Hotărârea nr. 177/2020

Hotărârea 177/2020 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 201332/1/15.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 201390 din 15.04.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2020, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.

Nr. 177 din 24 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 1 la Hotărârea nr. 177 /2020

CONTUL DE EXECUȚIE - SURSA A - BUGET LOCAL LA DATA DE 31.03.2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

1.330.343.269

436.344.000

322.752.601

VENITURI PROPRII

49.90

852.113.000

260.478.000

238.152.173

1. VENITURI CURENTE

00.02

929.945.000

281.723.000

260.146.663

A. VENITURI FISCALE

00.03

852.631.000

249.372.000

242.001.164

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

612.921.000

158.784.000

149.806.766

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

612.921.000

158.784.000

149.806.766

Impozit pe venit

03.02

6.659.000

1.659.000

2.598.633

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

6.659.000

1.659.000

2.598.633

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

606.262.000

157.125.000

147.208.133

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

606.262.000

157.125.000

147.208.133

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

117.575.000

58.307.000

51.844.996

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

117.575.000

58.307.000

51.844.996

Impozit pe clădiri

07.02.01

91.711.000

51.707.000

40.544.709

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

28.706.000

18.702.000

19.660.403

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

63.005.000

33.005.000

20.884.306

Impozit pe terenuri

07.02.02

16.063.000

4.150.000

8.854.281

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

8.897.000

2.300.000

5.972.424

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

6.708.000

1.700.000

2.607.988

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

458.000

150.000

273.869

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

9.801.000

2.450.000

2.446.006

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

119.885.000

31.731.000

39.730.814

Sume defalcate din TVA

11.02

77.832.000

21.245.000

21.244.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

55.016.000

15.240.0.QQ

--^15.240.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

22.816.000

/ «.oQOjy

•4

FTZ15,004.0OO

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

2.000

1.000

546

Taxe hoteliere

12.02.07

2.000

1.000

546

Taxe pe servicii specifice

15.02

2.741.000

685.000

621.890

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.901.000

475.000

218.748

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

840.000

210.000

403.142

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

39.310.000

9.800.000

17.864.378

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

30.568.000

7.600.000

15.730.980

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

18.171.000

4.500.000

10.924.073

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

12.397.000

3.100.000

4.806.907

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

8.742.000

2.200.000

2.133.398

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

2.250.000

550.000

618.588

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.250.000

550.000

618.588

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.250.000

550.000

618.588

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

77.314.000

32.351.000

18.145.499

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

14.390.000

3.618.000

5.529.116

Venituri din proprietate

30.02

14.390.000

3.618.000

5.529.116

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

14.319.000

3.600.000

5.529.116

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

14.319.000

3.600.000

0

Venituri din dividende

30.02.08

71.000

18.000

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

71.000

18.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

62.924.000

28.733.000

12.616.383

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

22.497.000

5.501.000

5.203.241

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

21.660.000

5.290.000

4.980.044

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

670.000

168.000

181.462

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

111.000

28.000

26.307

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

14.000

4.000

1.141

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

42.000

11.000

14.287

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

76.000

19.000

16.367

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

68.000

17.000

15.470

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34..02.50

8.000

2.000

897

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

20.401.000

5.101.000

5.120.764

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

19.849.000

4.963.000

5.017.327

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

19.849.000

4.963.000

5.017.327

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

552.000

138.000

103.437

Diverse venituri

36.02

19.950.000

18.112.000

979.165

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

5.000

1.000

7.160

Venituri din aplicația prescripției extinctive

36.02.01.01

5.000

1.000

7.160

Taxe speciale

36.02.06

19.100.000

17.900.000

317.727

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

0

0

1.017

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0

0

242.756

Alte venituri

36.02.50

845.000

211.000

410.505

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

0

0

1.296.846

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

0

1.296.846

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-96.664.000

-15.000.000

-15.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

96.664.000

15.000.000

15.000.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

0

0

546.356

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

0

0

546.356

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

249

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

15.309

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriaie

39.02.07

0

0

415.227

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

0

0

115.571

IV. SUBVENȚII

00.17

108.288.000

42.298.000

22.340.804

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

108.288.000

42.298.000

22.340.804

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

108.288.000

42.298.000

22.340.804

B. Curente

22.340.804

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

20.000

5.000

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

45.000

12.000

11.795

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala

42.02.65

13.702.000

0

1.539.786

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEM) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 -2020

42.02.69

84.221.000

32.481.000

20.789.223

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru caranrina

42.02.80

9.300.000

9.300.000

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

8.825.000

8.825.000

0

Programul de cooperare eivetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

8.825.000

8.825.000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

8.825.000

8.825.000

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

283.290.269

103.498.000

39.718.778

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

281.108.269

101.316.000

39.718.778

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

227.808.269

48.016.000

178.140

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

53.300.000

53.300.000

39.540.638

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

2.182.000

2.182.000

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

2.055.000

2.055.000

0

f i_____- t_i -. ■ .      -                                                         - - -: - - l :..s.


Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

127.000

127.000

0

TOTAL CHELTUIELI

1.528.455.000

540.307.000

193.697.085

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

265.525.000

66.710.000

30.819.367

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

235.682.000

57.901.000

29.449.084

CHELTUIELI CURENTE

01

202.472.000

48.901.000

19.890.427

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

88.433.000

28.649.000

19.796.795

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

100.682.000

15.998.000

9.724.688

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

500.000

500.000

0

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

12.137.000

3.524.000

93.632

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

720.000

230.000

137.592

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

33.210.000

9.000.000

1.370.283

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

33.210.000

9.000.000

1.370.283

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

0

0

0

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-303.623

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

51.02.01

235.682.000

57.901.000

30.819.367

Autoritati executive

51.02.01.03

235.682.000

57.901.000

30.819.367

Alte servicii publice generale

54.02

9.743.000

3.734.000

1.460.356

CHELTUIELI CURENTE

01

9.743.000

3.734.000

1.447.226

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.893.000

2.531.000

1.447.226

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.790.000

933.000

714

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1.000.000

250.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

60.000

20.000

12.416

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

1.000.000

250.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

7.843.000

3.164.000

1.459.642

Alte servicii publice generale

54.02.50

900.000

320.000

714

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

20.100.000

5.075.000

4.245.059

CHELTUIELI CURENTE

01

20.100.000

5.075.000

93.555

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

600.000

200.000

4.151.504

TITLUL III DOBÂNZI

30

19.500.000

4.875.000

0

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02.00

20.100.000

5.075.000

4.245.059

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

43.432.000

12.534.000

8.258.013

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

43.432.000

12.534.000

8.258.013

CHELTUIELI CURENTE

01

41.724.000

11.746.000

7.820.467

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

35.730.000

9.863.000

7.820.467

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.794.000

1.823.000

404.693

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

200.000

60.000

32.853

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.708.000

788.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.708.000

788.000

0

Din total capitol

Ordine publica

61.02.03

41.864.000

11.925.000

s.aeSm

Politie locala

61.02.03.04

41.864.000

11.925.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

1.568.000

609.000

AX

___L______Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

504.498.000

180.885.000

28.478.983

Invatamant

65.02

164.053.000

73.082.000

28.478.983

CHELTUIELI CURENTE

01

144.633.000

65.871.000

11.535.389

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

62.200.000

36.240.000

11.535.389

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

22.816.000

6.005.000

5.995.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

18.126.000

7.951.000

3.465.778

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

28.291.000

10.150.000

2.176.882

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

13.200.000

5.525.000

3.620.661

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

19.420.000

7.211.000

1.710.564

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

. 19.420.000

7.211.000

1.710.564

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-25.291

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

15.159.000

7.776.000

1.957.545

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

14.030.000

7.476.000

1.876.792

Invatamant primar

65.02.03.02

1.129.000

300.000

80.753

Invatamant secundar

65.02.04

92.552.000

45.706.000

17.604.292

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

15.974.000

7.895.000

3.342.169

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

76.578.000

37.811.000

14.262.123

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

2.250.000

1.139.000

602.407

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.250.000

1.139.000

602.407

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

54.092.000

18.461.000

8.314.739

Sanatate

66.02

60.565.000

25.919.000

11.726.031

CHELTUIELI CURENTE

01

60.565.000

25.919.000

11.726.031

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20.079.000

5.003.000

4.714.584

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10.117.000

9.395.000

16.215

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

23.839.000

7.500.000

6.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

6.450.000

4.000.000

975.345

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

80.000

21.000

19.887

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

30.289.000

11.500.000

6.975.345

Spitale generale

66.02.06.01

30.289.000

11.500.000

6.975.345

Servicii de sanatate publica

66.02.08

20.976.000

5.119.000

4.750.686

Alte cheltuieliin domeniu sanatatii

66.02.50

9.300.000

9.300.000

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

9.300.000

9.300.000

0

Cultura, recreere si religie

67.02

115.657.000

35.330.000

8.646.859

CHELTUIELI CURENTE

01

74.455.000

23.030.000

5.101.296

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

36.490.000

10.411.000

1.900.129

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

6.798.000

3.969.000

1.533.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

31.167.000

8.650.000

1.668.167

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

30.043.000

8.800.000

822.539

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

30.043.000

8.800.000

822.539

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

11.159.000

3.500.000

2.789.652

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-66.628

Din total capitol

Servicii recreative si sportive

67.02.05

108.389.000

31.186.000

7.081.309

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

108.389.000

31.186.000

7.081.309

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

7.268.000

4.144.000

1.565.550

Asigurări si asistenta sociala

68.02

164.223.000

46.554.000

32.860.909

CHELTUIELI CURENTE

01

148.973.000

42.056.000

31.428.070

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

76.348.000

20.517.000

16.063.074

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

12.204.000

4.138.000

1.557.176

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

13.900.000

6.337.000

4.000.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

44.958.000

10.635.000

10.107.819

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

550.000

153.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.013.000

276.000

203.616

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15.250.000

4.498.000

1.432.839

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

15.250.000

4.498.000

1.432.839

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-503.615

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

69.101.000

16.760.000

16.006.577

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

69.101.000

16.760.000

16.006.577

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

0

0

Crese

68.02.11

50.976.000

14.911.000

8.295.880

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

11.701.000

6.013.000

4.063.970

Ajutor social

68.02.15.01

301.000

301.000

63.970

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

11.400.000

5.712.000

4.000.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

32.445.000

8.870.000

4.494.482

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

32.445.000

8.870.000

4.494.482

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

294.774.000

145.187.000

30.546.922

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

231.870.000

125.391.000

24.789.524

CHELTUIELI CURENTE

01

156.246.000

98.686.000

14.790.205

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

40.703.000

15.578.000

5.216.511

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

67.035.000

60.404.000

8.912.887

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

48.508.000

22.704.000

660.807

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

72.214.000

25.000.000

8.409.830

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

72.214.000

25.000.000

8.409.830

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

1.705.000

1.704.546

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-115.057

Din total capitol

Locuințe

70.02.03

57.039.000

26.335.000

867.862

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

57.039.000

26.335.000

867.862

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

18.498.000

7.649.000

2.830.296

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

156.333.000

91.407.000

21.091.366

Protecția mediului

74.02

62.904.000

19.796.000

5.757.398

CHELTUIELI CURENTE

01

52.442.000

14.565.000

5.733.598

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

52.442.000

14.565.000

5.733.598

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE

56

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.462.000

5.231.000

23.800

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

10.462.000

5.231.000

23.800

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

62.904.000

19.796.000

5.757.398

Salubritate

74.02.05.01

62.904.000

19.796.000

5.757.398

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

420.226.000

134.991.000

36.654.586

Combustibili si energie

81.02

28.223.000

16.451.000

10.501.527

CHELTUIELI CURENTE

01

27.223.000

15.451.000

10.538.746

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.500.000

1.750.000

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40

23.700.000

13.678.000

10.538.746

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

23.000

23.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.000.000

1.000.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.000.000

1.000.000

0

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-37.219

Din total capitol

Energie termica

81.02.06

28.223.000

16.451.000

10.501.527

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

400.000

150.000

13.720

CHELTUIELI CURENTE

01

400.000

150.000

13.720

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

400.000

150.000

13.720

Din total capitol

0

0

0

Agricultura

83.02.03

400.000

150.000

13.720

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

400.000

150.000

13.720

Transporturi

84.02

391.603.000

118.390.000

26.139.339

CHELTUIELI CURENTE

01

297.322.000

102.890.000

21.981.567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

48.862.000

15.300.000

2.768.464

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

38.000.000

13.000.000

8.852.651

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

210.460.000

74.590.000

10.360.452

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

90.871.000

15.500.000

4.157.772

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

90.871.000

15.500.000

4.157.772

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

0

0

Din total capitol

Transport rutier

84.02.03

391.603.000

118.390.000

26.139.339

Transport in comun

84.02.03.02

194.970.000

71.690.000

16.998.916

Străzi

84.02.03.03

196.633.000

46.700.000

9.140.423

Partea a Vii-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

REZERVE

97.02

0

0

EXCEDENT

98.02

0

129.055.516

DEFICIT

99.02

198.106.731

103.963.000

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

842.646.000

276.040.000

244.915.702

VENITURI PROPRII

49.90

852.113.000

260.478.000

237.363.061

I. VENITURI CURENTE

00.02

833.281.000

266.723.000

244.903.907

A. VENITURI FISCALE

00.03

852.631.000

249.372.000

242.001.164

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

612.921.000

158.784.000

149.806.766

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

612.921.000

158.784.000

149.806.766

Impozit pe venit

03.02

6.659.000

1.659.000

2.598.633

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

6.659.000

1.659.000

2.598.633

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

606.262.000

157.125.000

147.208.133

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

606.262.000

157.125.000

147.208.133

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

117.575.000

58.307.000

51.844.996

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

117.575.000

58.307.000

51.844.996

Impozit pe clădiri

07.02.01

91.711.000

51.707.000

40.544.709

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

28.706.000

18.702.000

19.660.403

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

63.005.000

33.005.000

20.884.306

Impozit pe terenuri

07.02.02

16.063.000

4.150.000

8.854.281

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

8.897.000

2.300.000

5.972.424

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

6.708.000

1.700.000

2.607.988

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

458.000

150.000

273.869

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

9.801.000

2.450.000

2.446.006

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

119.885.000

31.731.000

39.730.814

Sume defalcate din TVA

11.02

77.832.000

21.245.000

21.244.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

55.016.000

15.240.000

15.240.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

22.816.000

6.005.000

6.004.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

2.000

1.000

546

Taxe hoteliere

12.02.07

2.000

1.000

546

Taxe pe servicii specifice

15.02

2.741.000

685.000

621.890

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.901.000

475.000

218.748

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

840.000

210.000

403.142

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

39.310.000

9.800.000

17.864.378

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

30.568.000

7.600.000

15.730.980

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

18.171.000

4.500.000

10.924.073

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

12.397.000

3.100.000

4.806.907

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

8.742.000

2.200.000

2.133.398

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

2.250.000

550.000

618.588

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.250.000

550.000

618.588

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.250.000

550.000

618.588

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

-19.350.000

17.351.000

2.902.743

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

14.390.000

3.618.000

5.529.116

Venituri din proprietate

30.02

14.390.000

3.618.000

5.529.116

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

14.319.000

3.600.000

5.529.116

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

14.319.000

3.600.000

0

Venituri din dividende

30.02.08

71.000

18.000

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

71.000

18.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

-33.740.000

13.733.000

-2.626.373

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

22.497.000

5.501.000

5.203.241

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

21.660.000

5.290.000

4.980.044

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

670.000

168.000

181.462

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

111.000

28.000

26.397-

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

14.000

4.000

/.fel

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

42.000

11.000Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

76.000

19.000

16.367

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

68.000

17.000

15.470

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

8.000

2.000

897

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

20.401.000

5.101.000

5.120.764

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

19.849.000

4.963.000

5.017.327

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către aite instituții de specialitate

35.02.01.02

19.849.000

4.963.000

5.017.327

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

552.000

138.000

103.437

Diverse venituri

36.02

19.950.000

18.112.000

736.409

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

5.000

1.000

7.160

Venituri din aplicația prescripției extinctive

36.02.01.01

5.000

1.000

7.160

Taxe speciale

36.02.06

19.100.000

17.900.000

317.727

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

0

0

1.017

Alte venituri

36.02.50

845.000

211.000

410.505

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-96.664.000

-15.000.000

-13.703.154

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

0

1.296.846

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-96.664.000

-15.000.000

-15.000.000

IV. SUBVENȚII

00.17

9.365.000

9.317.000

11.795

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

9.365.000

9.317.000

11.795

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

9.365.000

9.317.000

11.795

B. Curente

9.365.000

9.317.000

11.795

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

20.000

5.000

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

45.000

12.000

11.795

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru caranrina

42.02.80

9.300.000

9.300.000

0

TOTAL CHELTUIELI

842.64S.000

278.040.000

150.995.133

Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

220.178.000

54.186.000

35.060.867

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

190.335.000

45.377.000

29.355.452

CHELTUIELI CURENTE

01

190.335.000

45.377.000

29.355.452

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

88.433.000

28.649.000

19.796.795

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

100.682.000

15.998.000

9.724.688

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

500.000

500.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

720.000

230.000

137.592

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

-303.623

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

51.02.01

190.335.000

45.377.000

29.355.452

Autoritati executive

51.02.01.03

190.335.000

45.377.000

29.355.452

Alte servicii publice generale

54.02

9.743.000

3.734.000

1.460.356

CHELTUIELI CURENTE

01

9.743.000

3.734.000

1.460.356

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.893.000

2.531.000

1.447.226

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.790.000

933.000

714

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1.000.000

250.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

60.000

20.000

12.416

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

1.000.000

250.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

7.843.000

3.164.000

1.459.642

Alte servicii publice generale

54.02.50

900.000

320.000

714

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

20.100.000

5.075.000

4.245.059

CHELTUIELI CURENTE

01

20.100.000

5.075.000

4.245.059

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

600.000

200.000

93.555

TITLUL III DOBÂNZI

30

19.500.000

4.875.000

4.151.504

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02.00

20.100.000

5.075.000

4.245.059

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

41.724.000

11.746.000

8.258.013

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

41.724.000

11.746.000

8.258.013

CHELTUIELI CURENTE

01

41.724.000

11.746.000

8.258.013

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

35.730.000

9.863.000

7.820.467

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.794.000

1.823.000

404.693

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

200.000

60.000

32.853

Din total capitol

Ordine publica

61.02.03

41.089.000

11.537.000

8.255.731

Politie locala

61.02.03.04

41.089.000

11.537.000

8.255.731

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

635.000

209.000

2.282

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

366.317.000

134.382.000

72.963.074

Invatamant

65.02

116.342.000

55.721.000

24.591.537

CHELTUIELI CURENTE

01

116.342.000

55.721.000

24.591.537

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

62.200.000

36.240.000

11.535.389

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

22.816.000

6.005.000

5.995.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

18.126.000

7.951.000

3.465.778

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

13.200.000

5.525.000

3.620.661

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IM ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

-25.291

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

11.615.000

6.871.000

1.863.969

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

11.615.000

6.871.000

1.863.969

Invatamant primar

65.02.03.02

0

0

Invatamant secundar

65.02.04

79.661.000

41.706.000

16.130.161

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

15.974.000

7.895.000

3.342.169

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

63.687.000

33.811.000

12.787.992

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

2.250.000

1.139.000

602.407

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.250.000

1.139.000

602.407

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

22.816.000

6.005.000

5.995.000

Sanatate

66.02

48.776.000

20.419.000

10.750.686

CHELTUIELI CURENTE

01

48.776.000

20.419.000

10.750.686

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20.079.000

5.003.000

4.714.584

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10.117.000

9.395.000

16.215

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

18.500.000

6.000.000

6.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

80.000

21.000

19.887

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

18.500.000

6.000.000

6.000.000

Spitale generale

66.02.06.01

18.500.000

6.000.000

6.000.000

Servicii de sanatate publica

66.02.08

20.976.000

5.119.000

4.750.686

Alte cheltuieliin domeniu sanatatii

66.02.50

9.300.000

9.300.000

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

9.300.000

9.300.000

0

Cultura, recreere si religie

67.02

53.176.000

16.739.000

6.192.781

CHELTUIELI CURENTE

01

42.017.000

13.239.000

3.403.129

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

36.490.000

10.411.000

1.900.129

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

5.527.000

2.828.000

1.503.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

11.159.000

3.500.000

2.789.652

Din total capitol

Servicii recreative si sportive

67.02.05

47.179.000

13.736.000

4.657.231

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

47.179.000

13.736.000

4.657.231

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

5.997.000

3.003.000

1.535.550

Asigurări si asistenta sociala

68.02

148.023.000

41.503.000

31.428.070

CHELTUIELI CURENTE

01

148.023.000

41.503.000

31.428.070

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

76.348.000

20.517.000

16.063.074

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

12.204.000

4.138.000

1.557.176

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

13.500.000

5.937.000

4.000.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

44.958.000

10.635.000

10.107.819

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.013.000

276.000

203.616

TITTLU XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-503.615

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

69.101.000

16.760.000

16.006.577

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

69.101.000

16.760.000

16.006.577

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

0

Crese

68.02.11

36.521.000

10.756.000

6.863.041

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

11.301.000

5.613.000

4.063.970

Ajutor social

68.02.15.01

301.000

301.000

63.970

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

11.000.000

5.312.000

4.000.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

31.100.000

8.374.000

4.494.432

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

31.100.000

8.374.000

4.494.482

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

96.555.000

31.848.000

12.539.598

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

44.113.000

17.283.000

6.806.000

CHELTUIELI CURENTE

01

40.703.000

15.578.000

5.216.511

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

40.703.000

15.578.000

5.216.511

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

1.705.000

1.704.546

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-115.057

Din total capitol

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

15.000.000

6.580.000

2.045.902

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

29.113.000

10.703.000

4.760.098

Protecția mediului

74.02

52.442.000

14.565.000

5.733.598

CHELTUIELI CURENTE

01 .

52.442.000

14.565.000

5.733.598

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

52.442.000

14.565.000

5.733.598

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

52.442.000

14.565.000

5.733.598

Salubritate

74.02.05.01

52.442.000

14.565.000

5.733.598

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

117.872.000

43.878.000

22.173.581

Combustibili si energie

81.02

27.200.000

15.428.000

10.538.746

CHELTUIELI CURENTE

01

27.200.000

15.428.000

10.538.746

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.500.000

1.750.000

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40

23.700.000

13.678.000

10.538.746

Din total capitol

Energie termica

81.02.06

27.200.000

15.428.000

10.538.746

__________/ <A

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

400.000

150.000

/3.72Q

CHELTUIELI CURENTE

01

400.000

150.000

_TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

400.000

150.000

13.720

Din total capitol

Agricultura

83.02.03

400.000

150.000

13.720

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

400.000

150.000

13.720

Transporturi

84.02

90.272.000

28.300.000

11.621.115

CHELTUIELI CURENTE

01

86.862.000

28.300.000

11.621.115

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

48.862.000

15.300.000

2.768.464

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

38.000.000

13.000.000

8.852.651

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

0

0

Din total capitol

Transport rutier

84.02.03

90.272.000

28.300.000

11.621.115

Transport in comun

84.02.03.02

43.500.000

14.700.000

8.936.834

Străzi

84.02.03.03

46.772.000

13.600.000

2.684.281

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

0

REZERVE

97.02

0

0

0

EXCEDENT

98.02

0

0

93.920.569

DEFICIT

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

487.702.269

160.304.000

77.836.899

TOTAL VENITURI

00.01

487.702.269

160.304.000

77.836.899

VENITURI PROPRII

49.90

789.112

1. VENITURI CURENTE

00.02

96.664.000

15.000.000

15.242.756

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

96.664.000

15.000.000

15.242.756

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

96.664.000

15.000.000

15.242.756

36.02

0

0

242.756

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0

0

242.756

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

96.664.000

15.000.000

15.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

96.664.000

15.000.000

15.000.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

0

0

546.356

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

0

0

546.356

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

249

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

15.309

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

415.227

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

0

0

115.571

IV. SUBVENȚII

00.17

98.923.000

32.981.000

22.329.009

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

98.923.000

32.981.000

22.329.009

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

98.923.000

32.981.000

22.329.009

B. Curente

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

1.000.000

500.000

0

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

42.02.65

13.702.000

0

1.539.786

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 -2020

42.02.69

84.221.000

32.481.000

20.789.223

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

8.825.000

8.825.000

0

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

8.825.000

8.825.000

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

8.825.000

8.825.000

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

283.290.269

103.498.000

39.718.778

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

281.108.269

101.316.000

39.718.778

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

227.808.269

48.016.000

178.140

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

53.300.000

53.300.000

39.540.638

Prefinantare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

2.182.000

2.182.000

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

2.055.000

2.055.000

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

127.000

127.000

0

TOTAL CHELTUIELI

685.309.000

264.267.000

42.701.952

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

45.347.000

12.524.000

1.463.915

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

45.347.000

12.524.000

1.463.915

CHELTUIELI CURENTE

01

12.137.000

3.524.000

93.632

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

12.137.000

3.524.000

93.632

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

33.210.000

9.000.000

1.370.283

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

33.210.000

9.000.000

1.370.283

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

51.02.01

45.347.000

12.524.000

1.463.915

Autoritati executive

51.02.01.03

45.347.000

12.524.000

1.463.915

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA.

59.02

1.708.000

788.000

0

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1.708.000

788.000

0

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.708.000

788.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.708.000

788.000

0

Din total capitol

Ordine publica

61.02.03

775.000

388.000

0

Politie locala

61.02.03.04

775.000

388.000

0

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

933.000

400.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

138.181.000

46.503.000

8.749.708

Invatamant

65.02

47.711.000

17.361.000

3.887.446

CHELTUIELI CURENTE

01

28.291.000

10.150.000

2.176.882

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

28.291.000

10.150.000

2.176.882

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

19.420.000

7.211.000

1.710.564

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

19.420.000

7.211.000

1.710.564

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

3.544.000

905.000

93.576

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

2.415.000

605.000

12.823

Invatamant primar

65.02.03.02

1.129.000

300.000

80.753

Invatamant secundar

65.02.04

12.891.000

4.000.000

1.474.131

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

12.891.000

4.000.000

1.474.131

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

31.276.000

12.456.000

2.319.739

Sanatate

66.02

11.789.000

5.500.000

975.345

CHELTUIELI CURENTE

01

11.789.000

5.500.000

975.345

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

5.339.000

1.500.000

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

6.450.000

4.000.000

975.345

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

11.789.000

5.500.000

975.345

Spitale generale

66.02.06.01

11.789.000

5.500.000

975.345

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

Cultura, recreere si religie

67.02

62.481.000

18.591.000

2.454.078

CHELTUIELI CURENTE

01

32.438.000

9.791.000

1.698.167

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

1.271.000

1.141.000

30.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

31.167.000

8.650.000

1.668.167

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

30.043.000

8.800.000

822.539

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

30.043.000

8.800.000

822.539

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-66.628

Din total capitol

Servicii recreative si sportive

67.02.05

61.210.000

17.450.000

2.424.078

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

61.210.000

17.450.000

2.424.078

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1.271.000

1.141.000

30.000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

16.200.000

5.051.000

1.432.839

CHELTUIELI CURENTE

01

950.000

553.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5'1

400.000

400.000

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

550.000

153.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15.250.000

4.498.000

1.432.839

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

15.250.000

4.498.000

1.432.839

Din total capitol

Crese

68.02.11

14.455.000

4.155.000

1.432.839

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

400.000

400.000

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

400.000

400.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

1.345.000

496.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1.345.000

496.000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

198.219.000

113.339.000

18.007.324

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

187.757.000

108.108.000

17.983.524

CHELTUIELI CURENTE

01

115.543.000

83.108.000

9.573.694

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

67.035.000

60.404.000

8.912.887

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

48.508.000

22.704.000

660.807

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

72.214.000

25.000.000

8.409.830

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

72.214.000

25.000.000

8.409.830

Din total capitol

Locuințe

70.02.03

57.039.000

26.335.000

867.862

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

57.039.000

26.335.000

867.862

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

3.498.000

1.069.000

784.394

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

127.220.000

80.704.000

16.331.268

Protecția mediului

74.02

10.462.000

5.231.000

23.800

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.462.000

5.231.000

23.800

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

10.462.000

5.231.000

23.800

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

10.462.000

5.231.000

23.800

Salubritate

74.02.05.01

10.462.000

5.231.000

23.800

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

302.354.000

91.113.000

14.481.005

Combustibili si energie

81.02

1.023.000

1.023.000

-37.219

CHELTUIELI CURENTE

01

23.000

23.000

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

23.000

23.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.000.000

1.000.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.000.000

1.000.000

0

85

0

0

-37.219

Din total capitol

0

Energie termica

81.02.06

1.023.000

1.023.000

-37.219

Transporturi

84.02

301.331.000

90.090.000

14.518.224

CHELTUIELI CURENTE

01

210.460.000

74.590.000

10.360.452

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

210.460.000

74.590.000

10.360.452

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

90.871.000

15.500.000

4.157.772

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

90.871.000

15.500.000

4.157.772

Din total capitol

Transport rutier

84.02.03

301.331.000

90.090.000

14.518.224

Transport in comun

84.02.03.02

151.470.000

56.990.000

8.062.082

Străzi

84.02.03.03

149.861.000

33.100.000

6.456.142

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

REZERVE

97.02

0

0

EXCEDENT

98.02, . , ,

0

35.134.947

DEFICIT

99.02

198.106.731

103.963.000

0

CONTUL DE EXECUȚIE- SURSA D- BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURASBILE

LA DATA DE 31.03.2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

2.165.635

478.635

959.272

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

134.364

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

134.364

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

134.364

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

134.364

Subvenții de la bugetul de stat

42.08

180.589

180.589

101.487

Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021

42.08.75

180.589

180.589

101.487

IV. SUBVENȚII

00.06

1.985.046

298.046

723.421

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefmantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.08

1.985.046

298.046

723.421

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

48.08.15

456.710

158.710

148.330

Prefinantare

48.08.15.03

456.710

158.710

148.330

Mecanisme iinanciaie opatiui cuuiiuniiu cuiupean si Norvegian 2014-2021

48.08.31

1.023.336

139.336

575.091

Prefinantare

48.08.31.03

1.023.336

139.336

575.091

rofiaui pentru reiam oiiateraie iviecaiusmeioi nnariciaie Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021

48.08.32

505.000

0

0

Prefinantare

48.08.32.03

505.000

0

0

TOTAL CHELTUIELI

2.300.000

613.000

56.473

0

Asigurări si asistenta sociala

68.08

2.300.000

613.000

56.478

CHELTUIELI CURENTE

01

2.300.000

613.000

56.478

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

2.300.000

613.000

56.478

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.08.50

1.056.246

613.000

56.478

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

1.056.246

613.000

56.478

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.08

o

0

REZERVE

97.08

0

0

EXCEDENT

98.08 / * /

0

902.794

DEFICIT

99.08

134.365

134.365

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

2.165.635

473.635

959.272

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

134.364

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

134.364

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

134.364

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

134.364

Subvenții de la bugetul de stat

42.08

180.589

180.589

101.487

Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021

42.08.75

180.589

180.589

101.487

IV. SUBVENȚII

00.06

1.985.046

298.046

723.421

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.08

1.985.046

298.046

148.330

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

48.08.15

456.710

158.710

148.330

Prefmantare

48.08.15.03

456.710

158.710

148.330

Mecanisme financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021

48.08.31

1.023.336

139.336

575.091

Prefinantare

48.08.31.03

1.023.336

139.336

575.091

Fondul pentru relații bilaterale Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021

43.08.32

505.000

0

0

Prefinantare

48.08.32.03

505.000

0

0

TOTAL CHELTUIELI

2.300.000

613.000

56.478

Asigurări si asistenta sociala

68.08

2.300.000

613.000

56.478

CHELTUIELI CURENTE

01

2.300.000

613.000

56.478

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

2.300.000

613.000

56.478

Din total capitol

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.08.50

1.056.246

613.000

56.478

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

1.056.246

613.000

56.478

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.08

0

0

REZERVE

97.08

0

0

EXCEDENT

98.08

0

0

902.794

DEFICIT

99.08

134.365

134.365

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA E- INVATAMANT

la data de 31.03.2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

14.634.788

6.289.788

2.980.993

1. VENITURI CURENTE

00.02

14.634.788

6.289.788

2.980.993

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

14.634.788

6.289.788

2.980.993

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

663.936

294.936

133.634

Venituri din proprietate

30.10

663.936

294.936

133.634

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

620.720

251.720

133.634

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

620.720

251.720

133.634

Alte venituri din proprietate

30.10.50

43.216

43.216

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

13.970.852

5.994.852

2.847.359

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

13.919.205

5.977.205

2.670.620

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

305.193

143.193

30.314

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

14.000

9.000

900

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

13.382.722

5.668.722

2.515.841

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

198.627

149.627

123.415

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

18.663

6.663

150

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

8.000

5.000

14.477

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

8.000

5.000

14.477

Diverse venituri

36.10

43.647

12.647|

10.246

Alte venituri

36.10.50

43.647

12.6471

10.246

Transferuri voluntare , altele decât subvențiile

37.10

0

0

5.437

Donații si sponsorizări

37.10.01

0

0

5.437

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-96.000

-96.000

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

96.000

96.000

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

23.516

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

23.516

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

23.516

41.10

0

0

123.063

Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0

0

123.063

TOTAL CHELTUIELI

17.134.000

8.789.000

2.559.640

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

17.134.000

8.789.000

2.559.640

Invatamant

65.10

17.134.000

8.789.000

2.559.640

CHELTUIELI CURENTE

01

16.985.000

8.640.000

2.559.640

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

733.000

519.000

204.093

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

16.252.000

8.121.000

2.355.547

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

149.000

149.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

149.000

149.000

0

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

10.243.000

4.207.000

1.724.077

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

10.243.000

4.207.000

1.724.077

Invatamant secundar

65.10.04

2.957.000

2.349.000

174.051

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

369.000

273.000

3.035

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

2.588.000

2.076.000

171.016

Invatamant postliceal

65.10.05

423.000

358.000

138.471

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

3.511.000

1.875.000

523.041

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

3.511.000

1.875.000

523.041

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

421.353

DEFICIT

99.10

2.499.212

2.499.212

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

14.538.788

6.193.738

2.980.993

1. VENITURI CURENTE

00.02

14.538.788

6.193.788

2.980.993

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

14.538.788

6.193.788

2.980.993

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

663.936

294.936

133.634

Venituri din proprietate

30.10

663.936

294.936

133.634

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

620.720

251.720

133.634

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

620.720

251.720

133.634

Alte venituri din proprietate

30.10.50

43.216

43.216

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

13.874.852

5.898.852

2.847.359

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

13.919.205

5.977.205

2.670.620

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

305.193

143.193

30.314

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

14.000

9.000

900

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

13.382.722

5.668.722

2.515.841

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

198.627

149.627

123.415

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

18.663

6.663

150

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

8.000

5.000

14.477

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

8.000

5.000

14.477

Diverse venituri

36.10

43.647

12.647

10.246

Alte venituri

36.10.50

43.647

12.647

10.246

Transferuri voluntare , altele decât subvențiile

37.10

-96.000

-96.000

5.437

Donații si sponsorizări

37.10.01

0

0

5.437

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-96.000

-96.000

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

23.516

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

23.516

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

23.516

41.10

0

0

123.063

Sume din execedentul anului precedent pentru

acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0

0

123.063

TOTAL CHELTUIELI

16.985.000

8.640.000

2.559.640

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

16.985.000

8.640.000

2.559.640

Invatamant

65.10

16.985.000

8.640.000

2.559.640

CHELTUIELI CURENTE

01

16.985.000

8.640.000

2.559.640

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

733.000

519.000

204.093

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

16.252.000

8.121.000

2.355.547

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

10.243.000

4.207.000

1.724.077

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

10.243.000

4.207.000

1.724.077

Invatamant secundar

65.10.04

2.808.000

2.200.000

174.051

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

339.000

243.000

3.035

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

2.469.000

1.957.000

171.016

Invatamant postliceal

65.10.05

423.000

358.000

138.471

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

3.511.000

1.875.000

523.041

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

3.511.000

1.875.000

523.041

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

421.353

DEFICIT

99.10

2.446.212

2.446.212

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

96.000

96.000

0

1. VENITURI CURENTE

00.02

96.000

96.000

0

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

96.000

96.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

96.000

96.000

0

Transferuri voluntare , altele decât subvențiile

37.10

96.000

96.000

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

96.000

96.000

TOTAL CHELTUIELI

149.000

149.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

149.000

149.000

0

Invatamant

65.10

149.000

149.000

0

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

149.000

149.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

149.000

149.000

0

Din total capitol

Invatamant secundar

65.10.04

149.000

149.000

0

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

30.000

30.000

0

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

119.000

119.000

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

X

EXCEDENT

98.10

0

0

DEFICIT

99.10

53.000

53.000

/*7'^ -0

\" A

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA F -

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA la data de 31.03.2020


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

138.233.960

42.057.960

37.571.908

I. VENITURI CURENTE

00.02

61.694.960

20.557.960

18.063.888

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

61.694.960

20.557.960

18.063.888

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

40.000

10.000

8.274

Venituri din proprietate

30.10

40.000

10.000

8.274

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

40.000

10.000

8.274

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

40.000

10.000

8.274

C2. VAMZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

61.654.960

20.547.960

18.055.614

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

61.654.960

20.547.960

17.956.296

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.698.000

500.000

188.701

Venituri din cercetare

33.10.20

260.000

260.000

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

40.916.960

14.207.960

13.382.059

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

17.000.000

5.000.000

4.382.614

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.500.000

500.000

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

280.000

80.000

2.922

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

'37.10

0

0

99.318

Donații si sponsorizări

37.10.01

0

0

99.318

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

1.707.040

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

1.707.040

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

1.707.040

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

76.539.000

21.500.000

17.800.980

Subvenții de la alte administrații

43.10

76.539.000

21.500.000

17.800.980

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

18.500.000

6.000.000

6.000.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43.10.14

5.339.000

1.500.000

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

52.700.000

14.000.000

11.800.980

TOTAL CHELTUIELI

139.941.000

43.765.000

33.551.687

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

139.941.000

43.765.000

33.551.687

Sanatate

66.10

139.941.000

43.765.000

33.551.687

CHELTUIELI CURENTE

01

134.602.000

42.265.000

33.551..687

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

95.000.000

25.950.000

23.&tX-3®5

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

37.862.000

15.865.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.740.000

450.000

_

5Q4

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.339.000

1.500.000

______I (

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.339.000

1.500.000TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT, SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

0

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

139.941.000

43.765.000

33.551.687

Spitale generale

66.10.06.01

139.941.000

43.765.000

33.551.687

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

REZERVE

97.10

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

4.020.221

DEFICIT

99.10

1.707.040

1.707.040

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.0'1

132.894.960

40.557.960

37.571.908

1. VENITURI CURENTE

00.02

61.694.960

20.557.960

18.063.888

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

61.694.960

20.557.960

18.063.888

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

40.000

10.000

8.274

Venituri din proprietate

30.10

40.000

10.000

8.274

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

40.000

10.000

8.274

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

40.000

10.000

8.274

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

61.654.960

20.547.960

18.055.614

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

61.654.960

20.547.960

17.956.296

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.698.000

500.000

188.701

Venituri din cercetare

33.10.20

260.000

260.000

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

40.916.960

14.207.960

13.382.059

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

17.000.000

5.000.000

4.382.614

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.500.000

500.000

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

280.000

80.000

2.922

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0

0

99.318

Donații si sponsorizări

37.10.01

0

0

99.318

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

1.707.040

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

1.707.040

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

1.707.040

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

71.200.000

20.000.000

17.800.980

Subvenții de la alte administrații

43.10

71.200.000

20.000.000

17.800.980

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

18.500.000

6.000.000

6.000.000

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

52.700.000

14.000.000

11.800.980

TOTAL CHELTUIELI

134.602.000

42.265.000

33.551.687

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

134.602.000

42.265.000

33.551.687

Sanatate

66.10

134.602.000

42.265.000

33.551.687

CHELTUIELI CURENTE

01

134.602.000

42.265.000

33.551.687

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

95.000.000

25.950.000

23.616.205

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

37.862.000

15.865.000

9.514.978

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.740.000

450.000

420.504

Din total capitol

66.10.06

134.602.000

42.265.000

33.551.687

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06.01

134.602.000

42.265.000

33.551.687Spitale generale

96.10

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

97.10

0

0

REZERVE

98.10

Io-

0

4.020.221

EXCEDENT

99.10

1.707.040

1.707.040

DEFICIT

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

00.01

5.339.000

1.500.000

0

TOTAL VENITURI

5.339.000

1.500.000

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

5.339.000

1.500.000

0

Subvenții de la alte administrații

43.10

5.339.000

1.500.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43.10.14

5.339.000

1.500.000

0

TOTAL CHELTUIELI

5.339.000

1.500.000

64.10

5.339.000

1.500.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

66.10

5.339.000

1.500.000

0

Sanatate

01

CHELTUIELI CURENTE

70

5.339.000

1.500.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

5.339.000

1.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Din total capitol

66.10.06

5.339.000

1.500.000

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06.01

5.339.000

1.500.000

Spitale generale

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

REZERVE

97.10

0

EXCEDENT

98.10

0 /<

o

0

DEFICIT

99.10

0

.oCONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA G - SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE CLUJ-NAPOCA , CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CLUJ-NAPOCA, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR CLUJ-NAPOCA la data de 31.03.2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

118.448.709

91.008.709

22.922.567

I. VENITURI CURENTE

00.02

33.215.709

20.923.709

8.476.680

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

33.215.709

20.923.709

8.476.680

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

25.699.850

17.933.850

7.060.087

Venituri din proprietate

30.10

25.699.850

17.933.850

7.060.087

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

25.487.850

17.813.850

7.060.087

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

25.487.850

17.813.850

7.060.087

Alte venituri din proprietate

30.10.50

212.000

120.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII

00.09

7.515.859

2.989.859

1.416.593

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

7.515.859

2.989.859

1.416.593

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

6.000.000

2.474.000

1.270.883

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.515.859

515.859

145.710

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-9.191.000

-9.191.000

-4.654.038

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

9.191.000

9.191.000

4.654.038

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

85.233.000

70.085.000

14.445.887

Subvenții de la alte administrații

43.10

85.233.000

70.085.000

14.445.887

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

16.527.000

8.140.000

5.503.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

68.706.000

61.945.000

8.942.887

TOTAL CHELTUIELI

118.843.000

91.403.000

18.655.817

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

7.910.000

3.384.000

1.029.614

Alte servicii publice generale

54.10

7.910.000

3.384.000

1.029.614

CHELTUIELI CURENTE

01

7.910.000

3.384.000

1.029.614

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7.910.000

3.384.000

1.029.614

Din total capitol

Alte servicii publice generale

54.10.50

7.910.000

3.384.000

1.029.614

Partea a lll-a CHELTUIELI SQCțAL-CULTURALE

64.10

18.398.000

9.731.000

2.891.368

Cultura, recreere si religie /                *\

67.10

6.998.000

4.019.000

979.767

CHELTUIELI CURENTE              \

01

5.727.000

2.878.000

960.390

TITLUL I CHELTUIELI DE PERS0NAU;O )cj ■

10

3.875.000

1.603.000

751.112

TITLUL II BUNURI SI SElȘVIȘlJ               V

20

1.852.000

1.275.000

209.278

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.271.000

1.141.000

19.377

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.271.000

1.141.000

19.377

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

6.998.000

4.019.000

979.767

Asigurări si asistenta sociala

68.10

11.400.000

5.712.000

1.911.601

CHELTUIELI CURENTE

01

11.000.000

5.312.000

1.936.330

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8.474.000

2.966.000

1.714.197

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.406.000

2.306.000

202.814

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

120.000

40.000

19.319

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

400.000

400.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

400.000

400.000

0

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-24.729

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

11.400.000

5.712.000

1.911.601

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

11.400.000

5.712.000

1.911.601

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

92.535.000

78.288.000

14.734.835

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

92.535.000

78.288.000

14.734.835

CHELTUIELI CURENTE

01

16.309.000

8.693.000

1.173.202

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.758.000

2.013.000

876.209

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.551.000

6.680.000

296.993

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

76.226.000

69.595.000

13.564.068

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

76.226.000

69.595.000

13.564.068

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-2.435

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

92.535.000

78.288.000

14.734.835

Partea a VI l-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

4.266.750

DEFICIT

99.10

394.291

394.291

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

40.551.709

19.872.709

9.325.642

1. VENITURI CURENTE

00.02

24.024.709

11.732.709

3.822.642

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

24.024.709

11.732.709

3.822.642

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

25.699.850

17.933.850

7.060.087

Venituri din proprietate

30.10

25.699.850

17.933.850

7.060.087

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

25.487.850

17.813.850

7.060.087

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

25.487.850

17.813.850

7.060.087

Alte venituri din proprietate

30.10.50

212.000

120.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

-1.675.141

-6.201.141

-3.237.445

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

7.515.859

2.989.859

1.416.593

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

6.000.000

2.474.000

1.270.883

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.515.859

515.859

145.710

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-9.191.000

-9.191.000

-4.654.038

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-9.191.000

-9.191.000

-4.654.038

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

16.527.000

8.140.000

5.503.000

Subvenții de la alte administrații

43.10

16.527.000

8.140.000

5.503.000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

16.527.000

8.140.000

5.503.000

TOTAL CHELTUIELI

40.946.000

20.267.000

5.072.372

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

7.910.000

3.384.000

1.029.614

Alte servicii publice generale

54.10

7.910.000

3.384.000

1.029.614

CHELTUIELI CURENTE

01

7.910.000

3.384.000

1.029.614

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7.910.000

3.384.000

1.029.614

Din total capitol

Alte servicii publice generale

54.10.50

7.910.000

3.384.000

1.029.614

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

16.727.000

8.190.000

2.871.991

Cultura, recreere si religie

67.10

5.727.000

2.878.000

960.390

CHELTUIELI CURENTE

01

5.727.000

2.878.000

960.390

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.875.000

1.603.000

751.112

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.852.000

1.275.000

209.278

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

5.727.000

2.878.000

960.390

Asigurări si asistenta sociala

68.10

11.000.000

5.312.000

1.911.601

CHELTUIELI CURENTE

01

11.000.000

5.312.000

1.936.330

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8.474.000

2.966.000

1.714.197

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.406.000

2.306.000

202.814

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

120.000

40.000

19.319

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-24.729

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

11.000.000

5.312.000

1.911.601

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

11.000.000

5.312.000

1.911.601

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

16.309.000

8.693.000

1.170.767

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

16.309.000

8.693.000

1.170.767

CHELTUIELI CURENTE

01

16.309.000

8.693.000

1.173.202

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.758.000

2.013.000

876.209

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.551.000

6.680.000

296.993

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-2.435

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

16.309.000

8.693.000

1.170.767

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

4.253.270

DEFICIT

99.10

394.291

394.291

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

77.897.000

71.136.000

13.596.925

1. VENITURI CURENTE

00.02

9.191.000

9.191.000

4.654.038

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

9.191.000

9.191.000

4.654.038

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

9.191.000

9.191.000

4.654.038

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

9.191.000

9.191.000

4.654.038

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

9.191.000

9.191.000

4.654.038

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

68.706.000

61.945.000

8.942.887

Subvenții de la alte administrații

143.10

68.706.000

61.945.000

8.942.887

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

68.706.000

61.945.000

8.942.887

TOTAL CHELTUIELI

77.897.000

71.136.000

13.583.445

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

1.671.000

1.541.000

19.377

Cultura, recreere si religie

67.10

1.271.000

1.141.000

19.377

CHELTUIELI CURENTE

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.271.000

1.141.000

19.377

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.271.000

1.141.000

19.377

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

1.271.000

1.141.000

19.377

Asigurări si asistenta sociala

68.10

400.000

400.000

0

CHELTUIELI CURENTE

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

400.000

400.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

400.000

400.000

0

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

400.000

400.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

400.000

400.000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

76.226.000

69.595.000

13.564.068

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

76.226.000

69.595.000

13.564.068

CHELTUIELI CURENTE

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

76.226.000

69.595.000

13.564.068

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

76.226.000

69.595.000

13.564.068

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

76.226.000

69.595.000

13.564.068

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

q

0

13.480

DEFICIT

99.10 / Cy ,<

>\' 0

0

0
i