Hotărârea nr. 180/2020

Hotărârea 180/2020 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Termoficare Napoca S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C LUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Termoficare Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Termoficare Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199678/1/14.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199742/414/14.04.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Termoficare Napoca S.A.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin.14, 133 alin.l, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2019 ale societății Termoficare Napoca S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează societatea Termoficare Napoca S.A.

Nr. 180 din 24 aprilie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 180 /2020

 • 1. Bilanț

 • 2. Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Situația modificărilor capitalului propriu

 • 6. Flux numerar (Cash Flow)

 • 7. Nota 1 - Active imobilizate

 • 8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 9. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 10. Nota 4 - Analiza rezultO

atului din exploatare

 • 11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor

 • 12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 13. Nota 7 - Participați! și surse de finanțare

 • 14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere


 • 15. Nota 9 - Principalii indicatori economico- finapCfer


 • 16. Nota 10 - Alte informații

  Bifați numai dacă este cazul ț

  Q Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

  [’ ] Sucursala

  |~| GIE- grupuri de interes economic

  [/] Activ net mai mic.de 1/2 din valoarea capitalului subscris


  SΫ02_.A 1.0.0 2-i.Ci2.2O2O Tip situație financiară : BL


  fo -.Ah; C Șeinesiru'


  Anul 2019


  Entitatea


  TERMOFICARE NAPOCA


  Suma de control


  -1.231.000


  Localitate

  Sector

  CS

  co <y

  Cluj

  Cluj Napoca

  Strada

  Nr.             Bloc      Scara Ap.          Telefon

  b-dul21 decembrie 1989                                              |

  79

  |           |                   0264503703

  Cod unic de înregistrare


  Număr din registrul comerțului


  J12338 1991

  Forma de proprietate


  2 0 133 0


  12—Societăți cu capital Integral de stal

  Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  3S30 Furnizarea de abur și aer condiționat

  Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

  353C Furnizarea de abur și aer condițional


  (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


  Situații financiare anuale

  Raportări anuale

  Entități mijlocii, mari si entități de interes public


  [C Entități mici

  [Ci Microentități


  Entități de țX] interes public


  p-1 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de I—I anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitățiinr. 32/1991

  | | 2, persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii

  3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


  Situațiile financiare anuale încheiate Ja 31.12,2519 de către entită

  din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

  FIO - BILANȚ

  F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

  F30 - DATE INFORMATIVE

  F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


  iie de interes public si d-e cntității-e prevăzute fa pet.9 rrîiti.fd)


  Indicatori:

  Capitaluri - total

  Capital subscris

  Profit/pierdere


  ADMINISTRATOR.

  Numele si prenumele

  |miron EMIL


  Numele si prenumele

  MOLOOVANlOAN


  Semnătura  ÎNTOCMIT,

  Calitatea

  11-DIRECTOR ECONOMIC

  Semnătura_______________________

  Nr.de înregistrare In organismul profesional


  Entitatea are obligația legală de auditarea situațiilor financiare anuale?

  (o DA 1C NU

  Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

  O DA (•' NU

  | Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii |Xj

  AUDITOR

  Nume si prenume auditorpersoana fizică/Denumire firma de.audit

  FATACEANGHEORGHE


  Formular VALI


  Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

  3644


  CIF/CUI

  2I9I7I!

  3I9I:

  LI

  1 1 1


  FIO pag, 1

  BILANȚ

  la data de 31.12.20'1

  9

  Cod 10                                                                             -lei-

  Denumirea elementului

  (formulate decalcul se refera la Nr.rd, din coLB}

  Nr.rd. OMFP HL37S1 2019

  Nr.

  rd.

  Sold la:

  01.01.2019

  31.12.2019

  A

  B

  1

  2

  A. ACTIVE IMOBILIZATE

  1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

  1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

  01

  01

  2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

  02

  02

  514.329

  293.902

  3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

  03

  03

  17.378

  111.209

  4. Fond comercial (ct.2071-2807)

  04

  04

  ț      5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  țct. 206-2806-2906)

  05

  05

  6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

  06

  06

  TOTAL (rd.01 la 06)

  07

  07

  531.707

  405.111

  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

  1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

  OS

  08

  11.069.769

  2.072.595

  2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

  09

  09

  36.212.590

  17.514.195

  3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+ 224 - 2814 - 2914)

  10

  10

  5.203

  2.248

  4. Investiții imobiliare (ct. 215- 2815-2915)

  11

  11

  5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931) '

  12

  12

  10.789.153

  4.521.235

  â.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

  13

  13

  7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

  14

  14

  8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

  15

  15

  9. Avansuri (ct. 4093-4903)

  16

  16

  TOTAL (rd. 08 la 16)

  17

  17

  58.076.715

  24.110.273

  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

  1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

  18

  18

  4.293.400

  4.293.400

  2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

  19

  19

  3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

  20

  20

  4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

  21

  21

  5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266-2963)

  22

  22

  12.850

  12.850

  6. Alte împrumuturi

  (ct. 2675■ + 2676" + 2677 + 2678* + 2679* - 2966*- 2968*)

  23

  23

  TOTAL (rd. 18 la 23)                               ~—«...

  -----

  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 +

  B. ACTIVE CIRCULANTE                      /* /           \

  I-STOCURI                                      I >               )<5

  24

  25

  4--

  24

  25

  4.306.250

  62.914.672

  4.306.250

  28.821.634

FI 0 - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 +302-1-303+/-308-1-321 + 322 + 323 +328 + 351 +358 + 381 +/-388 - 391 - 392 - 3951 -3958 - 398)

26

26

789.60

4           881.009

2. Producția în curs de execuție (ct, 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +326+/-368 + 371 +327+/-378-3945-3946- 3947-3953-3954-3955-3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

6.111.76Î

0

TOTAL (rd. 26 ia 29)

30

30

6.901.372

881.009

li. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679*- 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 +418-4902-491)

31

31

11.182.435

10.325.131

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.451-495*)

32

32

0

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453“ -495*)

33

33

i Alte creanțe (ct.425+4282+431*i*+436!f* + 437**+4382+44T**+4424+din ct.4428*3+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

1.443.014

948.300

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)

36

35a

(30H

TOTAL (rd, 31 la35+35a)

37

36

12.625.449

11.273.431

HI. INVESTIȚI! PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39

38

41.362

2.963

TOTAL (rd. 37+ 38)

40

39

41.362

2.963

IV. CASA Șl CONTUR] LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

41

40

328.563

2.706.573

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

19.896.746

14.863.976

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

1.152.776

946.225

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

1.152.776

946.225

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ

LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

16.307.124

14.150.685

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

12.986.520

15.870.492

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453***)

52

51

FIO - pag, 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *»» + 436»”+ 437”’ + 4381 + 441”» + 4423 +4423”* + 444*** + 446*” + 447»’i3 + 4481 + 455 + 456**» + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473'35 -I- 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

3.399.66

999.153

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

32.693.30S

31.020.330

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORI1 CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

-12.796.563

-16.156.354

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

51.270.88f

13.611.505

G. DATORII; SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AM

1, împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622+ 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

319.052

0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 +404 + 408)

60

59

5, Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451”»)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453»»*)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 +423+424 + 426 + 427 + 4281 + 431»»* + 436»*»+437»»» + 4381 + 441»” + 4423 + 4428»” + 444*»*+ 446***+ 447*** + 4481 + 455 + 456*»» + 4581+462+4661+ 473»” + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

1.162.519

1.105.777

TOTAL (rd,56 la 63)

65

64

1.481.571

1.105.777

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513+1514 + 1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

48.354

34.299

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475»)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475»)

72

71

48.354

34.299

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

0

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472»)

74

73

0

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472»)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478»)

77

76

Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478')

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

eo

79

48.354

34.299

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

SI

80

4.231.000F10 - pag, 4

2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)

81

3. Patrimoniul regiei (ci. 1015)

83

82

4.231.932

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

S.AIte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

4.231.932

4.231.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

444.566

475.825

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

51.406.617

13.677.439

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

51.851.183

14.153.264

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

«■;

93

Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLDC (ct. 117)

96

95

959.387

0

SOLD D (ct. 117)

97

96

0

6.506.768

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

0.

625.192

SOLD D (ct. 121)

99

98

7.301.542

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

wo

99

0

31.259

CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

49.740.960

12.471.429

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 21'

103

102

CAPITALURI-TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+4'i+42-53-64-6>79TȚ*'

--:------—---------S tiUAr

,104

103

49.740.960

12.471.429

838217040/3127347031

wiibletasa ^liactelarda r-o pșriqadă

1)

^preluate din contul 2675 la 2679.reprezintă creanțele aferente

și?Itor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente


Suma de control FIO:

“) Conturi de repartizat după natura elementelor respective,

*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

4) Solduri creditoare ale conturilor respective.


ADMINISTRATOR


ale sunt incidenteprevederile Ordinului ministrului finanțelor ■gsl nr, 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea junurilor imobile proprietate privată a stalului și a drepturilor șl completările ulterioare


ÎNTOCMIT


Mumele si prenumele

MOLDOVAN IOANFormular
VALIDAT


F20 pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                       - Iei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. dîncoLB)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

62.305.365

63.761.449

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

02

39.262.046

39.768.158

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

0

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04 .

—-Vefiituri-difl-dobân-zf-ÎHregi5trate-de-eHtitățile+-&dtafe-dlf+Regi5t-roI"geHeral

5beafe+nai-att4n-4eftifei’e-eorrtfaete-de4ea5tn^-(<:tr76&s4'

65

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

23.043.319

23.993.291

2. Venituri aferente costului producției în cursele execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

OS

09

778.261

1.149.785

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412+ 7413+ 7414+ 7415+ 7416+ 7417+ 7419)

11

12

4.910

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

316.713

3.745.483

■din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

II

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +07-08+09+10+11+12+13)

15

16

63.405.249

68.656.717

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

1.038.912

1.276.649

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

49.234.867

45.672.593

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

5.885.894

6.711.620

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.6O7)

ÎS

20

0

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

7.897.054

8.382.392

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

7.498.670

8.031.305

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)               ...

23

24

398.384

351.087

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale (rd. 26-27)                              Z

-----------------------------------—■+—

jorale

24

25

1.531.302

1.631.487

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817+ din ct.6818) i

25

26

1.531.302

1.631.487

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.78T8)

Li

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.^9>^)3K><^<Xr < ------------------------■---------\             n*

f7

28

-536

0

A-..

F20 - pag, 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + dln ct.6818)

23

29

603.52

7             64.635

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

,?3

30

604.06

3             64.635

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

4.903.64

9          3.922.163

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

4.458.32,

3.472.723

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și Vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialefct. 635 + 6586")

32

33

323.67Î

365.189

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

121.655

84.251

—crielctrîeli-et+dobăiiHle-derefinanțafe-inrecjistrate+le-entitățile+adiate-dir

Regi5trul-generaî-sl-c-are-mai-autn"deriilafe-eafitr;aete-de4ea5ing-{et-:666+}

-38

; Ajustări privind provizioanele (rd, 40-41)

37

39

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

- Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 171a 20-21+22+25+28+31 + 39)

40

42

70.491.142

67.596.904

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN PXPLOATARE:

- Profit (rd, 16-42)

41

43

0

1.059.813

-Pierdere (rd.42-16)

42

44

7.085.893

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct, 766)

■15

47

13.536

3.672

- din care, veniturile obținute de Ia entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

12.106

17.658

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct, 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

25.642

21.330

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54- 55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

-Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

228.591

433.047

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

12.700

22.904

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

241.291

455.951

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 52-59)

58

60

0

0

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

215.649

434.621

.F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 52)

60

62

63.430.891

68.678.047

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+ 59)

61

63

70.732.433

68.052.855

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă);

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

0

625.192

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

6.5

7.301.542

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64-65-66-67-68)

67

69

0

625.192

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

7.301.542

0

Suma de control F20 : .993003843/3127347031

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- in contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate in baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

.DATE INFORMATIVE

Cod 30 (fonnuleie de calcul se refera Ia Nr.rd. clin col.B)

la data de 31.12.2019                  PcV-1

- ici -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Hr.rd. OMFP nr.37ai/ 2019

Nr.

rd.

Nr.unitati

Suine

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

625.192

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

03

li Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 +18)

OS

04

jrnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

OS

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale-total(rd.10 ia 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

ÎS

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

O' “gătii restante fata de alti creditori

16

16

.mpozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

-contribuția asiguratorie pentru munca

iS

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariat!

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

82

87

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

83

86

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

SumeJIeil

A

B

z 0  & /V \

s----\

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

i 7M \ '

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

s'W.CW1 0/ sRlîl V

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

,26

- impozitul datorat ia bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, clin care;

29

28

-impozitul datorat Ia bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

28.493.332

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, clin care:

33

32:

28.493.332

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, clin care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

32

36

. Tiche'te acordate salariaților

Nr.

rd.

Sume (lei)

A -

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

290.150

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariat»

39

37a

(302)

VL Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *»)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

4?

39

£

0

-din fonduri publice

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

C

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

x/II. Cheltuieli de inovare ***)

Nr.

rd,

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)

52

47 a

(305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)

53

47b

(306)

1

F30 - pag.

3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd, 49+54}

54

48

4.306.25

0                     4.306.25

0

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 -l- 53)

55

49

4.306.25

1                     4.306.25

0

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

12.85C

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

4.293.40C

4.306.25

1

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenți,din care:

58

52

!

- dețineri de cel puțin 10%

59

52.3

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenți

60

53

i

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

1

- creanțe imobilizate în lei si exprimate In lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

I

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

4091 +4092 + 411 +413 + 418), din care:

57

11.263.768

10.341.386

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neaftiiate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafifiații nerezidenți (din ct. 4091 + din CL4092+ din ct. 411 + din ct.413 + din ct.418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afilia ții nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 4i 1 + din ct.413 + din ct.4 J8)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct.4091 + clin ct. 4092 + clin ct.411 + din ct.413)

67

59

1.237.294

1.283.628

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+ 4282)

6B

60

1

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +

1 + 445 + 446 +447 + 4482), (rd.62 la 66) '

69

61

1.443.014

945.236

§

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale ’ct.431+437+4382)

70

62

27.811

49.067

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

1.415.203

896.169

- subvenții de Incasat(ct.445)

72

64

1

1

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

I

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct,4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

i

i

1

Zreanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul talului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 136 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 1424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 146 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

j

I

/j'O

-rv-, L

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 -1- 4662 + 471 +473) (rd.72 la 74)

79

71

1.152.77

6                     949.288

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participa tîe (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

ăl

73

1.152.77

5                     949.288

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct, 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

33

75

-de la nerezidenti

S'S

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenti (din ct.4518 + din ct.

4538)

85

76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor ( gnomici ****)

86

77

investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidentl

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

' 91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

41.362

2.963

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

4.340

31.338

- în lei (ct. 5311)

94

85

4.340

31.338

- în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

324.223

2.685.235

-în lei (ct. 5121), din care:

97

88

312.404

2.678.430

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

- în valută (ct, 5124), din care:

99

90 .

11.819

6.805

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102+ 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116+ 119 + 122 + 128)

104

95

17.867.756

17.975.422

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

ws

96

X---X

-iniei

lOo

97

f *

-în valută

107

98

lim,

1

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (dfnct. 162), (rd.100+101)

108

99

319.052

\o

XpYcc xu,

o

- în lei

109

100 |

.F30 - pag. 5

-în valută

//0

101

319.05)

0

Credite de Ia trezoreria statului si dobânzile aferente (ct.

1626 -l-dinct. 1682)

in

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd, 104+105)

112

103

- în Iei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

-în valută

//4

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

113

106

1.162.519

1.105.777

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

12.986.520

15.870.492

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neaflliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute.în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

' .itorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezîdente, avansuri primite de la clienți afiliat! nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a

P09)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

218.754

256.057

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431+436+ 437+ 4381 +441 +4423+4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121

111

331.218

674.658

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

259.469

253.835

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)

123

113

65.441

413.418

- fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

6.308

7.405

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

123

115

toiiile entității în relațiile cu entitățile afiliate (cL451), din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (clin ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de. un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118,1

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct,455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.jurldice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd,123 la 127)

133

122

2.849.693

68.438

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații In participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

2.849.693

68.438

R30 pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de Ia ciienți (ct. 478)

133

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezldenți

140

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezldenți (din ct. 4518 +din ct. 4538)

14!

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici

M2

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

4.231.000

- acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

4.231.000

-părți sociale

746

133

- capital subscris varsat de nerezldenți (din ct. 1012)

147

134

. .evete si licențe (din ct.2O5)

143

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

1.226.420

733.839

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

88.000.138

133.988.392

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilordin domeniul public al statului închiriate

152

139

XL Informații privind bunurile din proprietatea vivată a stalului supuse inventarierii cf. OMFP ..r. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

%7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 +152)

154

141

X

4.231.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

4.231.000

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

/ 0 ''      *

4.231.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

/ *

V

- cu capital integral de stat

159

146

1

- cu capital majoritar de stat

160

147

\°>

\ Q\

- cu capital minoritar de stat

161

148

-------.—--

* * V /

..

/ i f u t

F30 •• pag 7

- deținut de regii autonome

Î68

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (iei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari la care statul/unltățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV, Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare clin profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

4.910

0

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

4.910

0

- către instituții publice centrale

72

159

- către instituții publice locale

173

160

4.910

0

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

173

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (Iei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a (312!

XVi. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate fi)

180

165 b (315)

XVI!, Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice - *)

Nr.

rd.

Sume (iei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

131

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (ia cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

13‘l

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

______________________________5

Suma de control F30: AS632.1.36/31273.47031.
ADMINISTRATOR.

ÎNTOCMIT


F30 - pag.9

Numele si prenumele


MIRON EMIL


SemnăturăNumele si prenumele


MOLDOVANIOAM


Calitatea11-DIRECTOR ECONOMIC

...—J-----------------


SemnăturăFormular
VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:’) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor ele învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează in muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care lincadrează in muncă pe perioadă nedeterminatâ șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri înlreținători unici de familie sau șomeri care in termen de 3 ani de la data ajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială său de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin .„gislația in vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

”) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei clin 26 octombrie 2012 de stabilirea normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CEa Parlamentului European șl a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,nr. 299/27.10'.2012.

**’) Seva completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere m aplicare a Becfeier nr. 1.608/2003/-CE a- Paiiame-ntulur Etrrepearrșî aCwsiliirfui privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul științei și al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

“”’) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate in sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

«><»*) pentm creanțele preluate prin cesionare de la persoane Juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de'persoane Juridice afiliate’se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26lit.c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările șl completările ulterioare.

•’»•»») Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(I) ...veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare in temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

"Price alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

In sensul alineatului (1), 'venituri'înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

 • 1) Se vor Include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din cl.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an’și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)'nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționale, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventai ului centralizat al bunurilor Imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările șl completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155-165 in col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.


  hr^2/WpT, modificarea și iaxa_porțează dividendele


 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii coțitahUi completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea c

  prezentate la rd. 166.


  F40 - pag. 1

  SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

  Cod 40                                                                                      -Iei-

  Elemente de imobilizări

  Nr. rd.

  Valori brute

  Sold inițial

  Creșteri

  Reduceri

  Sold final

  - (coI,5=1+2-3)

  Total

  Din care: dezmembrări si casari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  I.Imobilizări necorporale

  Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

  01

  1.102.132

  X

  1.102.132

  Alte imobilizări

  02

  100.462

  143.931

  X

  244.393

  ' "irisuri acordate pentru .obilizari necorporale

  03

  X

  Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  04

  X

  TOTAL (rd. 01 la 04)

  05

  1.202.594

  143.931

  X

  1.346.525

  II,Imobilizări corporale

  Terenuri

  06

  131.937

  X

  131.937

  Construcții

  07

  14.322.140

  2,947.322

  11.824.307

  5.445.155

  Instalații tehnice si mașini

  08

  67.330.805

  5.102.361

  22.777.243

  49.655.923

  Alte instalații, utilaje si mobilier

  09

  366.744

  366.744

  Investiții imobiliare

  10

  Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  11

  Active biologice productive

  12

  bilizari corporale in curs de execuție

  13

  10.789.153

  840.014

  7.107.932

  4.521.235

  Investiții imobiliare in curs de execuție

  14

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

  15

  TOTAL (rd. 06 la 15)

  16

  92.808.842

  9.021.634

  41.709.482

  60.120.994

  III.Imobilizări financiare

  17

  4.306.250

  X

  4.306.250

  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16H7)

  18

  98.317.686

  9.165.565

  41.709.482

  65.773.769

  7 \

F40 - pag. 2

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare Ia sfârșitul anului (co!.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

587.803

220.427

808.230

Alte imobilizări

20

83.084

50.100

133.184

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

Tr)TAL (rd.19+20+21)

22

670.887

270.527

941.414

ii,imobilizări corporale

Terenuri

23

3.298

3.298

Construcții

24

3.252.371

248.828

3.501.199

Instalații tehnice si mașini

25

31.118.215

1.105.879

82.366

32.141.728

Alte instalații ^utilaje si mobilier

26

361.541

2.955

364.496

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

34.732.127

1.360.960

82.366

36.010.721

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

35.403.014

1.631.48^

' 0      vV'82.366

36.952.135

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12.

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

11.Imobilizări corporale

Terenuri

36

-onstructii

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale In curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

111.Imobilizări financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-TTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 : 858494012 / 3127347031

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

MIROM EMIL

r / '

Semnătura

./U

/|/

11 /1 1

Numele si prenumele

MOLDOVANIOAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

SemnăturaFormular
VALIDAT


ATftW I

Conform prevețlwilgr pct. t.11 alin 4 din Anexa nr. 1l<> OMFP nr. 3781/2019, 7n vederea depunerii situațiilor 'monetare anuale aferente exercițiului financiar 2.0Î9 in format hârtie șl in format electronic sau numai in farmil electronică, semnate țu certificat digital calificat, fișier ut cu extensia tip va conține si jirfrrM poalhd din.sttuaflile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, Hribii

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității
 • A. întocmire raportări anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

O termen de depunere-ISO de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art.37 din legea contabilității:

© termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

S entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.8-14/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise in România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele Juridice aflate in lichidare, potrivit legii-in termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale ele Raportare Financiară, aprobate prin OMFP or. 2.8-1-1/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

J. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

© termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse in situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, in cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la amil calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de cate ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări cantabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări in acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,in cazul in care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent2-, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie2019-raportăricontabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020-situații financiare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asocîați - se efectuează in contul 455 „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

in cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate'.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiarpentru care situațiile financiare anuale sereînlocmescla nivelul unui an calendaristic.

2j Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează in contabilitate in conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asocîați -conturi curente”,respectiv contul 4558 „Acționari/ asocîați - dobânzi la conturi curente*)!

■y.?..4: msșw'WT ' '.i; "sa:                ..... 7...........'\'7E^':r'"'v'rw?7-::®ZE'T7........TmESs:


S.C. TERM0F1CARE NAPOCA S.A. CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PRORIU

pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019

toate cifrele sunt exprimate în puterea de cumpărare a leului la 31 decembrie 2019


Element al capitalului propriu

Sold la ian.2019

Creștere prin disfribuir i legale

Creștere din profit ncreparti zaț al exercițiul ui curent

Reduceri

■Sold la 31 dec.2019

A

1

2

3

4

6

Capital subscris(PatrimoniuI regiei)

4,231,932

932

4.231,000

Prime de capital

-

Rezerve din reevaluare

-

Rezerve legale

444,566

31,259

475,825

Rezerve statutare sau contractuale

-

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

-

Alte rezerve

51,406,617

37,729,178

13,677,439

Acțiuni proprii

-

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

-

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

-

Rezultatul reportat reprezentând profitul lierenaitizat sau pierderea neaconerită

Sold C

399.474

7.301.542

(6.902.0681

Sold D

-

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin 1AS

Sold C

-

Sold D

r-

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

Sold C

-

Sold D

205,546

-

39,670

(124,943)

370,159

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Cnînnnîtâtifnr Frnnamirp Furnnpne

Sold C

765,459

765,459

Sold D

-

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

Sold C

625,192

625,192

Sold D

7,301,542

7,301,542

-

Repartizarea profitului

31,259

31,259

Total capitaluri proprii

49,740,900-

OZd, iy«

(39,670)

37,855,053

12,471,429


DIRECTOR R

Ec.MIRONȚ


iNERAL1REQTOR ECONOMIC Z7

Dr.ep.MOLDOVAN lOAbFț    / L

//S o


Mul


REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 toate cifrele sunt exprimate în puterea de cumpărare a leului la 31 decembrie 2019


Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019

LEI(RON)

l Flux de numerar din activități de exploatare:

1. încasări din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii

61,795,018

2. încasări alte venituri (subvenție)

28,493,000

3. Plăți în numerar către furnizori de bunuri și servicii

58,403,037

4. Plăți în legătură cu personalul

7,748,144

5. Taxa pe valoare adăugată

2,339,303

6. Alte impozite și vărsăminte asimilate

3,404,811

7 .Numerar generat de exploatare (1+2-3-4-5-6)

18,392,723

8. Dobânzi încasate

3,672

9. Dobânzi plătite

440,009

10. Impozit pe profit plătit

-

11. Flux de numerar net din activități de exploatare{7+8-9-10):

17,956,386

II Flux de numerar din activitatea de investiții

12. încasări în numerar din vânzarea de active

-

13. încasări și plăți din alte activități de investiții ( alocații bugetare)

321,390

14. Plăți în numerar pentru achiziționarea mijloace fixe

922,397

15. Dividende încasate

-

16. Flux de numerar net din activitatea de investiții (12+13-14+15)

279,617

III Flux de numerar din activitatea de finanțare:

17. încasări din împrumuturi pe termen lung /rambursări

339,876

18. încasări din împrumuturi pe termen scurt/rambursări

-

19. Plăți pentru operațiuni de leasing financiar

38,007

20. Achiziționarea de acțiuni

-

21. Dividende plătite (participarea salariaților la profit)

-

22. Flux de numerar net(utilizat) generat de activitatea de finanțare (+/-17+/-18-19-20-21)

301,869

23. Efectele variației ratei de schimb aferente numerarului

-

24. Fluxuri de numerar TOTAL (11 +16 +22 + 23)

17,978,638

25. Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei           /''Zr.

2,719,536

26. Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei (24+25)/^-

20,698,174DIRECTOR G^ERAL EC.MIRONO^
ECONOMIC DOVAIȚȚQANNOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2019
Nota 1
Active imobilizate

- Iei -

Denumirea elementului de imobilizare*)

Valoarea bruta**)

Ajustări de valoare***) (amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la începutul exercițiului financiar

Creșteri

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Sold la începutul exercițiului financiar

Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

0

1

2

3

4= 1+2-3

5

6

7

8=5+6-7

Alte imobilizări necorporale

1.202.594

143.931

0

1.346.525

670.887

270.527

0

941.414

Terenuri

0

0

0

0

0

0

0

0

Construcții

14.322.140

2.947.322

11.824,307

5.445.155

3.252.371

248.828

0

3.501.199

Instalații tehnice si mașini

67.330.805

5.102.361

22.777.243

49.655.923

31.118.215

1.105.879

82.366

32.141.728

Alte instalații, utilaje si mobilier

366.744

0

0

366.744

361.541

2.955

0

364.496

Avansuri si imobilizări corporale în curs

10.789.153

840.014

7.107.932

4.521.235

0

0

0

0

( -bilizari financiare

4.306.250

0

0

4.306.250

0

0

0

0

TOTAL

ACTIVE IMOBILIZATE

98.317.686

9.165.565

41.709.482

65.773.769

35.403.014

1.631.487

82.366

36.952.135

Nota 2
Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului*)

Sold la începutul exercițiului

Transferuri**)

Sold la sfârșitul exercițiului

în cont

din cont

0

1

2

4=1+2-3

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli ( pentru litigii)

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea creanțelor

81.333

0

64.635     —

_

16.698

Nota 3
Repartizarea profitului-)

- lei -

Destinația profitului

Suma

0 Â yțz

Profit net de repartizat:

625.192

- rezerva legala

31.259

- acoperirea pierderii contabile

593.933

- dividende etc.

0

-alte rezerve constituite din surse proprii de finanțare

0

- participarea salariatilor la profit

0

- varsaminte la buget din profitul regiilor autonome.

0

-Profit nerepartizat (sursă proprie de finanțare)

0 z o1

/ z

/ * /

(4

1 8 ■ / i >' i

Notă 4
Analiza rezultatului clin exploatare

-lei-

Denumirea indicatorului

Exercițiu financiar

Precedent

Curent

0

1

2

1. Cifra de- afaceri netă

62.305.365

63.761.449

2. Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile

1.03 8.912

1.276.649

3. Alte cheltuieli materiale

49.234.867

45.672.593

4. Alte cheltuieli

5.885.894

6.711.620

5. Cheltuielile cu personalul

7.897.054

8.382.392

6. Alte cheltuieli de exploatare

4.903.649

3.922,163

7. Alte venituri din exploatare

321.623

3.745.485

8. Venituri din producția de imobilizări

778.261

1.149.785

9. Ajustări de valoare privind imobilizările

1.531.302

1.631.487

9. Ajustări de valoare privind activele circulante

-536

0

10. Venituri din exploatare (1+7+8)

63.405.249

68.656.717

11. Cheltuieli dc exploatare (2+3+4+5+6+9)      'Wl A7"

70.491.142

67.596.904

12. Rezultatul din exploatare (8-9)         /

-7.085.893

1.059.813

Nota 5
Situația creanțelor și datoriilor

a) A fost contractată o linie de credit de 4.500.000 lei de la Banca Transilvania Clu/-Naybc|||

|


Ici de la Raiffeisen Bank.

 • b) Există în derulare contracte de leasing financiar cu RCI Leasing

 • c) Nu au fost constituite provizioane pentru facturi neîncasate peste 270 zile în anul

 • d) Valoarea obligațiilor privind plata pensiilor -pilonul III de pensii, soldul la 31.12.20*19$“wjă££S£ cu pilonul III de pensii pe anul 2019 au fost de 38.840 lei.


|jltark oS credit de 18.000.000

L ■

heltuielile totale


- lei -

Creanțe

Șold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1=2+3

2

3

Total, din care:

11.273.431

11.273.431

Creanțe comerciale

10.325.131

10.325.131

Sume de încasat

0

0

Alte creanțe

948.300

948.300

-lei -

Datorii*)

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1=2+3+4

2

3

4

Total, din care:

32.126.107

31.020.330

1.105.777

Datorii comerciale

15.870.492

15.870.492

Alte datorii

16.255.615

15,149.838

1.105.777

-----Ă

Nota 6
PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate la întocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

Informații generale

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României, nr 1802/2014, și OMF nr. 2869/29.12.2011.

Legea contab.ilitat.il nr.82/1991, republicata

Ordinele Ministerului finanțelor publice date in aplicarea Legii contabilității,

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a și Directiva a Vil a, a CEE.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în politicile contabile.

Bazele contabilității

Termoficare Napoca efectuează înregistrările contabile în lei românești (RON), în conformitate cu Reglementările Contabile și de Raportare (RCR) emise de Ministerul de Finanțe al României.

Moneda de prezentare

Toate cifrele sunt prezentate în Ici (RON)

Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF nr. 1802/2014, cere conducerii Termoficare Napoca să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă.

 • (i) Active și pasivele monetare

Numerarul și echivalentele de numerar,creanțele,datoriil.e(incluzand creditele purtătoare de dobanda) au fost retrâtate in special cele in valuta,pentru a reflecta corect valoarea acestora.

Continuitatea activității

Natura activității societății și incertitudinea existentă în România referitor Ia rezultatul politicilor economice curente implementate în condiții real operaționale, fac posibilă apariția unor variații imprevizibile considerabile în ceea ce privește intrările de numerar viitoare. Cu toate acestea, administratorii cred că Termoficare Napoca va putea să-și continue activitatea pe baza principiului continuității activității în viitorul anticipat și prin urmare situațiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Tranzacțiile societății în monedă străină sunt.înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor: câștigurile și pierderile rezultate din decontarea unor astfel dc tranzacții și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârșitul anului.

La 31 decembrie 2019 cursul de schimb utilizat a fost 1 EURO = 4,7793 lei.

Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilă anticipată care este suma inițial facturată mai puțin un. provizion pentru creanțe incerte. Pentru creanțele incerte se face o estimare bazată pe o analiză a tuturor sumelor restante la sfârșitul anului. Creanțele nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli în anul în care sunt identificate. Creanțele în valută au fost reevaluate la cursul valutar în vigoare la 31.12.2019.

Numerar și echivalente de numerar

Acestea sunt înregistrate în bilanț în conformitate cu prevederile legale. Pentru situația fluxului de trezorerie acestea includ numerar în casă, depozite la vedere, alte investiții pe termen scurt cu lichiditate măre.

Imobilizări corporale

(i) Cost

Imobilizările corporale simt inițial înregistrate în contabilitate la cost istoric minus amortizarea cumulată.

întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe, se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sunt capitalizate.

Imobilizările corporale aferente patrimoniului public al municipiului Cluj-Napoca, sunt înregistrate la costuri reevaluate.

Activele, imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul dării lor în folosință și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor.

 • (ii) Amortizare

Amortizarea se calculează la cost prin metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează:

Activ

Metoda dc amortizare

Clădiri

37 ani, utilizând metoda liniară

Alte instalații, utilaje și mobilier

10 ani, utilizând metoda liniară

Instalații tehnice

15 ani, utilizând metoda liniară

Mijloace de transport

4-6 ani, utilizând metoda liniară

Câștigurile și pierderile generate de cedarea terenurilor și mijloacelor fixe sunt determinate prin raportare la valoarea lor contabilă și simt luate în considerare la determinarea profitului prin exploatare.

 • (iii) Terenuri

Terenurile sunt înregistrate în contabilitate, ele aparținând domeniului public, sunt inventariate anual și se plătește pentru suprafața folosită taxă teren la Consiliul Local Cluj-Napoca.

Valoarea totală a patrimoniului public este de 133.988.392 lei. în conformitate reglementările OMFP 1802/201.4 evidența bunurilor de natura patrimoniului public primite în administrare nu sunt evidențiate în conturi bilanțiere.

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de cercetare și dezvoltare

Cheltuielile de Cercetare și dezvoltare sunt înregistrate pe costuri, mai puțin cheltuielile înregistrate cn proiectele de dezvoltare care sunt recunoscute ca și costuri de dezvoltare (imobilizări necorporale) în măsura în care se așteaptă ca aceste cheltuieli să producă beneficii viitoare. Totuși, cheltuielile de dezvoltare înregistrate inițial pe costuri nu sunt recunoscute ca activ într-o perioadă ulterioară.

Cheltuielile de dezvoltare care au fost capitalizate sunt amortizate de la începutul producției comerciale a produsului la care se referă, pe o bază liniară, pe perioada beneficiilor aferente estimate, care să nu depășească însă 5 ani.

Cheltuieli dc dezvoltare a programelor informatice

în general, cheltuielile asociate dezvoltării programelor informatice sunt recunoscute ca și cheltuieli pe măsură ce se efectuează. Totuși, cheltuielile care pot fi asociate în mod clar cu un produs identificabil și unic care va fi controlat dc Regie și ale cărui beneficii probabile vor depăși costurile în termen de 1 an, sunt recunoscute ca imobilizări necorporale. Costurile asociate includ cheltuielile cu personalul echipei de dezvoltare și partea corespunzătoare din cheltuielile de regie.

Cheltuielile care măresc și extind beneficiile programelor informatice dincolo de descrierea și durata de viață inițială sunt înregistrate ca îmbunătățiri și adăugate la costul inițial al programului informatic. Cheltuielile de dezvoltare a programelor informatice recunoscute ca active sunt amortizate pe baza metodei liniare pe durata de viață a acestora, care nu depășește 3 ani.

Alte imobilizări necorporalc

Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate. Valoarea contabilă a fiecărui activ necorporal este verificată anual și ajustată din perspectiva deprecierii permanente acolo unde se consideră că acest lucru este necesar.

Imobilizări financiare

Acestea includ, titlurile de participare deținute la SC CCNE-SRL Cluj-Napoca și SC Expo Transilvania SA Cluj-Napoca.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la valoarea cu care sunt aprovizionate, în baza facturii fiscale. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri defecte sau cu mișcare lentă.

Creanțe

Creanțele sunt înregistrate Ia valoarea realizabilă anticipată. Provizionul pentru creanțele incerte este calculat ca diferența dintre valoarea nominală a creanțelor și valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar utilizând rata de actualizare efectivă aferentă instrumentului financiar respectiv (valoare recuperabilă). Fluxurile de numerar aferente creanțelor pe termen scurt nu sunt actualizate.

împrumuturi

Împrumuturile sunt înregistrate la suma primită, cheltuielile pentru, contractarea împrumuturilor respective nefîind cuprinse în valoarea împrumutului . în perioadele următoare, diferențele de curs valutar (separat de cheltuielile pentru contractarea împrumutului) sunt recunoscute în contul dc profit și pierderi pc durata contractului de împrumut.

Subvenții

Termoficare Napoca primește subvenții pentru diferențe de tarif la energia termică livrată asociațiilor de locatari/proprietari de la Consiliul Local Cluj-Napoca . De asemenea, dc la C.L.Chij-Napoca TermoficareNapoca primește și subvenții pentru investiții, care la punerea în funcțiune a investiției se capitalizează cu valoarea alocației primite. Acestea sunt trecute în patrimoniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Impozitare

Termoficare Napoca calculează impozitul pc profit curent pe baza profitului net din situațiile financiare românești, conform legislației românești referitoare la impozitul pe profit.

Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vânzări sunt înregistrate în momentul în care bunurile sunt livrate la client la o valoare care nu include rabaturile comerciale sau discount-urile oferite.

Nu au fost înregistrate venituri dividende, aferente anului 2019.

Cifra de afaceri

Cifra dc afaceri, reprezintă sumele facturate terților exclusiv TVA , inclusiv subvențiile pentru energie termică.

Cifra de afaceri este obținută ca urmare a activității din domeniul producției de energie termică și apă caldă menajeră, precum și din alte servicii colaterale producției principale cum ar fi repartizarea cheltuielilor cu încălzirea și apa caldă la asociațiile dc locatari/proprietari, service pe instalațiile aparținând asociațiilor, montaj contoare în apartamente și altele.

Costurile îndatorării

Costurile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care se efectuează. Dobânzile aferente împrumuturilor obținute pentru finanțarea de imobilizări nu sunt capitalizate în momentul punerii în funcțiune. Dobânzile ulterioare sunt trecute pc costuri.

Pensii și alte beneficii după pensionare

în cursul normal al activității, Termoficare Napoca face plăți statului român în contul angajaților săi. Toți angajații Termoficare Napoca sunt incluși în sistemul de pensii de stat. Termoficare Napoca este obligată prin Contractul colectiv de muncă, să ofere angajaților la pensionare un salariu de baza avut în luna pensionarii. Totodată , în amil 2019, Termoficare Napoca a oferit angajaților care și-au exprimat intenția de a participala un fond de pensii facultative , lunar o sumă egală contribuția angajatului la fondul de pensii facultative 1NG (Pilonul III) ,2019.

Datorii

Datoriile sunt înregistrate la cost, care este valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

Pentru furnizorii de materiale sau de servicii cu care s-au încheiat contracte în valută s-a făcut actualizarea datoriei la cursul valutei de la 31.12.2019.

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Termoficare Napoca are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poale fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației

Nota 7
ACȚIUNI Șl OBLIGAȚIUNI

(a) Acțiuni

31 decembrie 2019

Lei (RON)

Capital social (patrimoniu)

4.231.000

La data formării Regiei autonome de Termoficare Cluj-Napoca, în 1990 contul de patrimoniu reprezenta mijloacele fixe transferate ca urmare a divizării fostelor unități aparținând Grupului întreprinderilor de gospodărie comunală și locativă. Ulterior, patrimoniul s-a majorat atât prin reevaluarea mijloacelor fixe - reevaluări stabilite prin Hotărâri ale Guvernului României - cât, mai ales, prin încorporarea valorii mijloacelor fixe achiziționate de către Regie pe baza fondurilor bugetare (Buget local și Buget de stat). Consiliul Local Cluj-Napoca deținut întregul patrimoniu al RAT, patrimoniu care era separat în patrimoniu public și patrimoniul Regiei în conformitate cu Legea nr.213/1998 -Legea patrimoniului public- si aprobat prin HG nr. 193/2006.

în anul 2019 RAT s-a transformat în societate comercială.

Structura acționariatului este următoarea:

3a Ig

ar Consiliul'Local Cluj-Napoca,31 decembrie 2019

Număr dc acțiuni

Valoare nominală totală

Lei (RON)

Procent deținut

Consiliul Local Cluj-Napoca

4.231.000

'      100

/                 —■.---

Odată cu transformarea Regiei în societate comercială având ca aati$$i\m patrimoniul regiei s-a transformat în capital social al Termoficare Napoca. CsuâJ^b Prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energj^Jeri Cluj -Napoca nr. 289616/03.06.2019, S.C Termoficare Napoca S.A. a primit în t 127.566.921 lei


.000 lei.

..rfifttRJCQ^ffiZentralizat în municipiul adrm^gfr^ejgjtrfmoniul public în valoare de


(b) Obligațiuni

TermoficareNapoca nu are obligațiuni.

No fa 8
INFORMAȚII PRIVIND SALARTAȚ1I, ADMINISTRATORII Șl DIRECTORII

(n) Salarizarea directorilor inclusiv contractul de mandat

Exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2019

LEI ( mii Ici)

Salarii plătite

1.179

(b) Salarizarea Consiliului de administrație

31 decembrie 2019

LEI (mii lei)

Salarii plătite

178

31 decembrie 2019

LEI (RON)

Credite acordate de către TERMOF1CARE NAPOCA AUTONOMĂ DE TERMOF1CARE CLUJ-NAPOCA

0

Sold la 1 ianuarie

0

Sume avansate în cursul anului

0

Sume rambursate în cursul anului

0

Sold la 31 decembrie

0

Salariați

în exercițiul financiar, la 31 decembrie 2019, societatea a avut un număr mediu de 87 de salariați (exercițiul financiar 31 decembrie 2018—număr mediu de 82 de salariați).

Exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2019

LEI ( RON)


Salarii plătite

Salarii de plată

Nota 9
ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO -FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

2019

a) Indicatorul lichidității curente

Active _curențe

Datorii _ curente

0,957

b) Indicatorul lichidității imediate

Active_curente - Stocuri _ Datorii-Curente

0.

929

2. Indicatori de risc

2019

a) Indicatorul gradului de îndatorare

Capital imprumutat —----=-^-------x 100 sau

Capital _ propriu

Capital imprumutat

 • -  --=— ------xl00 unde:

Capital _ angajat

 • - capital împrumutat = credite peste un an

 • - capital angajat = capital împrumutat + capital propriu

0,172

0,171

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit _înaintea _ plătii dobânzii_ si_ impozitului_ pe_ profit

“Număr de Cheltuieli _ cu _ dobanda

oii

1.42

3. Indicatori dc activitate (indicatori de gestiune)

2019

a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)

Costul vânzărilor ------------------------ Număr de ori     Indicatorul nu se poale calcula, Tennofîcare

Stocul _mediu

Napoca neavând stoc de marfa

Sau

b) Număr zile stocare

Stoc mediu --------------------- x 365 ^Indicatorul nu sc poate calcula. Tennofîcare Napoca

Costul _ vânzărilor neavând stoc de marfă

c) Viteza de rotație a debitelor-clienți

Sold mediu clienti

■--=---:---=------ x 365 =

Cifra _ de _ afaceri

30,62

d) Viteza de rotație a creditelor- furnizor

Sold mediu furnizori .... — ....         --'                                  y 16^ —

65,10

Achiziții _de _ bunuri Jjncliisiv _servicii)

e) Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra _de. _afaceri

2,21

Active _ imobilizate

f) Viteza de rotație a activelor totale

Cifra _ de _ afaceri

Total _active

2,15

<1. Indicatori de profitabilitate

2019

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit _ înaintea _ plătii _ dobânzii _ si _ impozitului _ pe _ profit _

0,050

Capitalul _ angajat

b) marja brută din vânzări

Profitul brut din vanzari

—---=---=--=------ xlOO

Cifra _ de _ afaceri

0,98

5. Indicatori privind rezultatul pe acțiune

 • (a) Rezultatul pe acțiune

Rezultatul pe acțiune de bază este calculat prin împărțirea profitului net atribuibil acționarilor la numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare în circulație pe parcursul anului, mai puțin acțiunile răscumpărate de către Societate în cursul anului. Nu au existat acțiuni ordinare potențial diluante pe parcursul anului.

2019

Profit net conform IAS atribuibil acționarilor (mii lei)

-

Media ponderată a acțiunilor ordinare existente în timpul anului

-

Profit de bază și diluat per acțiune (în mii lei per acțiune)

-

(b) Raportul dintre prețul pe piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune

2019

Prețul mediu pe piață al acțiunii (mii Iei) (i)

-

Rezultatul pe acțiune (mii lei) (ii)

-

Raportul dintre prețul de piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune (i)/(ii)

în cazul Termoficare Napoca acești indicatori nu se pot calcula. Terinoficare Napoca are ca acționar unic Consiliului Local Cluj-Napoca, având 4.231 acțiuni emise cu valoarea nominală de 1.000. în anul 2019 profitul a fost repartizat pentru acoperirea pierderii din anul precedent.

Nota 10
ALTE INFORMAȚII
 • (a) Informații cu privire la prezentarea societății

Sediul Termofîcare Napocai: Cluj-Napoca,B-dul 21 Dec.1989, nr.79, jud.Cluj, România

Principalul domeniu de activitate este producția și distribuția energiei termice și a apei calde menejere.

Unitatea este societate comercială cu capitl integra! de stat, de interes local subordonată Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca. Aria de desfășurare a activității este în municipiul Cluj-Napoca .

 • (b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri dc participare strategice

Numele filialei, al întreprinderii asociate sau al altor întreprinderi în care se dețin titluri dc participare strategice;

 • 1)  SC Colonia Cluj-Napoca Energic-SRL ;

 • 2)  SC Expo Transilvania SA

Adresa sediului și țara unde a fost înființată;

 • 1)   Cluj-Napoca, B-dul 21 Dec. 1989, nr.79, România.

 • 2)  Cluj-Napoca, str. A.. Vlaicu, f.n.

Natura activității desfășurate;

 • 1) Producția de energie electrică și termică în sistem de cogenerare;

 • 2) Organizarea de târguri și expoziții.

Tipul de acțiuni și procentul pe care întreprinderea raportoare îl deține în cadrul respectivei societăți;

 • 1) Părți sociale, 33.3 % ;

 • 2) ) Părți sociale, 7.11 % .

Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a clementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

Tranzacțiile Termofîcare Napocai în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb dc la sfârșitul anului, comunicate de Banca Națională a României.

Câștigurile și pierderile din conversie precum și costurile asociate contractelor încheiate ca proiecție împotriva riscurilor aferente unor tranzacții viitoare anticipate, sunt amânate până la data acestor tranzacții, moment în care sunt incluse în calculul unor astfel dc venituri și cheltuieli.

(c) Informații referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pc profit s-a calculat în conformitate cu legislația română în vigoare, respectiv profilul brut a fost influențat cu veniturile deductibile șl cheltuielile nedeductibile ajungându-se la profitul brut impozabil .Ținînd cont de pierderea fiscală din anii precedenți nu s-a plătit impozit pe profit.

(d) Cifra de afaceri

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de piețe dc desfacere:

Anul încheiat la

31 decembrie 2019

LEI (RON )

Servicii publice de termofîcare ------------------------------------:----/4.       '"x---

59.486.335

 • (c) Cheltuielile cu chiriile achitate în cadrul contractelor de închiriere

în cursul exercițiului financiar 20.19 s-au. înregistrat cheltuieli cu chiriile în valoare de 356.796' lei. Prezentăm în continuare unitățile cu care Tcrmoficare Napoca a avui contracte de închiriere și obiectul contractelor:

UNITATEA

OBIECTIVUL

SC CARPAT1Q SRL CLUJ-NAPOCA

Recuperator căldură

SC L1NDE GAS CLUJ-NAPOCA

Tuburi de oxigen

MARGAUAN MARIUS

Centrală termică

AS.PROP. STR. DRAGALINA nr.2,4,6,8,10.

Centrale termice

MUNICIPIUL CLUJ

Redevcnța

 • (f)  Onorariile plătite auditorilor

Societatea a înregistrat în anul 2019 onorarii către SC Euroaudit SRL Cluj-Napoca în valoare de 4.141.20 Iei inclusiv soldul inițial la 01.01.2019.

 • (g) Angajamente acordate       0

 • (h) Angajamente primite        0

 • (i)  Corecții contabile

în cursul anului 2019 nu au au fost înregistrate corecții contabile aferente anului 2019.

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

31 decembrie 2019

Lei (RON)

Disponibilități la bănci în ici

2.678.430

Disponibilități la bănci în monedă străină

6.805

Depozite colaterale

0

Casa în lei

21.338

Total

2.706.573

în vederea prezentării situației fluxurilor de numerar, numerarul și echivalentele de numerar cuprind următoarele elemente:

31 decembrie 2019

Lei (RON)

Casa și conturi la bănci (inclusiv depozite bancare)

 7V .>

2.706.573

Alte investiții pe termen scurt (ajutoare dc încălzire)

/ O

/ Ar Z-vr'—V\

2.963

Total

/ /f VTl rrSI '•

2.709.536

CREANȚE COMERCIALE

31 decembrie 2019

Lei(RON)

Creanțe comerciale externe

0

Creanțe comerciale interne

10.325.068

Avansuri dc servicii către furnizorii interni

63

Avansuri dc servicii către furnizorii externi

0

Provizioane pentru clienți inccrți

0

Total

10.325.131

ALTE CREANȚE

31 decembrie 2019

Lei (RON)

Impozit pc profit

885.616

TVA de recuperat

0

Subvenții pentru dif. de tarif

0

A Iți debitori

0

Dobânzi de primit

0

Alte creanțe

62.684

Creanțele entității în relațiile cu entități afiliate

0

Total

948.300

DATORII COMERCIALE

31 decembrie 2019

Lei (RON)

Furnizori externi

-

Furnizori interni

10.121.423

Furnizori externi de mijloace fixe

0

Furnizori interni de mijloace fixe

129.581

Furnizori - facturi nesosite

5.619.489

Efecte de plată

0

Total

15.870.492

ALTE DATORII, INCLUSIV DATORIT FISCALE ȘI DATORII PENTRU ASIGURĂRILE SOCIALE

31 decembrie 2019

Lei (RON)

Datorii legate de personal

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale Impozit pe salarii și alte datorii cu bugetul statului Alte datorii256.057


253.835


420.824


68.438


Impozit pe profit

Datorii privind participarea saiariajiior ia profit

-

Datorii comerciale

15.870.492

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

-

Total

16.869.646

;:J Zj:ș


SUME DATORATE INSTITUȚII LOR DE CREDIT- PE TERMEN SCURT

31 decembrie 20,19

Lei (RON)

împrumuturi pe termen scurt (linii de credit)

14.150.685

Porțiunea curentă a împrumuturilor pe termen lung

0

Total

14.150.685

SUME DATORATE INSTITUȚIILOR DE CREDIT-PE TERMEN LUNG

împrumut BEI

31 decembrie 2019

Lei (RON)

Suma de plătit:

- în mai mult de 1 an și mai puțin de 2 ani

0

- între 2 și 5 ani

0

- peste 5 ani

0

Total

0

ALTE DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

31 decembrie 2019

Lei (RON)

Anticipații cn. termică

1.079.250

Datorii leasing

21.415

Garanții chirie

5.112

Total

1.105.777

IMPOZIT PE PROFIT

Exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2019

Lei (RON)

Impozit curent                                                     -

—             o

Impozit amânat

0

Cheltuiala cu impozitul aferent anului

\ 0

Impozit virat în plus                                         ’     ‘        I ' ■ M                 885.616

Impozitul pe profitul Termoficare Napoca înainte de impozitare diferă de valoarea care s-ar obține folosind rata de bază di.' România, după cum urmează:

—----------------------------------------------:—......-

Exerciul financiarînchcmt la

31 decembrie 2019

Lei (RON)

Profit înainte de impozitare

697.870

Pierderi fiscale din anii precedent!

7.975.897

Venit neimpozabil

0

Cheltuieli nedeductibile în scopul calculării impozitului

103.937

Rezerva legală

31.259

Profit brut impozabil/Picrdere fiscala de recuperat

-7.278.027

Impozit pe profit

0

Cheltuieli sponsorizare

2.233

Impozit pe profit de plata

0

Impozit profit declarat pentru 2019

885.616

Impozit profit de recuperat

885.616

Rata de impozitare este 16 %

CIFRA DE AFACERI NETĂ

Exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2019

Lei (RON)

Vânzări de produse finite

0

- pe piața internă

0

- pe piețe externe (Europa)

0

Vânzări de mărfuri și venituri din alte activități

4.263.280

Vânzări dc produse reziduale

11.834

Altele (Servicii de livrare en. termică și apă caldă menajeră)

59.486.335

Total

63.761.449

CHELTUIELI CU PERSONALUL

Exercițiul financiar încheiat Ia

31 decembrie 2019

Lei (RON)

Salarii și indemnizații

7.741.155

Cheltuieli privind asigurările si protecția sociala

175.801

Alte cheltuieli cu personalul (tichete de masa)                                   ''

290.149

Cheltuieli pentru contribuția asiguratorie pentru muncă______

Total

175.286

8.382.391

4

Numărul mediu de angajați în timpul anului a fost după cum urinează:

Exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2019

Lei (RON)

Personal administrativ

27

Personal în producție

60

CHELTUIELI CU DOBÂNZILE ȘI ALTE CHELTUIELI SIMILARE

Exercițiul financiar încheiat Ia

3,1 decembrie 2019

Lei (RON)

Cheltuieli din diferențe de curs valutar

22.904

Dobânzi: împrumuturi bancare

433.047

Penalizări și amenzi

0

Comisioane și taxe bancare

72.367

Total

505.414

MODIFICĂRI ALE COMPONENTELOR CAPITALULUI CIRCULANT

Exercițiul financiar încheiat Ia 31 decembrie 2019

Lei (RON)

Creanțe

11.276.431

Stocuri

881.009

Datorii comerciale și alte datorii

32.126.107

Total

44.283.547

TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE

Părțile afiliate sunt cele descrise în Nota 10 din aceste situații financiare.

Tranzacțiile cu părți afiliate s-au desfășurat pe parcursul derulării normale a activității Ternioftcare Napoca.

Natura relațiilor cu părțile afiliate cu care Ternioftcare Napoca a efectuat tranzacții semnificative sau care au solduri semnificative nedecontate la data bilanțului sunt detaliate mai jos. Relațiile au fost stabilite în timpul desfășurării obișnuite a activității Ternioftcare Napoca. Prețurile la care s-au realizat tranzacțiile au fost cele stabilite pe piață.

Următoarele solduri la finele anului au rezultat din tranzacții cu părți afiliate:

(a) Creanțe clienți

31 decembrie 2019

Lei (RON)

SCCCNE—SRL CLU.I-NAPOCA                   7 A

/ 0

230.980

TOT A L                                              Oj

230.980

(b) Furnizori și alte datorii

31 decembrie 2.019

Lei fRQN)

SC CCNE-SRL CLUJ-NAPOCA

4.059.605

TOTAL

4.059.605

Soldul datoriilor către furnizorul Colonia Cluj-Napoca Energie-S.R.L. la 31,12.2019 se referă la energia termică produsă de Colonia Cluj-Napoca Energie-S.R.L., cumpărată și apoi distribuită de .Regie către populație.

RISCURI FINANCIARE

(a) Riscul de piață

Economia românească are un grad de incertitudine ridicat în ceea ce privește viitoarea direcție probabilă a politicii economice interne și a dezvoltării politice. Conducerea Termoficare Napoca nu este în măsură să prognozeze eventualele schimbări în condițiile din România și efectul pe care acestea l-ar putea avea asupra situației financiare, rezultatelor și fluxurilor de trezorerie ale Tennoficare Napoca. Există riscul, greu controlabil și previzibil, scăderii producției ca urmare a reducerii numărului de clienți, efect datorat instalării de microcentrale de apartament.

(11) Riscul ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea a unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor de pe piață.

Tennoficare Napoca încheie contracte de împrumuturi în lei la rate variabile și fixe ale dobânzii. Tennoficare Napoca încearcă să anticipeze variațiile viitoare ale ratelor dobânzilor în momentul în care încheie aceste contracte.

Tennoficare Napoca are încheiate și contracte de împrumut în euro ale căror rate ale dobânzilor sunt fixe.

 • (c) Riscul de creditare

Riscul de creditare reprezintă riscul că una din părțile participante la un instrument financiar nu își va îndeplini o obligație, fapt ce va determina ca cealaltă parte să înregistreze o pierdere financiară.

Activele financiare care supun Tennoficare Napoca la concentrări potențiale de riscuri de creditare cuprind în principal creanțele din activitatea de bază. Acestea sunt prezentate la valoarea netă de provizionul pentru creanțe incerte. Riscul de credit aferent creanțelor este limitat, ca urmare a numărului mare de clienți din portofoliul de clienți ai Termoficare Napoca. Ca urmare, conducerea Termoficare Napoca consideră că Termoficare Napoca nu prezintă concentrări semnificative ale riscului de credit.

 • (d) Riscul lichidității

Riscul lichidității, denumit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăți în acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichidității poale să apară ca urmare a incapacității de a vinde rapid un activ financiar la o valoarea apropriată de cea justă.

Politica Termoficare Napoca referitoare la lichidități este de a păstra suficiente lichidități sau de a avea linii de credit acoperitoare astfel încât să își poată achita obligațiile la datele scadențelor. Activele și datoriile sunt analizate în funcție de perioada rămasă până la scadențele contractuale în Nota 5 - Situația creanțelor și a datoriilor.

 • (e) Valori juste

Valorile contabile ale activelor și pasivelor financiare cu scadență sub un an aproximează valoarea justă a acestora. La 31 decembrie 2019 valoarea justă a datoriilor pe termen lung nu diferă semnificativ în opinia conducerii Termoficare Napoca de valoare la care sunt înregistrate aceste instrumente financiare.

DATORII CONTINGENTE

Litigii și alte dispute

La data bilanțului, împotriva Tennoficare Napoca erau deschise diverse acțiuni juridice, investigații și proceduri. Pe baza consultanței profesionale primite din partea consilierilor juridici ai Termoficare Napoca, conducerea Termoficare Napoca

19


44

considera că nu este probabil ca Tennoficare Napoca să înregistreze vreo obligație semnificativă, derivând din acțiuni în justiție împotriva Tennoficare Napoca.

Impozitarea

Sistemul de impozitare din România este într-o fază medie de dezvoltare și este supus unor interpretări variate și unor schimbări constante, care uneori sunt retroactive. In anumite situații, autoritățile fiscale pot fi agresive și arbitrare în evaluarea penalizărilor și dobânzilor. Deși impozitul efectiv datorat pentru o tranzacție poate fi minim, penalizările pot fi semnificative, pentru că ele pot fi calculate Ia valoarea tranzacției. în România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani.

Contracte oneroase

Un contract oneros este un contract în cadrul căruia costurile obligatorii pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale depășesc beneficiile economice care urmează a fi obținute ca urmare a acestuia. Aceste costuri obligatorii reflectă ccl puțin costul net aferent ieșirii din contract, care reprezintă minimum dintre costul îndeplinirii contractului și orice compensație sau penalități rezultate din neîndeplinirea acestuia.

Termofîcare Napoca nu avea încheiate contracte oneroase la data de 31 decembrie 2019

Alte elemente privind datoriile contingente

Reglementările privind mediul înconjurător suni în dezvoltare în România, iar Termofîcare Napoca nu a înregistrat nici un fel de obligații la 31 decembrie 2019 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice și de consultanță, studii ale locului, designai și implementarea unor planuri de remediere, privind elemente de mediu înconjurător. Conducerea Termofîcare Napoca nu consideră cheltuielile asociate cu eventuale probleme de mediu ca fiind semnificative.

Asigurări încheiate

La sfârșitul anului 2019 conducerea Termofîcare Napoca are încheiate asigurări pentru mijloace fixe, respectiv pentru centrale și puncte termice cu instalațiile tehnice interioare aferente, pentru personal, pentru numerarul din casierii și pentru autovehicule.

EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANȚULUI

(a) Modificarea cursului dc schimb

La data de 31.12.2019, cursul de- schimb leu/euro era dc 4,7793 Jei/euro, față de 4,6639 lei/euro la 31.12.2018. Aceasta reprezintă o depreciere de 0,1154 față de 31 decembrie 2018.


In aceeași perioadă rata inflațci a fost de aproximativ 3,8 % conform comuni


DIRECTORfî
Ec.MIRON ți

ENERAL


jăriiȚ&u'fe ^VlN&EJî București.


OR ECONOMIC
Dr.ec.MOLDOVAN IOAN