Hotărârea nr. 175/2020

Hotărârea 175/2020 - Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 189859/1/6.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 189917/414/6.04.2020 al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, ale Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, ale art.199 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, art. 134 alin. 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020 conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 2A.5, 2A.9, 2A.15, 2A.53, 2A.63, 2A.65, 2A.69, 2A.71, 2A.77, 2A.78, 2A.79, 2A.80, 2A.82, 2A.82.2, 6G, 6G.1, 7 și 7.5.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bugetul general este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe și la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

 • 1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.494.759.361 Iei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.330.348.269 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 2.165.635 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 271.317.457 lei.

 • 2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 1.697.601.000 lei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.528.455.000 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 2.300.000 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 275.918.000 lei.

 • 3. Excedentul anilor precedenți - bugetul local, în sumă de 198.106.731 lei.

 • 4. Excedentul anilor precedenți - bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 134.365 lei.

 • 5. Excedentul anilor precedenți - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 4.600.543 lei.

Art 3. Se aprobă finanțarea complementară aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca pe anul 2020 din bugetul local, cu suma de 55.157.991 lei, conform Anexelor 2A.5, 2A.82 și 2A.82.2.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și instituțiile publice subordonate.

eaza:


Președinte de ședință, Ec. Dan Stdfan TARCEA vjfcontrasei

Secretarul generăl al municipiului, Jr. AurorajhoȘCA

Nr. 175 din 7 aprilie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)