Hotărârea nr. 18/2020

Hotărârea 18/2020 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 685/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 685/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 685/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 5931/1/6.01.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 6030/49/6.01.2020 al Direcției Impozite și taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 685/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16;

Văzând Nota de constatare nr. 382/30.12.2019 a Direcției Inspecție și Control și avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa la Hotărârea nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 1 și 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data de 1.01.2020 se aprobă încetarea aplicării Hotărârii nr. 685/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16, având în vedere remedierea situației imobilului, potrivit Notei de constatare nr. 382/30.12.2019 a Direcției Inspecție și Control.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția Impozite și taxe locale.


Nr. 18 din 10 ianuarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)