Hotărârea nr. 188/2020

Hotărârea 188/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tecuci (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tecuci (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tecuci (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199058 din 13.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199370 din 14.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tecuci (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, ale Hotărârii nr. 482/2018, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1743;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr, topo. 10852, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 10852/1, teren în suprafață de 549 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10852/2, teren în suprafață de 676 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10852/3, teren în suprafață de 879 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 10331, 10332, 10333/1, 10333/2, 10338, 10339, 10341, 10342/1, 10342/2, 10343, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 10331/1, 10332/1, 10333/1/1, 10333/2/1, 10338/1, 10339/1, 10341/1, 10342/1/1, 10342/2/1,10343/1, teren în suprafață de 5.876 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10331/2, 10332/2, 10333/1/2, 10333/2/2, 10338/2, 10339/2, 10341/2, 10342/1/2, 10342/2/2, 10343/2, teren în suprafață de 832 mp.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat eu nr. topo. 10335/1, 10335/2, 10336/2, 10337, 10356, 10355/2, 10355/1, 10354, 10344/2, 10352, 10353, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 10335/1/1, 10335/2/1, 10336/2/1, 10337/1, 10356/1, 10355/2/1, 10355/1/1, 10354/1, 10344/2/1, 10352/1, 10353/1, teren în suprafață de 9.370 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10335/1/2, 10335/2/2, 10336/2/2, 10337/2, 10356/2, 10355/2/2, 10355/1/2, 10354/2, 10344/2/2, 10352/2, 10353/2, teren în suprafață de 940 mp.

Art. 4. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 10382, 10383, 10384, 10381, 10378, 10385/1, 10385/2, 10385/3, 10386/3, 10386/1/2, 10386/2, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 10382/1, 10383/1, 10384/1, 10381/1, 10378/1, 10385/1/1, 10385/2/1, 10385/3/1, 10386/3/1, 10386/1/2/1, 10386/2/1, teren în suprafață de 5.106 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10382/2, 10383/2, 10384/2, 10381/2, 10378/2, 10385/1/2, 10385/2/2, 10385/3/2, 10386/3/2, 10386/1/2/2, 10386/2/2, teren în suprafață de 1844 mp.;

Art. 5. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Tecuci (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 549 mp., provenind din CF nr. 1473 Cluj-Napoca, nr. topo. 10852/1, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 6. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Tecuci (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 676 mp., provenind din CF nr. 1473 Cluj-Napoca, nr. topo. 10852/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 7. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Tecuci (tronsonul 3), cu suprafața măsurată de 5.235 mp., provenind din CF nr. 1473 Cluj-Napoca, nr. topo. 10852/3, CF nr. 325539 Cluj-Napoca, nr. topo. 10310, CF nr. 325538 Cluj-Napoca, nr. topo. 10331/2, 10332/2, 10333/1/2, 10333/2/2, 10338/2, 10339/2, 10341/2, 10342/1/2, 10342/2/2, 10343/2, CF nr. 325561 Cluj-Napoca, nr. topo. 10335/1/2, 10335/2/2, 10336/2/2, 10337/2, 10356/2, 10355/2/2, 10355/1/2, 10354/2, 10344/2/2, 10352/2, 10353/2, CF nr. 278853 Cluj-Napoca, nr. topo. 10382/2, 10383/2, 10384/2, 10381/2, 10378/2, 10385/1/2, 10385/2/2, 10385/3/2, 10386/3/2, 10386/1/2/2, 10386/2/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 8. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Tecuci (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Tecuci (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Tecuci (tronsonul 3) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea

^cretarul general al municipiului, U țJjyÂurowRo șea

Nr. 188 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 188/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada TECUCI - Tronson I, intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

7                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 3

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca. str. Tecuci, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 549 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate; Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

1

■ I

i

4S

<

li Tr>“^ i£K£-Tjra (k i $ / £-. k î A

SLl «VT AR


Pagina

Anexa nr. 1» ia Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public ai .iude|ulul Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din judeju! Cluj, cu excepția municipiului CIui-Napcca...................... 3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.ll!.2006-

HOTĂRÂRI


A'.L E GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIE!

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 pdvino stesverea domeniului public ai județului Cluj, precum și ai municipiilor., orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția nsunîcipiuiui CluJ-Napo^ș1')

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul Românie? adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 369/2002

’vînd atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum »f al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor

din județul C!uj“


 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la d^me public ai județului Cluj, precum și al municipiilor sș și comunelor din Județul Cluj a bunurilor e- Jast anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din . jez hotărâre/’

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Ciuj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.


PRIM-MINÎSTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și interne,cr, Paul Victor Cobre, secretar de stai

Ministrul finanțelor publice,

Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

Na

jh.3............

. ■ ,A>

CLUJ- UW

No.

....,• No.                      ;       1

Suprafața

'_     NOTĂ ......'

• ■’!^

seria

. ’ topografic          . ”|

Jug

st. □

- ;i

■•-1:

nW#            3&33

3

t>

: ■; ’-;f‘

1               ’ 4i

3<?6~fi£ 4®^ /S'3i3-i£<3u

-

■■ H

^33z3

/X

■ .';■« i

•1

-'J//3V^bC/3

///

1

I                 ' Ă

’ /' S

1 61/333 6l'3/w3^' ^/'3^iF/

X/

'li

’            ' Ăl

3

1 !\ "

3/2/3/ /w 3<3/c/23y

■■■ '■ •                                       313 33

'<X

' ’ ?’■•'

-’f

■■■f

’ '.       ’ ':? t ’3®!

■ 3&333 3^3/33 3&meȘ

33

3j0

M

3/333 $13&3w 333n3/^^3e3

333/3

: - ■ ■ ■«

/ SI

3333

'":' ■ ‘ii

Jg_

■3^3

33-

3-333^'P'

' ' '■ 41

,J/£

'!@3S3> $33v 6#3/>C&3 $ht/cd&

c —

>■

/^33'-

' ’’ Ă-ĂtiI

-—

/X

_ 6^3-'?^

V ' \’ ■'■ 1

3

jPfâj $3/33 /fl/l/^C3i&/33/ 3’’

/>

l-'-/-:.:i .1

. -' ->44®

M

'fflfâț                              i^Țț^Ș/U^C-

/Pfâ3>          Jz/fi/ /3C&333/^t/'^-

/tfflty          ^'oo'iy J/C3c£^i/

3366/ 3&ux<dcv

■/

X

~

^g/ 33// fcZ 3/3y

zz

^,.<,^f.

_ 6“?^

/, 5 / /    '/ ■

•■• •• •'.' ’-x 4

• • '.               -.....0;

■'. ■■. SjJ ./■■                ■ t’, Iji

■ ^33333;

W

-’® fS, l^ll

I t'

■ —

.333

M

.//// i^/y 66^ 33. . ^3^'. .

' ,?U-.; (}l

■ ■ 1 '-.'i-fe

33^

3/333 fțe33d3 /3/yi3i 4W

- .,

■ r-

. ■$:

y<3 '^■i/i^U'

$3/

3^0

?... ” ■ j;';.' ■'■■ 'ț i

T

S'              uvțjU '

/3_

3

UyiJj-//A/H/ brC'(3iyyi^-c/

£_

3//, <363

r /

'/()!y 7(> ■ -■>;) ’,

O; ■                   j îl) |

A.-3 33..-AiTf’w !

J '33'33 ă X?1 1 J':

j^isMs&sWîii

■ 3

. /^</W                          i' c&ty&'Gl-

4

333

_________:___

J.

.           s.^

stfesfeîă®

Foaia de posesiune.

:'r"-:"-

..

'':/':/3.ajțWMMi™-                .sîse                       x' imt^-se

;> "S3SSBS5MMSÎ y..._ =              '' TSMK3WS;


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Tecuci, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

CF 1473 CLUJ

A+597

10852

Strada Profesor Gh.

Bilascu

2104 (585 stj.)

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

2104

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

10852/1

Strada Profesor Gh.

Bilascu

549

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10852/2

Strada Profesor Gh.

Bilascu

676

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10852/3

Strada Profesor Gh.

Bilascu

879

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt
Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tecuci, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X [m]

Y [m]

1

586426.8180

390011.2360

2

586432.0546

390010.6049

3

586438.5540

390009.6802

4

586442.6038

390009.2784

5

586444.9922

390008.9790

6

586444.7827

390007.1493

7

586465.2493

390004.5323

8

586475.4776

390003.5316

9

586475.5537

390003.4450

10

586478.2331

390018.2724

11

586446.9912

390019.6668

12

586442.7775

390016.9087

13

586439.0976

390014.9423

14

586432.0647

390015.90'89

15

586427.2830
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tecuci, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y(m]

1

586426.8180

390011.2360

5.274

2

586432.0546

390010.6049

6.565

3

586438.5540

390009.6802

4.070

4

586442.6038

390009.2784

2.407

5

586444.9922

390008.9790

1.842

6

586444.7827

390007.1493

20.633

7

586465.2493

390004.5323

10.277

8

586475.4776

390003.5316

0.115

9

586475.5537

390003.4450

15.068

10

586478.2331

390018.2724

31.273

11

586446.9912

390019.6668

5.036

12

586442.7775

390016.9087

4.172

13

586439.0976

390014.9423

7.099

15

586427.2830

390016.6490

S = 549 mp P=l24.103m
MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada TECUCI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-3-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 15 de bulevardul 1 Decembrie 1918;

-în latura de Est: din punctul nr. 15 până în punctul nr. 10 neîmprejmuit;

-în latura de Nord: din punctul nr. 10 până în punctul nr. 9 de strada Lacului;

-în latura de Vest : din punctul nr. 8 până în punctul nr. 7 de gard din metal; din punctul nr. 7 până în punctul nr. 5 neîmprejmuit; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 1 de gard din metal și beton.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1743 cu suprafața de 2960m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10852 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 2104 m2(585 stj.).

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 549 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 549 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Tecuci” s-au întocmit un număr de trei documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă fi'ecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.00 făcut analitic, din coordonatei Coordonatele punctelor s-au


i pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a r de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren.

m de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:


Ianuarie 2020


opSUL^S>’.LPLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI
SCARA 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

549

Municipiul Cluj-Napoca, strada Tecuci, intravilan, j județul Cluj

___1


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj - Napoca


g

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

549

-

Total

549

B. Date referitoare Ia construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-


Anexa 2 la Hotărârea nr. 188/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada TECUCI - Tronson II, intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

'                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 3

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Tecuci, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 676 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

ș li M A.B.

,nexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gluj, cu excepția municipiului cluj-Napoca.......................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.1!l.200&

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 9SS/2002 privind atestarea domeniului public al Județului CluL precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cinj-NapocsT)

în temeiul ari. 103 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 965/2002

And atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ?( a! municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Ciuj, cu excepția municipiului Giuj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 584 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai Județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj"

 • 2, Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la rfnmi public al județului Cluj, precum și ai municipiilor ' și comunelor din Județul Cluj a bunurilor anexele nr. 1-80 care fac parte integrantă din . :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Ciuj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MîNiST.RU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și iflternc-icr, Paul Victor Dobre.

secretar de stai

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

*) Hotărârea Guvernului nr. 133/20Q6 a Jos! publicată în Monitoru, Oficia! aî României, Partea l,~'nr. 24c din 20 martie 2006 și în acest număr bts.


V-

S(

No, ,■;■-■■ No,              ';• 1

nial ' topografic          s |

Su

Jug

prafața

st. □

NOTĂ . .J

fâO //W^//         fafafa/n' fafais

y

/w

MM-X

MW WuMfo faafafa

MO

H

fyfa? ■ffmrfw ^fafas

•—

■ '

//faZ

w

W fafâ      fafafa

/f

6ttf

' Mk'fA ■

7’

fa faMf         AfM

-

■ î

1 i\

fafafaw 'Jlfe 33

V

ff(> M/£ fafa jfaneȘ

0jO

/

fa /fffa) fazcdw

->

- .

J

‘7$ 4%*

M

’ • J •■ !\ ’

J

~T^_ fafâ                fafafafajFVOyy

i-

* _J

7tf0 /Ofâk

c —

#/ -

fafafa-

J

fyuwla/ t/Ccofaxic'

///^

fafyfan.

A'^7^—     ’’

fa bPfa       fa&yfafafa ^ ' :

'/3S

/3 /0 3 7^7 fi

J

fafâ         x&,â{Z^c^^/£w£Șu^cc

Mi

^lf            ^^riex-F^ ifx&'Fl/

■■

(\>^(>'(

Ifâ /(fflty           ^£^n/

~-■

fa

- ^5'iî^ ZZ'//.

iC

,

far

/^W

—<

fa<b

. ( M ■

! .5'

^uwlxv

•—■

'bVv FC.

/z^t^T ^,euc^          /fw

- ...

bS'o

■ ■ §..

/■ J'

'IO '/fâfâ                        ^(^iyyi'^

fa '

(]'((}'<!> ■ Ai- , 3.

?/ Mf

S--

fa

■ : .■ t‘.?;.

£

frațM'U-,             t

yr

fa

.\ ■

1$

Fosiiffi tSe posesiunse..


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Tecuci, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

CF 1473 CLUJ

A+597

10852

Strada Profesor Gh.

Bilascu

2104(585 stj.)

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

2104

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

10852/1

Strada Profesor Gh.

Bilascu

549

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10852/2

Strada Profesor Gh.

Bilascu

676

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10852/3

Strada Profesor Gh.

Bilascu

879

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt


Almos vezer ufca


Kârolyt Gâspâr urca


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tecuci, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X [m]

Y

M_

1

586548.8670

390005.8150

2

586554.7620

390004.8590

2'

586558.9730

390004.2290

3

586563.9671

390003.4710

4

586563.8898

390002.2467

5

586563.5124

389996.7187

6

586555.7216

389995.5248

7

586551.1685

389996.1093

8

586544.5184

389996.9416

9

586543.0114

389996.6354

10

586523.2282

389999.1622

11

586501.5869

390001.6769

12

586495.3979

390001.8812

13

586483.7901

390003.2921

14

586484.5309

390010.2570

15

586485.6620

390009.7031

16

586490.4321

390008.9086

17

586508.8483

390006.6308

18

586509.2530

390010.7430

19

586516.1030

390009.9620

20

586516.0940

390009.8930

21

586533.7250

390007.8M
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tecuci, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

I Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586548.8670

390005.8150

5.972

2

586554.7620

390004.8590

4.258

2’

586558.9730

390004.2290

5.051

3

586563.9671

390003.4710

1.227

4

586563.8898

390002.2467

5.541

5

586563.5124

389996.7187

7.882

6

586555.7216

389995.5248

4.590

7

586551.1685

389996.1093

6.702

8

586544.5184

389996.9416

1.538

9

586543.0114

389996.6354

19.944

10

586523.2282

389999.1622

21.787

11

586501.5869

390001.6769

6.192

12

586495.3979

390001.8812

11.693

13

586483.7901

390003.2921

7.004

14

586484.5309

390010.2570

1.259

15

586485.6620

390009.7031

4.836

16

586490.4321

390008.9086

18.557

17

586508.8483

390006.6308

4.132

18

586509.2530

390010.7430

6.894

19

586516.1030

390009.9620

0.070

586516.0940

390009.8930

17.754

21 1

586533.7250

390007.8080 |

1       / j

S = 676

mp P=178.156m

o P*
MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada TECUCI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-3-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 13 până în punctul nr. 14 de strada Lacului;

-în latura de Est: din punctul nr. 14 până în punctul nr. 18 neîmprejmuit; din punctul nr. 18 până în punctul nr. 1 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 1 până în punctul nr. 3 de gard din metal;

-în latura de Nord: din punctul nr. 3 până în punctul nr. 5 neîmprejmuit-garaj;

-în latura de Vest: din punctul nr. 5 până în punctul nr. 6 ncîmprejmuit-alee; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 13 de aliniamentul exterior al trotuarului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1743 cu suprafața de 2960m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10852 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 2104 m2(585 stj.).

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 676 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 676 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Tecuci” s-au întocmit un număr de trei documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren.


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI
SCARA 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului       ;

676

Municipiul Cluj-Napoca, strada Tecuci, intravilan, județul Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj - Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categoric de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

676

-

Total

676

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 676mp Suprafața din act = 676 mpAnexa 3 la Hotărârea nr. 188/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada TECUCI - Tronson III, intravilan domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ "                       3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 3

ANEXA NR. 1.32 la regulament


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA


DECLARAȚIE


Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Tecuci, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 5235 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.


îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat măsurătoare.                             O
Data


Proprietar


(semnătura)'(persoana.tiiito'KÎ^i


UMĂR

Pagina

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 1S3/2006 pentru modificarea Și completarea Hotărârii Guvornului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Mațului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluț-Napoca...................... 3-447

2                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20JII.2006               2

HOTĂRÂRI AL E GUVERNULUI ROMÂN IE I

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția murncipiuiuî CSuj-Napoca")

în temeiul ari 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 369/2002 . ’/ind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum at al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Ciuj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la ciorne public a! județului Cluj, precum și al municipiilor-' « șl comunelor din județul Cluj a bunurilor tt‘ ' Jost anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din , jez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public ai municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIM POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și intemeicr. Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006. Nr. 193.

«-

IP


d?


%-■No. serial


.-■ No- .

topografic


Suprafața

Jug. st. □


NOTA .
J/Xtyt/ y'f'l'bC'iZZ/


"/'M xMi      wd Xw Ă'fy&pț&lX


/^W ^Mzdw


MX)


^O

~7w
fâs

x/W'J'h j w ai


■a-


. \<


\y /w Ă


3%


c/t


VL0r.


/-/i^iy


-

^-PO31 £a de fl3OSeSÎMM&«


9        X-'; ’■

_ A
jtr-zz ^'/'

&W


—^w-:


/'^Bg

■*l’. î»":-C?î


r.


A


8. I «* <o.


f*

T

i


<7jj


d


^W&îO!


No. serial


a/^Âjat                     . Jfe 3 (o 3/O-


3Oj(o, 33£4^£> OS 7 V0$Q0         ^p.Ccy, rtC’CtTru' <y- ^t'-

/ z.           . . y_-                 .

,€< 4xn%<MsiA/ ,^'mAș.


ac&j£


u//czcea</z<z. c


m fi ’ EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ                          J?r- |7-7£12-

-                                                                                                          ziua     ou

PENTRU INFORMARE                              Luna  os~

| Anul 2017

.Oficiu! de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ

. ■ :      Birou! de Cadastru și Publicitate Imobiliară CSuj-Napoca

TEREN Intravilan


A. Partea !. Descrierea imobilului

Nr. CF vechl:31324


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Tecuci, Jud, Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr,

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10310

740

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5051/06/12/1974

Act nr. din 06/12/1974 emis de .

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea directa a

 • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

B2

acest imobil de abnoteazâ din acest CF neformând obiect de circulație în circuitul civil

Al

C. Partea III. SARCiNl .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

________Carte Funciară.Nr, 325539 Cdmuna/Oraș/Municipiu; Cluj-Napoca

Anexa Nr» 1 La Partea 8

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10310

740

* Suprafața este'determinată in planul de proiecție Stereo 70.

__DETALII LINIARE IMOBIL______________________

Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită.

Date referitoare Ia teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală» păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor Juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii, S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr publicitate Imobiliară cu codul nr, 272.


0386/08-05-2017 in suma de 20, pentru serviciul de


Data soluționării, 10-05-2017

Data eliberării, tWLMdcMarta


^ntoarafă țl-'sempăcura)


----ReferentP?

CandidiayRojpțga BENȚA


referent'


(parafa și semnătura)


Crt

Categorie folosință

intra v'ilan

Suprafața »(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

740

-

-

10310

100.QE5.U63i

Nr.

77313

Ziua

08

Luna

05

Anul

2017


EXTRAS DE CARTE FUMCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea 8. Descrierea imobilului

  i EREN Intravilan


Nr. CF vechi:31327

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Juri, Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral

Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10331, 10332, 10333/1, 10333/2, 10338, 10339, 10341, 10342/1, 10342/2, 10343 I

6.708

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  5051 / 06/12/1974

  Cerere nr. 5051, din 06/12/1974 emis de și a Decretelor de expropriere nr.196/1963 și nr. 22/1964;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATEexpropriere și transfer, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea directă a

  • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea II

Teren

Nr cadastral

(Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

1

Top: 10331, 10332, 10333/1, 10333/2, 10338, 10339, 10341, 10342/1, 10342/2, 10343

6.708

* Suprafața este determinată in pianui de proiecție Stereo 70.

______________________________________________DETALII LINIARE IMOBIL______________________

Geometria oentnj acest imobil nu a fost ciasitâ.

i--------------------------------:--------------------------------—_____
Date referitoare !a teren

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr, topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

6.708

10331,

10332, 10333/1, 10333/2,

10338,

10339,

10341, 10342/1, 10342/2,

10343

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor Juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.20386/08-05-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 10-05-2017 Data eliberării, -MrMÂi. .2017


EXTRAS OE CARTE FUNCIARA
PENTRU INFORMARE                ? s/.x;c-/X

‘ ’• \ •" ■

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ '{

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CSuj-Napocă --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "i' -‘'i .**

Nr. 77314

Ziua

08

Luna

05

Anul

2017


A. Partea li. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:31327


Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Jud, Cluj

Nr

Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10335/1, 10335/2, 10336/2, 10337, 10356, 10355/2, 10355/1, 10354, 10344/2, 10352, 10353

10.310

Alei și spații verzi


',îF,!rnt’ivw,”'olaî'!rF’‘r’T"T~


0. Partea H. Proprietari șd acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5051 / 06/12/1974

Act nr. Decret de expropriere nr. 196/1963 și nr. 22/1964, din 01/01/1963 emis de .;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere și transfer, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea directă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

C. Partea BBS. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr« 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10335/1, 10335/2, 10336/2, 10337, 10356, 10355/2, 10355/1, 10354, 10344/2, 10352, 10353

10.310

Alei și spații verzi

* Suprafața este determinată In pianul de proiecție Stereo 70,

_____________________DETALII LINIARE IMOBIL_____________________

G&C'ttistf‘3 p&itrd 3C&st irnobii i'tti â fost cssitd.

Date referitoare ia teren

Crt

Categorie folosință

intra vilan

Suprafața (mp)

i aria

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

10,310

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.20386/08-05-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr, 272.

_____________;_________________________CARTE FUNCIARA^ NR. 278853 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Vff   EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.cerere

58437

Ziua

20

Luna

04

Anul

2015


Jp’     pentru INFORMARE

..jANCPI Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN                                                                              Nr, CF vechi: 31327

Adresa: Neidentificata

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10382,

10383, 10384, 10381, 10378,

10385/ 1, 10385/ 2, 10385/ 3, 10386/ 3, 10386/ 1/ 2,'10386/ 2

Din acte: 6.950; Masurata:-

 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observații / Referințe

  5051 / 06,12.1974

  Decret nr. de expropriere 196/1963 și 22/1964 a planului de împărțire și comasare și a tabelelor anexate

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept EXPROPRIERE și TRANSFER, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al|

  (provenita din conversia CF 31327)

  • 1) statul roman, în administrarea directa a

  • 2) consiliului POPULAR, al municipiului Cluj

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  NU SUNT

  Anexa Nr. 1 8a Partea I


TEREN

Adresa: Neidentificata

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10382,

10383, 10384,

10381, 10378, 10385/ 1, 10385/

2, 10385/ 3, 10386/ 3, 10386/ . 1/ 2, 10386/ 2

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr.

tarla

Nr.

parcela

Nr.

Fopografir

Observații / Referințe

1

altele

Din acte: 6,950;

Masurata:-

10382, 10383, 10384, 10381, 10378,

10385/ 1, 10385/ 2, 10385/ 3, 10386/ 3, 10386/

1/ 2, 10386/2

Alei și spații verzi- cartierul Grlgorescu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou,

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, chitanța nr. CJ15C16775/20-04-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

20/04/2015


Asistent-registrator,

KINGA SZABOU


Referent/


Data eliberării, / /


APR.Z015

I; ȚWWRJOOMfflWCKOB;


3®sa -tW. *'.3SK:« .W+.                                                      12--'   '     -1 .aV.ttlWaiK ---


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ


(FIȘA IMOBILULUI)


Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Tecuci, Județul Cluj


A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

CF 1473 CLUJ

A+597

10852

Strada Profesor Gh. Bilascu

2104 (585 stj.)

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

325539

(Nr.CF. vechi 31324)

A+l

10310

-

740

STATUL ROMAN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

325538

(Nr.CF. vechi 31327)

A+l

10331, 10332, 10333/1, 10333/2, 10338, 10339, 10341, 10342/1, 10342/2, 10343

-

6708

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

325561

(Nr.CF. vechi 31327)

A+l

10335/1, 10335/2, 10336/2, 10337, 10356, 10355/2, 10355/1, 10354, 10344/2, 10352, 10353

Alei și spații verzi

10310

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

„—^ 278853

(Nr.Cg^Bțhi 31327)

A+l

10382, 10383, 10384, 10381, 10378, 10385/1,10385/2, 10385/3, 10386/3, 10386/1/2, 10386/2

Alei și spații verzi -cartierul Grigorescu

6950

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

Nu sunt

A* \

1 Q \                        Total suprafață

26812B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

..... Nr-CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

‘blou

10852/1

Strada Profesor Gh. Bilascu

549

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10852/2

Strada Profesor Gh. Bilascu

676

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10852/3

Strada Profesor Gh.

Bilascu

879

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

325538

(Nr. CF. vechi 31327)

10331/1, 10332/1, 10333/1/1, 10333/2/1, 10338/1, 10339/1, 10341/1, 10342/1/1, 10342/2/1, 10343/1

-

5876

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAFO£A-

Nu sunt

Nou

10331/2, 10332/2,10333/1/2,10333/2/2,10338/2, 10339/2, 10341/2,10342/1/2, 10342/2/2, 10343/2

-

832

STATUL ROMÂN în adminisJrttțesdîrStfH'S

CONSILIULUI POPfcWR AL r 4 municipiului cw-napoca; v.

sunt \

■fc\ 5

325561

(Nr.CF. vechi 31327)

10335/1/1, 10335/2/1, 10336/2/1, 10337/1, 10356/1, 10355/2/1, 10355/1/1, 10354/1, 10344/2/1, 10352/1, 10353/1

Alei și spații verzi

9370

STATUL ROMÂN în adfțjiniștrareițidireCtă a.

CONSILIULUI POPULAR §L ■ ' MUNICIPIULUI <hîUJ-NA£OCAU ■’

Nu simt

J 4 țîCERTAT *

O£ OP.\ZAP-^


-- :_-3KBE^-3ÎSaEZLZZaiE3fc .-3BaEZMBS_ja-----S®--— - ■


Nou

10335/1/2, 10335/2/2, 10336/2/2, 10337/2, 10356/2, 10355/2/2, 10355/1/2, 10354/2,10344/2/2,10352/2, 10353/2

Alei și spații verzi

940

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

278853

(Nr.CF. vechi 31327)

10382/1, 10383/1, 10384/1, 10381/1, 10378/1, 10385/1/1, 10385/2/1,10385/3/1,10386/3/1, 10386/1/2/1, 10386/2/1

Alei și spații verzi — cartierul Grigorescu

5106

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

Nu sunt

Nou

10382/2, 10383/2,10384/2, 10381/2, 10378/2, 10385/1/2, 10385/2/2, 10385/3/2, 10386/3/2, 10386/1/2/2, 10386/2/2

Alei și spații verzi -cartierul Grigorescu

1844

STATUL ROMÂN în administrarea directă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

Nu sunt


C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (inp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

' \o\-

10310, 10852/3, 10331/2, 10332/2, 10333/1/2, 10333/2/2, 10338/2, 10339/2, 10341/2, 10342/1/2, 10342/2/2, 10343/2, 10335/1/2, 10335/2/2, 10336/2/2, 10337/2, 10356/2, 10355/2/2, 10355/1/2, 10354/2, 10344/2/2, 10352/2, 10353/2, 10382/2, 10383/2,10384/2,10381/2, 10378/2, 10385/1/2, 10385/2/2, 10385/3/2, 10386/3/2, 10386/1/2/2, 10386/2/2

Nou

Strada Tecuci

5235

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt
Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tecuci, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X [m]

Y fm]

1

586695.0560

3X9949.4510

2

586699.7260

389957.3X20

3

586700.3630

389956.5760

4

586702.8340

389954.5610

5

586703.5740

3X9954.1910

6

586705.4630

3X9953.5620

7

586707.6880

3X9953.1930

X

586749.9130

389948.3360

9

586776.7010

389945.2640

10

586778.3790

389945.9400

11

586788.4340

389944.5230

12

586790.5610

3X9944.2450

13

586798.4630

389943.2990

14

586808.7430

3X9941.7340

15

586X10.9490

3X9941.7250

16

5X6812.3370

3X9942.7420

17

586813.6650

3X9944.2250

18

586815.1890

3X9946.3300

19

586816.5340

3X9948.4700

20

5X6817.4250

389950.2180

21

586817.9000

3X9951.9250

22

586818.4070

3X9954.5130

23

586X20.3900

389966.8850

24

586823.2690

3X99X5.1920

25

586X23.3370

3X9986.7460

26

586X23.1160

3899X7.4960

27

5X6822.5580

389988.0400

28

586X22.0560

3X99X8.2430

29

5X6X21.2330

3X99X8.3810

30

586824.2120

390006.8200

31

586826.8170

390024.1780

32

586828.4365

390034.7478

33

586828.7274

390036.9438

34

586827.37X4

390037.1897

35

5X6X2X.5002

390045.31X8

36

586X29.1411

390050.6808

37

5X6X30.9809

390057.3548

38

586832.40X9

390057.8929

39

5X6833.8359

390058.9379

40

5X6834.4049

390059.6469

41

586834.9698

390060.8X39

42

586835.2328

390062.0549

43

5X6835.7547

390065.5000

44

586X42.7020

390110.2090

45

5X6850.9990

390164.1290

46

5X6X51.9630

390170.6900

47

5X6851.6280

390173.0970

48

586851.3230

390173.9000

49

586862.9676

390172.6211

50

586858.5930

390171.0950

51

586858.2370

390170.6630

52

586X57.9030

390169.7700

53

586857.62X0

390168.5510

54

5X6855.9040

390168.4750

55

586855.6770

390166.7730

56

5X6X55.8700

390163.4520

57

586856.0210

390162.6450

58

586856.3950

390161.X400

59

586857.0130

390161.2210

60

586X57.6X10

390161.1030

61

586X61.7X40

390160.6650

62

586X60.9200

390153.8080

63

5X6X62.12X0

390152.8340

64

586X63.2070

390152.0X70

65

586865.6350

390151.2530

66

586867.8520

390150.8820

67

5X6X72.4940

390149.8110

68

586X75.0000

390148.6500

69

5X6875.6128

390148.4495

70

586875.0870

390146.3400

71

5X6X74.3110

390146.5330

72

5X6872.5420

390139.4350

73

586873.3190

390139.2420

74

586873.0120

390138.0100

75

586872.2350

390138.2030

76

586870.5720

390131.5270

77

586871.3480

390131.3340

78

586X70.1220

390126.4140

79

586869.3460

390126.6080

80

586X67.6X30

390119.9320

81

5X6868.4590

390119.7380

82

5X6X68.1520

390118.5060

83

586X67.3760

390118.6990

84

586865.7120

390112.0230

85

586X66.4X80

390111.8300

86

586X65.2630

390106.9100

87

5X6864.4X60

390107.1040

88

5X6862.8230

390100.42X0

89

5X6863.5990

390100.2350

90

586X63.2750

390098.9340

91

5X6X62.4990

390099.1280

92

5X6860.8360

390092.4520


93

5X6X61.6120

390092.2580

94

5X6X60.3X60

3900X7.339O

95

5X6X59.6100

3900X7.5320

96

5X6X57.9460

3900X0.8560

97

5X6X5X.723O

390080.6630

9X

586858.3670

390079.2370

99

586857.5910

390079.4300

100

5X6855.92X0

390072.7540

101

586856.7040

390072.5610

102

586855.4370

390067.4760

103-

586854.6610

390067.6700

104

586852.9970

390060.9940

105

5X6X53.7730

39D060.X000

106

5X6X53.4660

390059.56X0

107

586852.6900

390059.7610

108

586X51.0170

390053.0470

109

5X6X51.7930

390052.8530

110

5X6X51.1040

390050.0870

UI

586843.0450

390051.74X0

112

5X6840.3660

390040.5020

113

586839.0340

390034.9420

114

5X6838.0380

390030.5670

115

586833.2300

390010.1170

116

586835.41X0

390009.6300

117

5X6X30.7390

3X9989.6790

118

5X6830.6190

389989.0550

119

5X6831.0200

3X9988.8600

120

5X6836.2982

389987.6X01

121

5X6X34.2250

3X9979.3410

122

5X6832.X630

389979.6X30

123

586832.2310

3X9977.1630

124

5X6833.6420

389976.8140

125

5X6829.5250

389959.6480

126

5X6828.0710

389960.0130

127

5X6827.43X0

389957.4930

128

586828.9690

389957.1150

129

5X6X24.8620’

389940.0150

130

586X23.4080

389940.3790

131

5X6X22.7760

3X9937.8590

132

586824.2690

389937.4900

133

586820.1410

3X9920.1280

134

586X1X.6880

389920.4930

135

5X6818.0540

3X9917.9730

136

5X6X19.51X0

3X9917.6110

137

5X6X15.4590

389900.6560

138

586X14.0590

3X9901.0070

139

586X13.4270

3X9X98.4X70

140

5X6X14.8640

3X9X98.1320

141

5X6812.55X0

389XXX.5450

142

5X6813.5280

389888.3090

143

5X6812.0910

3X98X2.3250

144

586X11.6480

3X9882.0650

145

586X03.4790

3X9883.9370

146-

586X00.5980

3X9872.4210

147

5X6792.0320

3X9872.9310

148

5X6793.0640

3X9873.9090

149

5X6794.0590

389875.1810

150

5X6798.0730

389901.0310

151

586800.3090

389918.5150

152

586801.0440

389922.7720

153

5X6X06.5950

389922.0630

154

5X6X07.9210

3X9922.0400

155

586X08.6300

389923.0240

156

586809.5100

3X9924.4440

157

586X10.0700

3X9925.7X00

158

5X6X10.5270

3X9927.2620

159

5X6X10.6X60

3X9928,3790

160

5X6810.5320

389929.7040

161

5X6X10.0960

389931.2460

162

586809.4600

3X9932.53X0

163

586808.4830

389933.7900

164

586807.4790

389934.8150

165

586X06.2370

389935.6690

166

586X04.8760

389936.3900

167

586X01.9460

389937.0340

168

5X6764.0X10

3X9941.4810,

169

586730.4040

389945.4451/

170

586695.7730

389949.536b-Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tecuci, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

- laturi

D(i,i+1) |

X[m]

Y(m]

586695.056

389949.451(

9.204

586699.726

389957.382C

1.027

586700.363

389956.5761

3.1X8 1

586702.834

389954.5611

0.827

586703.574

389954.1911

1.991

586705.463

3X9953.5621

2.255

586707.688

389953.1931

42.503

586749.913

389948.3361

26.964

586776.7011

389945.2641

1.X09

1(

586778.3791

389945.9401

10.154

1

58678X.434C

389944.5231

2.145

12

586790.5611

389944.2450

7.958

13

586798.46.3t

389943.2990

10.398

14

586808.7431

389941.7340

2.206

15

586810.949C

389941.7250

1.721

16

586812.3371

389942.7420

1.991

17

586813.6650

389944.2250

2.599

18

586815.1890

389946.3300

2.528

19

586816.5340

389948.4700

1.962

20

586817.4251

389950.2180

1.772

21

586817.9000

389951.9250

2.637

22

586818.4070

389954.5130

12.530

23

586820.3900

389966.8850

18.532

24

586823.2690

389985.1920

1.555

25

586823.3370

389986.7460

0.782

26

586823.1160

389987.4960

0.779

27

586822.5580

389988.0400

0.541

28

586822.0560

389988.2430

0.834

29

586821.2330

389988.3810

18.678

30

586824.2120

390006.8200

17.552

31

586826.8170

390024.1780

10.693

32

586828.4365

390034.7478

2.215

33

586828.7274

390036.9438

1.371

34

586827.3784

390037.1897

8.206

35

586828.5002

390045.3188

5.400

36

586829.1411

390050.6808

6.923

37

586830.9809

390057.3548

1.526

38

586832.4089

390057.8929

1.769

39

586833.8359

390058.9379

0.909

40

586834.4049

390059.6469

1.360

41

586834.9698

390060.8839

1.200

42

586835.2328

390062.0549

3.484

43

586835.7547

390065.5000

45.246

44

586842.7020

390110.2090

54.555

45

586850.9990

390164.1290

6.631

46

586851.9630

390170.6900

2.430

47

586851.6280

390173.0970

0.859

48

586851.3230

390173.9000

11.715

49

586862.9676

390172.6211

4.633

50

586858.5930

390171.0950

0.560

51

586858.2370

390170.6630

0.953

52

586857.9030

390169.7700

1.250

53

586857.6280

390168.5510

1.726

54

586855.9040

390168.4750

1.717

55

586855.6770

390166.7730

3.327

56

586855.8700

390163.4520

0.821

57

586856.0210

390162.6450

0.888

58

586856.3950

390161.8400

0.875

59

586857.0130

390161.2210

0.678

60

586857.6810

390161.1030

4.126

61

586861.7840

390160.6650

6.911

62

586860.9200

390153.8080

1.552

63

586862.1280

390152.8340

1.312

64

586863.2070

390152.0870

2.567

65

586865.6350

390151.2530

2.248

66

586867.8520

390150.8820

4.764

67

586872.4940

390149.8110

2.762

68

586875.0000

390148.6500

0.645

69

586875.6128

390148.4495

2.174

70

586875.0870

390146.3400

0.800

71

586874.3110

390146.5330

7.315

72

586872.5420

390139.4350

0.801

73

586873.3190

390139.2420

1.270

74

586873.0120

390138.0100

0.801

75

586872.2350

390138.2030

6.880 /

76

>86870.5720

390131.5270

0.800 f

77

86871.3480

390131.3340

5.070 j

78

86870.1220

390126.4140

0.801/1 '

79

86869.3460

90126.6080

6.888

80

86867.6830

90119.9320

0.80i

81

86868.4590

90119.7380

1.27(1

82

86868.1520

90118.5060

0.8011K,

83

86867.3760

90118.6990

6.8801 1

84

86865.7120

90112.0230

0.800 <

85

86866.4880

90111.8300

5.070 \

86

86865.2630

90106.9100

0.801

87

86864.4860

90107.1040

6.880

88

86862.8230

90100.4280

0.800

89

86863.5990

90100.2350

1.341

90

86863.2750

90098.9340

0.800

91

86862.4990

90099.1280

6.880

92

86860.8360 |

90092.4520

0.800


9

586861.6121

390092.2580

5.069

9-

586860.3861

390087.3391

0.800

95

5X6X59.6100

390087.5321

6.880

9(

586857.9460

390080.8561

0.X0!

97

586858.7230

390080.6631

1.470

98

5X6858.3671

390079.2371

0 800

99

5X6857.5910

390079.4300

6.880

100

586855.92X0

390072.7540

0.800

101

5X6856.7040

390072.5610

5.240

102

586855.4370

390067.4760

0.800

103

586854.6610

390067.6700

6.880

W

586852.9970

390060.9940

0.800

105

586853.7730

390060.8000

1.270

106

586853.4660

390059.5680

0.800

107

586852.6900

390059.7610

6.919

108

586851.0170

390053.0470

0.800

109

586X51.7930

390052.8530

2.851

110

586851.1040

390050.0870

8.228

111

586843.0450

390051.7480

11.561

112

586840.3660

390040.5020

5.717

113

586839.0340

390034.9420

4.487

114

586838.0380

390030.5670

21.008

115

586833.2300

390010.1170

2.242

116

586835.4180

390009.6300

20.492

117

586830.7390

389989.6790

0.635

118

586830.6190

389989.0550

0.446

119

586831.0200

389988.8600

5.408

120

586836.2982

389987.6801

8.593

121

586834.2250

389979.3410

1.404

122

586832.8630

389979.6830

2.598

123

586832.2310

389977.1630

1.454

124

586833.6420

389976.8140

17.653

125

586829.5250

389959.6480

1.499

126

586828.0710

389960.0130

2.598

127

586827.4380

389957.4930

1.577

128

586828.9690

389957.1150

17.586

129

586824.8620

389940.0150

1.499

130

586823.4080

389940.3790

2.598

131

586822.7760

389937.8590

1.538

132

586824.2690

389937.4900

17.846

133

586820.1410

389920.1280

1.498

134

586818.6880

389920.4930

2.599

135

586818.0540

389917.9730

1.508

136

586819.5180

389917.6110

17.434

137

586815.4590

389900.6560

1.443

138

586814.0590

389901.0070

2.598

139

586813.4270

389898.4870

1.480

140

586814.8640

389898.1320

9.860

141

586812.5580

389888.5450

0.998

142

586813.5280

389888.3090

6.154

143

586812.0910

389X82.3250

0.514

144

5X6811.6480

389882.0650

8.381

145

586803.4790

389883.9370

11.871

146

586800.5980

389872.4210

8.581

147

586792.0320

389872.9310

1.422

148

586793.0640

389873.9090

1.615

149

586794.0590

389875.1810

26.160

150

586798.0730

389901.0310

17.626

151

586800.3090

389918.5150

4.320

152

586801.0440

389922.7720

5.596

153

586806.5950

389922.0630

1.326

154

586807.9210

389922.0400

1.213

155

586808.6300

389923.0240

1.671

156

586809.5100

389924.4440

1.449

157

586810.0700

389925.7800

1.551

158

586810.5270

389927.2620

1.128

159

586810.6860

389928.3790

1.334

160

586810.5320

389929.7040

1.602

161

586810.0960

389931.2460

1.440

162

586809.4600

389932.5380

1.588

163

>86808.4830

389933.7900

1.435

164

86807.4790

389934.8150

1.507

165

86806.2370

389935.6690

1.540

166

86804.8760

389936.3900

3.000

167

86801.9460

389937.0340

38.125

168

86764.0810

389941.4810

33.909

169

86730.4040

89945.4450

34.872

170

86695.7730 |

89949.5360 |

0.722ujc-'^ri d


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada TECUCI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-3-II.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 2 de strada Jean Jacques Rousseau;

-în latura de Est: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 10 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 10 până în punctul nr. 11 neîmprejmuit-alee: din punctul nr. 11 până în punctul nr. 12 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 13 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 13 până în punctul nr. 14 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 14 până în punctul nr. 36 neîmprejmuit; din punctul nr. 36 până în punctul nr. 37 de strada Honore de Balzac; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 48 neîmprejmuit; din punctul nr. 48 până în punctul nr. 49 de strada Hațeg;

-în latura de Nord: din punctul nr. 49 până în punctul nr. 69 neîmprejmuit; din punctul nr. 69 până în punctul nr. 146 de aliniamentul construcțiilor;

-în latura de Vest: din punctul nr. 146 până în punctul nr. 147 de strada Țibleșului; din punctul nr. 147 până în punctul nr. 151 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 151 până în punctul nr. 1 neîmprejmuit;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1743 cu suprafața de 2960m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10852 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 2104 m2(585 stj.); numărul topografic 10310 înscris în Cartea Funciară 325539 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 740 m2; numerele topografice 10331, 10332, 10333/1, 10333/2, 10338, 10339, 10341, 10342/1, 10342/2, 10343 înscrise în Cartea Funciară 325538 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 6708 m2; numerele topografice 10335/1, 10335/2, 10336/2, 10337, 10356, 10355/2, 10355/1, 10354, 10344/2, 10352, 10353 înscrise în Cartea Funciară 325561 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 10310 m2; numerele topografice 10382, 10383, 10384, 10381, 10378, 10385/1, 10385/2, 10385/3, 10386/3, 10386/1/2, 10386/2 înscrise în Cartea Funciară 278853 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 6950 m2;

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 5235 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 5235 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Tecuci” s-au întocmit un număr de trei documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate: Punctele de contur ale imobi totală Leica TS 06 Plus cu prec/fi radierii.

  tat. au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația lin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda
Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Februarie 2020145


strada Tecuci


0.68m

0.87m‘W’" 5X586700


L "JOMKKKXXM


KBOnaetLMMCL. .


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

5235

Municipiul Cluj- Napoca, strada Tecuci, Intravilan, județul Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


---------------------T-----\ 0          /° "*r

A. Date referitoare la teren \    > \                                ?

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

1

DR

5235

C

Total

5235

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp^

Mențiuni

C 1

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 5235 mp Suprafața din act = 5235 mp

Exjcpfant: SC DAMAR CONSULT SRL Con^îfh'e^ecutaj^a măsurătorilor Ia teren, corectitudinea fîntoetnirii aociți^feniațw^jacȚșătrale și corespondența acesteia xO‘,v c jroflitatea din teren

UjbVv.            /'c\

/■ci   \\ -vO'^ "            o\

P V       2

1"       ’ o'-*     ,           a/

\3   CA/'*'  aC°‘        e?/

Semnătura'și^șt^npiia f

Data: Februarie 2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:_______________

Ștampila BCPI


JiJOOOQOOOQOOQDncnjwzr: ~


1

Hotărârea Guvesnulul nr. 1 SS/ZOQS^a fost pubfcatâ in Moni-toru, Oficial ai României, Partea Ir' nr. 248 din 20 martie 2006 șl e: si în acest număr bis.                        " ’1

2

Hotărârea Guvemolul nr. 193/20QSia fost publ-cată In Monitonj, Oficial aJ României, Partea !,”nr. 248 din 20 martie 2005 șl este si în acest număr bis.