Hotărârea nr. 178/2020

Hotărârea 178/2020 - Încetarea aplicării taxei speciale de transport public local și aprobarea prețurilor practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

HOTARARE

privind încetarea aplicării taxei speciale de transport public local și aprobarea prețurilor practicate de

către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării taxei speciale de transport public local și aprobarea prețurilor practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.-proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 202222/1/15.04.2020, conex cu nr. 139149/1/4.03.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 202242/41/15.04.2020, conex cu nr. 139172/41/4.03.2020, al Direcției Economice, prin care se propune încetarea aplicării taxei speciale de transport public local și aprobarea prețurilor practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.;

Reținând prevederile art. 16 lit. b) și 24 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 134/2019 privind modificarea și completarea Ordinului A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Conform prevederilor art. 30 alin. 2, 4 și 5 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, ale art. 41 alin. 5 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, ale art. 44 alin. 2 lit. a) și d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, precum și ale art. 7 alin. 1 și 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul Comisiei de prețuri și tarife nr. 125466/4.03.2020, precum și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE : J

Art. 1. Se aprobă încetarea aplicării taxei speciale de transport public local, aprobată prin Hotărârea nr. 568/2013, începând cu data de 1 mai 2020.

Art. 2. Se aprobă prețurile pentru transportul urban de călători practicate de către Compania de Transport Public S.A., începând cu data de 1 mai 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă încetarea Hotărârii nr. 568/2013 și a Hotărârii nr. 670/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1008/2018 și prin Hotărârea nr. 92/2020, începând cu data de 1 mai 2020.

Art. 4, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și Direcția Economică.


Președinte de ședință, E‘c.\Dan Ștefan Tarcea \ 1 ’

intrasgmnează:


icipiului, >raRoșea


Nr. 178 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


Prețuri aprobate pentru Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

-lei-

Nr. crt

Titlu de călătorie

Preț aprobat

Observații

1.

Bilete

1.1

Bilet o călătorie

2,50

1.2

Bilet două călătorii

5,00

1.3

Bilet transport de noapte

4,00

1.4

Bilete urbane în sistem ticketing

1.4.1

- bilet urban 30 minute

Valabil între

2,50

prima și ultima validare

1.4.2

-bilet urban 60 minute

Valabil între

5,00

prima și ultima

validare

2

Abonamente

2.1.

Abonamente zilnice

2.1.1

- pentru o zi, toate liniile

14,00

2.1.2

- pentru trei zile, toate liniile

23,00

2.2.

Abonamente lunare

2.2.1

-o linie

70,00

2.2.2

-două linii

95,00

2.2.3

-toate liniile nominalizat

138,00

2.2.4

-toate liniile nenominalizat

168,00

2.3.

Abonamente săptămânale

2.3.1

-o linie

20,00

2.3.2

-două linii

32,00

2.3.3

-toate liniile

45,00

2.4.

Facilități acordate de

consiliul local

AZ-

2.4.1

-abonamente 12 luni pentru

/     I

aho \ '

persoane vârstnice,

62,10

£ B

bl h

pensionari și cetățeni de

« 4-L

onoare - toate liniile

\O

2.4.2

-abonamente 12 luni pentru persoane vârstnice și pensionari - o linie

31,50

V

o /

2.4.3

-abonamente lunare pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, cu reducere, pe bază de cârd, 120 călătorii

70,00

2.4.4

-abonamente lunare gratuite pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, pe bază de cârd, 120 călătorii

70,00

2.4.5

-abonamente lunare pentru elevi, 120 călătorii

51,00

2.5

Abonamente în sistem ticketing

2.5.1

Abonament pentru toate liniile, nenominalizat, urban 24 ore

15,00

Valabil de la prima validare

2.5.2

Abonament pentru toate liniile, nenominalizat, urban 72 ore

26,00

Valabil de la prima validare

2.5.3

Abonament lunar pentru toate liniile, nominalizat, urban 60 călătorii

70,00

2.5.4

Abonament lunar pentru toate liniile, nominalizat, urban 120 călătorii

95,00

3.

Tichet

2,00

4.

Bilet suprataxă pentru călători frauduloși

50,00

5.

Cârduri de călătorie în sistem ticketing

5.1

Cârd de călătorie nenominalizat

3,50

Valabil 3 ani

5.2

Cârd de călătorie nominalizat

5,50

Valabil 3 ani