Hotărârea nr. 172/2020

Hotărârea 172/2020 - Modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 145/2017 (aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei 1 Ia Hotărârea nr. 145/2017 (aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

a comisiei)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 145/2017 (aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 172075/1/20.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 172079/43/2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea modificării și completării Anexei 1 la Hotărârea nr. 145/2017 (aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se completează Cap. 5 din Amexa 1 la Hotărârea nr. 145/2017, în sensul introducerii unui nou articol, cu următorul conținut:

„5.13. (1) în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de urbanism pot fi desfășurate prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință, cu respectarea procedurii prevăzute în cap. 5.

  • (2) în situațiile excepționale în care ședințele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de urbanism se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință, consensul membrilor comisiei se exprimă prin apel nominal, efectuat de persoana care conduce ședințele conform art. 5.5 sau prin vot electronic.

  • (3) în situațiile prevăzute la alin. 1, cetățenii interesați pot participa la ședințele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de urbanism, având posibilitatea de a lua cuvântul la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

a) prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferință, pe baza unui formular completat on-line pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, înainte cu minim 4 ore de ora stabilită pentru începerea ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de urbanism. Cetățenii care s-au înscris în condițiile mai sus-menționate, vor primi un link prin e-mail, prin care se vor putea conecta la ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de urbanism și vor putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris, prin intermediul persoanei prevăzute la art. 5.5.

b) prin accesul în sala de ședință, într-un spațiu special amenajat, și la platforma on-line de video conferință cu respectarea măsurilor dispuse de către autoritățile competente în materie.”

Art. II Se completează Cap. 6 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 145/2017, în sensul introducerii unui nou articol, 6.6, cu următorul conținut:

“6.6 în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele Comisiei Operative de urbanism se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință.

Art.III Se completează Cap. 7 din Anexa 1 la Hotararea nr. 145/2017, în sensul introducerii unui nou articol, 7.8, cu următorul conținut:

“7.8 în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele Comisiei de estetică urbană se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință.

Art. IV Celelalte prevederi ale Anexei 1 la Hotărârea nr.145/ 2017 rămân neschimbate.

Art. V Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 172 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)