Hotărârea nr. 174/2020

Hotărârea 174/2020 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 89/2008 (acordarea ajutoarelor de urgență).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICICPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 89/2008 (acordarea ajutoarelor de urgență)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 89/2008 (acordarea ajutoarelor de urgență) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 181144/1/30.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 181155 din 30.03.2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală (D.A.S.M.), al Direcției Juridice și al Direcției Economice cu privire la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 89/2008 (acordarea ajutoarelor de urgență);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 2, ale art. 3 alin. (2) și ale art. 28 alin. (2), (4) și (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41-44 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 din Legea nr. 116 din 2002 privind marginalizarea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 27A1 alin. (2) din Legea nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 151/2019, ale art. 48 din H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116 din 2002 privind marginalizarea și combaterea marginalizării sociale, ale art. 1 alin. (2), ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, ale art. 9 alin. (1) lit. a), ale art. 11, lit. c), ale art. 15 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 84 alin (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2) lit. a), 134 alin. (4), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 89/2008 (acordarea ajutoarelor de urgență) în sensul eliminării de la art. 1 a situațiilor prevăzute la punctele 2, 4, 5, 6 și completării acesteia prin introducerea unui nou articol 1A1, care va avea următorul cuprins:

”Art. 1A1 Primarul poate acorda ajutor de urgență în natură, sub forma produselor alimentare, prin Cantina de Ajutor Social și Pensiune, familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul sau reședința în Cluj-Napoca, ori din categoria prevăzută de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, modificată și completată, care se află în situație de marginalizare socială sau risc de marginalizare socială în sensul Legii nr. 116/2002, modificată și completată și care locuiesc în așezări informale identificate conform disp. art. 27A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 151/2019”.

Art. II. Restul prevederilor din hotărâre rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală și Cantina de Ajutor Social și Pensiune, organizate ca servicii publice în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Nr. 174 din 30 martie 2020

(Hotătârea a fost adoptată cu 24 voturi)