Hotărârea nr. 185/2020

Hotărârea 185/2020 - Însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 47.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 47

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 47 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199109/1/13.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199453/45/30/14.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 47;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 10 alin (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată, ale art. 79 alin. (9) și 133 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 87 alin. (5), 129 alin. 2 lit. c), 108 și 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul-teren intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 47, cu suprafața din acte de 420 mp., cu nr. topo. 15851/1/2, înscris sub Al în CF nr. 331071 Cluj-Napoca, prin înscrierea în cartea funciară a suprafeței măsurate de 473 mp.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică pentru actualizarea datelor cadastrale ale imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 47, întocmită de PFA Miron Daniel Mihai, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 185 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 185/2020

MEMORIU TEHNIC

 • 1. ADRESA IMOBIL: Intravilan, Mun. Cluj-Napoca, Str. Blajului, Nr. 47, Județul Cluj.

 • 2. TIPUL LUCRĂRII: Mtua\\zate informații tehnice: modificare suprafața.

 • 3. SCURTA PREZENTAREA SITUAȚIEI DIN TEREN:

 • a. Operațiuni in faza de documentare a lucrării:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

 • •  studierea documentelor puse la dispoziție de catre solicitant si stabilirea actelor necesare pentru întocmirea documentației cadastrale;

 • •   consultatea arhivei OCPI Cluj in scopul verificării situației imobilului si a vecinătăților acestuia;

 • •   procurarea informațiilor necesare efectuării lucrării: puncte ale retelei geodezice si planuri.

 • •  stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren;

 • b. Localizarea si identificarea imobilului:

Imobilul este situat in intravilanul unitatii administrativ teritoriale Cluj-Napoca, str. Blajului, Nr. 47, Jud. Cluj, si are următorii vecini: N-Nr. Top. 15851/2, E-Str. Blajului, S-Nr. Top. 15850, V -Proprietate privata. Trapezul pe care este situat imobilul este: L-34-48-C-b-3-l.

 • c. Descrierea-genearala a imobilului:

Imobilul are suprafața masurata de 473 mp si suprafața din act de 420 mp, cu categoria de folosința curți construcții. Imobil imprejmuit cu gard de plasa pe latura nordica si pe latura vestica, cu gard de beton pe latura sudica si cu gard de metal si lemn pe latura estica.

 • 4. OPERA TIUNITOPO-CADASTRALE EFECTUA TE:

a. Metodele si aparatura folosita la măsurători:

 • •  Aparatura: GPS GEOMAX ZENITH 35Pro, Statie totala GEOMAX ZOOM 90.

 • •  Metode de măsurare in teren: Măsurătorile s-au efectuat în prezența beneficiarului, acesta indicând limitele la fața locului, iar ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate în interiorul și/sau limita imobilului, culegerea atributelor și verificarea datelor exitente s-au efectuat cu respectarea dispozițiilor ORDIN nr. 700 din 9 iulie 2014 (*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

 • -   Punctele de statie au fost determinate în mod cinematic în timp real, prin utilizarea de corecții diferențiale provenind de la serviciul specializat ROMPOS.


 • -   Respectiv, punctele de detaliu au fost

b. Sistem de coordonate:

• Lucrările au fost executate în Sistem de proiecție Stereografic 1970 cu Sistem de referință

Marea Neagră 1975.

c. Starea punctelor geodezice vechi:

• Stație de referință, punctele geodezice de sprijin vechi și noi folosite și starea lor: - stare bună.

Nr. Pct.Denumire

X(m)

Y(m)

Z(m)

RTCM - Ref 0022

585205.4043

392158.3947

429.0706

d. Calculul suprafețelor:

Calculul suprafețelor a fost realizat prin metoda analitica.

Data : 09.01.2020ANCPT


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

39962

Ziua

05

Luna

03

Anul

2019

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 331071 Cluj-Napoca

100067652444


 • A. Partea L Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:25055

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Blajului, Nr. 47, Jud, Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 15851/1/2

420

 • B. Partea DL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  521 / 22/02/1968

  Autorizație nr. 117742, din 03/11/1967 emis de Sfatul Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE: cu titlu de drept în baza Legii-Decret 111/1951 și partaj voluntar, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

  • 2) SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

 • C. Partea DDL SARCDND .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 331071 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea 0

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 15851/1/2

420

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________________DETALII LINIARE IMOBIL __________

Geometria pentru acest imobil rug fost gsit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vi lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr, topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

420

-

-

15851/1/2

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/03/2019, 13:07

CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI


Sistem de coordonate Stereografic '70-Teren

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

10

588495.034

396490.067

18.253

11

588495.289

396471.816

12.045

12

588495.759

396459.780

14.191

13

588495.814

396445.589

11.567

14

588496.189

396434.028

5.636

15

588490.571

396433.573

4.223

16

588486.349

396433.644

17.386

17

588486.051

396451.027

14.032

18

588485.652

396465.053

11.543

19

588485.260

396476.589

13.208

20

588485.001

396489.794

4.933

21

588489.932

396489.928

0.636

22

588489.949

396489.292

2.144

23

588490.003

396487.149

0.555

24

588489.451

396487.095

4.501

25

588489.577

396482.596

4.850

26

588489.624

396477.746

4.238

27

588489.712

396473.509

2.978

28

588492.690

396473.538

1.937

29

588492.709

396471.601

2.151

30

588494.859

396471.674

17.757

31

588494.316

396489.423

4.327

32

588489.991

396489.293

0.636

33

588489.974

396489.929

5.062

S(masurata)=473mp

P=178.788mhi

Si


întocmit: ing. Miron Daniel-Mihai

Data: 09.01.2020

ANEXA NR.1.35


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1: 200

Nr. cadastral

Suprafața masurata a Imobilului (mp)

Adresa Imobilului

......................

473

Intravilan, Mun. Cluj-Napoca, Str. Blajului, Nr. 47, Jud. Cluj


Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

331071

CLUJ-NAPOCAiq,25m 17,76m


Nr. Top. 15850