Hotărârea nr. 181/2020

Hotărârea 181/2020 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199673/1/14.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199746/414/14.04.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin.14, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Aid. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Nr. 181 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

__________ I_J1 ____________L II !■_______... „11.1111.

Anexă la Hotărârea nr. 181 /2020

 • 1. Bilanț

 • 2. Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Situația modificărilor capitalului propriu

 • 6. Flux numerar (Cash Flow)

 • 7. Nota 1 - Active imobilizate

 • 8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 9. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 10. Nota 4 - Analiza rezultO

atului din exploatare

 • 11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor

 • 12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 13.Nota 7 - Participați! și surse de finanțare

 • 14.Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și


conducere

 • 15. Nota 9 - Principalii indicatori economico- fin

 • 16. Nota 10 - Alte informații

  i-i


  hi


  Bifați numai dacă este cazul:

  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

  Q Sucursala

  QȚ] GIE - grupuri de interes economic

  Q Activ net mal mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


  06.02.2020 Tip situație financiară : BL


  (î An C Semestru


  Anul 2019


  Entitatea


  cs

  (Z

  o


  Suma de control


  97.937.785


  REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC


  Județ Cluj


  Sector


  Localitate

  CLUJ-NAPOCA


  Strada

  CALEA SOMESENI


  Nr.

  2


  Bloc Scara Ap.


  Telefon


  Număr din registrul comerțului


  J12/117/1991

  Forma de proprietate


  Cod unic de înregistrare


  12 3 3


  11-Regii autonome


  Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


  4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor


  Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


  4211 Lucrări de construcții a drumurilor șl autostrăzilor


  Situații financiare anuale

  Raportări anuale

  (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


  _. Entități mijlocii, mari si entități de interes public


  | C Entități mici

  | ( '   lyiicroentitățf


  Entități de |X| interes

  public


  1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art, 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

  | | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

  3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


  Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

  FIO-BILANȚ

  F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

  F30 - DATE INFORMATIVE

  F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


  indicatori

  Capitaluri - total


  Capital subscris


  Profit/ pierdere


  ADMINISTRATOR,


  Numele si prenumele

  [pANTELIMON ION  SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


  Formular VALIDAT  H.C.A. NR

  PR


  ■u/II 03.006.783


  846.953


  ÎNTOCMIT


  BUMB OLIMPIA ZOITA

  ! * f

  Calitatea

  I fel

  iiil \ i

  11-DIRECTOR ECONOMIC


  Semnătura

  Nr.de înregistrare in organismul profesional  Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

  (• DA

  r NU

  Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

  C DA

  NU

  | Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [X]

  AUDITOR

  Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

  CRISTEA CALIN-STEFAN


  Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

  4544


  CIF/CUI


  22665579


  Cod 10


  APROBAT

  CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.M 0 - pag 1

  BILANȚ H.c.A.NrJr0C* • la data de 31.12.2019 r afcfâ. ;Mw _


  E CA.


  - lei -


  L—22,

  Denumirea elementului

  (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din coI.B)

  Nr.rd.

  OMFP nr.3781/ 2019

  n/i rd.\

  d la:

  r / 2    ?//

  31.12.2019

  A

  B

  1

  2

  A. ACTIVE IMOBILIZATE

  1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

  1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

  01

  01

  2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

  02

  02

  3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

  03

  03

  605.783

  475.509

  4. Fond comercial (ct.2071-2807)

  04

  04

  5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale _Jct. 206-2806-2906)

  05

  05

  6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

  06

  06

  TOTAL (rd.01 la 06)

  07

  07

  605.783

  475.509

  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

  1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

  08

  08

  27.291.236

  31.590.932

  2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

  09

  09

  38.949.463

  46.540.215

  3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 -2814-2914)

  10

  10

  22.780

  23.283

  4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

  11

  11

  5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

  12

  12

  22.487.518

  15.074.971

  6.Investiții imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

  13

  13

  7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

  14

  14

  8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

  15

  15

  9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

  16

  16

  TOTAL (rd. 08 la 16)

  17

  17

  88.750.997

  93.229.401

  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

  1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

  18

  18

  34.950

  34.950

  2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

  19

  19

  3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263-2962)

  20

  20

  4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

  21

  21

  5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963)

  22

  22

  6. Alte împrumuturi

  (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

  23

  23

  TOTAL (rd. 18 ia 23)

  24

  24

  34.950

  34.950

  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

  /* /

  !';=A[ii :!

  25

  89.391.730

  93.739.860

  B. ACTIVE CIRCULANTE                           i

  H

  1. STOCURI

  HM


FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

1.923.14!

3.334.203

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

181.113

168.161

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

54.352

37.108

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

TOTAL (rd.26 la 29)

30

30

2.158.616

3.539.472

11. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411+413 + 418-4902-491)

31

31

5.107.790

29.981.930

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din _t.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

368.326

281.851

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35 a

(301)

TOTAL (rd. 31 la35+3Sa)

37

36 +

5.476.116

30.263.781

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

9.782.939

6.735.418

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

17.417.671

40.538.671

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

3.287.534

3.289.834

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

3.287.534

3.289.834

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ

LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

1.761.765

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

6.323.829

20.152.734

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+1687 + 2695 + 421+423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 +441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

4.936.11(

9.911.705

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

11.259.941

31.826.204

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

9.304.161

11.821.234

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

98.695.891

105.561.094

G. DATORIi: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

2.404.331

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167+ 1687 + 2695 +421 +423 +424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

2.404.331

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513 + 1514+1518)

68

67

149.980

149.980

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

149.980

149.980

..VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

141.097

181.067

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

141.097

181.067

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

141.097

181.067

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

95.305.84C

97.937.785

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

95.305.840

97.937.785

11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

1.567.776

1.567.776

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

468.114

510.462

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

6.487.801

8.274.380

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

6.955.915

8.784.842

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D(ct. 117)

97

96

5.283.620

5.283.620

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

1.358.672

846.953

SOLD D (ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

1.358.672

846.953

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

98.545.91 1

103.006.783

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

98.545.911

103.006.783

Suma de control F10 :     1877018125/4693906990

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente


**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular
VALIDAT

iw

șs

■■

...

r

i.


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE aprqrat

i/ur

L     - AOM NIQTDATir ai r. a

- •         i imj ll_ AL H J-VJ.r

la data de 31.12.2019                                  ^no

coa 2U                                                                                   -|)    ■ lel -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

5    12      O//

crtwr financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

77.361.097

108.795.269

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

76.735.374

108.629.282

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

625.723

165.987

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

—Ven ittiri d i n dobâna-în regi+trat-e-de-entităț-He+adrate-dm-Regist+ul-general si care mai guin-der utere-eentraet-e-de-leasi n g-(ctr7-66--)

os-

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

0

0

Sold D

07

08

28.107

7.625

3, Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

10.256.214

1.435.216

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

11.610.901

11.270.162

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

95.614

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11 + 12+13)

15

16,

99.200.105

121.493.022

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

18.906.388

23.162.133

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

400.079

429.062

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

1.814.430

2.122.321

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

429.544

119.416

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

33.250.812

41.956.696

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                ____

22

23

32.470.222

40.883.899

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) 0 ----------------------------—:---------------------/ > 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și ftecgrf

(rd. 26-27)                                 /    /

tVi A

' A

...

23

\

24

24

25

780.590

3.200.222

1.072.797

4.373.180

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)   ;

&

,nȘ\

ji

25

26

3.200.222

4.373.180

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

A

rh6

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - S'&y --------------------------------------2 U L —

27

28

8.719

11.113

___________________________________________z"ț


1

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

8.71!

11.115

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

39.433.921

47.798.47^

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

36.947.64C

46.229.535

1

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32

33

2.232.545

1.385.83C

1

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

1.41C

850

S

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

252.332

182.255

Registruîgeneral si eare-m-ai au+rt derulare cent+acte de !easitag (et.666*)

33-

Ajustări privind provizioanele (rd.40-41)

37

39

32.379

V

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

32.379

r

1

-Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+39)

40

42

97.476.500

119.972.395

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

43

1.723.605

1.520.627

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

7.145

6.603

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

1

b-i

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

1 :

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

2.544

2.847

fe

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

i

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

9.689

9.450

1

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

-Venituri (ct.786)

53

55

B

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56.

372.747

682.427

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

1.875

697

1

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

374.622

683.124

j

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

1 i

i

-Profit (rd. 52-59)

58

60

0

0

1

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

364.933

673.674

<

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

99.209.794

121.502.472

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

97.851.122

120.655.519

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

1.358.672

846.953

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

1.358.672

846.953

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

0

0

Suma de control F20 : 1682739776/4693906990

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,DATE INFORMATIVE la data de                        ‘

Cod 30                                   “A

LUU ju (formulele de caicul sereferala Nr.rd. din col.BȘ                                                                                     "

L Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr.

rd.

Nr.unita

USume

A

B

/ ^>//2

Unități care au înregistrat profit

01

01

—7^         846.953

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

11 Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante-total (rd.05 + 09 + 15 ia 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd, 06 la 08)

05

05

—' - peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit .a bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

111. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

600

672

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

639

732

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

’F ----

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23   |

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

5.790.050

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

5.790.050

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32:

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

184.383

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

184.383

V. Tichete acordate salariațiîor

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

2.981.670

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât saîariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

3                                0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

3                                0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

/II. Cheltuieli de inovare ***)

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46:

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+ 51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care;

53

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

.54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute fct. 4091 +4092 + 411 +413+418), din care:

64

57

5.107.789

29.981.930

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct.4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiiiate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiiiații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

189.951

184.383

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

2.000

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 !a 66)

69

61 -

146.244

43.959

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

146.244

43.959

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

-

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473)

(rd.72 la 74)

79

71

3.507.61 f

3.527.726

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

79.61 C

79.610

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

3.428.00E

3.448.116

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nereziclenți (din ct 4518 + din ct.

4538)

85

76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

86

77

- Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506

+ 507 + din ct.508), (rd.79 Ia 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezident!

88

79

- părți sociale emise de rezident!

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86 )

93

84

75.916

57.030

- în lei (ct. 5311)

94

85

61.441

35.616

-în valută (ct. 5314)

95

86

14.475

21.414

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

9.565.925

6.566.224

-în lei (ct. 5121), din care:

97

88

9.547.543

6.549.273

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

-în valută (ct. 5124), din care:

99

90

18.382

16.951

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

-68.903

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

-68.903

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd. 96+ 99+ 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116+ 119 + 122 + 128)

104

95

11.259.946

32.007.272

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

- în lei

106

97

-în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mal mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

108

99

-în lei

109

100

F30 - pag.5

-în valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

111

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

112

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

-în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

214.394

331.172

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

6.323.828

21.914.500

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neaflliațli nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct, 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, "avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliațli nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 +424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

1.523.353

2.421.812

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436+ 437+ 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121

111

1.726.816

7.111.177

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

863.357

455.994

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.43 6+441 +4423+4428+444+446)

123

113

817.840

6.576.523

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

45.619

78.660

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din ^are:

126

116

-datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care;

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

1.471.555

228.611

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

1.471.555

228.611

___________________klA

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

141

128b (314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

- acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

- părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

147

134

^Jrevete si licențe (din ct.205)

148

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

52.171.746

52.171.746

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP ,r. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

%7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 + 152)

154

141.

X

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

.

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

zx

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr.

rd.

Sume (iei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și a! regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

XVIi, Creanțe preluate prin cesionare de la aersoane juridice *****)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

s

s

R

i


F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVlli. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (Iei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

---—--——-1

_ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA


Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC


Formular
VALIDAT

Semnătură                     

Nr.de Înregistrare in organismul profesional:*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin .egislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

"*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

»»«) se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

"*") în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

»***») Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*»*’**) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune șl de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ...veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

'2) in sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.


 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.


 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționale, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.


 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea

completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcți prezentate la rd. 166.82/1991, modificarea și ^raportează dividendele


F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                          - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold fina!

(coI.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

720.116

92.541

X

812.657

Avansuri acordate pentru -.imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

720.116

92.541

X

812.657

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

22.322.607

X

22.322.607

Construcții

07

6.108.873

4.461.021

10.569.894

Instalații tehnice si mașini

08

50.232.947

11.574.476

8.932

8.932

61.798.491

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

64.589

5.819

70.408

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

'mobilizări corporale in curs de execuție

13

22.487.518

4.060.365

11.472.911

15.074.972

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

101.216.534

20.101.681

11.481.843

8.932

109.836.372

11!.Imobilizări financiare

17

34.950

X

34.950

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

101.971.600

20.194.222

11.481.843

8-932

110.683.979

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nn rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (coI.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

!.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

114.333

222.815

337.148

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

114.333

222.815

337.148

il.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

1.140.244

161.325

1.301.569

Instalații tehnice si mașini

25

11.283.484

3.983.724

8.932

15.258.276

Alte instalații .utilaje si mobilier

26

41.809

5.317

47.126

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

12.465.537

4.150.366

8.932

16.606.971

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

12.579.870

4.373.181

8,932

r* /     \—-

16.944.119

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE


- lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizări financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.35+45+46)

47

834643338/4693906990


Suma de control F40 ;


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


Numele si prenumeleBUMB OLIMPIA ZOITA


Calitatea


11—DIRECTOR ECONOMIC


Semnătura


Formular
VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


APRORAT

CONSILIUL DE AD.WtSfffĂP


Situația modificărilor capitalului propriu           CIJdoKFCfc?

Ia data de 31.12.2019           H.C.A. NR.QA-—

Denumirea

Sold la inceputu

Creșteri

Reduceri

^S^Hâjsfă'rsitul

elementului

exercițiului financiar

Total din care

prin

transfer

Total din care

prin transfer

exercițiului financiar

A

1

2

3

4

5

6

Capital subscris

Patrimoniul regiei

95.305.840

4.808.076

2.176.131

97.937.785

Prime de capital

0

Rezerve de reevaluare

1.567.776

1.567.776

Rezerve legale

468.114

42.348

510.462

j' . jerve-profit reinvestit

4.648.166

804.605

5.452.771

0

Rezerve reprezentând

0

surplusul realizat din rezerve

0

Alte rezerve

1.839.635

981.974

2.821.609

Acțiuni proprii

0

Câștiguri legate de

0

instrumentele de capitaluri

0

Pierderi legate de

0

instrumentele de capitaluri

0

Rezultatul reportat reprezentând profitul npronpriiyat qshi nii=>rHi=»ri=>Q

Rnlrl

___________a

Sold

D

-5.561.514

-5.561.514

Rezultatul raportat provenit din

Sold

0

adoptarea pentru prima data a IAR mai nntin IAR 99 *99

Sold

-2.019.843

-2.019.843

Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile

Sold

464.215

464.215

Sold

0

Rezultatul reportat provenit din :era la aplicarea

Sold

1.833.522

1.833.522

Reglementarilor contabile

Sold

0

Profitul sau piederea exercițiului financiar

Sold

G___

1.358.672

846.953

1.358.672

846.953

0

Repartizarea profitului

-1.358.672

-846.953

-1.358.672

-846.953

Total capitaluri proprii

98.545.911

6.637.003

2.176.131

103.006.783

Numele si prenumele Ing, Ion Pantelimon

Calitatea                  Director gener^JoÂîf'

Semnătură________________//^

Stampila unitatii//o"      o0'

Numele si prenumele ec.Zoita Bumb Calitatea               Director fin.-contab.

Semnătură

Nr de inregistrare in organismul profesional
FLUX NUMERAR (Cash Flow) 2019

SOLD LA:

FLUX

Nr.crt

Denumire cont

31.12.2018

31.12.2019

NUMERAR

1

Profit si pierdere

1 358 672

846 953

- 511 719

2

Repartizarea profitului

1 358 672

846 953

- 511 719

3

Amortizarea imobilizărilor

12 579 870

16 944 119

4 364 249

4

Stocuri

-2 158 616

- 3 539 472

- 1 380 856

5

Obligații față de terți

11 259 947

31 826 204

20 566 257

Creanțe

-5 476 116

-30 263 781

- 24 787 665

7

Cheltuieli înregistrate in avans

- 3 287 534

- 3 289 834

- 2 300

8

Venituri înregistrate in avans

141 097

181 067

39 970

9

Provizioane pt.litigii

149 980

149 880

- 100

10

Flux activitatea de exploatare

15 925 972

13 702 089

- 2 223 883

11

Alte imob.necorp.

720 116

812 657

92 541

12

Imob.corp.

- 101 216 534

- 109 836 372

-8 619 838

13

Imobilizări financiare

34 950

34 950

0

14

Flux activitatea de investiții

-100 461 468

- 108 988 765

- 8 527 297

15

Capital socialțPatrim. Regiei)

95 305 840

97 937 785

2 631 945

16

Rezerve

6 955 915

8 784 842

1 828 927

17

Rezultat reportat

5 283 620

5 283 620

0

18

Credite banc.term iung, mediu

0

0

19

Alte împrumuturi (leasing)

“ol

20

Flux activitatea de finanțare

107 545 375

112 006 247

4 460 872

21

Flux de numerar total

23 009 879

16 719 571

-6 290 308

21

Casa și conturi la bănci

9 782 939

6 735 418

-3 047 521

c2

Disponibilități bănești

9 782 939

6 735 418

- 3 047 521j3®K: : MIE .           -7 38SMS iWMHT Z'7 W5W5555WI' )

Regia Autonoma -a Domeniului Public Cluj-Napoca


400397 Cluj-Napoca, Calea. Someseni Nr. 2

Tel. 4O-(O)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76

J1 2/117/1 991. RO 201233

E-mail; office@radpcj.ro; weh: www.radpcj.ro


Nota 1

RADP CLUJ

RO201233


ACTIVE IMOBILIZATE

. aprobat

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R A 0 P CLUJ-NAPOCA

h’.c.A. nr<11_/£L®^^o2.o

f^SOEWTE C-A-

z^^A5JWraDCĂ2AN


/

Elemente de active

Cont

Valoarea bruta

Deprecieri (amortizari'^șppfovizidanșLJ/

Sold la

01.ian.19

Creșteri

Reduceri

Sold la 31

dec.19

Sold la

01.ian.19

Depr^ăxjnceq in exerc?x^Z2.

Redpc^fi ^țpreîuari

Sold la 31 dec.19

1

2

3

4=1+2-3

5

6

7

8=5+6-7

A. IMOB. NECORPORALE

208

649.981

35.100

685.081

59.691

218.118

277.809

205

70.135

57.441

127.576

54.642

4.697

59.339

B.IMOB. CORPORALE

0

0

0

0

TERENURI

2111

22.322.607

22.322.607

0

0

0

CONSTRUCȚII

212

6.108.873

4.461.021

10.569.894

1.140.244

161.325

1.301.569

0

0

INSTAL TEHNICE SI MAS

213

50.232.947

11.574.476

8.932

61.798.491

11.283.484

3.983.724

8.932

15.258.276

0

ALTE ACTIVE

214

64.589

5.819

70.408

41.809

5.317

47.126

0

0

IMOB. CORP. IN CURS

231

22.487.518

4.060.365

11.472.911

15.074.972

0

0

0

C.IMOB.FINANCIARE

261

34.950

34.950

0

_--_

0

0

TOTAL.ASTÎyE ii^sqsiLiz

101.971.600

20.194.222

11.481.843

110.683.979

12.579.870

4.373.181

8.932

16.944.119

ââ

REțSiSTEREC» J

ISO 14001:2015

R OHSAS 18001:2007 >


ooogggqggR®<5as» Auitorao mrazM a Dormi <3?rT4n <_a K susî S=*<_mfc»I ■ <3    S susJ-BSSopo<3£»

400397 Olvij-Nliapocsă, Ocalersi Someseni Nr. S

Toi. 4O-(O)264-55 Z26 66; 4O-(O)264-44 45 76

J12/117/1991, F?O 201 233

Ex-nruail: office@radpcj.ro; wet>: w\A/w.radpcj.ro

Nota 1

Se observa in cursul anului 2019, o majorare cu 8.712.379 Iei a valorii brute a activelor imobilizate (creștere cu 20.194.222 lei si reducere cu 11.481.843 lei)

In grupa "imobilizări necorporale" s-a înregistrat achiziționarea de licențe sisteme de operare (majorare cu 92.541 lei)

In grupa" terenuri" nu s-au înregistrat modificări.

In grupa" construcții", majorarea cu 4.461.021 lei reprezintă recepția investiției in curs"modernizare piața de vechituri Oser", achiziționarea de containere si majorarea valorii unor contructii existente prin investiții in regie proprie (imprejmuire statie Reisser si platforma,drum cu fundație Reisser).

In grupa "instalații tehnice si mașini", majorarea este cu 11.565.544 lei, reprezentând înregistrarea investiției in curs"montare statie de mixturi, Beninghoven", achiziționarea de : tocător primar pt. deșeuri, concasor mobil cu falei,mașina de marcaj,utilaje si echipamente necesare procesului de productie(crestere cu 11.574.476 lei) si scoaterea din evidenta a unor mijloace fixe prin casare( reducere cu 8.932 lei)

In grupa "alte instalații,utilaje si mobilier" majorarea cu 5.819 lei reprezintă achiziționarea de mașina de numarat bancnote si detector alarma.

In grupa "imobilizări corporale in curs", micșorarea cu -7.412.546 lei rezulta din scoaterea din evidenta a unor investiții prin înregistrarea lor ca mijloace fixe (11.472.911 lei) si înregistrarea unor investiții in regie proprie de( 4.060.365 lei) reprezentând: lucrări la statia de levigat,lucrări la platforma de stocare deșeuri reciclabile, extindere centru ecarisaj ,drum interior platforma si altele.400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2: Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76, J12/117/1991, RO 201233

E-maii: office@radpcj.ro; web: ww.radpcj.ro

Nota 2

RADP CLUJ

RO201233


APROBAT


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RAD.P,


CLUJ-NAPOCA H'.C.A. NR. A /


PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELIDENUMIREA PROVIZIONULUl

SOLD LA

01.01.2019

TRANSFERURI

SOLD LA

31.12.2019

IN CONT

DIN CONT

1

2

3

4=1+2-3

149.979,75

0,00

0,00

149.979,75

1.PROVIZIOANE PT. LITIGII

149.979,75

0,00

0,00

149.979,75

SC DOMINIUM

117.600,27

117.600,27

SC LIR GROUP

32.379,48

32.379,48

2.PROVIZIOANE PT. GARANȚII ACORDATE CLIENTILOR

3,PROVIZIOANE PT. DEZAFECTARE IMOBILIZĂRI CORPORALE

4.PROVIZIOANE PT. RESTRUCTURARE

5 PROVIZIOANE PT. IMPOZITE

Z o

< V' —■ W z p-— r

6.ALTE PROVIZIOANE

/

•■•A


s

i

I

I

r
Director financiar-con tabilitate

Ec. Zoita Bumb

Nota3

RADP CLUJ

RO201233


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RAD.?.

H.C.A.

IMG.

REPARTIZAREA PROFITULUI LA

31.12.2019


DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT:

846.953

Rezerva legala

42.348

Alte rezerve reprezantand facilitați fiscale prevăzute de lege

804.605

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

Constituirea surselor proprii de finanțare

Alte repartizări prevăzute de lege

Varsaminte 50% la bugetul local

Profit nerepartizat

0

Profitul brut realizat la 31.12.2019 a fost in suma de 846.953 Iei.

Cheltuielile nededeductibile la calculul impozitului pe profit au fost de 218.189 lei ( majorări, depășire cheltuieli protocol, perisabilități flori,etc).

Din profitul impozabil de lei ( 846.953+ 218.189 ), s-au scăzut rezervele legale deductibile de 42.348 lei deci a rezultat un profit de impozitat de 1.022.794 lei. impozitul de 16% aferent era de 163.647 lei.

Având in vedere ca in trim 4 al anului 2019 s-au pus in funcțiune investiții in echipamente tehnologice utilaje,si instalații de lucru in suma de 7.349.933 lei-impozitul aferent investiției era de 1.175.989 lei, deci mai mare decât cel calculat, beneficiind de scutirea pe profitul reinvestit, nu s-a mai datorat impozit pe profit de plata.

Astfel profitul brut reprezintă si profit net - adica 846.953 lei

Repartizarea profitului net s-a făcut astfel:

-rezerva legala

42.348

804.605


-rezerva aferenta profitului reinvestitli


Nota4

RADP CLUJ

RO201233

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA

LEI


Indicatorul


Exercițiu

Precedent


Exercițiu

Curent


Venituri din exploatare, din care

Cifra de afaceri neta, din care prestări servicii____________________

Alte venituri din exploatare


99.200.105

77.361.097

69.476.193

21.839.008


121.493.022

108.795.269

103.108.595

12.697.753


Cheltuieli de exploatare,din care


cheltuieli materiale_________________

cheltuieli cu personalul____________

cheltuieli privind prestațiile externe cheltuieli cu energia si apa________

cheltuieli cu amortizarea__________

cheltuieli cu impozite si taxe_______

alte cheltuieli________________________

Rezultatul din exploatare______97.476.500

19.306.467

33.250.812

36.947.640

1.814.430

3.200,222

2.232,545

724.384

1.723.605

119.972.395

23.591,195

41.956,696

46.229.539

2.122.321

4.373.180

1.385.830

313.634

1.520.627


Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb


1001:2007 i
TiotaS'

RADPCLUJ

RO 201233


400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2

Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76

J12/11771991, RO 201233 ,offic^^ăVpLjTfj; Iveb: www.radpcj.ro CONSILIUL DE ADMINISTRATE AL R.A.D.P

Pf/Wbl^E C.A.c\\

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

Creanțe

Cont

Sold Ia 31 decembrie

V2019

TOTAL, din care:

30.263.781

CREANȚE COMERCIALE

29.981.930

Clienti

4111

6.814.864

Clienti incerti

4118

184.383

Clienti-facturi de intocmit

418

22.075.183

Furnizori-debitori

4092

907.500

ALTE CREANȚE

281.851

Debitori

461

158.282

TVA incasare-furnizori

4428.F

43.959

Decontări participatiune

4582

79.610

Datorii

Cont

Sold la 31 decembrie

2019

TOTAL, din care:

31.826.203

DATORII COMERCIALE

21.914.500

Furnizori

401

19.637.198

Furnizori imobilizări

404

3.387

Furnizori-facturi nesosite

408

512.150

Client-creditor

419

1.761.765

IMPOZITE SI TAXE

3.480.657

TVA de plata

4423

2.857.432

Asigurări sociale

431

455.994

Contribuție asiguratorie de munca

436

88.874

Impozit salarii

444

(10.903)

Alte impozite

446

10.600

Fonduri speciale

447

78.660

PERSONAL

2.421.812

Salarii

421

1.972.493

Rețineri salarii

427

60.979

Alte datorii cu personalul

428

388.340

ALTE DATORII

4.009.234

Alte împrumuturi

167

331.172

Creditori

462

43.960

Tva neexigibil-clienti

4428.03

3.630.518

Oper. In curs de lămurire

___ 473 f*

3.584


La finele anului soldul liniei de credit era de 2.404.1 Menționam ca datoriile cu personalul si cele fisec datoriile comerciale sunt cu termene scadente in
400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2

Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76

J12/117/1991, RO 201233

E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

Nota 6

RADP CLUJ

Principii, politici si metode contabile


Evaluarea posturilor din prezenta situație financiara, s-a efectuat in conforfțHf principii contabile:

rmatoarele


• Principiul continuității activitatii: s-a tinut cont de faptul ca regia isi va continua in mod normal funcționarea in viitorul previzibil.

® Principiul permanentei metodelor: au fost aplicate aceleași reguli,metode,norme privind evaluarea, Înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

o Principiul prudentei: au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercițiului financiar ,s-a tinut seama de toate obligațiile previzibile si pierderile potențiale si au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar.

s Principiul independentei exercitiului:la determinarea rezultatului financiar s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuării plăților.

o Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv: au fost Înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale.

© Principiul intangibilitatii: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de inchidere.

o Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensări intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive , altele decât cele permise de lege.

O

S-a respectat obiectivul fundamental al contabilității, respectiv furnizarea de informații care sa ofere o imagine fidela asupra situației patrimoniului si rezultatelor obținute.

Director general Ing. Ion Pantelimon


Director fmanciar-contabilitate Ec. Zoita Olimpia Bumb


Nota7

RADP CLUJ

RO 201233


---

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.

CLUJ;NAPOCA i s „ A fl n

H.C.A. NR. U-X-. /Al -.OMJ)If^dLUJ-NAPClCA

PARTICIP ATU SI SURSE DE FINANȚARE


CAPITAL

PATRIMONIUL REGIEI (1015 )= 97.937.785 lei

Patrimoniul regiei s-a majorat in cursul anului 2019 de la 95.305.840 lei la suma de 97.937.785 Iei, adica cu suma de 2.631.945 lei formata din :

-Creșterea cu 4.808.076 lei, reprezintă alocații bugetare pentru obiective proprii de investiții

® Tocător deșeuri -2.107.371 lei

o Concasor movil -2.136.050 lei

® Mașina marcaj - 564.655 lei

- Diminuarea cu 2.176.131 lei, reprezintă Înregistrarea Tva-lui neutilizat aferent alocațiilor bugetare din anul precedent, pentru obiective proprii de investiții

PATRIMONIUL PUBLIC (8038) = 52.171.746 lei

Patrimoniul public aflat in administrarea Radp nu a suferit modificări in cursul anului 2019.

TITLURI DE PARTICIPARE (261)= 34.950 lei

Regia deținea din luna septembrie 2014 acțiuni la Sala Polivalenta Cluj, avand un aport de 15.000 lei la capitalul social al acesteia si in cursul anului 2015 s-au mai achitat 19.950 lei.

Deci la data de 31.12.2019 titlurile de participare erau in valoare de 34.950 lei.
Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca

400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2 Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76 J12/117/1991, RO 201233 E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

Nota8

RADP CLUJ

RO201233


Informații privind salariatii si membrii organelor de administra

Consiliul de Administrație este format din 7 membri: 1 Morocazan loan - președintele Cons. de Administrație

P" ■            2.Popovici Septimiu-Ciprian -reprezentant al autoritarii tutelare

 • 3. Marina Otilia-Marioara -membru

 • 4. Vaman Daniel- membru

 • 5. Filip Victor -membru

 • 6. Balasz Leszai Orsolya-membru

Conducerea executiva a regiei este formata din 3 directori (contracte de mandat):

1. ing. Pantelimon lon-director general 2 ec. Bumb Olimpia Zoita-director financiar;

 • 3. ing. Morocazan loan-director tehnic-pt^S^t-i


Salariatii regiei:                                        o/*

Numărul mediu de salariati pe anul 201'9'ă-fosl- ele”672.

Numărul efectiv de salariati la finele anului 2019 a fost de 732.

Cheltuielile cu salariile personalului(cont 641) in anul 2019 au fost de 37.902.229 lei.

S-au înregistrat cheltuieli cu tichetele de masa de 2.250.420 lei si tichete cadou 731.250 lei.

Cheltuielile cu contribuția asiguratorie de munca a fost de 852.801 lei, cheltuielile cu fondul pentru handicapați de 773.049 lei. Au fost înregistrate cheltuieli sociale conform CCM ; transport personal 774.334 lei, ajutoare sociale 219.515 lei.

Totalul cheltuielilor cu personalul pe anul 2019 a fost de 43.504.078 lei, cel prognozat in BVC fiind de 44.147.901 lei.

Director financiar-contabilitate


Ec. Zoita Olimpia Bumb
400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2 Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76

J12/117/1991, RO 201233'

E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

NOTA 9

RADP CLUJ


PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI


1. INDICATOR DE LICHIDITATE:2.

a. Indicatorul lichidității curente

Lichiditatea curenta = active curente: datorii curente

= active circulante / datorii curente

= 40.538.671 / 31.826.204 = 1,273


Active circulante:-stocuri=

-creante=

-casa si conturi=


3.539.472

30.263.781

6.735.418


T= 40.538.671


Datorii curente:-datorii comerciale(furnizori)= 21.914.499

-alte datorii                 = 9.911.705


T= 31.826.204


b. Indicatorul lichidității imediate

Lichiditatea imediata = active curente-stocuri/datorii curei = 40.538.671- 3.539.472 / 31.826.204 =36.999.199/31.826.204 = 1.16


INDICATOR! DE RISC:a. Indicatorul gradului de îndatorare = (capital imprurrv -capital împrumutat =credite peste 1 an

=(0/103.006.783)*100=0


b. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor=(profitul inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit/cheltuieli cu dobanda) = nr. de ori

=(846.953 + 682.427) / 682.427 =

= 1.529.380 / 682.427 = 2,241 ori


3. INDICATOR! DE ACTIVITATE (de gestiune):
 • a. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

= costul vanzarilor/cheltuieli cu dobânzile

= costul de exploatare - salarii - amortizare/ cheltuieli cu dobânzile

= (119.972.395- 40.883.899 - 4.373.180 )/ 682.427 =

= 74.715.316/682.427 = 109,48

 • b. Viteza de rotatie a debitelor-clienti

= soldul mediu clienti/cifra de afacerix365

=( 3.240.901+6.814.864)/2 /108.795.269 * 365

=10.055.765 / 2 / 108.495.269 * 365=0,047*365 = 17,15 zile

 • c. Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

= soldul mediu furnizori/cifra de afacerix365

= (5.364.399+19.637.198)/2/ 108.795.269 *365

=25.001.597 /2 / 108.795.269 * 365 =0,115*365= 41,98 zile

 • d. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

= cifra de afaceri / active imobilizate

= 108.795.269/93.739.860= 1,160

 • e. Viteza de rotatie a activelor totale

= cifra de afaceri/total active

= 108.795.269/(93.739.860+40.538.671+3.289.834)

= 108.795.269/ 137.568.365 = 0,790

 • 4. INDICATORI DE PROFITABILITATE
 • a. Rentabilitatea capitalului angajat = (profitul inaintea plătii dobânzii si a impozitului pe profit)/capital angajat(capital împrumutat +capital propriu)

= 846.953 + 682.427/ 0 + 103.006.783 = 1.529.380 / 103.006.783 = 0,014

 • b. Marja bruta din vanzari = profitul brut din exploatare/cifra de afaceriX100

=( 1.520.627/ 108.795.269 ) * 100 = 1,30 %Nota 10

RADP CLUJ RO201233

Alte informațiiRegia nu deține filiale.


Activitatea regiei se desfasoara in mai multe puncte de lucru,dintre acestea menționam

® Sediul Secția străzi si ateliere - Calea Someseni nr.2

® Baza de producție mixturi asfaltice si betoane - str. Cantonului, FN

® Pepiniera Becas - str. Tineretului FN

0 BAS Grigorescu - B-dul 21 Decembrie 1918 FN

® Pepiniera Bobalna - Str. Bobalnei nr. 65

© Magazin Florex - B-dul Eroilor, nr.38

® Cimitirul Central - Str. Avram lancu nr.28

 • •  Lacul artificial din Parcul Central (Simion Barnutiu)

® Lacul artificial din Parcul de est (Gheorgheni)

 • •  Rampa de depozitare temporara a deșeurilor - str. Platanilor FN

o Wc-public (str. Cosbuc, P-ta Flora, Parcul Simion Barnutiu, Str. Mareșal I. Antonescu, P-ta Ștefan cel Mare, P-ta Unirii, Hala Agroalimentara,

o P-ta de vechituri (Oser) - str. Bobalnei nr. 65

o Centrul de tratare si intretinere câini - str. Bobalna , nr.65

o Secția de ridicare, transport si depozitare auto- Calea Someseni nr.2

In anul 2019 s-au plătit cheltuieli de judecata de 26.297 lei si 8753 lei onorarii notariale.

Regia a încheiat contractul de prestări servicii nr. 50/27.11.2019 cu d-1 Cristea Calin-Stefan-auditor financiar- cod unic de înregistrare 22665579, membru al C.A.F.R .cu nr . de certificat 4544, pentru auditarea situațiilor financiare .Onorariul stabilit a fost de 35 .000 lei fara TVA.

i