Hotărârea nr. 183/2020

Hotărârea 183/2020 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte de închiriere având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B și str. Mehedinți nr. 41, bl. M1.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte de închiriere

având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58 B si str. Mehedinți nr. 41, bl. Ml

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte de închiriere având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B și str. Mehedinți nr. 41, bl. Ml - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199127 din 13.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199319 din 14.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a unor contracte de închiriere având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B și str. Mehedinți nr. 41, bl. Ml;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 8 alin. 4 și 5 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată și modificată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 15 alin. 14-17 din H.G. nr. 962/2001, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și ținând cont de Procesul-verbal al Comisiei sociale de analiză a dosarelor A.N.L. din data de 30.03.2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a unor contracte de închiriere având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B și str. Mehedinți nr. 41, bl. Ml, pe o perioadă de un an de la data expirării, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și


Nr. 183 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 183/2020


Lista contractelor de închiriere având ca obiect locuințe ANL, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58 B și str. Mehedinți nr. 41, bl. Ml ap. 25, pentru care se prelungește termenul de închiriere pe perioadă de 1 an de la data expirării

NR.

CRT.

NR. CONTRACT

ADRESA LOCUINȚEI ÎNCHIRIATE

NUME ȘI PRENUME LOCATAR

DATA PÂNĂ LA CARE

SE PRELUNGEȘTE termenul’

CONTRACTUAL

1.

43126/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58B AP. 2

NICULA MARIA

18.04.2021

2

43128/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58BAP. 3

LUNGU

ANDREEA

18.04.2021

3

43131/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58B AP. 4

CÂTUNĂ BENIAMIN

18.04.2021

4

43132/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58B AP. 5

ALBU ALIN

ADRIAN

18.04.2021

5

43134/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58BAP. 6

TURCU MIHAELA

18.04.2021

6

43135/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58BAP. 7

PURIȘ NICUȘOR COSMIN

18.04.2021

7

328041/08.10.2013

CALEA FLOREȘTI NR. 58B AP. 8

MATEI IRINA

ELENA

18.04.2021

8

43138/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58BAP. 9

HAGĂU

GLIGOR

18.04.2021

9

43141/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR.

58BAP. 11

POP CODRUȚA MONICA

18.04.2021

10

43144/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58BAP. 13

ȘIMONCA

DANIELA EMANUELA

18.04.2021

11

166114/14.05.2014

CALEA FLOREȘTI NR. 58BAP. 14

RACATAIANU NICOLETA

28.04.2021

12

43146/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR.

58BAP. 15

ILEA PETRU

IOAN

18.04.2021

13

43147/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58BAP. 16

CIUCANU

ANGELA MARIA

18.04.2021

14

43148/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58BAP. 17

VLAZAN LUMINIȚA

18.04.2021

15

43149/16.04.2008

CALEA FLOREȘTI NR. 58BAP. 18

MUREȘAN GEORGE MARIUS

18.04.2021

16

43152/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58B AP. 19

CHIRA LIANA

18.04.2021

17

43153/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58BAP. 20

VLASIN VERONICA ANA

18.04.2021

18

43154/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58B AP. 21

MORAR LIVLA GINA

18.0^«31wl^4/“

_____/z^-ÂĂX

19

43156/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58B AP. 22

ROTAR

GRIGORE LAURENTIU

>     o

i------bJ

o

20

43157/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58B AP. 23

BIRO MARIA

C

21

43158/24.05.2007

CALEA FLOREȘTINR.

58BAP. 24

MITROI GHEORGHE-

IONUȚ

18.04.2021

22

43159/24.09.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58BAP. 25

ION    RAREȘ

CIPRIAN

18.04.2021

23

43162/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR.

58BAP. 28

NICOARĂANA

18.04.2021

24

43164/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58B AP. 29

MUREȘAN

SANDA-MARINELA

18.04.2021

25

43168/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58B AP. 30

MOLDOVAN ALIN DANIEL

18.04.2021

26

159630/08.05.2014

CALEA FLOREȘTI NR.

58BAP. 34

BUTA

ERZSEBET

28.04.2021

27

43172/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR.

58BAP. 36

HOLHOȘ NICOLETA ALINA

18.04.2021

28

43176/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR.

58BAP. 38

TIMIȘ ELENA

18.04.2021

29

43177/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58B AP. 39

MAN DANIEL

VASELE

18.04.2021

30

43178/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR.

58BAP. 40

FEURDEAN

CLAUDIA

FLORINA

18.04.2021

31

43180/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR.

58BAP. 43

IANCU

MIHAELA-GEORGETA

18.04.2021

32

43181/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58B AP. 44

PETRIȘOR AURELIA MARIANA

18.04.2021

33

43182/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58B AP. 45

MAIER RODICA

18.04.2021

34

161296/28.04.2014

CALEA FLOREȘTI NR.

58BAP. 48

IUCAN

CAMELIA

28.04.2021

35

43184/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR.

58BAP. 49

GĂUCĂ DIANA ELENA

18.04.2021

36

43185/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58B AP. 50

CIORBA

IULIANA-

CLAUDIA

18.04.2021

37

43186/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58B AP. 51

MATIȘ

MIRCEA-DORIN

18.04.2021

38

43187/24.05.2007

CALEA FLOREȘTI NR. 58B AP. 53

MĂRCEAN ROZA LI A MONICA

18.04.2021

39

162045/17.05.2013

STR.MEHEDINȚI NR.

41, BL.M1 AP. 25

NAGY CRISTINA

16.05.2021