Hotărârea nr. 19/2020

Hotărârea 19/2020 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1086/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 14-str. Ștefan Octavian Iosif nr. 1-3).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1086/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 14-str. Ștefan Octavian Iosif nr. 1-3)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1086/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 14-str. Ștefan Octavian Iosif nr. 1-3) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 5960/1/6.01.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 6042/49/6.01.2020 al Direcției Impozite și taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1086/2018 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 14-str. Ștefan Octavian Iosif nr. 1-3;

Văzând Nota de constatare nr. 381/23.12.2019 a Direcției Inspecție și Control și avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa Ia Hotărârea nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 1 și 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. începând cu data de 1.01.2020 se aprobă încetarea aplicării Hotărârii nr. 1086/2018 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 14-str. Ștefan Octavian Iosif nr. 1-3, având în vedere remedierea situației imobilului, potrivit Notei de constatare nr. 381/23.12.2019 a Direcției Inspecție și Control.