Hotărârea nr. 182/2020

Hotărârea 182/2020 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 5 din blocul 1C.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Buccgi nr. 1 A, teren aferent apartamentului nr. 5

din blocul IC

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA. teren aferent apartamentului nr. 5 din blocul IC - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199091/1/13.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199329/45/14.04.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune transmiterea dreptului dc concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA. teren aferent apartamentului nr. 5 din blocul IC;

Văzând avizul comisiei du specialitate;

Potrivit prevederilor art. 41 din Legea nr. 50/1991. republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999 și ale Hotărâri! nr. 94/2001;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Sc aprobă transmiterea dreptului de concesiune pc durata existenței construcției asupra suprafeței de 26.74 mp., parte din terenul dc sub construcție, în suprafață dc 225 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Bucegi nr. IA, înscris in C.E nr. 280000 Cluj-Napoca, (nr. C.E vechi 145493), sub A.l având nr. top. 23404/5, 23405/5, în favoarea domnului Bodea Toan-Adrian, având C.N.P.                și a doamnei Bodea Anca-Vasilica, având

C.N.P                   începând cu data de 6.09.2019, urmare dobândirii în proprietate a

apartamentului nr. 5, cu titlu de adjudecare.

Art. 2. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe o durată de 49 ani asupra suprafeței dc 116,79 mp., parte din terenul pentru alei și spații verzi, în suprafață de 4JOI mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Buccgi nr. IA, înscris în C.F. nr. 26X565 Cluj-Napoca, (nr. C.F. vechi 143808), sub A.1 având nr. topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea domnului Bodea loan-Adrian, având C.N.P.                și a doamnei Bodea Anca-Vasilica, având

C.N.P.                  începând cu dala dc 6.09.2019, urmare dobândirii în proprietate a

apartamentului nr. 5, cu titlu de adjudecare.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidenta proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.


Nr. 182 din 24 aprilie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)