2660

394103.2280

9.517

59

586491.7460

394102.3860

5.752

60

586497.4960

394102.2190

3.069

61

586500.5630

394102.1130

13.522

62

586514.0790

394101.6970

2.874

63

586516.9500

394101.5770

30.696

64

586547.6460

394101.5440

1.957

65

586549.6030

394101.5300

9.596

66

586559.1980

394101.6520

8.478

67

586567.6700

394101.9810

3.991

68

586571.6600

394102.0550

6.270

69

586577.9240

394102.3180

10.357

70

586588.2770

394102.6160

20.882

71

586609.1550

394103.0380

0.760

72

586609.9151

394103.0451

4.368

73

586614.2830

394103.0860

6.661

74

586620.9380

394103.3780

8.791

75

586629.7260

394103.6190

8.201

76

586637.8880

394104.4130

2.941

77

586640.8280

394104.4960

9.561

78

586650.3842

394104.8127

1.213

79

586651.5737

394105.0508

1.034

80

586652.4376

394105.6181

12.632

81

586664.6520

394102.3980

7.772

82

586664.7780

394094.6270

6.468

83

586664.8150

394088.1590

2.370

84

586665.6230

394085.9310

2.179

85

586666.8000

394084.0970

2.481

86

586668.5260

394082.3150

2.360

87

586670.5140

394081.0430

2.326

88

586672.6830

394080.2040

7.891

89

586680.5720

394080.4000

8.652


90

586689.2240

394080.4820

9.935

91

586689.2860

394070.5470

4.228

92

586689.4290

394066.3210

3.779

93

586689.4380

394062.5420

0.150

94

586689.5879

394062.5470

4.812

95

586689.6609

394057.7360

0.150

96

586689.5110

394057.7310

3.300

97

586689.6210

394054.4330

1.764

98

586689.7570

394052.6740

4.125

99

586689.8050

394048.5490

8.898

100

586690.0040

394039.6530

0.642

101

586690.1350

394039.0250

3.638

102

586690.6920

394035.4300

6.071

103

586691.6220

394029.4310

5.380

104

586692.4650

394024.1170

3.387

105

586693.1710

394020.8040

7.729

106

586694.9450

394013.2810

9.662

107

586697.2020

394003.8860

12.162

108

586700.2460

393992.1110

7.032

109

586701.9230

393985.2820

4.518

110

586703.0120

393980.8970

1.751

111

586703.5670

393979.2360

4.302

112

586704.6020

393975.0600

0.110

113

586704.5020

393975.0130

4.100

114

586705.5650

393971.0530

5.278

115

586707.0480

393965.9880

4.809

116

586708.5320

393961.4140

7.672

117

586711.3160

393954.2650

6.951

118

586713.2230

393947.5810

2.837

119

586714.1370

393944.8950

2.275

120

586714.7490

393942.7040

1.478

121

586715.2440

393941.3110

3.720

122

586716.2380

393937.7260

0.128

123

586716.1340

393937.6520

5.320

124

586717.5800

393932.5320

■ 0.301

125

586717.8688

393932.6167

4.876

126

586718.9250

393927.8560

2.688

127

586719.2360

393925.1860

3.819

128

586719.8680

393921.4200

3.716

129

586720.4455

393917.7487

4.066

130

586721.2700

393913.7670

0.223

131

586721.2930

393913.5450

1.688

132

586721.3790

393911.8590

1.941

133

586722.1890

393910.0950

0.765

134

586722.4140

393909.3640

7.195

135

586727.0980

393903.9020

3.378

136

586728.2220

393900.7170

7.656

137

586730.6870

393893.4690

2.476

138

586731.4290

393891.1070

10.000

139

586734.5440

393881.6050

5.053

140

586735.9170

393876.7420

6.998

141

586737.9260

393870.0390

6.255

142

586739.5990

393864.0120

5.899

143

586741.3000

393858.3640

5.620'

144

586742.8990

393852.9760

5.568

145

586744.4820

393847.6380

1.227.

146

586745.6740

393847.3490

12.309

147

586747.8310

393835.2300

0.540

148

586747.5850

393834.7490

1.192

149

586747.2290

393833.6110

13.696 1

150

586751.1730

393820.4950

3.77S

151

586752.2620

393816.8770

^198»

152

586754.7350

393808.0180

2.74b'

153

586755.5860

393805.4140

11.0^

154

586758.9020

393794.8700

2.140

155

586759.9240

393792.9900

7.058

156

586764.1880

393787.3660

1.769

157

586765.3200

393786.0060

4.743

158

586768.3240

393782.3360

1.279

159

586769.1310

393781.3440

6.795

160

586773.2850

393775.9670

0.074

161

586773.2347

393775.9123

4.132

162

586776.2798

393773.1193

0.125

163

586776.1910

393773.0320

5.889

164

586780.4940

393769.0120

2.051

165

586782.0087

393767.6293

0.161

166

586782.1090

393767.7550

1.716

167

586783.2680

393766.4890

10.000

168

586790.5960

393759.6850

7.046

169

586795.8030

393754.9380

16.358

170

586807.7830

393743.7990

8.681

171

586814.8630

393738.7760

16.433

172

586828.8280

393730.1140

21.543

173

586847.2980

393719.0250

12.387

174

586857.9980

393712.7840

15.104

175

586870.9550

393705.0230

2.375

176

586873.1400

393704.0920

1.794

177

586874.9110

393703.8030

2.489

178

586877.2530

393704.6470

11.234

S = 8489 mp P=1369.071mMEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: Strada AUREL SUCIU, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-II, L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-In latura de Sud: din punctul nr. 56 până în punctul nr. 57 de b-dul Nicolae Titulescu;

-în latura de Est: din punctul nr. 57 până în punctul nr. 75 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 75 până în punctul nr. 80 neîmprejmuit; din punctul nr. 80 până în punctul nr. 81 de strada Actorului; din punctul nr. 81 până în punctul nr. 90 de gard din beton; din punctul nr. 90 până în punctul nr. 91 de strada Cărbunarilor; din punctul nr. 91 până în punctul nr. 104 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 104 până în punctul nr. 108 de gard metalic; din punctul nr. 108 până în punctul nr. 114 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 114 până în punctul nr. 116 de gard metalic; din punctul nr. 116 până în punctul nr. 131 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 131 până în punctul nr. 134 de gard metalic; din punctul nr. 134 până în punctul nr. 135 de strada Semenicului; din punctul nr. 135 până în punctul nr. 140 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 140 până în punctul nr. 142 de gard de lemn; din punctul nr. 142 până în punctul nr. 146 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 146 până în punctul nr. 147 de strada Fluturilor; din punctul nr. 147 până în punctul nr. 169 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 169 până în punctul nr. 170 de strada Năsăud; din punctul nr. 170 până în punctul nr. 178 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Nord: din punctul nr. 178 până în punctul nr. 1 de Calea Dorobanților;

-în latura de Vest : din punctul nr. 1 până în punctul nr. 10 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 10 până în punctul nr. 11 de gard din metal; din punctul nr. 11 până în punctul nr. 21 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 21 până în punctul nr. 23 neîmprejmuit; din punctul nr. 23 până în punctul nr. 24 de strada G-ral Traian Moșoiu; din punctul nr. 24 până în punctul nr. 32 gard din metal și beton; din punctul nr. 32 până în punctul nr. 39 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 39 până în punctul nr. 40 de strada Septimiu Albini; din punctul nr. 40 până în punctul nr. 42 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 42 până în punctul nr. 43 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 43 până în punctul nr. 50 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 50 până în punctul nr. 51 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 53 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 53 până în punctul nr. 54 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 54 până în punctul nr. 56 de aliniamentul exterior al trotuarului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1056 cu suprafața de 4063m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 3946/1 înscris în Cartea Funciară 329079 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1050 m2; numărul topografic 3778 înscris în Cartea Funciară 317473 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 6453 m2; numărul topografic 3600 înscris în Cartea Funciară 317467 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 10043m2;

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 8489 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 8489 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publiedate lmobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în siștețpu


Concluzii: s-a constatat că imobi

1. Nr. cad. 2720 - d,Osar nf

f DP

\ oQ

\<J>

Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Februarie 2020


586800


1

Hotărârea Gwțsraiiul nr. 193/2006 a fost publcaiă in Monitorul Oficial al României, Partea i/nr. 248 din 20 martie 2003 și b:.,’-: i acesî număr bis.

2

Hotărârea Guvernului nr. 193,-2096 a fost publicată in Monitorul Oficial ai României, Partea ir nr. 245 din 20 martie 2005 șl 2-J; si în acest număr bis.