Hotărârea nr. 187/2020

Hotărârea 187/2020 - Însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice, pentru imobilului situat în Calea Moților nr. 135 din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice, pentru imobilul situat în Calea Moților nr. 135 din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice, pentru imobilul situat în Calea Moților nr. 135 din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199048 din 13.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199355 din 14.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice, pentru imobilul situat în Calea Moților nr. 135 din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. b), 87 alin. (4), 382 alin (2) lit. k, alin. (3) lit. b) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Procesului-verbal la terminarea lucrărilor nr. 176578 din 11.09.2009, ale Certificatului de atestare a edificării construcției nr. 428/2010, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 140;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară prin atribuirea nr. cadastral nou pentru imobilul-teren intravilan, cu suprafața din acte de 1.162 mp., identificat cu nr. topo. 12189/2/1, înscris - în CF nr. 272039 Gl-uj-Napoca, prin înscrierea-în cartea funciară a suprafeței măsurate-de 992- mp., cu destinație curți construcții si înscrierea în cartea funciară a imobilul-constructie CI - unitate de învățământ, grădiniță cu regim de înălțime S+D+P+E, edificată între anii 2007-2009, cu suprafața construită de 280 mp., cu destinație de construcții administrative și social-culturale, domeniul public,

proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește Documentația cadastrală de actualizare informații tehnice, pentru imobilul situat în Calea Moților nr. 135 din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte


integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului

și evidența proprietății și Direcția Economică.Nr. 187 din 24 aprilie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 187/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU ÎNSUȘIRE HCL

AMPLASAMENT:

Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan, Str. Moților, nr. 135, Județul Cluj C.F. 272039 (Nr. C.F. Vechi 517 PROIECT) Nr. Top. 12189/2/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 1359/02.07.2018

zAĂĂĂ

A,

CLUJ-NAPOCA

- FEBRUAIRUV2020 -

\ &

J V L

Nr. deînregistrare/data.........

BORDEROU

° Proprietari:

Nume /Prenume

CIF

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

.4

-3

0 | 5 | 8

5 m i.


•   Adresa imobilului: LAT: CLUJ - NAPOCA

Adresă imobil

Nr. OF/

: Nr. cad (TE)

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap..

Municipiului Cluj Napoca

MOȚILOR

13.5

272039 (nr. Top. 12189/2/1)

MUN.IC'IPIULiCLUJ NAPOCA               . .     | 4 | 3 | 0 | 5 | 8 | .5 | 7 | | | | | |

. Nume (denumire PJA) '

Prenuirie

-CNP/CUI

S.C. GEOMATICS :ÎNȚEGRATE.D SERVICES S.R.L.

R ' O

3

9

3

6

6

1

5

6

 • •  N umăr pagini documentație:

 • •  Numărul de ordine ăl documentației din registrul de;evidență a lucrărilor:

 • •   Conținutul documentației:

 • □  borderou;

.□ dovada achitării tarifului;

 • □  fomuiareletipizate.de cereri și declarații;

 • □  certificat fecal;

 • □  copii aie actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau-copli ale certificatelor •de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;

 • □  copie-a extrasului de carte funciară, după caz;

 • □  originalul sau; copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;

 • □ .memoriu tehnic;

D plan dAampiașarnent și delimitare;

 • □  rele.ve.ele construcțiilor; •

  Serviciu achitat cj diitantă'nr.

  Data

  Suma

  Cod serviciu

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobili intravilan Municipiul Cluj-Napoca,.Strada MOȚILOR, nr. 135 jud.Cluj.

2 . Tipul lucrării: Actualizate date imobil

3. Situația din teren: Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca. Strada MOȚILOR, nr. 135, judelui Cluj. Se actualizeaza Cartea Funciara 272039 (nr. Top, 12189/2/1), Nr. CF vechi 517 PROIECT se înscrie construcția CI, șe actualizeazacategoria de folosința si suprafața rezultata in urma măsurătorilor.

ȚEREiShT .'

Număr

Categorie de. folosința

Suprafața (mp)

Observații

1 ?

,.:Cc '

.9.92

Teren împrejmuit


Construcție:

Denumire construcție

Destinație

Suprafața, construita (mp)

Observații.

CI

. CAȘ j

280

GRĂDINIȚĂ cu regim de înălțime S+D+P+E,. edificata intre anii 2007-2009


4;Oppțațiuiu topO-cadastrălie efectuate:

Prima operațiune a fost ; recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de. realizare a ridicărilor topografice). cu estimarea, densității elementelor care urmează a fi ridicate, topografic, (construcții, relief, accidentație,. căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să ■fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesiră și Ridicare) realizată îh prealabil puncte utile în scopul ridicării topografice pe. acea .zonă, verificândurse și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice ,de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK1 în funcție de condițiile din. teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea, de la o bazacorecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (TZ-5 cui). în aceleași, situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite.de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus .la dispoziție gratuit de către ANCPi. în cazul în care cele două metode nu.pot fi. utilizate pe teren se poate utiliza metoda:de;ridicafecih.ematicăcupoștprocesaic.a;m'ăsurătprilOr.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o static totală LEICA TCR 407 ce; asigură o precizie de 3“ pentru direcții si. 2mm~2ppm pentru distante si o. stafie LEICA TCT' 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile :ati fost . compensate prin metoda observațiilor indirecte', ponderate detenninându-se coordonatele punctelor noi., La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zehîtale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele pifticte de detaliu au. fost măsurate cu ruleta distante care au fost, comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală.. Determinările GNSS ;S-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este. Stereografic 1970. Proiecția StereOgrafica 1970 este proiecția ofieiriă folosim în.prezent

Determinatrea .coordonatelor .punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marcă Topcon F1IPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC .1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANGPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un .fișier text asigurând o .precizie, de ■+/— 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări furia folosind o stafie de referința reala si una folosint o stafie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fîxed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data Întocmirii
Oficiul de Cadastru și -Publicitate Imobiliară' CLUJ

Nr. cerere

238881

. Ziuă

05

Luna

12

Anul

2019

lllllllll

■IUI


Wi'f"      Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napbca

'Âncpt              extras de carte funciară

PENTRU INFORMARE f iai icn -ii?

Carte Funciară Nr. 2 72039 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN. Intravilan.


Nr. CE vechl:517 PROIECT

Adresai Loc. Cluj-Napoca, Str Moților, Nr, 135, Jud. Cluj.

Nr.:

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații/ Referințe

' A1

CAD: 12189/2/1

1.162

B, Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4005 / 17/11/1955

Decret nr. 92-1950; j

Bl

Intabuiare., drept de BROPRI-ETATEcu titlu de naționalizare, dobândit orin Lene, cota .actuala 7/121

Al

■ 1) STATUL, ROMAN, în folosința '

2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provsnita din conversia CP 517 PKOIFCT)

2127 / 09/04/1930

Cerere nr. 490/78. din 04/14/1986 emis de GIGCLCluj;

B2

Intabuiare, drept de PROPRIETATEcti titlu de naționalizare, dobândit prin. Lede; cbta actuala 114/121 ... .

Al

1)" STATUL ROMÂN, în folosința

.2) CONSILIULUI POPULAR AL MUN. CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenltis din comersIa CF 517 PROlECr)

C. Partea.III, SARCINI'..

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, ,      drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conțlne-ttate cu-caraetarpersonali.prote/ătede-prevederlle Legii Nr, 67772001.

Pagina i din 2


______ Carte Funciară Nr. 272039 Comuna/Oraș/Muplclpiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

CAD: 12189/2/1

1,162

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

’\ .aeFALII LINIARE IMO3IL    :    :

pentru acest «aaM nu a fost g .wt.

Date referitoare la teren

Nr crt

Categorie folosință .

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA.

1,162.

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține Informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabilto condițiile prevăzute de ărt. 7 din Legea nr, 455/2001, coroborat cu ărt. .3 din 6,11,G.nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoăre.VălabllItatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al.instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii șl realității informațiilor conținute de document se poate face ia adresa www.ancpi.ro/verlficare, folosind codul <fe verificare online disponibil în antet Codul: ds verificare este valabil .30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/12/2019, 11:58

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


PRIMAR

Nr. 196252 din 01.09.2010


•CERTIFICAT


//


DE ATESTARE A EDIFICĂRII CONSTRUCȚIE^-Nr. W . din {ȘTOT 2010 '|®țUrrnare .a cererii înregistrate cu nr. de mai sus, de către MUNICIPIUL CLUJ-HoCA, se adeverește de noi ca pe terenul situat in Cluj-Napoca, str.Motilor 135, înscris in cartea funciară nr.517, cu nr.topo. 12189/2/1, exista o construcție -finita cu regim de inaltime S+D+P+E, edificata in anul 2007-2009, descrisa in ^^umentatia anexata.

Edificarea construcției este 'realizata in conformitate, cu autorizațiile de blîștruire nr.2221 din 20,12.2007 si nr. 786 din 22.06.2009, cu procesul verbal de gcș'ptie ia terminarea lucrărilor nr. 176578 din 11.09.2009.


Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcției în cartea funciară, v^^^gbodițiile art.55 âlin,.(T) clin Legea cadastrului-și a publicității'imobiliare nr.7/1996, Sș^âspLiblicată.


fev: T^a pentru emiterea certificatului in valoare de 10 lei - SCUTIT DE TAXE,


PRIMAR, ■SORIN APOSTU


h"ARHITECT SEF, ilrgicr^ubtirica
■ {SECRETAR, Aurori Tarmure


IȚÎRECTdiR URBANISM, Cocina Cioban


/sEF SERVICIU AUTORIZĂRI C-TII.

Ramonă Rușescu


ANEXA NR.1.35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

-Nr...cad astral

Suprafață măsurată

Adresa imobilului

272039

992 mp

.Strada MOTlLOR.hr. 135, Municipiul Ciuj-Napoca, jud. CLUJ

Carte Funciara nr.

272039

UAT

CLUJ - NAPOCA

Nr. parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

.992

Teren împrejmuit

Total

992

B. Rate "eferitoare la construcții

Cod . const"?

Destinație

Supraf. construita, la sol

.....

Mențiuni

C1

• cas :

280

GRĂDINIȚA .cu regim de inaltimeS+D+P+E, edificata intre anii 2007-2009

Total

280

Executant S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL RO-B-J -1358

Suprafața tataia măsurată a imobilului = 992 mp Suprafața din act = 1162 mp

igâsârațo[jlpE:l^tere^;v

X^orectitudinea 'înw^ifli^ă^^ăii^^clssî^ș

■:y stctS^l^țl^âKta: ace^țdia:gp.reălfiateș,^m terăjn\

A.țj.Tr>rJZ:ȘemnatiSa sir s^mpii^^S      Ifc

S Seria RbXC-F /Z,Do45g . w         • <țFS ' ®.>

^OlCULES CU

■FtGPJCAJ —


Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnatura.si. parafa

Data : fi »


Data :


Stampila BCPI


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Strada MOȚILOR nr. 135, Municrpiul Cluj-Napocă, jud. CLUJ


Parcela (1;) Cc

I Nr.

Pct. •

Coordonate pctde. contur

Lungimi laturi

■ D(i,i+1)

X.[m] '

Y[m]

i

.585893.848

39121'1.037

10.098

2

585886.519

391217.982

2.150

3.

: 585884:895.

391219,405

X140

4

585882.288

391221..156

7.587

5

585875.'895

■391225.242"

6495

■6

'585.878,581

391230,825

17.775

7

585862.848

391239.039

34.982

■8

585830,721

391252.95"

1.6.21.5

ș.

585823 752

394238.310

10.342

50

585533.199

.391234/03

14.658

ii

585846.59.0

391226.-140

. 15.342

.12

585860.557

391221.792

10:888 ■

.1:3

5858.69.734

391215.934

5-5.506

1:4:

585872.714.

391220.616

7.772

15.

.585878.927

391215.946.

5.929

16

585883,621

391.212.324.

0,996.

17

,585884.220

39121.3.120

3.207

18

585886.754 ■

■39.1211-.-.155

0:989

19-

585886.14:3-

391210.378

4.686

20

585889.4.10

391207.01.8

1.724

2.1

585890.654 .

391208.211

0.998

22

38589.1.43.1

•39.1208,837

3:268!

S - .992 mp


Parcela (2) CI

. Nr.

Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D;i;i+t)

' X-[mJ

Y[m]

23

585863.9-11

391229.842

•7.-200-

24.

585857,344

391232.794.

0.294.

.25-

585857400

391233.082

0.244

26"

585857.426/

391233.324

0.260

.27

585857;4-22"

391233,585

0.282

28

585857.360

391233.860:

0.328.

. 29

585857.268

391234.175:

0.321

30

585857.089

391234.442

0.382

31

.585856,823

391234:71'5

0.684.

32

585856.25.1

391235.090

0.31,3.

33

585855.949

391235.173.

•Q.233-

34

585855.718-

.391235.203

.03244-

35

585855-,475

391235.227

0,260

36

585855.215.

391235.221

0.282

.37

.585854.940

.39-1,235.157

0.328

38.

585854.626

391235.062

0.321

.39-

.585854.361

391234.882

0I382

40

585854.089

391234.613

0.31.5

4.1

585853.919

391234.348

2,695

42

585851.465

■391235.462

1,901.

43

585.852.223

391237:205

.8.850.

44

585844.132

39-1:24j9.79.1

1.900'

.45

585843.361

391239.055

7:100

46,

585836.891

391241,979

8.698.

10

585833.1,99

3S1234.103

14.658

11

.585846.590

391228.140

15.342

12'

585860.557

391221.792

8.721

S = 280 mp
PLO


■PJGA


INVENTAR DE COORDONATE


Strada MOȚILOR nr. 135, Municipiul Cluj-Nappca, jud. GLUJ


. Nr.

Pot. .

X.

... im]

Y..

|m]

1

585893.84.8

391211.037

; 2

585886:519"

391217.982

•:3 '

5858841895,

391219:405

4

. 585882.238

391221.1.56

. 5 . .:

585875.895

391225.242

... 6 .

585878.581

391230.825.

.7

.585862.818:

391239,039

8 .

585830.721

391252.951

9

585823.752

.39.1238.310

. 10

585833.199

391234.103

: 11

585846.590

391228.140

: 12

■585860.557.

391221.792

.13

585859.734

391215.934

14

.585672:714

391220:616

.15. :

585878.927

391215.946

■16 .

.. 585883.621

■391-21,2:324.

, . 17.

585884.220

391213,120

.18

585886.754

391211.155

. 19

585886.143

391210:378

20

585889.4.19’

391207.018

' ,21

585890.654

... 391208.211

22 :

585891.431-

391208.837’

23

586863,91T

. 391.229:842

. 24 ■:

■585857.344'

391232.794

' 25 ■

585857.4.00

. 391233:082

26

.585857.426-

391’233.324

.27

. 585857.422

391233,585

28.

585857.360

391233.860

29

585857.268

39-1234:175:

30: .

585857.089

.391234:442

: 31. '

585856.823’

391234.715

32 '■

585856.251

391235.090

33

585855.949

„391:235.173.

34

585855.718-

391235.203

35

585855.475

391235.227

36

585855.215

391235.221

• 37

585854.940

391235.157

;38

.585854.626.

391235.052

.39

.585854.361

391234.882

40

585854.089

391234.613

1 41 .

585853.91.9

391234.348.

. 42 .’■

585851,465

3.91.235.462

43; ,

585852.223.

.39123.7.205

' 44 ■

585844.132-

391240.791

.45 ■

.585843.361

39.1-239:055

.46

. 585836.891

391241.979

țiif. 4.


fi*"’CERTIFICAT £>£' AUTORIZARE imir RC-B-F IJr. 045 9