Hotărârea nr. 184/2020

Hotărârea 184/2020 - Vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncoveanu nr. 52, ap. 57, în favoarea doamnei Hercz Ildiko-Maria

HOTĂRÂRE

privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca.

str. Constantin Brâncovcanu nr. 52, ap. 57, în favoarea doamnei TTcrcz Ildiko-Maria

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul dc hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncovcanu nr. 52, ap. 57, în favoarea doamnei Hcrcz Ildiko-Maria -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199095/1/13.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul dc specialitate nr. 199337/45/14.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncoveanu nr. 52, ap. 57, în favoarea doamnei Hcrcz Ildiko-Maria:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată, ale TI.G. nr. 20/1996, republicată, ale art. 363 alin. I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ținând cont de Proccsul-vcbal al Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat din data dc 26.02.2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea către llercz Ildiko-Maria, având C.N.P.                  a

locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncoveanu nr. 52, ap, 57, în suprafață de 30,65 mp., înscrisă în C.F. individuală nr. 255702-C1-U35 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 29469), cu nr. topo 3380/34/3/S/LVII, 3380/35/3/S/LVIL 3380/36/3/S/lVIL 3380/37/3/S/LVIL

Art 2. (1) Se însușește procesul-verbal de evaluare a locuinței, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prețul de vânzare al locuinței, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncoveanu nr. 52, ap. 57, stabilit dc către Comisia tehnică mixtă de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ dc stat, la data de 26.02.2020, este de 49.362 lei, la care va fi aplicat coeficientul dc actualizare prevăzut de lege, valabil la data încheierii contractului dc vânzarc-cumpărarc.

Art. 3. (1) La dala perfectării contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul va prezenta următoarele documente:

  • a) adeverință eliberată de asociația de proprictari/locatari sau orice document care atestă faptul că nu înregistrează restanțe rezultate din neachi tarea cheltuielilor comune;

  • b) certificat fiscal, eliberat dc autoritatea locală, privind obligațiile fața dc bugetul local;

  • c) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale (soț, soție, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuință proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990, în localitatea dc domiciliu.

    va fi încheiat.


(2) In cazul nedepunerii acestor documente, contractul dc vânzarc-cumpărare nu

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.Nr. 184 din 24 aprilie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


„    . .                                     Anexă la 1 fotărârea nr. 184/2020

Romama

Județul Cluj

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca

N r. ./. 3. o /:......d i n . Z............2 O.//?

PROCES-VERBAL

încheiat azi..................

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE^ situat in Cluj-Napoca,...........zq/M—               nivelul 7^^......

înscris în c.f.                    “..V’^fcu nr.topoo.3^^.Ș^            cota indiviză^. .2^..%

teren atrib......... cot. normelor metodologice privind-aplicarea Legii nr.112/1995, aprobare prir

H G.nr. 20 din 17.01.1996.

Titular contract de închiriere.....?.1. ?

%*.

Număr contract de închiriere

Modul de preluare a imobilului de către Statul Român


țs


Valoare in preturi ian. 1990 (lei)

Coeficient de actualizae

Valoarea Actualizată (lei)

Coeficient de actualizare

Valoarea Actualizata

LOCUINȚA

Su =

AS

:.0^.of33

^7^2

BOXA- PIVNIȚA

Su =

împrejmuire

Magazie

Șopron

TOTAL VALOARE

(Locuința si anexe)

Valabila la data de............

A *?

1

c

'APZ. S79

' 4(/ Z

VALOARE ACTUALIZATA Valabila la data de.............

Valoare GARAJ valabila la data de


Sj =


2. MEMBRI:-'^1 ijfeela Miron

Țodoruț

...'-consilier S.E.RC..-;

- consilier S.ELELC.... consilier S.E.P.C.^ consilic” S.E.P.C^ consilier S.E.P.C .