Hotărârea nr. 186/2020

Hotărârea 186/2020 - Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și atribuirea în proprietate a unui loc de veci în Cimitirul Mănăștur.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca și atribuirea în proprietate a unui loc dc veci în Cimitirul Mănâștur

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul dc hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca și atribuirea în proprietate a unui loc de veci în Cimitirul Mănăștur -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199136-'1/1.3.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator:

Analizând Raportul dc specialitate nr. 199443/45/30/14.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca și atribuirea în proprietate a unui loc dc veci în Cimitirul Mănăștur;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor ari. 87 alin. 5 și 361 alin. 2-4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale ari. 5 lit. i din Legea nr. 341/2004, ale an. 622 alin. 1 din Legea rir. 134/2010 republicată, privind Codul de procedură civilă și ale Sentinței civile nr. 957/2018, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 15713/211/2016, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 3796/2018 a Curții de Apel Cluj;

Potrivit dispozițiunilor ari. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență, a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

I1OTÂR ÂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n., în incinta Cimitirului Mănăștur, în suprafață de 3 mp., identificat prin nr. cadastral 338352, înscris în (T nr. 338352 Cluj-Napoca, în vederea punerii în aplicare a Sentinței civile nr. 957/2018, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 15713/211/2016, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 3796/2018 a Curții de Apel Cluj.

Art. 2. Se aprobă atribuirea în proprietatea numitului Pop Comeliu Dumitru, CNF domiciliat în municipiul Cluj-Napoca,                               a imobilului

identificat prin nr. cadastral 338352. în suprafață de 3 mp., înscris în CF nr. 338352 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, identic cu parcela deținută în concesiune, respectiv 'Veterani și croi nr. 9”, în Cimitirul Mănăștur, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n., conform Sentinței civile nr. 957/2018, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 15713/211/2016, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 3796/201 8 a Curții dc Apel Cluj.

Art. 3. Deținătorul dreptului dc proprietate este obligat să respecte Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Președinte de ședință


Ec. mStefon Tarcca

șea


Nr. 186 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)