Hotărârea nr. 190/2020

Hotărârea 190/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vulturului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vulturului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vulturului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199061 din 13.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199410 din 14.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vulturului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c), ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1824;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6667, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 6667/1, teren în suprafață de 193 mp.;

 • - imobil cu nr. topo nou 6667/2, teren în suprafață de 1030 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Vulturului, cu suprafața măsurată de 1030 mp., provenind din CF nr. 316993 Cluj-Napoca, nr. topo. 6667/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Vulturului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Toponet S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


U               iemnohză:

xSecWărur general al inunicipiului,

.o șea.


Jr. AuroraRosca/'

Nr. 190 din 24 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

174' (XVIII)

m                                      ( 'hâ di c-i ai Tc         •                L-Uni, 20 martir

— Nr. 248 bis LEGI, D-E CRETE,. HOTĂRÂRI Șl      Av • E_______________/

..... -

.••<              - • .    ■ S .U MA.R           ■.-■•••      ......

Pagina

Anexa nr. 1’ la. Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 • pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr- 969/2002 privind atestarea -domeniului public al județului Cluj, precum și al           _

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Clu| Napoca..  _.....

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006

HOTĂRÂRI


ALE


GUVERNULUI


ROMÂN


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

'pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 9'69/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, preoțim și al municipiilor, ora

si comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul Românie! adoptă prezenta hotărâre-.

2. Articolul unic va avea următorul cuprlnt „Articol unic. — Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum și a! munip^ și comunelor din județul Cluj a buni. anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă .hotărâre,"

'3. După anexa nr.,.1 se introduce o nouă ; nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor c domeniului public al municipiului Cluj-Nap .conținutul prevăzut în anexa la prezenta hofăi


Articol unic.. — Hotărârea Guvernului nr.' 969/2002 '■/ind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum oi al municipiilor; orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul . Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările Ulterioare, se. modifică și se completează după cum urmează:. ...

“1. Titlul hotărârii'va avea următorul cuprins.--.........

„HOTĂRÂRE

privind atestarea, domeniului public a! Județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul CiuJ“ ■ ■

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-ȚĂRI.CEÂNU

Contrasemnează:

• p. Ministrul administrației și internele Paul Victor Dobre, secretar de stat s Ministrul finanțelor publito, ''

Sebasiian Teodor Gheorghe Vlădes

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

■) Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 ,a .fost publicată in Monitorul Oficial aJ României, Partea. I, nr, 246 din 20 martie 2006 și in acest număr bis.

•;. o

1 •

2

3

4

5

6

Număr morminte - 6,000

TOTAL

1,844,713.76

11.2 TERENURI CIMITIRE

999

800030

Cimitirul Central

Adresa - slr. Avram lancu nr.26 Suprafața - 219.500 mp

1585

extins 1919

20,335,097.15

Municipiul Clu) - Napoca

1000

B00031

Cimitirul Crișen

Adresa - slr. Mecanicilor nr.22

Suprafața - 16,900 mp             , **

1587

1,483,260.17

Municipiul Cluj - Napoca

1001

800033'

Cimitirul Chlnlenl

Adresa - str. Pometulul FN Suprafața - 60.000 mp

4,856,433.70

Municipiul Cluj - Napoca

1002

803771

Cimitirul Mănăștur

Adresa - str. Govora F.N .

VecInkCartler Zorilor, variantă Mănăștur Suprafața - 119.543 mp

10,491,915.44

Municipiul Cluj - Napoca

1003

803772

Cimitirul Eroilor

Vecini: Calea Turzll, cimitirul Evreiesc.

Cimitirul Central

Suprafața - 7.500 mp

694,821.09

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

37,861,527.55

TOTAL CIMITIRE

39,706,241.31


12. DRUMURILE COMUNALE, VICINALE Șl STRĂZILE ________________________________________________________________Suprafața totală (mp)

1004

.3.7..

1 Octombrie

,890

5,140.80

Municipiul Gluj - Napoca

1005

.3.7.

3 Septembrie

,720

101,996.00

Municipiul Cluj - Napoca

I 1006

.3.7/

6 Februarie

2,012

2,414.40

Municipiul Cluj - Napoca

1007

.3.7.

A.E.Baconsky

Municipiul Cluj - Napoca

1008

1.3.7,

Abrudului

2£Q0

147,900.00

Municipiul Cluj - Napoca

1009

1.3.7.

Academician Davld Prodan

1,04p"

30,836.00

Municipiul Clu| - Napoca

1010

1.3.7.

Actorului

3,903

231,447.90

Municipiul Cluj - Napoca

1011

1.3.7. ■

Ădy Endre

4,686

341,831.30

Municipiul Clu] - Napoca

1012

1.3.7.

Agricultorilor

2,208

130,934.40

Municipiul Clu) - Napoca

1013

1.3.7.

Agronomilor

2,208

130,934.40

Municipiul Citi) - Napoca

.1014

1.3.7. •

Aiudului

5,460

6,552.00

Municipiul Cluj - Napoca

10'15

1.3.7.

Alba lulla

1,895

112,373.50

Municipiul Cluj - Napoca

.1.016

1.3.7.

Albac

5,240

310,732.00

Municipiul Cluj - Napoca

1017

1.3.7.

Ălbert Elnsteln

2,267

134,433.10

Municipiul Cluj - Napoca

1018

1.3.7.

Albiei

2,450                                      > •

2,940.00

Municipiul Clu) - Napoca     a

.1019

1.3.7.

Aleșd

1,440

1,728.00

Municipiul Cluj - Napoca

• 1020

1.3.7.

Alexandru Bohățiel

4,650

275,745.00

Municipiul Cluj - Napoca

■1021

1.3.7.

Alexandru Borza

3,500

4,200.00

Municipiul Clu] - Napoca

-.1022

1.3.7.

Alexandru Clura

287

17,019.10

Municipiul Cluj - Napoca

•1023

1.3.7.

Alexandru D. Xenopol

2,642

3,170.40

Municipiul Cluj - Napoca

‘.-1024

1.3.7.

Alexandru Davllla

1,778

2,133.60

Municipiul Cluj r Napoca

'•1025

1.3.7. .

Alexandru Donlcl

1,125

1,350.00

Municipiul Cluj - Napoca

'■-1026

1.3.7.

Alexandru Macedonskl

Municipiul Cluj - Napoca

"'1027

1.3.7. '

Alexandru Odobescu

3,674

4,408.80

Municipiul Cluj - Napoca

-1028

1.3.7.

Alexandru Sehla

2,765

3,318.00

Municipiul Cluj - Napoca

'1029

1.3.7.

Alexandru Valda Voevod

21,223

1,258,523.90

Municipiul Clu| - Napoca

'.1030

1.3.7.

Alexandru Vlahu|ă

11,280

668,904.00

Municipiul Cluj - Napoca

'.1031

1.3.7.

Almașulul

3,968

202,368.00

Municipiul Cluj - Napoca

:1O32

1.3.7.

Alunului

630

756.00

Municipiul Cluj - Napoca

'1033

1.3.7.•

Alvema

. 0 \

5,600

'     332,080.00

Municipiul Cluj - Napoca

■1034

1.3.7.'

Amos Frăncu

1,830

108,519.00

Municipiul Cluj - Napoca

.1035

1.3.7.

Ana Ipălescu

\ l

480

24,480.00

Municipiul Cluj - Napoca

•..1036

1.3.7.'

Ănalole France

rsn

4,410

261,513.00

Municipiul Cluj - Napoca

1037

1.3.7.

Andrei Mureșanu

fl f

6,000

. 355,800.00

Municipiul Cluj - Napoca .

’ 1038

1.3.7..

Andrei Șaguna      *     \            J /     /

2,370

140.541.00

Municipiul Cluj - Napoca

■1039

1.3.7,

Anghel Sallgny

900 •

45,900.00

Municipiul Clu| - Napoca

W0

1.3.7.

Anina

12,775                                    "1

15,330.00

Municipiul Ciul? Napoca

1041

1.3.7,     ’ 1

/Anton Pann                    . ' • --JA • ;

3,565

211,404.50

Municipiul Cluj -^Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.lII.2006


HJ8SF5W7'-'.’ •T“3BT'‘T T. .’.


-qp--_■--    -- -TgȚ-- ---r—.......


• NU-

1

2

3

5 ’

• 6

: 1821 1

.3.7.         ’ V

'răbillor                                                                               5

97

716.40

Municipiul Cluj - Napoca

. 1822 1

.3.7.           V

'rancea          ,                                                             4

.800

5,760.00

Municipiul Cluj - Napoca

.1823 1

.3.7.           \

Mpll         •                                                                 6

55

786.00

Municipiul Clu| - Napoca

• 1824

.3.7.           V

Vulturului                                                                              1

,960

2,352.00

Municipiul Cluj - Napoca

IB25

.3.7.

V.A.Mozart

Municipiul Cluj - Napoca

. 1826'.

.3.7.

.aharia Bârsan

,295

2,754.00

Municipiul Cluj - Napoca

• 1827

.3.7.

.aharia Carcalechl

00

1,080.00

Municipiul Cluj - Napoca

1828

.3.7.

Zambilei

,903

4,683.60

Municipiul Cluj - Napoca

1829

.3.7.

Zânelor

n

Municipiul Cluj - Napoca

■ 1.830

.3.7.-

brandului

20

864.00

Municipiul Cluj - Napoca

. 1831

.3.7.

Lborulul                                                     .

,180

1,416.00

Municipiul Cluj - Napoca

1832

.3.7.     .

3zlnulul ■

,529

1,834.80

Municipiul Cluj - Napoca

•1833

.3.7.

lorilor

3,414

684.114.00

Municipiul Cluj - Napoca

1.834

.3.7.

Zlrlnyl Mlklos

2.400

142,320.00

Municipiul’Cluj - Napoca

TOTAL

162,250,836.02

13. PODURI; PODEȚE, PUNȚI Șl PASARELE PIETONALE

1835

1.3.17.

Pod

B-dul 1 Decembrie 1918

1976-1978

985,500.00

Municipiul Cluj - Napoca

1836

1.3.17.

Pasarelă pletonală

Cart. Grigoresc'u-Parcul Rozelor

1970

90,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

1837

1.3.17. •

Pasarelă pletonală

B-d 1Dec. - Parcul 1 Ha|ieganul

1932

187,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

1838

1.3.17.

Pod

Slr. G. Garlhaldi

1960-1961

1,300,000.00

Municipiul Cli.i) - Napoca

1839

1.3.17.

Pod

Zona Hotel Napoca                        (

1936-1940 -

1,400,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

1840

1.3.17.

Pasarelă pielonală

Slr Dragallha-Spl.Independentei

1901

60,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

1841

1.3.17.

Pod

Slr. Horea

1948-1950

Municipiul Cluj - Napoca

• 1842

1.3.17;

Pod

Slr. Traian-Slr. IP Vollestl

1937-1950

980,500.00

Municipiul Cluj - Napoca

1843

1.3.17;

Pod .

Slr. Danlll Berceanu (ABATOR)

1958-1959

Municipiul Cluj - Napoca

1844

1.3.17.

Pasarelă pletonală

SÎrTOașulul-.SIr. Răsăritului

2001

60,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

■1845

1.3.17.

Pod

Slr, Porcelanului

1940

315,400.00

Municipiul Cluj - Napoca

■1846

1.3.17.

Pod

Slr. Fabricii

1971-1974

Municipiul Cluj - Napoca

1847

1.3.17. .

Pasarelă pletonală

Slr. Fabricii de Zahăr

1972

80.000.00

Municipiul Cluj - Napoca

1848

1.3.17.

Pod

Slr.Cpt.Grlgore Ignal (Colectiviștilor)

Municipiul Cluj - Napoca

1849

1.3.17.

Pod                          •                         '        ■

Str. Triajului (Napolacl) ,

1965

481,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

1850

1.3.17.

Pod

Str. Tudot Vladiniirescu,

1973

Municipiul Cluj - Napoca

1851

1.3.17.

Pod

Slr. Atelierului - Slr. Malacovskl

1950

Municipiul Cluj - Napoca

1852

1.3.17.

Pod

Șir. Locomotivei                                                          ,

1977

Municipiul Cluj - Napoca

1853

1.3.17.

Pod

Slr. Fabricii de Chibrituri

1962-1963

Municipiul Clu] - Napoca

1854

1.3.17.

Pod

Slr. Oașului i

1960

1,020,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

1855

1.3.17.

Pod

Plopilor - accbs In Parcul Rozelor

Municipiul Cluj - Napoca

1856

1.3.17.

Pod

Slr. Pandurilor

2002

147,086.08

Municipiul Cluj - Napoca

1857

1,3.17. ■

Pod

Slr. Plopilor

. 1987

60,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

1858

1.3.17,

Punle pletonală

Slr. Plopilor - troluar

1980

Municipiul Cluj - Napoca

1859

1.3.17.

Punte pletonală

Slr.Salcâmulul-Alee cart. Plopilor

Municipiul Cluj - Napoca

1860

1.3.17.

Pod

SIr.Salcâmulul-accesGrădInIța nr.69

Municipiul Cluj - Napoca

1861

1.3.17.

Pod •

Slr. Oțetului

2001

38,123.24

Municipiul Cluj - Napoca

1862

1.3.17.

Pod

Slr. Iile Macelaru

1969-1970

118.000.00

Municipiul Cluj - Napoca

1883

1.3.17.

Pod

Slr. George Coșbuc

1966-1967

157,500.00

Municipiul Cluj - Napoca

•1864

1.3.17.

Pod

Slr. Cârd 1 Hossu nr.53

Municipiul Cluj - Napoca

1865

1.3.17.

Pod

Slr. Cârd 1 Hossu - Slr. Mlhal Eminescu

1968

53,000.00

Municipiul Clu| - Napoca

1866

1.3.17.

Pod •

Slr. Cârd 1 Hossu - Slr.Vaslle Alecsandrl

1968

40.500.0C

Municipiul Cluj - Napoca

■ 1067

1.3.17.

Pod

Slr. Sindicatelor

1968

39.000.0C

Municipiul Cluj - Napoca

.1868

1.3.17.

Pod

Slr cârd 1 Hossu Incinta Grădinița Voinicel

1960

100.000.0C

Municipiul Clu| - Napoca

1869

1;3.17.

Pod

Slr. Emil Isac .

1966-1967

149.000.0C

Municipiul Cluj - Napoca

■1870

1.3.17. ■

Dalar.e canal

Slr. George Barlțlu

Municipiul Cluj - Napoca .

.1871

1.3.17. :

Pod

Slr, Regele Ferdlnand

1958

150,000,OC

Municipiul Cluj - Napoca

.1872

1.3.17. '

Pod

Slr. Davld Franclsc

1968

48.000.0C

Municipiul Cluj - Napoca

■1873

1.3.17. I •

Pod

P-ța M Vlleazu nr.26-28 acces mag.

Municipiul Cluj - Napoca

1.874

1.3.17. • •

Pod

Slr. Cuza-Vodă                         . !_•                            »

1989

10.500.0C

Municipiul Cluj - Napoca

•1.875

1.3..17. :

Oalare canal

Slr. Argeș                                   '

Municipiul Clu/.-TJapoca

-1876

1.3.17.     HPod

Slr. Constanța

1958

6_4.000.0C

Municipiul Cluj - îțlapoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.II 1.2006

SSasi’l: ■ EH8BSÎV /sssamV’- 'naaffti ‘;              fceuuam


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ĂNCPI

Ar<r..‘.'TIA VÂY1ON3M /Cif.s:         r 2 i- p

?r:ii.:î;j7A7i\njnniLi s&s


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

247288

Ziua

17

Luna

12

Anul

2019

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 316993 Cluj-Napoca


llllllllllllllllll

100077692194


A, Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Calafat, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6667

1.223

B. Partea 19. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 ' ■ __________________________

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Acest imobil se abnotează din această c.f. neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Carte Funciară Nr. 316993 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Ânexa Nr, 1 La Partea II

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 6667

1.223

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL _________ (Tfiojwuiraj pm&Tf acest imobil nu a fost g sit.

Date referitoare ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

1.223

-

-

6667

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității . care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

17/12/2019, 08:21

Pagina 2 din 2

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun Cluj-Napoca, str. Vulturului, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3.  Executantul lucrării: TOPONET S.R.L., certificat de autorizare Seria RO-B-J, Nr. 1312/2018, Categoria I.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. /2019.

 • 5. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru primă înscriere a terenului în Cartea Funciară.

 • 6. Scurtă prezentare a situației din teren:

Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. Vulturului, jud. Cluj, între vecinii la:

 • - Nord - Nr. cad. 319571,

 • - Est - str. Fabricii,

 • - Sud - Nr. cad. 312076, Nr. topo, 6646, Nr. cad. 5236, Nr. topo. 6648.

 • - Vest - Nr. cad. 265542.

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință drum.

 • 7. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

 • - Drumuire combinată cu radiere, Leica TS 06, CHC X91+ GNSS;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975;

 • - Puncte vechi: 1 (pichet metalic), 2 (pichet metalic);

 • - Puncte noi: nu sunt.

 • 8. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară:

Conform prezentei documentații se propune prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară a terenului cu suprafața măsurată de 1030 mp, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca în administrarea-Goșsiljului Local al Municipiului Cluj-Napoca.


Decembrie 2019


Cluj - Napoca


întocmit, TOPONETS.R.L.

■’T]


jS-7/

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

C. F.     | CAD/TOPO

SUPR

MP

, DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETAR '

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

316993

Cluj-Nap oca

nr. topo.

6667

1223

Teren intravilan, mun. Cluj-Napoca

Cu titlu de drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE

316993

Cluj-Nap oca

nr. topo. 6667/1

193 ■

Teren intravilan, mun. Cluj-Napoca

Cu titlu de drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

316993 Cluj-Napoca

nr. topo. 6667/2

1030

: Teren intravilan, mun. Cluj-Napoca

Cu titlu de drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ÎNSCRIEREA TERENULUI

316993 Cluj-Napoca

nr. topo. 6667/1

193

Teren intravilan, mun. Cluj-Napoca

Cu titlu de drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU Cluj-Napoca

nr. topo. 6667/2

103?<

,£>     Teren intravilan, mun. Cluj-Napoca

Cu titlu de drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1.

Dr

1030

împrejmuita cu gard metalic pe atura nordica si cu gard din lemn pe cea sudica.

Total

1030

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața constr. la sol (mp)

Mențiuni

Total