Hotărârea nr. 189/2020

Hotărârea 189/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Macului (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Macului (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Macului (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199060 din 13.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199399 din 14.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Macului (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, ale Hotărârii nr. 482/2018, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1459;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 10829/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 10829/1/1, teren în suprafață de 497 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10829/1/2, teren în suprafață de 463 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 10369, 10829/3, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 10369/1, 10829/3/1, teren în suprafață de 1.053 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10369/2, 10829/3/2, teren în suprafață de 536 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10369/3, 10829/3/3, teren în suprafață de 811 mp.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Macului (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 497 mp., provenind din CF nr. 292890 Cluj-Napoca, nr. topo. 10829/1/1, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Macului (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 999 mp., provenind din CF nr. 292890 Cluj-Napoca, nr. topo. 10829/1/2, CF nr. 292905 Cluj-Napoca, nr. topo. 10369/2, 10829/3/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 5. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Macului (tronsonul 3), cu suprafața măsurată de 811 mp., provenind din CF nr. 292905 Cluj-Napoca, nr. topo. 10369/3, 10829/3/3, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Macului (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Macului (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.RL, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Macului (tronsonul 3) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.RL, ce se constituie în Anexa 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 189 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 189/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

' AMPLASAMENT:

Strada MACULUI - Tronson I

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

, Vi A '

CLUJ-NAPOC/°       \


-IANUARIE 202

j                                                 : . J

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Macului sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 497 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar


(semnătura)


NOTĂ:Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedurăcivilă, Codțil fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest Xns^ îiilfbrrriâm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția’p datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_CLUJ@ancpi.ro, formulând o 0264 431666,0264 554165,0364 101253.                                               C


îti ceea ce privește prelucrarea de protecția datelor cu caracter , datată și semnată sau la telefon:Carte Funciară Nr. 292890

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr.

78066

Ziua

09

Luna

05

Anul

2017


A. Partea 5. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:31324


Adresa; Loc, Cluj-Napoca, Str Macului, Jud, Cluj

Nr.

Cri

Nr cadastral

Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top; 10829/1

950

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5051 / 06/12/1974

Act nr. 0 (plan de împărțire șl comasare, tabel anexă);

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMAN, în administrarea directă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF31324)

B2

apoi, acest imobil de deslipește din cartea funciară, neformând obiect de circulație în circuitul civil

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF31324)

C. Partea HI. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

96963 / 12/09/2012

Act nr. 0;

CI

LIPSĂ FOAIA C

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324)

________Carte Funciară Nr. 292890 Comuna/Oraș/Munidpiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea B

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10829/1

960

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_______________________DETALII LINIARE IMOBIL______________________

Geometria pentFU acest imobil nu o fost găsită.

Date referitoare Ia tereei

crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

960

-

-

10829/1

teren str. Macului

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                        /

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autent ficarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reaie precum și pen’țfu dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.20571/09-05-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272. f

Data soluționării,

10-05-2017

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, ADR^WM^WîBRAICA


Referent,


ira)


Candidijzfr^gpwTîț BENȚA (parafa șhțsftrmStura)


Pagina

Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1S3/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Napoca.....■................ 3-^7

•                                •îl

2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.î11.2006               ’ '

HOTĂRÂRI Â.LE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H        .                  w/a/a/l

I                        pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

I                privind atestarea domeniului public ai județului Ciul. precum si aî municipiilor- craselor

și comunelor din județul Cluj, cu s în temeiul ar!. 108 din Constituția României, republi Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 369/2002 . ’/înd atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ai al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea !, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează;

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și a’ municipiilor, orașelor și comunelor din județul C!uj“

accepția municipiului Cîuj-Napooa*)

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la cjnme public al județului Cluj, precum și a! municipiilor âș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor ’’ JtJSt anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din _ ;ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministru! administrației și interne icr, Paul Victor Cobre, secretar de stat

1. sa .EiE ;aa8i;,3tf -ar.? __a


București, 9 februarie 2006. Nr. 193.


Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu,

’) Hotărârea GuvotbJuI nr, 193Z20Q6 a fost pufai'cată în Mon'îoru. Oficia! al României, Partea î," nr, 240 din 20 martie 2003 șl este si în acest număr fals.                       *“■

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Macului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10829/1/1

Nou

Strada Macului

497

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

G Crj- ' . N      Total suprafață măsurată = 497 mp

-------------------------------—----- "■ ■ ------------------------
Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

292890

(Nr. CF. vechi 31324)

A+l

10829/1

Teren str. Macului

960

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

Total suprafață

960

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

10829/1/1

Teren str. Macului

497

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

10829/1/2

Teren str. Macului

463

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

întocmit: SC DAMAR CONSULT SR Aut. RO-B-Ț, NLo998

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Macului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr. Pct.

X [ml

Y Im]

1

586444.9710

390232.9719

2

586463.0110

390226.8011

3

586466.8640

390225.2640

4

586488.2620

390216.6880

5

586489.0060

390216.3900

6

586502.6960

390211.0230

7

586502.9808

390210.9501

8

586501.0678

390202.6088

9

586492.3725

390205.7498

10

586479.3679

390211.1024

11

586475.0207

390212.8229

12

586466.6243

390216.2400

13

586463.9912

390216.7243

14

586464.4031

390218.7448

15

586451.9493

390223.5003

16

586449.4961

390224.3467

17

586447.5857

390224.4819

18

586445.7291

390224.1050

19

586443.7279

390223.1098

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Macului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586444.9710

390232.9719

19.066

2

586463.0110

390226.8011

4.148

3

586466.8640

390225.2640

23.053

4

586488.2620

390216.6880

0.801

5

586489.0060

390216.3900

14.704

6

586502.6960

390211.0230

0.294

7

586502.9808

390210.9501

8.558

8

586501.0678

390202.6088

9.245

9

586492.3725

390205.7498

14.063

10

586479.3679

390211.1024

4.675

11

586475.0207

390212.8229

9.065

12

586466.6243

390216.2400

2.677

13

586463.9912

390216.7243

2.062

14

586464.4031

390218.7448

13.331

15

586451.9493

390223.5003

2.595

16

586449.4961

390224.3467

1.915

17

586447.5857

390224.4819

1.894

18

586445.7291

390224.1050

2.235

19

586443.7279

390223.1098

9.940

S=497

mp P=144.324m

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada MACULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-III, L-34-48-C-a-3-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 19 până în punctul nr. 1 de strada Sinaia;

-în latura de Est: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 3 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 3 până în punctul nr. 4 de gard din metal; din punctul nr. 4 până în punctul nr. 7 neîmprejmuit;

-în latura de Nord: din punctul nr. 7 până în punctul nr. 8 de strada Bartok Bela;

-în latura de Vest: din punctul nr. 8 până în punctul nr. 12 de gard din metal; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 19 neîmprejmuit;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1459 cu suprafața de 950m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10829/1 înscris în Cartea Funciară numărul 292890 cu suprafața de 960 m2.

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 497 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 497 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Macului” s-au întocmit un număr de trei documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate;

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelo^e^oritur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat î      m'deproiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:


Ianuarie 2020


itocmit: , ,...

GONșWt S.Rtfc’Z/.

r n»/?o

Nr, parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

497

-

Total

497

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 497 mp Suprafața din act = 497 mp

Anexa 2 la Hotărârea nr. 189/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada MACULUI - Tronson U

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

'                       5

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 5

-IANUARIE 2020-OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Macului sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 999 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar


(semnătura)


NOTĂ:Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice-adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_cluj@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165, 0364 101253.Pagina

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca...................... 3-447

-.vw-..-. ~     -'ahhlii is!is£_n {.aawtswct.»^.^

Î2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 24B bls/20.111.2006               5

' HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

L

GUVERNUL ROMÂNIE!

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domenîuiui public aî județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor , si comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Nspooa*}

I -                                                             ’                                  ’

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată.

r

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 959/2002     2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

’vlnd atestarea domeniului public aî județului Cluj, precum »t al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 si 684 bis din

„Articol unic. — Se atestă apartenența la eterne public ai județului Cluj, precum și ai municipiile--! aș și comunelor din județul Cluj a bunurilor ej ’ Țist anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din ;ez hotărâre."

3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


’iȘ                                                                                                                                                         ■              *

17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlu! hotărâri! va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj1'

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRiCEANU

Contrasemnează:

p. Ministru! administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

Ț^rea Guv^Iui nr. 193/20Q6 a fost publicată în Momtorui Oficial a! României, Pariaa l/nr. 246 din 20 martie 2005 si * si in aces! număr bis.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere.

238966

Ziua

05

Luna

12

Anul

2019

Cod verificare

100077305195


Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCEI

» i .c 3 n a i ! « •<• si rimirnv» ninstl nu.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 292905 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:31324

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Str Macului, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10369, 10829/3

2.400

strada Macului

B. Partea ii. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5051 / 06/12/1974

Act nr. plan de împărțire;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMAN, în administrarea directa

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324)

B2

Apoi acest imobil se dezlipește din CF neformand obiect de circulație in circuitul civil

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324)

C. Partea Hi. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10369, 10829/3

2.400

strada Macului

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

■    : DETALII LINIARE IMOBIL -    _________'

itwmetria pentru acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

r—‘

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

2.400

-

-

-

strada Macului

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/12/2019, 12:27

Pagina 2 din 2

...131Q4.62A.


CarțeFunclară Nr. 292890


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE


ANCPÎ


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea L Descrierea imobiltiiui


Nr.

780B6

Ziua

09

Luna

05

Anul

2017


Nr. CF vechi:3.1324


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Macului, Jud, Cluj

Nr.

Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10829/1

950


B. Partea H. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5051 / 06/12/1974

Act nr. 0 (plan de împărțire șl comasare, tabel anexă);

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea directă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324)

B2

apoi, acest imobil de deslipește din cartea funciară, neformând obiect de circulație în circuitul civil

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324)


C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

96963 / 12/09/2012

Act nr. 0;

CI

LIPSĂ FOAIA C

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF31324)


’G"


y.


_________Carte Funciară Nr. 292890 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea 8

Teren

Nr cadastral

(Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10829/1

960

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_______________________DETALII LINIARE IMOBIL______________________

Geometrie pentru acest imobil nu o fost găsită.

Date referitoare !a teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

960

-

-

10829/1

teren str. Macului

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                        /


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.20571/09-05-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.    [

Data soluționării,

10-05-2017

Data eliberării,

/ /


As țstent Reg istrator, ADfflA ,4jg?


mg^BRAicA


|ra)


Referent,


Candidi^F^gpwT^ BENȚA (parafa șttemnStura)


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Macului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

292890

(Nr. CF. vechi 31324)

A+l

10829/1

Teren str. Macului

960

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lipsă foaia C

292905

(Nr. CF. vechi 31324)

A+l

10369, 10829/3

Strada Macului

2400

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

3360

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

10829/1/1

Teren str. Macului

497

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

10829/1/2

Teren str. Macului

463

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI

POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

292905

(Nr. CF. vechi 31324)

10369/1, 10829/3/1

Strada Macului

1053

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI

POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

10369/2, 10829/3/2

Strada Macului

536

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

10369/3, 10829/3/3

Strada Macului

811

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI

POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt/O&W


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Macului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X [ml

Y [m]

1

586531.4980

390168.0020

2

586510.2637

390171.2454

3

586510.8564

390175.8687

4

586511.5567

390175.7610

5

586540.3088

390172.2084

6

586554.3042

390170.7247

7

586556.5057

390170.6339

8

586558.3365

390170.7664

9

586559.7268

390171.0437

10

586561.2466

390171.5260

11

586562.8587

390172.4611

12

586564.1063

390173.4778

13

586564.8201

390174.3017

14

586565.4800

390175.0966

15

586565.5966

390175.5711

16

586565.8875

390176.5254

17

586566.7684

390179.6482

18

586568.3138

390180.6603

19

586575.5100

390179.7732

20

586575.4381

390179.4559

21

586581.1626

390176.8829

22

586587.9162

390174.0344

23

586606.1455

390166.1908

24

586610.2920

390167.5710

25

586607.7030

390148.6510

26

586604.0414

390154.1057

27

586577.4724

390165.7171

28

586577.2981

390165.5291

29

586571.2731

390168.2069

30

586570.1969

390168.5343

31

586567.0714

390167.9461

32

586563.4642

390167.2851

33

586562.4645

390159.7153

34

586560.3190

390144.4000

35

586554.0590

390145.2950

36

586557.1950

390163.7610,

37

586548.3240

390165.35^0
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Macului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[in]

Y[m]

1

586531.4980

390168.0020

21.481

2

586510.2637

390171.2454

4.661

3

586510.8564

390175.8687

0.709

4

586511.5567

390175.7610

28.971

5

586540.3088

390172.2084

14.074

6

586554.3042

390170.7247

2.203

7

586556.5057

390170.6339

1.836

8

586558.3365

390170.7664

1.418

9

586559.7268

390171.0437

1.594

10

586561.2466

390171.5260

1.864

11

586562.8587

390172.4611

1.609

12

586564.1063

390173.4778

1.090

13

586564.8201

390174.3017

1.033

14

586565.4800

390175.0966

0.489

15

586565.5966

390175.5711

0.998

16

586565.8875

390176.5254

3.245

17

586566.7684

390179.6482

1.847

18

586568.3138

390180.6603

7.251

19

586575.5100

390179.7732

0.325

20

586575.4381

390179.4559

6.276

21

586581.1626

390176.8829

7.330

22

586587.9162

390174.0344

19.845

23

586606.1455

390166.1908

4.370

24

586610.2920

390167.5710

19.096

25

586607.7030

390148.6510

6.570

26

586604.0414

390154.1057

28.995

27

586577.4724

390165.7171

0.256

28

586577.2981

390165.5291

6.593

29

586571.2731

390168.2069

1.125

30

586570.1969

390168.5343

3.180

31

586567.0714

390167.9461

3.667

32

586563.4642

390167.2851

7.636

33

586562.4645

390159.7153

15.465

34

586560.3190

390144.4000

6.324

35

586554.0590

390145.2950

18.730

36

586557.1950

390163.7610

9.013

37

586548.3240

390165.3570

17.033

S = 999

mp P=278.202m

A 1

V;

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada MACULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-3-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 3 de strada Lacului;

-în latura de Est: din punctul nr. 3 până în punctul nr. 20 neîprejmuit; din punctul nr. 20 până în punctul nr. 24 de gard din metal și beton;

-în latura de Nord: din punctul nr. 24 până în punctul nr. 25 de strada Alexandru Vlahuță;

-în latura de Vest: din punctul nr. 25 până în punctul nr. 32 de gard din metal și beton; din punctul nr. 32 până în punctul nr. 34 de gard din lemn; din punctul nr. 34 până în punctul nr. 35 neîprejmuit-alee; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 2 neîprejmuit;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1459 cu suprafața de 950m2.

In regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10829/1 înscris în Cartea Funciară numărul 292890 cu suprafața de 960 m2, numărele topografice 10369, 10829/3 înscrise în Cartea Funciară numărul 22905 cu suprafața de 2400 m2

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 999 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 999 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Macului” s-au întocmit un număr de trei documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatlor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren.

Coordonatele punctelor^ă^ăârnlnatubSistem de proiecție Stereografi;


Ianuarie 2020


S:G,.J)AMAR C(


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca        *1Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

_

999

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, strada Macului, județul Cluj

_____________1

----------------------rr---------NA »■-- C S—

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

999

-

Total

999

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 999 mp

Suprafața din act = 999 mp

Executant: SC DAM AR CONSULT SRL

Confirm execut^reâ^asurafânjbtla teren, corectitudinea întocmirii-'^ocun^h^iei cadasi^le și corespondența

/ > aces^a°CiKreaIitatea dWeren

a ? o S" O

/o ^cS         M

îi        *    _____

X      % \ v? \*7 /<6^CP'

v*" W

N^.po;,«        /o •%.

\ \ ’’

Ut

■ \r               '^S/

Semnătura și ștampilă-

Data: Ianuarie 2020

^///

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

î         Semnătura și parafa

//     Data:_____L_

Ștșț^ila BCPI

Anexa 3 la Hotărârea nr. 189/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada MACULUI - Tronson III, intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

"                        3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT: ■

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 3

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Macului sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 811 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar


(semnătura)


NOTĂ:Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_cluj@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264

431666, 0264 554165, 0364 101253.SUMAR


Pagina


Anexa nr. 1’ ia Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii

Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea


domeniului public al Judelui Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din }ude(ul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca......................

asgxft>ăKss;^^a,'s^w^s

2                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.HL2006

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIE!

GUVERNUL ROMÂNIE!

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a’ Județului Cluj, precum și aJ municipiilor, orașelor si comunelor din Județul Ciul, cu excepția nT-»njcjpjuiiH Ciuj-Nspccs'"}

în lemeiu! ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr, 969/2002 . -rind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum a; al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum șl a! municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj“

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la cleme public al județului Cluj, precum și al municipiile/- sț șl comunelor din Județul Cluj a bunurilor cj ’^st anexele nr. 1—S0 care fac parte Integrantă din . ;ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public a! municipiului Cluj-Napoca'1, av conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.

PRIM-MîNlSTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stai

Ministrul finanțelor publice, Sebastîan Teodor Gheorghe Vladesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

fggr Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

238966

Ziua

05

Luna

12

Anul

2019

Cod verificare


lllllllllllllllll 100077305195


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

n-tt ariTynrninntu i, w.

Carte Funciară Nr. 292905 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:31324

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Macului, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10369, 10829/3

2.400

strada Macului

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5051 / 06/12/1974

Act nr. plan de impartire;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMAN, în administrarea directa

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324)

B2

Apoi acest imobil se dezlipește din CF neformand obiect de circulație in circuitul civil

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31324)

C. Partea 511. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Carte Funciară Nr. 292905 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea 3

Geometria pentru acest imobil nu a fost g nit.


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10369, 10829/3

2.400

strada Macului

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

f

Observații / Referințe

1

altele

DA

2.400

-

-

strada Macului

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediu! electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/12/2019, 12:27

?■


3EÎ3DE


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Macului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

292905

(Nr. CF. vechi 31324)

A+l

10369, 10829/3

Strada Macului

2400

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

2400

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

292905

(Nr.CF. vechi 31324)

10369/1, 10829/3/1

Strada Macului

1053

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

10369/2, 10829/3/2

Strada Macului

536

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

10369/3, 10829/3/3

Strada Macului

811

STĂTUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10369/3, 10829/3/Tx*'

________ZĂ 3

_____Sb________

Strada Macului

811

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt


Data: Ianuarie 2020

AN DE IDENTIFICARE - CARTF Pt Șjrada Macului U ‘ ~Cara 1:1000 ^^ARĂ10380


10373


1D377


10375


10349

2


10349 ~1“


10376 "Z


10376


10374


czy urca


10372


10365


-----j


10365 I


10367


10367


pi^-C-a-3-U

. J_~Z

10397 u -

or

1O»S

10396


10401

10402

u<f

________


10415


10414


10417


10404


10403


W>2


-.0413Cserkesz ufc<


W8

-----

ud

--

10418

.....-30411


10419


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Macului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr. Pct.

X [m]

Y [mj

1

586719.7360

390123.0260

2

586717.7970

390105.6860

3

586719.9040

390106.6200

4

586723.7580

390107.9800

5

586726.6100

390109.3480

6

586731.2220

390111.4160

7

586733.8920

390112.4230

8

586738.3160

390114.3550

9

586746.2910

390117.4990

10

586747.0680

390118.0680

11

586754.3190

390120.9190

12

586755.2610

390121.2170

13

586763.4500

390124.4870

14

586774.0450

390128.7300

15

586777.5370

390129.9380

16

586780.5010

390131.3920

17

586783.0020

390132.2740

18

586783.4140

390132.4180

19

586784.4300

390132.8700

20

586783.0140

390136.3570

21

586786.0080

390136.9540

22

586785.7060

390141.3040

23

586785.3840

390144.4230

24

586784.8056

390146.1260

25

586778.8340

390143.6860

26

586775.4960

390142.3230

27

586764.6240

390138.9380

28

586758.5090

390136.6590

29

586759.6400

390133.9080

30

586753.8010

390131.5090

31

586750.3450

390130.0420

32

586739.8730

390126.1390

33

586728.9950

390121.5980

34

586722.2970

3901

Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Macului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


I Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

x [m]

Y[m]

1

586719.7360

390123.0260

17.448

2

586717.7970

390105.6860

2.305

3

586719.9040

390106.6200

4.087

4

586723.7580

390107.9800

3.163

5

586726.6100

390109.3480

5.054

6

586731.2220

390111.4160

2.854

7

586733.8920

390112.4230

4.827

8

586738.3160

390114.3550

8.572

9

586746.2910

390117.4990

0.963

10

586747.0680

390118.0680

7.791

11

586754.3190

390120.9190

0.988

12

586755.2610

390121.2170

8.818

13

586763.4500

390124.4870

11.413

14

586774.0450

390128.7300

3.695

15

586777.5370

390129.9380

3.301

16

586780.5010

390131.3920

2.652

17

586783.0020

390132.2740

0.436

18

586783.4140

390132.4180

1.112

19

586784.4300

390132.8700

3.764

20

586783.0140

390136.3570

3.053

21

586786.0080

390136.9540

4.360

22

586785.7060

390141.3040

3.136

23

586785.3840

390144.4230

1.799

24

586784.8056

390146.1260

6.451

25

586778.8340

390143.6860

3.606

26

586775.4960

390142.3230

11.387

27

586764.6240

390138.9380

6.526

28

586758.5090

390136.6590

2.974

29

586759.6400

390133.9080

6.313

30

586753.8010

390131.5090

3.754

31

586750.3450

390130.0420

11.176

32

586739.8730

390126.1390

11.788

33

586728.9950

390121.5980

7.085

34

586722.2970 |

390119.2880

4J£J- -

S = 811 mp P=181.182m& nP


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada MACULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-3-II.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 1 de strada Jean Jacquess Rousseau;

-în latura de Est: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 30 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 30 până în punctul nr. 27 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 27 până în punctul nr. 26 neîmprejmuit; din punctul nr. 26 până în punctul nr. 24 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Nord: din punctul nr. 24 până în punctul nr. 19 neîmprejmuit;

-în latura de Vest: din punctul nr. 19 până în punctul nr. 2 de gard din plasă de sârmă.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1459 cu suprafața de 950m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărele topografice 10369, 10829/3 înscrise în Cartea Funciară numărul 22905 cu suprafața de 2400 m2

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 811 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 811 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Macului” s-au întocmit un număr de trei documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Si

Data întocmirii:


Ianuarie 2020:.jjra:iw£.3 :


Șl-Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj - Napoca


A. Date referitoare la teren                                                                                ;

' Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

811

j                          Total

811

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-