Hotărârea nr. 179/2020

Hotărârea 179/2020 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.- proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199668/1/14.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199749/414/14.04.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Compania de Transport Public Cluj Napoca S.A.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin.14, 133 alin.l, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj "Napoca S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

ir-ral ,41 municipiului,


Nr. 179 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. 179/2020B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro

N —1

N

COL 5/4

N + 1

N + 2

COL 7/5

COL 8/7

REALIZAT

PROPUNERI

%

ESTIMAT

ESTIMAT

%

%

2019

2020

2021

2022

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9=7/5*100

10=8/7*100

1

VENITURI TOTALE (RD. 2 + RD. 5)

1

168.401

184.310

109,4

185.047

186.158

100,4

100,6

1

Venituri din exploatare, din care:

2

167.554

183.510

109,5

184.244

185.350

100,4

100,6

a)

subvenții

3

b)

transferuri

4

2

Venituri financiare

5

847

800

94,5

803

808

100,4

100,6

11

CHELTUIELI TOTALE (RD. 7 RD. 19)

6

166.893

182.800

109,5

183.531

184.632

100,4

100,6

1

Cheltuieli de exploatare! Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)

7

164.162

179.907

109,6

180.627

181.710

100,4

100,6

A

ch. cu bunuri si servicii

8

42.692

46.065

107,9

46.249

46.527

100,4

100,6

B

ch. cu impozite, taxe

9

1.905

1.905

100,0

1.913

1.924

100,4

100,6

0

ch. cu personalul(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)

10

93.141

106.208

114,0

106.633

107.273

100,4

100,6

CO) ch. de natura salariala(Rd.13+rd.14)

11

90.531

103.271

114,1

103.684

104.306

100,4

100,6

C1) ch. cu salariile

12

84.834

95.863

113,0

96.246

96.824

100,4

100,6

C2) bonusuri

13

5.697

7.408

130,0

7.438

7.482

100,4

100,6

C3) alte ch. cu personalul, din care:

14

-ch. plăti compensatorii

15

C4) ch. contract mandat,consiliu administrație,cenzori

16

687

780

113,5

783

788

100,4

100,6

C5) ch. contribuții angajator

17

1.923

2.157

112,2

2.166

2.179

100,4

100,6

D

Alte ch. de exploatare

18

26.424

25.729

97,4

25.832

25.987

100,4

100,6

2

Ch. financiare

19

2.731

2.893

105,9

2.905

2.922

100,4

100,6

III

REZULTATUL BRUT( RD. 1 - RD. 6)

20

1.508

1.510

100,1

1.516

1.525

100,4

100,6

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

239

234

98,1

234

74

100,0

31,6

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

25

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE

26

1.269

1.276

100,5

1.282

1.315

100,5

102,6

DE RAPORTARE(RD.20-RD.21 -RD.22-RD.23-

RD.24-RD.25) din care:

1

Rezerve legale

27

75

76

100,1

64

66

84,9

102,6

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale

28

T23BDHI^                               ZLLĂ                            7           ..W.                ' ’                                                                                .......“L LZLC. •:

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

29

4

Constituire surse proprii finanțare pentru proiecte

30

cofinantate din împrumuturi externe

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil după deducerea rd.27-rd.31

32

1.194

1.200

100,6

1.218

1.249

101,5

102,6

7

Participarea salariatilor la profit

33

8

Minimum 50% la buget, din care:

34

597

600

100,6

609

625

101,5

102,61

a) dividende bugetul de stat

35

b) dividende bugetul local

36

597

600

609

625

c) dividende alti acționari

37

9

Profit nerep. rd.33-rd.34 - alte rezerve/sursa proprie

38

597

600

100,6

609

625

101,5

102,6

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CH. ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE

40

a)

Ch. materiale

41

b)

Ch. cu salariile

42

o)

Ch. prestări servicii

43

d)

Ch. reclama si public.

44

e)

Alte ch.

45

VIII

SURSE DE F1NAN. A INVESTIȚIILOR, DIN CARE:

46

289.340

73.560

25,4

60.245

106.155

81,9

176,2

1

Alocații de la buget

47

Alocații angajamente anii anteriori

48

IX

CH. PT. INVESTIȚII

49

289.340

73.560

25,4

60.245

106.155

81,9

176,2

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. personal prognozat la finele anului

50

1.302

1.420

109,1

1.425

1.430

100,4

100,4

2

Nr. mediu salariati total

51

1.273

1.397

109,7

1.400

1.403

100,2

100,21

3

Câștigul mediul lunar pe salariat( lei/persoana)

52

5.926

6.160

103,9

6.172

6.195

100,2

100,4

determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

4

Câștigul mediul lunar pe salariat( lei/persoana)

53

5.926

6.160

103,9

6.172

6.195

100,2

100,4

determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,

recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total

54

131.621

131.360

99,8

131.603

132.109

100,2

100,4

personal mediu( mii lei/persoana) (Rd. 2 / Rd.51)

6

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total

55

131.621

131.360

99,8

131.603

132.109

100,2

100,4

personal mediu recalculata cf. Legii anuale a

bugetului de stat

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total

56

154

142

92,3

143

144

100,4

100,6

personal mediu( cantitate produse finite/persoana)

8

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1x

57

991

992

100,1

992

992

ioo,ol

100,0'

1.000)

9

Plăti restante

58

10

Creanțe restante

59

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA


ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR. 179/2020B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, emaii:secretariat@ctpcj.ro


NR. 2.351 / 07.04.2020BUGET 2020

NIC DE ÎNREGISTRARE - RO201195


ETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA


MII LEI

V*

%

REALIZAT

AN PRECEDENT

PROPUS 2020 (N)

TfUi"           _    .......—          . .

2018 (N-2)

2019 (N-1)

3 LUNI

6 LUNI

9 LUNI

2020(N)

%

%

7    V

APROB.

REALIZ.

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7=6/5

8=5/3a

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)

1

148.629

167.347

168.401

47.441

94.275

136.666

184.310

109,4

113,3

1

Venituri din exploatare (rd. 3+ rd. 8+ rd. 9 +

2

148.265

166.597

167.554

47.235

93.865

136.073

183.510

109,5

113,0

rd. 12 + rd. 13+rd. 14)

a)

producția vanduta (4+5+6+7)

3

138.076

157.181

158.232

44.856

89.137

129.218

174.266

110,1

114,6

a1) vanzarea produselor

4

a2) servicii prestate

5

137.805

156.910

157.971

44.789

89.004

129.025

174.005

110,1

114,6

a3) redevente si chirii

6

271

271

261

67

134

194

261

100,0

96,3

a4) alte venituri

7

b)

vanzarea mărfurilor

8

738

738

614

158

314

455

614

100,0

83,2

c)

subvenții si transferuri de exploatare (10+11)

9

c1) subvenții

10

c2) transferuri

11

d)

producția de imobilizări

12

40

10

20

30

40

100,0

e)

venituri aferente producției in curs de execuție

13

41

41

-6

5

10

15

20

(333,3)

(14,6)

f)

alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21)

14

9.410

8.637

8.674

2.206

4.384

6.355

8.570

98,8

92,2

f1) amenzi si penalitati

15

f2) vanzarea activelor si alte operații de capital

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3) subvenții pentru investiții

19

8.813

8.040

8.027

2.033

4.041

5.858

7.900

98,4

91,1

f4) valorificarea certificatelor CO2

20

f5) alte venituri

21

597

597

647

172

343

497

670

103,6

108,4

2

Venituri financiare (23+24+25+26+27)

22

364

750

847

206

409

593

800

94,5

232,7

a)

imobilizări financiare

23


_ ... ...                    W££.ZHgcL „ " W %. ..

im              -2-' zz::.z -               — ii&z z. i__:_._:::

b)

investiții financiare

24

c)

diferente de curs

25

309

344

354

~90

179

260

350

98,9

114,6

d)

dobânzi

26

3

358

363

90

179

260

350

96,4

12.100

e)

alte venituri financiare

27

52

48

130

26

51

74

1001

76,9

250,0

II

CHELTUIELI TOTALE (29+130)

28

148.053

167.147

166.893

46.596

91.199

135.290

182.800

109,5

112,7

1

Cheltuieli exploatare (30+78+85+113)

29

147.618

164.405

164.162

45.858

89.756

133.149

179.907

109,6

111,2

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii(31+39+45)

30

43.825

43.502

42.692

11.742

22.982

34.093

46.065

107,9

97,4

A1

Cheltuieli privind stocuri!e(32+33+36+37+38)

31

37.813

38.518

36.280

10.132

19.830

29.417

39.748

109,6

95,9

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

1.540

1.300

1.373

350

685

1.016

1.373

100,0

89,2

b)

cheltuieli cu materialele consumabile

33

29.149

29.576

26.590

7.199

14.089

20.901

28.241

106,2

91,2

b1) cheltuieli cu piesele de schimb

34

4.521

3.821

2.906

741

1.450

2.151

2.906

100,0

64,3

b2) cheltuieli cu combustibilii

35

24.628

25.755

23.684

6.458

12,640

18.750

25.335

107,0

96,2

c)

ch. cu materialele de natura obiectelor de inventar

36

197

167

204

52

102

151

204

100,0

103,6

d)

ch. energia si apa

37

6.272

6.820

7.570

2.393

4.683

6.947

9.387

124,0

120,7

e)

ch. cu mărfurile

38

655

655

543

138

271

402

543

100,0

82,9

A2

Chelt. serviciile executate de terti (40+41+44)

39

4.017

3.207

4.125

1.027

2.011

2.983

4.030

97,7

102,7

a)

ch. intretinerea si reparațiile

40

2.570

2.110

2.960

755

1.477

2.191

2.960

100,0

115,2

b)

ch. chiriile(42+43)

41

199

199

60

15

30

44

60

100,0

30,2

b1) operatori capital de stat

42

199

199

60

15

30

44

60

100,0

30,2

b2) operatori capital privat

43

c)

prime asigurare

44

1.248

898

1.105

257

504

748

1.010

91,4

88,5

A3

Ch. cu alte servii executate de terti(46+47+49+

45

1.995

1.777

2.287

583

1.141

1.693

2.287

100,0

114,6

56+61+62+66+67+68+77)

a)

ch. cu colaboratorii

46

b)

ch. comisioane si onorariu, din care:

47

11

11

6

2

3

4

6

100,0

54,5

b1) ch. consultanta juridica

48

c)

ch. protocol, reclama si publicitate

49

86

86

127

32

63

94

127

100,0

147,7

c1) ch. protocol, din care:

50

28

28

47

12

23

35

47

100,0

167,9

-tichete cadou Legea 193/2006

51

c2) ch. reclama si publicitate, din care:

52

58

58

80

20'

40

59

80

100,0

137,9

-tichete cadou pt. ch. reclama si publicitate

53

-tichete cadou campanii de marketing

54

-ch. de promovare a produselor

55

d)

ch. cu sponsorizarea(57+58+60)

56

18

10

10

3

5

7

10

100,0

55,6

d1) ch. spons. domeniul medical si sanatate

57

d2) ch. spons. in educație, invatamant, social si

58

12

8

8

2

4

6

8

100,0

66,7

sport, din care:

-pentru cluburile sportive

59

2

4

4

1

2

3

4

100,0

200,0

d3) alte ch. cu sponsorizarea

60

6

2

2

1

1

1

2

100,0

33,3

e)

ch. transportul bunuri si persoane

61

76

66

63

16

31

47

63

100,0

82,9

f)

ch. deplasare, din care:

62

44

44

49

12

24

36

49

100,0

111,4

ch. diurna(64+65)

63

44

44

49

12

24

36

49

100,0

111,4

-interna

64

10

32

10

8

16

24

32

320,0

100,0

- externa

65

34

12

39

4

7

11

15

38,5

114,7

g)

ch. poștale si telecomunicații

66

393

393

473

121

236

350

473

100,0

120,4

.«ML ..ZJffl»™


788388888WW                                                          wl ■$. .. _        .. ;/          ■                                             <-:.        >. ..                     ■                  .....zmbbwwbbt

h)

ch. servicii bancare si asimilate

67

58

58

249

63

124

184

249

100,0

429,3

II

l

I

■ș

i)

alte ch. cu serviciile executate de terti, din care:

68

1.309

1.109

1.310

334

654

970

1.310

100,0

100,1

i1) ch. de asigurare si paza

69

i2) ch. intretinere si funcționare tehnica de calcul

70

i3) ch. pregătirea profesionala

71

29

29

34

34

i4) ch. reevaluarea imobilizărilor, din care:

72

- aferente domeniului public

73

i5) ch. prestațiile efectuate de filiale

74

i6) ch. recrutare si plasare person. conducere

75

i7) ch. anunțuri licitații si alte anunțuri

76

i8) alte servicii executate de terti

76'

1.280

1.080

1.276

325

637

944

1.276

100,0

99,7

i)

alte cheltuieli

77

B

Ch. impozite, taxe (79+80+81+82+83+84)

78

1.653

1.653

1.905

486

950

1.410

1.905

100,0

115,2

a)

ch. taxa expl. resurse minerale

79

b)

ch. concesionare bunuri publice

80

c)

ch. taxa licența

81

d)

ch. taxa autorizare

82

e)

ch. taxa mediu

83

990

990

1.132

289

565

838

1.132

100,0

114,3

f)

ch. alte taxe si impozite

84

663

663

773

197

386

572

773

100,0

116,6

C

Ch. cu personalul (86+99+103+112)

85

78.882

94.379

93.141

27.072

52.987

78.604

106.208

114,0

118,1

co

Ch. de natura salariala (87+91)

86

76.661

91.796

90.531

26.324

51.522

76.431

103.271

114,1

118,1

01

Ch. salariile(88+89+90)

87

71.455

86.281

84.834

23.007

46.973

70.948

95.863

113,0

118,7

a) salarii de baza

88

45.160

54.530

59.969

16.264

33.205

50.153

67.765

113,0

132,8

b) sporuri, prime, alte bonificatii( conform CCM)

89

26.295

31.751

24.865

6.743

13.768

20.795

28.098

113,0

94,6

c) alte bonificații (conform CCM)

90

02

Bonusuri(92+95+96+97+98)

91

5.206

5.515

5.697

1.888

3.696

5.483

7.408

130,0 I

109,4

a) ch. Sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/

92

1.232

1.272

1.571

400

784

1.163

1.571

100,0

127,5

2015 privind Codul fiscal*, din care:

- tichete cresa

93

- tichete cadou

94

b) tichete de masa

95

3.974

4.243

4.126

1.488

2.912

4.320

5.837

141,5

103,8

c) vouchere de vacanta

96

d) ch. participarea salariatilor la profit

97

e) alte cheltuieli conform CCM

98

03

Alte ch. cu personalul (100+101+102)

99

a) plăti compensatorii disponibilizări personal

100

b) ch. drepturi salariale - hotarari judecătorești

101

c) ch. restructurare, privatizare

102

04

Ch. contractul de mandat (104+107+110+111)

103

601

642

687

199l

389

577

780

113,5

114,3

a) director

104

378

419

455'

140

273

406

548

120,4

120,4

-componenta fixa

105

239

239

276

87

170

252

341

123,6

115,5

- componenta variabila

106

139

180

179

207

207

115,6

128,8

b) consiliul de administrație

107

185

185

194

49

97

144

194

100,0

104,9

- componenta fixa

108

185

185

185

47

92

137

185

100,0

100,0

-componenta variabila

109

9

9

9

c) cenzori

110

38

38

38

10

19

28

38

100,0

100,0

d) alte comisii

111

C5

Ch. contribuții datorate de angajator

112

1.620

1.941

1.923

2.157

D

Alte ch. Expl. (114+117+118+119+120+121)

113

23.258

24.871

26.424

6.558

12.836

19.042

25.729

97,4

113,6

a)

ch. majorări si penalitati(115+116)

114

- către bugetul general consolidat

115

- către alti creditori

116

b)

ch. activele imobilizate

117

c)

ch. transferuri pt. plata person.

118

d)

Alte ch.

119

220

220

185

47

92

137

185

100,0

84,1

e)

ch amortizarea

120

23.038

24.651

26.239

6.511

12.744

18.905

25.544

97,4

113,9

f)

ajustări si deprecieri(122-125)

121

f1) ch. ajustări si provizioane

122

-participarea salariatilor la profit

123

-contractul de mandat

124

f2) venituri provizioane si ajustări, din care:

125

f2.1) anularea provizioanelor

126

- participarea salariatilor la profit

127

- deprecierea imobilizărilor

128

-venituri din alte provizioane

129

2

Ch. financiare(131+134+137)

130

435

2.742

2.731

737

1.443

2.141

2.893

105,9

627,8

a)

ch. privind dobânzile

131

432

2.738

2.722

735

1.439

2.134

2.884

106,0

a1) credite investiții

132

432

2.738

2.722

735

1.439

2.134

2.884

106,0

a2) credite activitatea curenta

133

b)

ch. diferente curs valutar

134

4

”4|

0

0

0

0

0

-

b1) credite investiții

135

b2) credite activ, curenta

136

4

4

-

c)

alte ch. financiare

137

-1

9

2

4

7

9

100,0

(900,0)

III

REZULTATUL BRUT(1-28)

138

576

200

1.508

846

3.076

1.376

1.510

100,1

261,8

-venituri neimpozabile

139

- ch. nedeductibile fiscal

140

265

265

93

24

46

69

93

35,1

IV

IMPOZIT PROFIT CURENT

141

112

63

239

130

470

213

234

98,1

213,5

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri din exploatare (rd. 2), din care:

142

148.265

166.597

167.554

47.235

93.865

136.073

183.510

109,5

113,0

a) venituri din subvenții si transferuri

143

bjalte venituri care nu se iau in calcul la determinarea

144

productivității muncii si a rezultatului brut

2

Cheltuieli din exploatare( rd. 29), din care:

145

147.618

164.405

164.162

45.858

89.756

133.149

179.907

109,6

111,2

a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in

146

calcul la determinarea rezultatului brut realizat in

anul precedent

3

Ch. de natura salariala (rd. 86), din care:**)

147

76.661

91.796

90.531

26.324

51.522

76.431

103.271

114,1

118,1

a) influente contribuții de la 01.01.2018

a)

b) influente contribuții majorare fond salarii 2018

b)

c)

c)

4

Nr. personal prognozat la finele anului

148

1.320

1.420

1.302

1.420

109,1

98,6

5

Nr. mediu salariat!

149

1.287

1.410

1.273

1.300

1.350

1.380

1.397

109,7

98,9

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

150

4.964

5.425

5.926

6.750

6.361

6.154

6.160

103,9

119,4

determinat pe baza ch. de natura salariala

rd. 147 / rd. 149 /12 X 1.000

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

151

4.964

5.425

5.926

6.750

6.361

6.154

6.160

103,9

119,4

determinat pe baza ch. de natura salariala, cf. OG

26/2013( rd.147-rd.92*-rd.97) / rd.149 /12 x 1.000

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

152

4.964

5.425

5.926

6.750

6.361

6.154

6.160

103,9

119,4

determinat pe baza ch. de natura salariala, cf. OG

26/2013 si Legii bugetului de stat

7

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total

153

115.202

118.154

131.621

36.335

69.530

98.603

131.360

99,8

114,3

personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 / rd. 149)

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total

154

115.202

118.154

131.621

36.335

69.530

98.603

131.360

99,8

114,3

personal mediu recalculata cf. Legii anuale a

bugetului de stat

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total

155

148

141

154

39

75'

107

142

92,3

104,2

personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

W=QPF / RD. 149 ( mii calatorii/persoana)

C1)

elemente calcul al productivității muncii in unitati fizice

156

1. cantitatea de produse finite (QPF) (calatorii

157

190.486

198.807

196.369

51.223

101.789

147.559

199.000

101,3

103,1

efectuate - mii calatorii)

2. preț mediu (p) (lei/calatorie)

158

0,72

0,79

0,80

0,87

0,87

0,87

0,87

108,7

111,2

3. valoare= QPF * p ( mii lei)

159

137.805

156.910

157.971

44.789

89.004

129.025

174.005

110,1

114,6

4. pondere in venituri de exploatare=rd. 157 / rd. 2(%)

163

92,95

94,19

94,28

94,82

94,82

94,82

94,82

100,6

101,4

8

Plăti restante

161

9

Creanțe restante, din care:

162

1. de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

2. de la operatori cu capital privat

164

3. de la bugetul de stat

165

4. de la bugetul local

166

5. de la alte entitati

167

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul

168

ramas de rambursat)

11

Redistribuiri / distribuiri totale cf. OUG. Nr. 29/2017

169

1. alte rezerve

170

2. rezultatul reportat

171

in limita prevăzută la artic

X O \

i|y din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare


iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat

V 7

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA


ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA NR. 179/2020B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, emaii:secretariat@ctpcj.roNR. 2.351 / 07.04.2020

BUGET 2020le


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

MII LEI

NR.

INDICATORI

PREVEDERI AN N-2

%

PREVEDERI AN N-1

%

ORT.

2018

2019

APROBAT

REALIZAT

APROBAT

REALIZAT

0

1

2

3

4 = 3/2

5

6

7 = 6/5

1

VENITURI TOTALE

142.535

148.629

104,28%

167.347

168.401

100,63%

(RD.1 + RD.2 + RD.3)

VENITURI EXPLOATARE

142.155

148.265

104,30%

166.597

167.554

100,57%

o 2

RTl'TL --<

VENITURI FINANCIARE

380

364

95,79%

750

847

112,93%B-dul 21 Decembrie 1989, ni. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj .ro, email: secretariat@ctpcj .io


NR. 2.351 / 07.04.2020

BUGET 2020

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSELE DE FINANȚARE

MII LEI

NR.

INDICATORI

AN PRECEDENT (N-1)

VALOARE

CRT.

2019

AN CURENT

AN (N+1)

AN (N+2)

APROBAT

REALIZAT

(N)2020

2021

2022

A

SURSE DE FINANȚAREA

236.194

289.340

73.560

60.245

106.155

INVESTIȚIILOR (1+2+3+4)

1

SURSE PROPRII, DIN CARE:

16.493

15.151

14.931

13.835

13.335

- amortizare

16.493

15.151

14.931

13.835

13.335

- profit

2

ALOCAȚII DE LA BUGET

3

CREDITE BANCARE, DIN CARE:

31.410

31.409

- interne

31.410

31.409

- externe

4

ALTE SURSE, din care:

188.291

242.780

58.629

46.410

92.820

-fonduri europene(85%), investiții U.A.T.(15%)

179.304

231.520

46.410

46.410

92.820

- investiții U.A.T.

8.987

11.260

12.219

B

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,

236.194

289.340

73.560

60.245

106.155

DIN CARE:

1

INVESTIȚII IN CURS, DIN CARE:

a) bunuri proprietatea privata a operatorului

b) bunuri de natura domeniului public al

statului sau al U.A.T.

c) bunuri de natura domeniului privat al

statului sau al U.A.T.

d) bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in

locație, exclusiv cele de la pct. b) si c)

2

INVESTIȚII NOI, DIN CARE :

228.528

281.418

64.725

51.410

97.320

a) bunuri proprietatea privata a operatorului

40.237

38.638

6.096

5.000

4.500

-Mijloace de transport

37.530

35.797

3.570

- Alte mijloace fixe

2.707

2.841

2.526

5.000

4.500

b) bunuri de natura domeniului public al

statului sau al U.A.T.

c) bunuri de natura domeniului privat al

188.291

242.780

58.629

46.410

92.820

statului sau al U.A.T.

d) bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in

locație, exclusiv cele de la pct. b) si c)

3

INVESTIȚII EFECTUATE LA IMOBILIZĂRILE

/

4*

CORPORALE EXISTENTE (MODERNIZĂRI)

/ * /Q

-—

a) bunuri proprietatea privata a operatorului

b) bunuri de natura domeniului public al

statului sau al U.A.T.

c) bunuri de natura domeniului privat al

v/

statului sau al U.A.T.

i, k/___

d) bunuri luate in concesiune, închiriate sau in

locație, exclusiv cele de la pct. b) si c)

4

DOTARI(ALTE ACHIZIȚII DE IMOBILIZĂRI

CORPORALE

5

RAMBURSĂRI DE RATE AFERENTE

7.666

7.922

8.835

8.835

8.835

CREDITELOR PENTRU INVESTIȚII

a) interne

7.666

7.922

8.835

8.835

8.835

b) externe

/*«. W *

* XNR. 2.351 / 07.04.2020

BUGET 2020

MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT

MII LEI

NR.CRT.

MASURI

REALIZAT

BVC 2020

AN N+1

AN N+2

2019

2021

2022

0

1

2

3

4

5

1

A. Masuri de îmbunătățire a

rezultatului brut

2

Creșterea veniturilor din transport

15.866

3

Creșterea veniturilor din activitati diverse

217

4

Scăderea cheltuielilor cu prime de asigurare

95

5

Scăderea altor cheltuieli de exploatare

9

6

Scăderea cheltuielilor cu amortismentul

695

7

TOTAL A (rd. 2+ ...+rd.6)

16.882

517

777

8

B. Cauze care diminuează masurile de la A

9

Scăderea veniturilor din amortisment

-127

10

Scăderea veniturilor financiare

-47

11

Creșterea cheltuielilor cu combustibilii

-1.651

12

Creșterea cheltuielilor cu energia

-1.817

13

Creșterea cheltuielilor cu salariile

-11.119

14

Creșterea cheltuielilor cu tichete de masa

-1.711

15

Creșterea cheltuielilor cu contribuții - CAM

-246

16

Creșterea cheltuielilor financiare - cu dobânzi

-162

17

TOTAL B (rd. 8 + ... + rd.16)

-16.880

-768

18

TOTAL (PROFIT AN ANTERIOR + A - B)

1.508

1.510

/* 1/516

■L525