Hotărârea nr. 171/2020

Hotărârea 171/2020 - Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Direcției Generale Poliția locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Direcției Generale Poliția Locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Direcției Generale Poliția Locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2020-proiect din inițiativa primarului;

Reținând referatul de aprobare nr.149542/1/10.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 149700/488/10.03.2020 al Direcției Generale Poliția locală și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Direcției Generale Poliția Locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) și art. 30 lit. g) din Legea nr. 155/2010, a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 24 din H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

In temeiul prevederilor art. 3 și 4 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

Luând în considerare prevederile art. 129 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și prevederile art. 19 și 28 din Hotărârea nr. 36/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin.l, 139 și 196 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de ordine și siguranță publică al Direcției Generale Poliția Locală a municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Planul de ordine și siguranță publică al Direcției Generale Poliția Locală a municipiului Cluj-Napoca și hotărârea de aprobare a acestuia se înaintează, în copie, Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Poliția Locală și Inspectoratul de Poliție Județean Cluj.

Reședințe de ședință Ec.Vpan Ștefan Tarcea


Contrasemnează:

il general al municipiului, ItTÂurora Rpșca

Nr.171 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA


DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ Calea Moților, nr. 3, 400001

Telefon/Fax+40 0264 598 784 Email: politialocala@primariaclujnapoca.ro Operator de date cu caracter personal nr. 3371


PLANUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL

DIRECȚIEI GENERALE POLITIA LOCALĂ

5                                                                                       5

A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CLUJ-NAPOCA 2020

STRUCTURA PLANULUI

CADRUL LEGISLATIV

CAPITOLUL I - Analiza situației operative

 • A. Teritoriul

 • B. Populația

 • C. Evenimente social-economice, politice, religioase

 • D. Starea infracțională și contravențională

CAPITOLUL II - Dispozitive de ordine și siguranță publică, misiunile și zonele de responsabilitate

 • A. Dispozitivele de ordine și siguranță publică, zonele de responsabilitate și misiunile specifice

 • B. Activități și misiuni executate în comun

CAPITOLUL III - Efectivele aflate la dispoziție și suportul logistic

CAPITOLUL IV - Instruirea efectivelor pentru executarea activităților și controlul dispozitivelor

CAPITOLUL V - Dispoziții finale

CADRUL LEGISLATIV

în conformitate cu Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/05.05.2011 - pentru aprobarea metodologiei de elaborare a Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale, având în vedere dispozițiile art. 6 din Legea 155/2010, precum și prevederile din Regulamentul - Cadru de Organizare și Funcționare al Poliției Locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în considerarea atribuțiilor Ministerului Administrației și Internelor în domeniul ordinii și siguranței publice, stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2007, a prevederilor Strategiei Naționale de Ordine Publică, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, la nivelul municipiului Cluj-Napoca se elaborează “Planul de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Cluj-Napoca”.

în realizarea prezentului document s-au avut în vedere următoarele acte normative:

 • - LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 rep. privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • - LEGEA nr. 422 din 18 iulie 2001 rep. privind protejarea monumentelor istorice

 • - LEGEA nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică

 • - LEGEA nr. 153 din 05 iulie 201 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor

 • - LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale

 • - LEGEA NR.185 din 25.06.2013 rep. privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate

 • - LEGEA nr. 12 din 6 august 1990 rep. privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite

 • - LEGEA nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control

 • - LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

 • - LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991 rep. pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

 • - LEGEA nr. 60 din 23 septembrie 1991 rep. privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice

 • - LEGEA nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

 • - LEGEA nr. 554 din 18 decembrie 2003 privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și a altor localități

 • - ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului

 • - LEGEA nr. 349 din 06 iunie 2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 • - LEGEA nr. 4 din 09 ianuarie 2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive

 • - ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

 • - LEGEA nr. 205 din 26 mai 2004 privind protecția animalelor

 • - ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi

 • - ORDONANȚA nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității

 • - LEGEA nr. 421/2002 privind regimid juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale

 • - LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor

 • - LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilități publice

 • - LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2906 serviciului de salubrizare a localităților

 • - LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 rep. privind locuințele

-LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local

 • - LEGEA nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi, și în regim de închiriere

 • - LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • - LEGEA nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

 • - HOTARAREA nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice

 • - HOTARAREA Nr. 128 din 30 martie 1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților

 • - HOTARAREA nr. 349 din 21 aprilie 2005privind depozitarea deșeurilor

 • - LEGEA nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

 • - ORDONANȚA nr. 99 din 29 august 2000 rep. privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

 • - ORDONANȚA nr. 43 din 28 august 1997 rep. privind regimid drumurilor

 • - ORDONANȚA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 rep. - privind circulația pe drumurile publice

 • - ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019privind Codul administrativ

 • - HOTARAREA nr. 1391 din 04 octombrie 2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circidația pe drumurile publice

 • - ORDONANȚA nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale

 • - ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

 • - LEGEA nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

 • - HOTARAREA nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

 • - ORDINUL nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Hotărârile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și Dispozițiile primarului care fac referire la contravenții și sancționarea acestora:

Hotărârea nr. 354/2015 modificată prin Hotărârea nr. 264/2017

Hotărârea nr. 220/2012 modificată prin Hotărârea nr. 72/2017

Hotărârea nr. 220/1998

Hotărârea nr. 434/1999

Hotărârea nr. 233/2001

Hotărârea nr. 381/1998 modificată prin Hotărârea nr. 300/2001

Hotărârea nr. 575/2001

Hotărârea nr. 501/2001 modificată prin Hotărârea nr. 19/2002

Hotărârea nr. 539/2005

Hotărârea nr. 441/2005

Hotărârea nr. 491/2005

Hotărârea nr. 184/2006

Hotărârea nr. 837/2006

Hotărârea nr. 411/2008, modificată prin Hotărârea nr. 285/2010, modificată prin Hotărârea nr.

851/2017

Hotărârea nr. 986/2017 modificată si completată prin Hotărârea nr. 973/2018, modificată și completată prin Hotărârea nr. 1017/2018

Hotărârea nr. 150/2009 modificată prin Hotărârea nr. 851/2017

Hotărârea nr. 170/2009

Hotărârea nr. 506/2009

Hotărârea nr. 364/2009 modificată și completată prin Hotărârea nr. 47/2010

Hotărârea nr. 270/2009 modificată și completată prin Hotărârea nr. 88/2010

Hotărârea nr. 191/2009 modificată și completată prin Hotărârea nr. 505/2009, modificată prin Hotărârea nr. 90/2010, modificată prin Hotărârea nr. 509/2019

Hotărârea nr. 70/1993 modificată prin Hotărârea nr. 422/1999, modificată prin Hotărârea nr. 108/2010

Hotărârea nr. 467/2010

Hotărârea nr. 487/2010

Hotărârea nr. 120/2010 modificată prin Hotărârea nr. 354/2010, modificată prin Hotărârea nr. 27/2011, modificată prin Hotărârea nr. 15/2012

Hotărârea nr. 341/2015

Hotărârea nr. 152/2011

Hotărârea nr. 765/2017 completată prin Hotărârea nr. 794/2017

Hotărârea nr. 90/2012

Hotărârea nr. 484/2011, modificată prin Hotărârea nr. 385/2012 și prin Hotărârea nr. 507/2012

Hotărârea nr. 61/2014

Hotărârea nr. 152/2009

Hotărârea nr. 257/2008 modificată prin Hotărârea nr. 350/2015

Hotărârea nr. 343/2016 modificată prin Hotărârea nr. 389/2016, modificată prin Hotărârea nr. 417/2016, modificată prin Hotărârea nr. 585/2017 și modificată prin Hotărârea nr. 135/2018

Hotărârea nr. 133/2018 completată prin Hotărârea nr. 868/2018

Hotărârea nr. 113/2016 modificată prin Hotărârea nr. 636/2016 și modificată prin Hotărârea nr. 102/2018

Hotărârea nr. 737/2019

și orice alte acte normative - legi, hotărâri ale guvernului, ordonanțe de guvern, ordonanțe de urgență ale guvernului, precum și alte hotărâri ale consiliului local.

CAPITOLUL I


ANALIZA SITUAȚIEI OPERA


A. TERITORIUL


Municipiul Chij-Napoca este situat în zona centrală a Tra:o suprafață de 179,5


km2.

 • a) Localizare geografică - 46° 46' latitudine nordică

- 23° 36' latitudine estică, în zona de legătură dintre Munții Apuseni, Podișul

Someșan și Câmpia Transilvaniei.

 • b) Suprafața și configurația terenului

Se întinde pe văile Someșului Mic, Nadășului, Popeștiului, Chintăului, Borhanciului și Popii. La est este mărginit de Câmpia Someșană, la nord de dealurile Clujului, la vest de dealul Hoia și Gârbăului, la sud de Dealul Feleac cu altitudinea maximă de 825 m (vârful Măgura Sălicei).

Zona din jurul orașului este acoperită cu păduri și ierburi. Pot fi întâlnite plante rare, cum ar fi papucul doamnei, stânjenelul, căpșunica, șerpărița. Există două rezervații botanice cunoscute -Fânațele Clujului și Valea Morii.

 • c) Fauna - în zonele cu vegetație de pădure care mărginesc orașul există o faună diversificată cu specii ca: porcul mistreț, bursucul, vulpea, iepurele, veverița, căpriorul.

 • d) Clima - temperat continentală cu influențe oceanice

Temperatura medie anuală este de 8,2°C. Temperatura medie în luna ianuarie este de -3°C, iar cea a lunii iulie de 19°C. Temperatura minimă absolută a fost de -34,5°C (ianuarie 1963), iar maxima absolută a fost de 38,5°C (august 1952).

Media precipitațiilor este de 663 mm, cea mai ploioasă lună fiind luna iunie (99mm), iar cea mai uscată, luna februarie (26mm).

în ultimii ani evoluția climei a fost caracterizată prin ierni din ce în ce mai blânde, cu temperaturi care rareori coboară sub -15° C și veri călduroase, crescând numărul zilelor tropicale cu temperaturi care depășesc +30°C.

 • e) Rețeaua hidrografică - Rețeaua hidrografică a Clujului se încadrează în bazinul hidrografic al Someșului Mic, cu izvoarele în Munții Apuseni. Râul Someșul Mic traversează municipiul Cluj-Napoca pe o lungime de 16 km și colectează din această zonă următorii afluenți: pârâul Gârbău, pârâul Popii, pârâul Țiganilor I și II, valea Becaș, pârâul Murătorii, pârâul Zăpodie, valea Nadăș, pârâul Chinteni, pârâul Lomb, Valea Caldă. Lacurile din municipiul Cluj-Napoca aveau o suprafață de 10 h înainte de 1990, fiind compuse din lacul din Parcul Central, lacurile din cartierul Gheorgheni și lacurile din zona actualului Parc al Rozelor. Această suprafață s-a diminuat în ultimii 25 de ani.

 • f) Căi de comunicație - municipiul Cluj-Napoca are acces direct la magistralele feroviare și rutiere care îl traversează, lucru care asigură legătura cu principalele orașe ale țării și centrele regionale, atât pentru călători, cât și pentru marfa. Clujul este un nod de transporturi regional datorită poziției sale în centrul Transilvaniei, fiind traversat de drumul european E 60.

în ceea ce privește transportul feroviar, municipiul are conexiuni directe cu toate orașele principale din România. Gara centrală se află pe magistrala CFR 300 și Magistrala 401, fiind situată în nordul municipiului, nu departe de centru. Infrastructura feroviară dispune de încă două gări - Gara Mică, în prezent neutilizată și Gara de Est, situată în cartierul Someșeni.

Transportul aerian - Aeroportul Internațional “Avram lancu” este al doilea aeroport ca mărime din România (după Aeroportul “Henri Coandă”), fiind situat în zona de est a municipiului, în cartierul Someșeni. Accesul spre aeroport este asigurat de troleibuzul nr. 5 și autobuzul nr. 8 ale Companiei de Transport Public.

Transportul în interiorul municipiului se realizează pe 662 km de străzi, dintre acestea pe 342 km fiind asigurat de Compania de Transport Public prin intermediul mai multor linii de autobuz, troleibuz și tramvai.

 • g) Zonele de agrement

Pădurea Făget

Pădurea Hoia

Grădina Botanică

Parcul Simion Bămuțiu

Parcul luliu Hațieganu

Parcul Rozelor

Parcul I. L. Caragiale

Parcul Colina

Parcul Detunata

Ștrandul Sun

Baza sportivă Gheorgheni

 • h) Cultura și educația

Cultura - centru marcant de cultură, Cluj-Napoca găzduiește o serie de instituții și centre culturale și educaționale. Teatrul Național “Lucian Blaga”, inaugurat la 1 decembrie 1919, situat în Piața Avram lancu, reprezintă cea mai importantă instituție teatrală din Transilvania, găzduiește totodată și Opera Națională Română. în oraș funcționează, de asemenea, Opera Maghiară de Stat și Teatrul Maghiar de Stat. Tot aici se află și Filarmonica de Stat “Transilvania”, înființată în anul 1955.

Centre culturale:

Centrul Cultural Francez

Centrul Cultural American “J. F. Kennedy”

Centrul Cultural Britanic

Centrul Cultural German din Cluj

Centrul Cultural Italian

Centrul de Artă și Cultură Japoneză

Centrul Cultural Sindan

Centrul Cultural Chinez “Confucius”

Centrul Cultural Coreean

Educația

învățământ superior

Cea mai importantă instituție de învățământ superior este Universitatea Babeș - Bolyai. De asemenea, municipiul Cluj-Napoca mai găzduiește: Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină și Farmacie luliu Hațieganu, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Academia de Muzică Gheorghe Dima, Universitatea de Artă și Design, Universitatea Dimitrie Cantemir, Universitatea Bogdan Vodă.

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL ȘI LICEAL

ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT 5

Unități de învățământ pre-primar:

Nr.

crt.

GRĂDINIȚA

ADRESA/E-MAIL

DIRECTOR

TELEFON

1

Grădinița cu PP „Albă ca Zăpada”

Str. Ion Creangă nr. 4-6

Cluj-Napoca

gradi.albacazapada@yahoo.com

radu_ gabriela_2007

i@yahoo.com

RADU

GABRIELA

MARIOARA

0264/591669

0726/695726

Grădinița cu PP „Albă ca Zăpada”, str.

1

Str. F. J. Curie nr. 4

Cluj-Napoca

2

Grădinița cu PP „Parfum de Tei”

Str. Decebal nr. 57

Cluj-Napoca gradinitacuparfumdetei @yahoo.com

CĂLDĂRUȘ

A-

BORZASI

ELENA-

MARIA

0264/530130

0752/650260

■>

s

s

I

i

- '


Grădinița cu PP, „Parfum de Tei”, str. 1

Str. Sigismund Toduță nr. 9*

Cluj-Napoca

Grădinița cu

„Parfum de Tei”, cu

PP, str. 1

Str. Decebal nr. 49/51

Cluj-Napoca

3

Grădinița cu PP „Licurici”

Str. Arinilor nr. 2-4

Cluj-Napoca

gr adinita4cluj napoca@yahoo, co

m

nicolbuc@yahoo.com

BUCUR

NICOLETA

DANIELA

0264/571288

0731/834412

0723/508183

Grădinița cu PP

„Licurici”, str. 1

Str. Fântânele nr. 46

Cluj-Napoca

4

Grădinița cu PP „Așchiuță”

Str. Nirajului nr. 9

Cluj-Napoca

grădiniță, aschiutacj @gmail. com

ABRUDAN

AURICA

ALINA

0364/142184

0264/414203

0264/442184

0264/414302

0742/083383

Grădinița cu PN „Așchiuță”, str. 1

Str. Jiului nr. 26

Cluj-Napoca

0364/142184

Grădinița cu PP „Așchiuță”,str. 2

Str. Fabricii nr. 55

Cluj-Napoca

0364/143084

Grădinița cu PP „Așchiuță”, str. 3

Str. Pascaly nr. 2-4

Cluj-Napoca

(parterul căminului de la

Colegiul Tehnic Energetic)

0264/414203

5

Grădinița cu PP „Rază de soare”

Str. Moților nr. 135

Cluj-Napoca

razadesoare.grad@yahoo.com

WEISS

PAULA

ELENA

0264/599541

0736/343881

secretariat

0740/287412

Grădinița cu PN ”Rază de soare”, str. 1

Str. Izlazului 12

Cluj-Napoca

0264/550558

6

Grădinița cu PP „Lumea copiilor” corp A+B

Str. S. Albini nr. 91

Cluj-Napoca livia pojar@yahoo.com

POJAR

LIVIA

0264/595004

0731/836115

0740/891235

Grădinița cu PP „Lumea copiilor”, str.

1

Str. S Albini nr. 53

7

Grădinița cu PP „Micul Prinț”

Str. Herculane nr. 13

Cluj-Napoca

gmiculprint@yahoo.com

TRUȚĂ

LUCIANA

0264/449721

0264/450207

0372/764684

0744/358545

8

Grădinița cu PP

Str. Câmpeni nr. 3/C

CĂBULEA

0264/432392


„Trenulețul veseliei”

Cluj-Napoca

trenuletul.veseliei@yahoo.com

MIHAI DAN

0264/343881

0726/713322

0745/522310

Grădinița cu PN „Trenulețul veseliei”, str. 1

Str. Decebal nr. 50-52

Cluj-Napoca

9

Grădinița cu PP

„Lizuca”

Str. Cojocnei nr. 23-29

Cluj-Napoca grad.29 ci@yahoo.com

POCOL

MARIA

0264/424727

0264/424710

0742/490323

Grădinița cu PN

„Lizuca”, str. 1

Str. Grădinarilor nr. 6 apt. 11/12

Cluj-Napoca

Grădinișa cu PN „Lizuca”, str. 2

Str. Blajului nr. 1 (Blocurile sociale)

10

Grădinița cu PP „Floare de Iris”

Str. Războieni nr. 67

Cluj-Napoca

gr_floaredeiris_cj@yahoo.com

jitariu codruta@yahoo.com

JITARIU

ALINA

CODRUȚA

0264/439605

0364/117784

0731/021792

Grădinița cu PP

„Floare de Iris”, str. 1

Str. Oașului nr. 129

Cluj-Napoca

0364/114719

11

Grădinița cu PP „Mămăruța”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.

124

Cluj-Napoca

gradinita42 cj@yahoo.com

melipalfi@yahoo. corn

PALFI

MELANIA

ZAMFIRA

0264/430951

0740/179506

Grădinița cu PP „Mămăruța”, str. 1

Str. Traian Vuia nr. 87

Cluj-Napoca

Grădinița cu PN „Mămăruța”, str. 2

Str. Pata Rât f.n.

Cluj-Napoca

12

Grădinița cu PP

„Bambi”

Str. Moților nr. 58

Cluj-Napoca

gradi.bambi@yahoo.com

gabyalexandru3 5 @uahoo .corn

ALEXANDR

U

GABRIELA

FLORINA

0264/431695

0364/590053

0733/035024

Grădinițacu PP „Bambi”, str. 1

Str. 11 Octombrie nr. 3

Cluj-Napoca

Grădinița cu PP

„Bambi”, str. 2

Str. Oțetului nr. 3

Cluj-Napoca

13

Grădinița cu PP „Neghiniță”

Str. Comeliu Coposu nr. 20

Cluj-Napoca

MUREȘAN

VIOLETA-

0264/439275

0264/416762

ne gh i n i tac lui @y ahoo. com

IOANA

0731/020751

Grădinița cu PP „Neghiniță”, str. 1

Str. Partizanilor nr. 17

Cluj-Napoca

Grădinița cu PP „Neghiniță”, str. 2

Str. Calea Baciului nr. 56

Cluj-Napoca

14

Grădinița cu PP „Degețica”

Str. Tâmavelor nr.4

Cluj-Napoca

gradinita5 3 cluj @yahoo.com

GĂDĂLEAN

MIHAELA-

VALERIA

0264/542577

0364/885810

0364/881064

0727/131952

Grădinița cu PP „Degețica”, str.l

Str. Venus nr. 20-22

Cluj-Napoca

0364/885810

Grădinița cu PP „Degețica”, str. 2

Str. Năsăud nr. 2

Cluj-Napoca

15

Grădinița PP „Zâna Zorilor”

Str. Sighișoarei nr. 15

Cluj-Napoca

gr adinita5 8 @yahoo .com

BARTALICI

ANA

0264/453188

0364/104590

0744/703337

0731/312357

Grădinițacu PN „Zâna Zorilor”, str.l

Str. Zorilor nr. 36

Cluj-Napoca

Grădinița PP „Zâna

Zorilor”, str.2

Str. L. Pasteur nr. 1

Cluj-Napoca

16

Grădinița cu PP

„Universității Babeș-

Bolyai”

Str. Universității nr. 7-9

Cluj-Napoca

grad universitatiibabesbolyai

@yahoo.com

birdeaangel a@yahoo. com

ȘTEFAN-

BÎRDEA

ANGELA

0264/450679

0741/160378

Grădinița cu PP „Universității Babeș-

Bolyai”, str. 1

Str. luliu Maniu nr. 18

17

Grădinița cu

PP „Albinuța”

Str. Gr. Alexandrescu nr. 27

Cluj-Napoca

gradialbinuta@yahoo.com

POP

FLORICA-

MARIA

Tel. 0264/425577

0742/217802

Grădinița cu PN „Albinuța”, str. 1

Str. Gr. Alexandrescu nr. 21/A

0264/579052

18

Grădinița cu PP „Mica Sirenă”

Str. Al. Vlahuță nr. 59

Cluj-Napoca gradinita_64@yahoo. com miclea mariana@yahoo.com

MICLEA

MARJA

0264/420938

0264/420927

0743/025965

Grădinița cu PP „Mica Sirenă”,str. 1

Str. Donath nr. 150

Cluj-Napoca

Grădinița cu PP „Mica Sirenă”,str. 2

Str. Donath nr. 20

Cluj-Napoca

19

Grădinița cu PP

Str. Gr. Alexandrescu nr. 47

DRĂGHICI

0264/562088

„Dumbrava

minunată”

Cluj-Napoca

gradinita66cluj@yahoo.com

CAMELIA

0742/133278

20

Grădinița cu

PP „Poienița”

Str. Alvema nr. 63

Cluj-Napoca

poienitacj@yahoo.com

enacosma@yahoo. corn

COSMA

MIHAELA

0264/443418

0740/042425

Grădinița cu PP

„Poienița”, str.l

Str. Brașov nr. 27

Cluj-Napoca

21

Grădinița cu PP „Căsuța poveștilor”

Str. București nr. 22

Cluj-Napoca

grad casutapovestilor

@yahoo.com

gradinita69cluj@yahoo.com

oanaveronica

colcer@yahoo.com

OANA

VERONICA

COLCER

0264/429025

0732/980668

0744/789486

Grădinița cu PP „Căsuța poveștilor”, str. 1

Str. Parcul Feroviarilor nr. 1/A

Cluj-Napoca

Grădinița cu PP „Căsuța poveștilor”, str. 2

Str. Rovine nr. 3

Cluj-Napoca

22

Grădinița cu PP „Buburuza”

Str. Mehedinți nr. 19

Cluj-Napoca gradinitabuburuzacluj @gmail. c

om

NECHITA I.

ANA MARIA

Tel.0264/564027

Fax 0264/564028

0728/274537

0749/399645

Grădinița cu PP „Buburuza”, str.l

Str. Cioplea FN

Cluj-Napoca

Tel. 0264/422080

Fax 0264/564028

23

Grădinița cu PP „Universul copiilor”

Str. Moldoveanu nr. 5-7

Cluj-Napoca

gradinitauniversulcopiilor

@y ahoo.com

otilia.rebrean@yahoo.com

REBREAN

OTILIA

GEORGETA

Tel. 0264/458480

Fax 0264/458480

0728/864018

24

Grădinița cu PP „Academia piticilor”

Str. Tazlău nr. 11

Cluj-Napoca

gradinita72cj@yahoo.com_____

BODEA

EMILIA

0264/561127

0742/904465

0748/202215

Unități de învățământ primar, gimnazial și liceal

Nr.

crt.

Unitatea de învățământ

9

Adresa

1.

Școala Gimnazială „loan Bob”

Str. Episcop loan Bob nr. 10

2.

Școala Gimnazială „Emil Isac”

Str. Giordano Bruno nr. 46

3.

Școala Gimnazială „Nicolae lorga”

Str. Războieni nr. 67

4.

Școala Gimnazială „Octavian Goga”

Str. Peana nr. 16

5.

Școala Gimnazială de Muzică “Augustin Bena”

Str. Bistriței nr. 21 cămin II

6.

Școala Gimnazială „Ion Creangă”

Str. Peana nr. 2-4

7.

Școala Gimnazială „luliu Hațieganu”

Str. Gr. Alexandrescu nr. 16

8.

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”

Str. Moldoveana nr. 1

9.

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”

Aleea Herculane nr. 7

10.

Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”

Str. Horticultorilor nr. 1

11.

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”

Str. Grădinarilor nr. 1

12.

Școala Gimnazială „Traian Dârjan“

Str. Traian Vuia nr. 76

13.

Școala Gimnazială „Horea”

Str. Horea nr. 19/A

14.

Școala Gimnazială „Alexandru Vaida-Voevod”

Str. Oltului nr. 83

15

Școala Gimnazială „Waldorf ’

Str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

16.

Liceul Teologic Reformat

Str. M. Kogălniceanu nr. 16

• Liceul Teologic

Baptist „Emanuel“

Str. 11 Octombrie nr. 3 (cart. Gruia)

18.

Liceul Teologic Adventist „Maranatha”

Str. Câmpului nr. II/2

19.

Liceul „Jănos Zsigmond”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9

20.

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian

Stroia”

Str. Calea Turzii nr. 2

21.

Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea”

Calea Dorobanților nr. 56

22.

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță”

Str. Paris nr. 60

23.

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu”

Str. Moților nr. 24

24.

Liceul cu Program Sportiv

Str. Arinilor nr. 9

25.

Liceul Teoretic „Eugen Pora”

Str. Mogoșoaia nr. 6

26.

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”

Aleea Băișoarei nr. 2-4

27.

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”

Str. Al. Vlahuță nr. 12-14

28.

Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos”

Str. I. C. Brătianu nr. 26

29.

Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”

Str. Avram lancu nr. 33

30.

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96

31.

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”

Calea Turzii nr. 140

32.

Liceul Teoretic „Brassai Samuel“

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7

33.

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”

Str. Constanța nr. 6

34.

Liceul Teoretic „Avram lancu “

Str. Onisifor Ghibu nr. 25

35.

Liceul Teoretic „Bathory Istvan”

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2

36.

Liceul Teoretic „Victor Babeș”

Str. Meseriilor nr. 20

37.

Liceul Tehnologic nr. 1

Str. Maramureșului nr. 165/A

38.

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu

B-dul Muncii nr. 199-201

39.

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”

Str. Al. Vaida-Voevod nr. 57

40.

Colegiul Național „George Barițiu”

Str. Emil Isac nr. 10

41.

Colegiul Național „Emil Racoviță”

Str.Mihail Kogălniceanu nr. 9-11

42.

Colegiul Economic „Dr. Iulian Pop”

Str. Emil Isac nr. 19

43.

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130

44.

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Str. Bistriței nr. 21

45.

Colegiul Tehnic „Energetic”

Str. Pascaly nr. 2

46.

Colegiul Tehnic „Raluca Ripan”

Str. Bistriței nr. 21

47.

Colegiul Național „George Coșbuc”

Str. Avram lancu nr. 70-72

48.

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”

Str. Al. Vaida Voievod nr. 55

49.

Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior”

Str. Moților nr. 78-80

50.

Colegiul Tehnic „Napoca”

Str. Taberei nr. 3

51.

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”

Str. Câmpului nr. II/2 - DESFIINȚAT

52.

Colegiul Tehnic „Ana Aslan”

Str. Decebal nr. 41

53.

Seminarul Teologic Liceal Ortodox

P-ța Avram lancu nr. 18

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ACREDITATE SI AUTORIZATE 9                                                       9                                                                                                                                                    9

Unități de învățământ pre-primar:

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa

1

Grădinița cu P.P. „Ary” Cluj-Napoca

 • * Structura A

Str. D. Comșa nr. 32

Cluj-Napoca

 • * Structura B

Str. București nr. 31 Cluj-Napoca

2

Grădinița cu P.P. „Biobee” Cluj-Napoca

Str. Alvema nr. 12-14 Cluj-Napoca

3

Grădinița Reformată cu P.P. nr. 1 „Csemete” Cluj-Napoca

Str. Paris nr. 13

Cluj-Napoca

4

Grădinița cu P.P. „Helen” Cluj-Napoca

Str. Rapsodiei nr. 4 Cluj-Napoca

5

Grădinița cu Creșă „Kinderland” Cluj-Napoca

Str. A. Densușianu nr. 42 Cluj-Napoca

6

Grădinița Reformată cu P.N. „între Lacuri” Cluj-Napoca

Str. Mureșului nr. 27 Cluj-Napoca

7

Grădinița cu P.P. „Patricia” Cluj-Napoca

Structura 1

Str. Franz Liszt nr. 18

Cluj-Napoca

Structura 2

Str. Virgil Onițiu nr. 11

Cluj-Napoca

8

Grădinița „Happy Kids” Cluj-Napoca

Aleea Băișoara nr. 2/A Cluj-Napoca

9

Grădinița Confesională „Sfânta Ana”

Str. Miklos Zrinyi nr. 10 Cluj-Napoca

10

Grădinița cu P.N. "Samariteanul” nr. 1 Cluj-Napoca

Str. Șiretului nr. 10

Cluj-Napoca

11

Grădinița cu P.P. „Camigo” Cluj-Napoca

Str. Al. Vlahuță nr. 31-31/A Cluj-Napoca

12

Grădinița cu P.P. „Montessori Schule” Cluj-Napoca

Str. Brașov nr. 33 Cluj-Napoca

13

Grădinița cu P.P. "Miko" Cluj-Napoca

Str. Aviator Bădescu nr. 35

Cluj-Napoca

Unități de învățământ primar:

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa

1

Școala Gimnazială „ELF”

Acreditată

Structura 1

Str. Pascaly nr. 2-4 Cluj-Napoca Structura 2

Str. G. Coșbuc nr. 1 Cluj-Napoca

2

„Transyilvania College. The Cambridge International School in Cluj” Acreditată

Str. Băișoara nr. 2/A Cluj-Napoca

3

Școala Gimnazială Internațională „Spectrum” Cluj-Napoca

Autorizată

Calea Mănăștur nr. 22-24 Cluj-Napoca

4

Școala Gimnazială Reformată „Talentum” Cluj-Napoca

Acreditată

Str. Victor Deleu nr. 2 Cluj-Napoca

5

Școala Primară „Kinderland Cluj-Napoca

Autorizată

Str. A. Densușianu nr. 42 Cluj-Napoca

6

Key International School Cluj-Napoca

Str. Profesor Bologa nr. 3 Cluj-Napoca

7

Școala Primară „Montessori Schule” Cluj-Napoca

Str. Brașov nr. 33

Cluj-Napoca          /XI# 4 a.X

8

Școala primară „Panda” Cluj-Napoca Autorizată

Str. Fagului nr. 79-8IA Cluj-Napoca          ț /

vr \

/s J

Unităti de învățământ liceal:

A

'V/

GV

Vx

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa

1.

 • 1. Liceul Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan” Cluj-Napoca

Autorizat

 • 2. Liceul Teoretic „Horea, Cloșca și Crișan” Cluj-Napoca

Str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

Autorizat

2.

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca

Acreditat

Str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A Cluj-Napoca

3.

Transyilvania College. The Cambridge International School in Cluj

Acreditat

Aleea Băișoara nr. 2/A Cluj-Napoca

4.

Liceul Teoretic „ELF” Cluj-Napoca

Autorizat

Str. T. Mihaly nr. 56 Cluj-Napoca

Unități de învățământ postliceal:

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa

1.

Școala Postliceală Sanitară „Christiana”

Acreditată

Str. A. lancu nr. 33

Cluj-Napoca

2.

Școala Postliceală „Henri Coandă” Cluj-Napoca

Acreditată

Str. Sarmizegetusa nr. 15 Cluj-Napoca

3.

Școala Postliceală Sanitară „Sfântul Bartolomeu”

Cluj-Napoca

Acreditată

Str. M. Kogălniceanu nr. 9 Cluj-Napoca

4.

Școala Postliceală „Ocrotirea” Cluj-Napoca

Acreditată

Piața Avram lancu nr. 7/3 Cluj-Napoca

5.

Școala Postliceală „Avram lancu” Cluj-Napoca Autorizată

Str. Fabricii de Zahăr nr. 6-8 Cluj-Napoca

B. POPULAȚIA 9

 • 1. Populația municipiului Cluj-Napoca :

 • a. la recensământul din 2011 - 324.576 persoane;

 • b. la momentul 1.07.2019 la Institutul Național de Statistică (www.insse.ro'): 326.145 persoane.

 • 2. Populația municipiului Cluj-Napoca după etnie (datele sunt înregistrate la recensământul din 2011):

  - români:245.737

  -germani: 544

  - sârbi: 20

  - maghiari: 49.565

  - turci: 64

  - slovaci: 33

  - romi: 3.273

  - ruso lipoveni: 48

  - bulgari: 16

  - ucrainieni: 127

  - tătari: 9

  - greci: 71

  - italieni: 88

  - polonezi: 22

  - ceangăi: 13

  - evrei: 155

  - chinezi: 11

  - macedoneni: 4

  - cehi: 7

  - armeni: 32

  - altă etnie: 1.570

- etnie nedeclarată: 2.365

3. Populația municipiului Cluj-Napoca după confesiune:

- ortodoxă: 212.973

- evanghelică luterană sinodo-presbiteriană: 434

- atei: 1.543

- romano-catolică: 14.940

- baptistă: 3.603

- adventistă de ziua a șaptea:

1.028

- greco-catolică: 14.152

- penticostală: 8.083

- evanghelică: 173

- unitariană: 2.946

- creștină de rit vechi: 128

- mozaică: 141

- armeană: 16

- creștină după evanghelie: 502

- fără religie: 1.266

- reformați: 31.597

- musulmană: 879

- nedeclarată: 25.665

- evanghelică de confesiune augustană: 67

- altă religie: 4.438

C. EVENIMENTE SOCIAL-ECONOMICE, P( MANIFESTĂRI TRADIȚIONALE PERIODICE

O-K- •   ■   , '                           A /

Sărbători naționale

i c?.i

i _ Ci \ _

5# Â

ii

ICE SAU RELIGIOASE,

Nr.

crt.

\ W Q;,,

Evenimentul              \' ■' h . -----

111

Data/durata

1

Anul Nou

1 - 2 ianuarie

2

Omagierea poetului național Mihai Eminescu

15 ianuarie

3

Ziua Culturii Naționale

15 ianuarie

4

Unirea Principatelor Române

24 ianuarie

5

Sărbătoarea Internațională a Muncii

1 mai

6

Ziua Victoriei - Ziua Europei

9 mai

7

Ziua Internațională a Copilului

1 iunie

8

Omagierea poetului național Mihai Eminescu - trecerea în neființă

15 iunie

9

Ziua drapelului Național

26 iunie

10

Ziua Imnului Național

29 iulie

11

Ziua Armatei Române

25 octombrie

12

Ziua Națională a României

1 decembrie

13

Ziua Revoluției Române

22 decembrie

Sărbători religioase

Nr.

crt.

Evenimentul

Data/durata

1

Sărbătoarea Sfintelor Paști (romano-catolici)

12-13 aprilie

2

Sărbătoarea Sfintelor Paști (ortodocși, greco-

19-20 aprilie

catolici)

3

înălțarea Domnului - Ziua Eroilor

A 40-a zi de la Paștele Ortodox

4

Sărbătoarea Rusaliilor

Duminica a 8-a după Paști și ziua următoare

5

Adormirea Maicii Domnului

15 august

6

Comemorarea morților

1 noiembrie

7

Sfântul Andrei - ocrotitorul României

30 noiembrie

8

Nașterea Domnului - Crăciunul

25 - 26 decembrie

Manifestări culturale si sărbători ale orașului 9                                                       9

Nr.

crt.

Data sau perioada

Orele

Organizatorul

Evenimentul

Locația

1

în data de 11 ianuarie

9-19

Asociația Runsilvania

Făget Winter Race

Pădurea Făget, fără a parcurge drumuri publice, cu o singură excepție, respectiv traversarea drumului Sfântul loan, în dreptul Izvorului Sf. Ana; startul și sosirea vor avea loc la Baza Sportivă Unirea

2

în data de 15 ianuarie

Ziua Culturii

Piața Avram lancu

3

în data de 24 ianuarie

16-20

Primăria municipiului Cluj-Napoca

„Ziua Unirii Principatelor Române”

în Piața Unirii, platoul pietonal CEC Bank.

4

în perioada 7

- 8 februarie

Federația Română de Tenis

Fed Cup România-Rusia

BT Arena

5

în data de 23 februarie

Asociația Clujul Comoară

577 de ani de la nașterea lui Matei Corvin

Marș pe traseul: str. Kolgălniceanu - Piața Unirii - str. Matei Corvin

6

în data de 28 martie

Asociația Marșul pentru Viață Cluj-Napoca

„Marșul pentru Viață”

Piața Unirii

7

în data de 4 -5 aprilie

05-16

Asociația Runners Club

„Maratonul

Internațional

Cluj-Napoca,

Ediția a XI-a”

Start din Piața Unirii

8

în data de 19 aprilie

Organizația Relgioasă Martorii lui lehova

Utilizarea platoului pietonal din imediata vecinătate a Sălii Sporturilor Horia Demian, ca spațiu de parcare

9

în data de 23 aprilie

Ziua Forțelor Terestre

Parcul Central „Simion Bămutiu”

10

în perioada 25

- 26 aprilie

Clubul Sportiv Clujul Pedalează

Maratonul

Făgetului

Pădurea Făget

11

în perioada 7

- 10 mai

Stret Food Festival

Aleea Stadion, platoul Pietonal dintre BT Arena și Cluj Arena

12

în perioada 9

- 10 mai

Sc Kick Off Events SR1

The Color Run

Piața Unirii

13

în data de 9 mai

Ziua Europei

Piața Avram lancu

14

în perioada 21

- 24 mai -

Primăria municipiului Cluj-Napoca

Zilele Clujului

Piața Unirii, Str.

Napoca, B-dul

Eroilor, str. M.

Kogălniceanu, Piața

Muzeului, Parcul

Central Simion

Bărnuțiu

15

în perioada 29 mai - 7 iunie

TIFF

TIFF (Festivalul Internațional de Film Transilvania)

Piața Unirii

16

în perioada 11 -14 iunie

Sports Festival

Aleea Stadion, Bt Arena, Cluj Arena, Parcul Central Simion Bărnuțiu, platoul pietonal dintre Bt Arena și Cluj Arena

17

în perioada 25

- 28 iunie

Asociației “Fapte”

Jazz in the Park

Parcul Central „Simion Bărnuțiu”

18

în data de 26 iunie

Ziua Drapelului

Teatru Național din Piața Avram lancu

19

în data de 27 iulie

Ziua imnului

Casino Centru de Cultură Urbană

20

în perioada 30 iulie - 2 august

Untold SRL

Untold

Cluj Arena, BT Arena, Parcul Central Simion Bărnuțiu, Aleea Stadion

21

în perioada 27

- 30 august

Fundația JM Keynes

Central Park Wine Festival

Parcul Central Simion Bărnuțiu

22

în perioada 18

-20 septembrie

Asociația Produs de România

Produs de România

Platoul Sălii

Sporturilor Horia Demian

23

în data de 11 octombrie

Ziua Eliberării Clujului

Cimitirul Eroilor de pe Calea Turzii

24

în data de 25 octombrie

Ziua Armatei Române

Monumentul Glorie Ostașului Român

25

în perioada 20 noiembrie -30 decembrie

Respect Bigtime Group Srl

Târgul de Crăciun

Piața Unirii

26

în data de 1 decembrie

Primăria municipiului Cluj-Napoca

Ziua Națională a României

Depuneri de coroane și jerbe în Piața

Avram lancu, concerte în Piața Unirii

27

în data de 31 decembrie

Primăria municipiului Cluj-Napoca

Revelion

Piața Unirii si Piața Avram lancu

D. STAREA INFRACȚIONALĂ SI CONTRAVENȚIONALĂ »                                       5                                                            >

Conform Evaluării activității Poliției Municipiului Cluj-Napoca în anul 2O19.au rezultal următoarele date:                                         i /

f

EVOLUȚIA CRIMINALITĂȚII fcO L

\ ,sf

"         • •                                                                                                    •           CăJlSt' Gy'

In activitatea de combatere a criminalității, la nivelul Poliției municiliujpi. Glttj-Napoca și a secțiilor de poliție rurală aflate în coordonare s-au urmărit prioritățile naționale și prioritățile locale, focalizându-ne pe contracararea și controlul eficient al criminalității judiciare, pentru a asigura siguranța cetățenilor, ordinea și siguranța publică, viața, integritatea și sănătatea persoanelor, proprietatea privată și proprietate publică și buna funcționare a instituțiilor.

Pe parcursul anului 2019, am fost sesizați (plângere, denunț, acte încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege sau sesizare din oficiu) despre comiterea unui număr de 8662 infracțiuni, înregistrându-se o scădere procentuală de -2,41% (-214) a criminalității sesizate, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Criminalitatea sesizată are următoarea distribuție:

0 76,61 % sunt infracțiuni judiciare (6636)

 • •  4,46% sunt infracțiuni economico-financiare (387)

 • •  18,92% sunt infracțiuni de altă natură (1639)

Infracțiunile contra patrimoniului (5334) constituie cea mai importantă grupă de infracțiuni (61,57% din totalul infracțiunilor sesizate), în jurul căreia se concentrează activitatea noastră, protejarea patrimoniului public și privat constituind o prioritate a Poliției Române.

La nivelul Poliției municipiului Cluj-Napoca și a secțiilor de poliție rurală aflate în coordonare au fost sesizate 5334 infracțiuni contra patrimoniului, trendul fiind descrescător (-4,72%).

Din această categorie de criminalitate, furturile au o pondere de 67,86%, fiind sesizate 3620 astfel de fapte, în scădere față de perioada similară a anului 2018.

Prevenirea și combaterea criminalității stradale a constituit un obiectiv prioritar pentru Poliția municipiului Cluj-Napoca, continuându-se aceeași manieră de abordare, axată pe apropierea de comunitate, pregătirea antivictimală a cetățenilor și adaptarea sistemului de ordine publică în funcție de riscurile identificate în planul ordinii publice.

Criminalitatea stradală este caracterizată, în general, de infracțiuni fără un pericol social deosebit, însă prin locul în care sunt săvârșite, creează o stare de disconfort și nesiguranță amplificată în rândul cetățenilor.

în zona de competență a Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost înregistrate 996 infracțiuni stradale (-11,39%).

SIGURANȚA CETĂȚEANULUI

Având ca prioritate creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, polițiștii au întreprins numeroase activități de menținere a ordinii publice:

 • •   19.762 intervenții la evenimente

 • •  3669 controale directe

 • •  354 acțiuni cu efective mărite

 • •  38 razii

 • •  au fost descoperite în flagrant 288 infracțiuni

în urma analizei activităților desfășurate și a rezultatelor obținute în sistem integrat, au fost reliefate unele locuri și zone insuficient acoperite cu agenți de siguranță publică și patrulare, stabilindu-se de comun acord acoperirea acestora cu patrule mixte poliție/jandarmerie, dezvoltându-de totodată puternice relații de cooperare cu Poliția Locală.

Polițiștii de proximitate au desfășurat 849 activități în comunitate, au consiliat 1672 persoane care s-au prezentat la punctele de consiliere și au aplanat 347 stări conflictuale.

în baza planului de măsuri pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor contra patrimoniului deținătorilor de valori, au fost organizate 1332 acțiuni pentru impunerea respectării prevederilor Legii nr. 333/2003 modificată privind paza obiectivelor și bunurilor, fiind aplicate un număr de 265 sancțiuni contravenționale.

Au fost aplicate 4653 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice și 267 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite.

în perioada analizată au fost realizate 15.608 intervenții la apelurile primite prin SNUAU 112, cu 42 intervenții mai puține față de anul anterior, ceea ce reprezintă o scădere de 0,24% a acestora:

 • •   11.844 intervenții în mediul urban

® 3.764 intervenții în mediul rural

în anul 2019 au fost asigurate măsuri de ordine la următoarele manifestări în spațiul public:

 • •  la manifestările de protest din Piața Unirii (Democrația și Justiția Rămân, ”Hai în Stradă la Cluj”, împotiva vaccinării obligatorii), și alte manifestări de protest;

 • •  la meciurile din „Liga I” susținute în municipiul Cluj-Napoca de către echipa de fotbal „CFR 1907”, meciurile internaționale de fotbal disputate în municipiul Cluj-Napoca pe stadioanele Cluj Arena și Constantin Rădulescu;

 • •  la competițiile sportive internaționale care s-au desfășurat la Sala Polivalență și pe stadionpl

Cluj-Arena (FED CUP, CUPA DAVIS, handbal feminin);

 • •  la concertele și manifestările cultural-artistice desfășurate în Sala Polivalentă Cluj, Parcul Mare (Concerte de muzică Lara Fabian, Camouflage, Loredana Groza, Gașca Zurlii, Festivalul UNTOLD, Discoteca 80);

 • •  la competițiile de maraton, cross, ciclism desfășurate pe drumul public (concurs de alergare „Făget Winter Race”, Crosul Companiilor, Transilvania Rally, etc.);

o la alte concerte și manifestările cultural-artistice desfășurate pe stadionul Cluj Arena, Sala Polivalentă ( Retro Party, Zilele Recoltei, Târgul de Crăciun, Revelion, etc.);

 • •  Cu ocazia zilei de 1 Decembrie;

 • •  Etc.

Pe timpul manifestărilor nu s-au înregistrat incidente sau probleme deosebite.

REDUCEREA RISCULUI RUTIER

în această perioadă au fost intensificate acțiunile de prevenire a accidentelor rutiere ținând cont de principalele cauze generatoare. Au fost popularizate cauzele și consecințele accidentelor de circulație prin 74 de materiale în presă și 16 apariții la televiziunile locale.

Activitățile de combatere a infracționalității și de aplicare a măsurilor coercitive s-au concretizat în organizarea a 912 acțiuni, în urma cărora polițiștii rutieri s-au sesizat de comiterea a 727 infracțiuni.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate 21.568 sancțiuni contravenționale, cele mai multe pentru nerespectarea regimului legal de viteză (7.268), indisciplină pietoni (1.518) și nefolosirea centurii de siguranță (3.335) etc.

Au fost reținute 2.136 permise de conducere. în alte 323 de cazuri au fost reținute permise de conducere în vederea anulării, fiind întocmite dosare penale și au fost retrase 723 certificate de înmatriculare.

Lucrătorii Biroului Rutier au continuat și în această perioadă derularea campaniilor de prevenire "ALEGE VIAȚA", " NU-ȚI ARUNCA VIAȚA ÎN STRADĂ" și "VIAȚA ARE PRIORITATE", în colaborare cu Primăria municipiului Cluj-Napoca, fiind desfășurate o serie de activități în vederea sensibilizării și conștientizării pietonilor și a conducătorilor auto, sens în care au fost reamenajate și suprasemnalizate o serie de treceri pietonale în zonele în care s-au înregistrat accidente de circulație, o atenție deosebită fiind acordată semnalizării și amenajărilor rutiere din proximitatea ȘCOLILOR ȘI GRĂDINIȚELOR.

în anul 2019 circulația rutieră s-a manifestat, în continuare, ca un fenomen dinamic și complex, dominante rămânând sporirea valorilor de trafic pe principalele tronsoane de drum, pe fondul creșterii indicelui de motorizare și sporirii numărului posesorilor de permise de conducere, în condițiile în care infrastructura rutieră nu a cunoscut îmbunătățiri sau dezvoltări pe măsură.

La nivelul municipiului Cluj-Napoca au fost înregistrate un număr de 170 (+0) accidente de circulație grave. în urma producerii celor 170 de accidente grave a rezultat decesul a 8 persoane (-7), rănirea gravă a 173 de persoane (-7) și rănirea ușoară a 491 persoane (-74).

Cu privire la principalele cauze care au condus la producerea accidentelor de circulație grave, analiza a evidențiat faptul că există trei cauze majore care au condus la producerea a 50,34% din accidentele grave, respectiv traversarea neregulamentară a pietonilor (22,37% în anul 2019, față de 25,17% în 2018), neacordarea de prioritate pietonilor (16,78% în anul 2019, față de 19,04% în 2018) și

abateri bicicliști (11,18% în anul 2019).


Conform Evaluării activității Direcției Generale Politia Locală pe j                    5                                              5                           Ir

următoarele:

Pe parcursul anului 2019, polițiștii locali au desfășurat activități c^^tu d^ăJC^^c^asigurarea

......... j

ordinii și liniștii publice, combaterea fenomenului de cerșetorie și vagabondaj, ăSfgtSarea unui cadru operațional necesar desfășurării în condiții de siguranță a traficului rutier și pietonal, respectarea legislației în domeniul construcțiilor și afișajului stradal, aplicarea normelor în vigoare pe linie de protecția mediului, desfășurarea unui comerț civilizat pe raza municipiului, precum și activități în domeniul pazei bunurilor, aparținând instituțiilor statului prin serviciile din componență, respectiv:

 • 2. Serviciul Ordine și Siguranță Publică

Birou ordine publică zona 1 - zona Centrală a municipiului

Birou ordine publică zona 2 - Cartier Mărăști

Birou ordine publică zona 3 - Cartier Gheorgheni

Birou ordine publică zona 4 - Cartier Mănăștur

Birou ordine publică zona 5 - Cartier Grigorescu

Birou ordine publică zona 6-Cartier Zorilor

Birou ordine publică zona 7-Cartier Someșeni

 • 3. Serviciul Control Trafic Rutier

 • 4.  Serviciul Pază                                                                                        £

 • 5.  Serviciul Control Urbanism și Disciplina în Construcții

 • 6.  Serviciul Control Protecția Mediului

I

 • 7.  Serviciul Inspecție Comercială

’                                                                                                                                                                                                                        r

 • 8.  Serviciul Evidența Persoanelor, Baze de date și Relații publice

 • 9.  Biroul Juridic

Preocuparea polițiștilor locali din cadrul DGPL a fost intensificarea măsurilor pentru prevenirea, descoperirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional pe raza municipiului, cu scopul creșterii siguranței cetățenilor. Astfel că prin activitățile zilnice și cu ocazia acțiunilor desfășurate au fost constatate și aplicate un număr de 54.325 sancțiuni contravenționale, cu un plus de 7,54% față de anul 2018, în valoare de 12.028.704 lei, cu un plus de 6,21% față de anul 2018, după cum urmează:

- 690 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor pentru nerespectarea normelor pe linie de urbanism și disciplină în construcții (lipsă AC, nerespectare AC, imobile degradate, neîntreținere imobile, panotaj publicitar);

 • -  2679 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor pentru nerespectarea normelor privind protecția mediului (gestionarea deșeurilor, salubritate menajeră și stradală, organizări de șantier, neîntreținere și distrugere spații verzi, deversări ape reziduale pe domeniul pubic, tăieri arbori, etc);

 • -  3003 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor pentru nerespectarea normelor de comerț (comerț stradal, comerț ambulant, piețe, agenți economici, reduceri de prețuri, activitatea de taximetrie, activitatea asociațiilor de proprietari, fumat în spații închise, etc). Au fost confiscate 1.013 kg legume-fructe și alte bunuri constând în îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, articole vechi în valoare de 5.400 lei;

 • -  40678 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor pe linie rutieră (opriri/staționări neregulamentare pe trecerile de pietoni, sensuri giratorii, intersecții, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, zone rezidențiale, locuri destinate persoanelor cu handicap, trotuar, spații verzi, neplata taxei de parcare în parcările amenajate, etc.);

 • -  6026 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor în conformitate cu Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, pentru tulburarea liniștii publice, consum de băuturi alcoolice în locuri publice, apelare în mod repetat, la mila publicului, etc.

Ca urmare a aplicării Hotărârii Guvernului nr. 965/2016 au fost identificate nerespecând prevederile OUG

nr. 195/2002 și ridicate un număr de 7.732 autovehicule. De asemenea, au fost ridicate conform Legii nr. 421/2002 un număr de 124 autovehicule din categoria fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului, iar un număr de 547 în urma somațiilor transmise proprietarilor au fost retrase de pe domeniul public.

Fluidizarea traficului rutier a constituit o preocupare zilnică a lucrătorilor din cadrul Serviciului Control Trafic Rutier. împreună cu reprezentanții Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, la începutul anului 2019 au fost stabilite punctele critice, un număr dintre acestea fiind repartizate Poliției Locale, polițiștii rutieri fiind prezenți la orele aglomerate în aceste puncte pentru fluidizarea traficului.

Activitatea de constatare infracțională s-a materializat în descoperirea a 98 de infracțiuni:

 • -  72 infracțiuni la regimul construcțiilor (construcții fără AC, intervenții fără AC în zona de protecție);

 • -  26 infracțiuni constând în distrugeri, furturi, tâlhării, deținere de substanțe interzise, loviri, amenințări cu arme albe, conducerea sub influența băuturilor alcoolice.

în anul 2019 polițiștii locali au executat 498 misiuni specifice de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice și de fluidizare a traficului rutier pe timpul desfășurării manifestărilor cultural-artistice, mitinguri, demonstrații, competiții sportive, procesiuni: sărbătorirea trecerii în noul an (2020), Bobotează, Ziua Culturii naționale, 24 Ianuarie Unirea Principatelor Române, Promovarea Zilelor Studenților Maghiari, Halcyon Făget Winter Trail, Zilele municipiului, TIFF 2019, Festivalul Untold, Zilele Culturii Maghiare, Târgul Meșterilor Populari, Crosul Companiilor, Maratonul internațional, Transilvania Rally 2019, Street Food Festival Autumn Edițion 2019, Produs de Cluj și Bucovina, Festivalul Luminii, Alegeri Prezidențiale, Marșul bicicliștilor clujeni, Olimpiada de matematică, Târgul de Crăciun, Manifestările dedicate zilei de 1 Decembrie „Ziua Națională a României”, Orășelul copiilor.

Sub deviza „Nicio persoană nu doarme sub cerul liber”, au fost identificate 32 adăposturi improvizate, 339 persoane fără adăpost și 490 persoane care apelau la mila publicului adulți și 21 minori; față de aceste persoane s-au dispus măsuri legale constând în asigurarea unor locuri la cele două centre de primire din municipiu, precum și la centrele de ocrotire a minorilor. Persoanele cu domiciliul în alte localități au fost îndrumate spre domiciliul acestora, totodată au fost informate primăriile de pe raza de domiciliu cu privire la activitatea acestor persoane.

în cadrul Planului comun de acțiune pe linia prevenirii infracționalității în zona școlilor, Poliției Locale i-au fost repartizate un număr de 26 unități de învățământ. Zilnic este asigurată prezența polițiștilor la intrarea și ieșirea elevilor de la cursuri pentru ca aceștia să se afle în siguranță pe traseele spre școală și dinspre școală. Nu au fost înregistrate evenimente în școli și proximitatea acestora.

Cu ocazia activităților preventive au fost distribuite flyere, baloane, stickere, conținând recomandări pe linie de trafic rutier, consum de substanțe interzise, ordine publică, protecția mediului, etc.

Polițiștii locali din cadrul Direcției Ordine publică și trafic rutier au desfășurat în mediul preșcolar și primar activități de prevenire și informare privind rolul și locul polițistului local în comunitate, având ca temă „întâlnire cu un polițist” și activități de conștientizare și educație rutieră a copiilor preșcolari și a celor din clasele pregătitoare.

La dezbaterile coordonate de către polițiștii locali au participat un număr de 124 preșcolari și 177 elevi.

Un proiect important gestionat de către Poliția locală cu impact major privind siguranța elevilor și fluidizarea traficului rutier a fost acela de punere în aplicare a proiectului câștigat prin programul „Bugetare participativă” de transport al elevilor la școli cu autobuze dedicate, astfel că în anul 2019 la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Liceul Teoretic Avram lancu, Seminarul Teologic Ortodox, Liceul Teoretic Bathory Istvan, Liceul Teologic Reformat, Liceul Apaczai Csere Janos, Liceul Teoretic Gheorghe Șincai și Colegiul Național George Coșbuc au fost transportați din cartierele municipiului 108.836 elevi și 7.257 adulți (Total de la inițierea proiectului 132.866 elevi și 9.156 adulți).

Scopul principal al poliției locale a fost acela de a interveni prompt și cu eficiență la solicitările cetățenilor. în anul 2019 au fost înregistrate numai prin Dispeceratul Poliției Locale -0264/598784 sau 0264/955, 24.636 sesizări și au fost recepționate 52.332 apeluri telefonice. Prin noua organizare în cadrul dispeceratului, respectiv doi dispeceri pe tură și un coordonator al activităților, s-a reușit o relaționare bună cu cetățenii care au apelat la serviciile poliției locale.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, poliția locală, în anul 2019, a cooperat cu instituțiile din cadrul Sistemului Național de Ordine Publică, respectiv Poliția Municipiului Cluj-Napoca, Gruparea mobilă de Jandarmi Cluj, Inspectoratul Județean de Jandarmi Cluj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Brigada de Combatere a Crimei Organizate, Inspectoratul Școlar Județean, dar și cu alte Instituții și Asociații cu atribuții care au ca și domenii de activitate siguranța cetățeanului.

în baza HG nr. 196/17.03.2005 privind aprobarea strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale poliția locală face parte din forțele complementare, alături de MApN, SRI, SPP.

CAPITOLUL II

Seviciul Ordine și Siguranță publică, din cadrul Direcției Generale Poliția Locală a municipiului Cluj-Napoca, reprezintă serviciul specializat în menținerea siguranței publice în municipiu, este componenta organizațională de bază a poliției locale, cuprinzând resurse umane și materiale disponibile permanent pentru îndeplinirea misiunilor de bază. Se subordonează directorului general și directorului executiv și colaborează direct cu toate serviciile și compartimentele din cadrul instituției, Primăriei municipiului Cluj-Napoca și, prin protocoale, cu unitățile M.A.I din zona de competență. De asemenea, colaborarea nu este limitată de aria teritorială și atunci când este necesar, pentru îndeplinirea obiectivelor, colaborează direct și oportun cu alte instituții de drept public sau privat.

Atribuțiile și competențele serviciului sunt în concordanță cu Legea nr. 155/2010 rep. și H.G. nr. 1332 /2010 cu privire la Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Poliției Locale și Hotărârea de Consiliu Local nr. 85 /2011.

în principal, serviciul asigură și menține ordinea și liniștea publică, prin acțiuni preponderent preventive și management al faptelor de natură contravențională, atât cele constatate cât și cele sesizate sau planificate, în aria de competență.

Modalități concrete de realizare a obiectivelor misiunilor sunt: supravegherea/observarea, patrularea, controlul și verificarea, ziua și noaptea, pe timpul zilelor lucrătoare și sărbătorilor legale, indiferent de starea vremii.

Importanța desfășurării activității de menținere a ordinii și liniștii publice pe teritoriul municipiului CLUJ-NAPOCA constă în aceea că, prin prezența permanentă, activă și oportună în teren a polițiștilor locali, se poate interveni operativ pentru prevenirea încălcării legii și luarea unor măsuri imediate împotriva persoanelor care, prin manifestările lor, atentează la siguranța și ordinea publică, la avutul public sau privat ori lezează drepturile cetățenilor.

Polițistul local, care face parte din Serviciul de Ordine publică, este subordonat direct șefului de birou, șefului Serviciului Ordine Publică, directorului executiv și directorului general. Șeful Serviciului de Ordine publică are dreptul să dea dispoziții si orientări, în strictă concordanță cu situația operativă, cu privire la îndeplinirea exclusivă a sarcinilor de serviciu, având obligația să-i instruiască temeinic asupra modului de executare a acestora.

în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin, polițistul local colaborează în teren cu:

- agenții: de proximitate, de circulație pe drumurile publice, de siguranță publică, judiciari din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca, jandarmii și alte structuri din cadrul M.A.I., cu sarcini operative, precum și cu reprezentanții autorităților locale, în acest scop fiind organizate activități de control în comun, cu următoarele misiuni:

 • - supravegherea și monitorizarea teritoriului municipiului Cluj-Napoca, în special a zonelor vulnerabile, în scopul menținerii ordinii si siguranței publice;

 • - prevenirea și combaterea infracțiunilor, a unui număr cât mai mare de fapte antisociale ce pot fi produse pe domeniul public.

Ofițerul de serviciu

 • -  Ofițer de serviciu la continuitatea conducerii unității în afara programului de lucru, se execută de către directorii executivi, șefii de serviciu și șefii de birouri stabiliți de directorul general al Direcței Generale Poliția Locală, pe baza pregătirii și experienței necesare îndeplinirii atribuțiilor acestui serviciu.

 • -  Ofițerul de serviciu se subordonează directorului general al Direcței Generale Poliția Locală și înlocuitorului legal. Lui i se subordonează întregul personal al Direcței Generale Poliția Locală, în afara programului de lucru, ofițerul de serviciu răspunde de coordonarea activităților în unitate, de executarea serviciului de permanență de către întregul personal aflat în serviciu și de respectarea ordinii interioare.

 • -  în afara programului de lucru, ofițerul de serviciu îl reprezintă pe directorul general al Direcței

Generale Poliția Locală și asigură continuitatea conducerii.

Atribuțiile ofițerului de serviciu:

 • a) să controleze modul în care personalul de serviciu își îndeplinește atribuțiile, precum și respectarea ordinii interioare în unitate, prin prezența la program, starea fizică a polițiștilor locali, ținuta, dotarea, modul în care se efectuează pregătirea la intrarea în schimb, documentele de lucru necesare desfășurării serviciului (agendă, însemnări, acte normative, procese-verbale de constatare a contravenției);

 • b) să verifice în teren efectivele, starea de întreținere a autovehiculelor, funcționalitatea stațiilor de emisie-recepție, precum și activitatea desfășurată de către polițiști la momentul efectuării controlului (documente întocmite);

 • c) să verifice activitatea desfășurată în Dispeceratul poliției locale precum și documentele aferente acestei activități;

 • d) să îl informeze, de îndată, pe șeful unității despre evenimentele deosebite produse, atât în unitate cât și în sectorul din responsabilitate, luând totodată măsurile ce se impun, potrivit legislației în vigoare;

 • e) să pună în aplicare documentele pe care le are la dispoziție la producerea unor evenimente deosebite (alarmare, mobilizare, dezastre, tulburarea ordinii publice, etc.);

 • f) să cunoască principalele activități desfășurate de unitate și structurile subordonate;

 • g) să cunoască situația zilnică de efective a unității;

 • h) să cunoască situația zilnică de răspândiri a efectivelor unității.

Ofițerul de serviciu consemnează toate neregulile constatate, evenimentele și informațiile de interes operativ, în Registrul pentru procese-verbale de predare-primire a serviciului, pe care îl prezintă directorului general al Direcței Generale Poliția Locală cu ocazia predării serviciului.

Prezentarea raportului, schimbarea personalului din serviciul de permanență, timpul pentru odihnă și de recuperare:

La sosirea directorului general al Direcței Generale Poliția Locală, ofițerul de serviciu dă relații asupra situației din perioada respectivă.

După predarea/primirea serviciului, persoana care iese din serviciu, împreună cu cea care intră, se prezintă în fața directorului general al Direcței Generale Poliția Locală, conform atribuțiilor, iar dacă sunt probleme, informează care sunt acestea. Predarea/primirea serviciului de permanență se face, de regulă înaintea sau în cel mult o oră după începerea programului de lucru. Persoana care iese din serviciu este obligată să o informeze pe cea care intră în serviciu despre acțiunile în curs de desfășurare și stadiul îndeplinirii lor, situația operativă din zona de competență, principalele activități care vor fi desfășurate în unitate în următoarele 24 de ore și, după caz, despre neregulile constatate pe timpul serviciului său. Pentru personalul care execută serviciul operativ, recuperarea orelor lucrate va fi făcută conform legislației în vigoare.

 • 2. Atribuțiunile comune tuturor echipajelor și patrulelor de ordine publică

 • - Executarea serviciului în patrula mobilă/pedestră, pe un anumit itinerariu de patrulare, va fi făcută prin observare, supraveghere, ascultare, control și intervenție.

 • - în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin, pentru asigurarea ordinii publice în zona aflată în responsabilitate, polițistul local trebuie să cunoască limitele și particularitățile acesteia, specificul activităților ce se desfășoară în anumite instituții, străzile, piețele, parcurile și alte locuri propice comiterii de infracțiuni și alte fapte antisociale.

 • - Deplasarea spre un anumit post sau pe itinerariul de patrulare stabilit prin ordinul de misiune, va fi făcută cu multă atenție pentru a se observa toate aspectele și faptele ce au legătură cu misiunile ce revin poliției locale

 • - Execută activități de patrulare pedestră și cu auto în teritoriul aflat în responsabilitate, conform ordinului de misiune, cu scopul preveniri faptelor de natură infracțională (furturi, tâlhării, agresiuni), prin prezența activă în locurile pretabile comiterii unor fapte antisociale.

 • - Intervine la obiectivele monitorizate prin dispeceratul poliției locale, precum și la solicitările legitime ale cetățeanului.

 • 3. Echipajele de patrulare pedestră și auto

Scopul constituirii, dotării:

 • - Executarea patrulărilor cu auto și pedestre pe raza municipiului CLUJ-NAPOCA în vederea limitării oricăror încercări de încălcare a legii.

 • - întărirea climatului de siguranță civică, prin activități punctuale executate pe linie de ordine publică, preponderent pentru prevenirea faptelor antisociale.

 • - Aprofundarea cunoașterii persoanelor pretabile la săvârșirea de fapte antisociale.

 • - Asigurarea prezenței echipajelor POLIȚIEI LOCALE în stradă, în zonele și locurile cu risc infracțional și contavențional.

 • - Patrularea cu auto și pedestră, se execută pe itinerariile stabilite prin ordin de misiune. Polițiștii locali execută serviciul în schimburi - tură de 8 ore, sau se constituie în funcție de situația operativă și misiunile zilnice.

A.) - 1 (un) echipaj auto de patrulare - acționează 24h / 24h - pe o zonă de siguranță publică și execută și misiunile ocazionale ce apar.

B.)   -1 (un) echipaj auto de patrulare - atunci când efectivele la dispoziție permit constituirea

echipajului, acționează pe o zonă de siguranță publică și execută și misiunile ocazionale ce pot apărea.

Componența unui echipaj auto/patrulă pedestră:

1 Polițist local: - responsabilul misiunii

1-2 Polițiști locali: - însoțitori

Atunci când se constituie un echipaj auto, unul dintre polițiști este și șofer al mijlocului auto.

Dotări și mijloace tehnico-materiale:

 • - stații radio emisie-recepție

 • - camere video pe autovehicule

 • - G.P.S. pe autovehicule

 • - bastoane cauciuc tip «B1»

 • - telefoane mobile, aparate foto, camere video

 • - sisteme audio-video portabile de tip „Body Wom Camera”

 • - cătușe metalice cu suport, spray-uri iritant lacrimogene cu suport

 • - rolă bandă delimitare zona - cu inscripția Poliția Locală

 • - carnet procese-verbale contravenție

 • - documente tipizate necesare în activitatea zilnică.

- în funcție de misiunea primită inițial, conform ordinului de misiune, sau în timpul desfășurării serviciului, efectivul din componența echipajelor auto și pedestre, pot constitui elemente de dispozitiv, astfel:

 • -  patrula auto;

 • -  patrula pedestră de ordine publică;

 • -  cordon de ordine și protecție;

 • -  însoțire în teren a unor reprezentanți ai administrației publice locale.

Principalele misiuni de acțiune sunt:

 • 1. îmbunătățirea modului de constatare/aplicare și executare a măsurilor contravenționale privind ordinea publică, paza bunurilor și a persoanelor;

 • 2. creșterea capacității instituționale, prin exploatarea rețelei de comunicații și suport video ale

municipiului Cluj - Napoca;

 • 3. consolidarea managementului integrat al situației operative, prin:

 • - apărarea tuturor valorilor garantate de Constituție, prin prevenirea și combaterea comiterii de fapte antisociale, iar când acestea au fost săvârșite, identificarea autorilor și tragerea la răspundere a acestora;

 • - derularea activităților de menținere a ordinii publice în colaborare cu celelalte structuri de ordine publică, pentru reducerea infracționalității, menținerea ordinii și liniștii publice, asigurarea unui climat de securitate și creșterea siguranței civice;

 • - extinderea sistemului de analiză pentru monitorizarea prin camere video și evaluarea situației operative, precum și pentru planificarea activităților de menținere a ordinii publice;

 • - modernizarea și eficientizarea serviciilor polițienești specializate pentru intervenție;

 • - asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfășurării unor activități cu public numeros;

 • 4. promovarea unei culturi de siguranță publică în comunitate, prin intermediul polițiștilor locali, pentru creșterea gradului de conștientizare și identificare a amenințărilor comunității locale;

 • 5. aplicarea unei proceduri unice de acțiune, aplicabile tuturor structurilor participante la realizarea sistemului integrat de ordine publică;

 • 6. asigurarea unui climat de ordine si siguranță publică în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar, prin angrenarea structurilor și unităților care au atribuții în domeniu;

 • 7. informarea corectă și oportună, cu evoluția situației operative;

 • 8. asigurarea unei politici coerente în domeniul managementului datelor și informațiilor, care să respecte drepturile și libertățile cetățenești, în special protecția datelor cu caracter personal;

 • 9. simplificarea procedurilor de lucru, prin informatizarea activităților.

O altă misiune importantă, datorită impactului direct asupra cetățeanului, este îmbunătățirea calității serviciilor publice ce necesită acțiuni conjugate pe două domenii principale de intervenție:

 • 1. creșterea transparenței și a celerității în prestarea serviciilor publice polițienești;

 • 2. optimizarea resurselor instituționale, în vederea debirocratizării, descentralizării și îmbunătățirii performanțelor profesionale ale polițiștilor locali.

Combaterea micii criminalități (furturi din magazine, din buzunare, din mașini, etc.) ca misiune, constituie domeniul cel mai sensibil și cu impact direct asupra cetățenilor ce sunt afectați de frecvența cu care sunt săvârșite astfel de fapte, fiind necesară concentrarea forțelor din sistemul de ordine publică pe componența de proactivitate a activității polițienești, revigorarea politicilor de prevenire a criminalității și concentrarea eforturilor în stradă, în funcție de intervalele și zonele critice determinate.

Pentru a fi în măsură să intervină în mod operativ și profesionist în rezolvarea oricărei situații ivite pe timpul efectuării serviciului, polițiștii locali sunt dotați cu bastoane de cauciuc, cătușe, spray iritant-lacrimogen, aparat foto, telefoane mobile, stații emisie-recepție, sisteme audio-video portabile de tip „Body Wom Camera”.

Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a municipiului Cluj-Napoca desfășoară pe parcursul schimburilor I, II și III, activități de patrulare pe întreg teritoriul municipiului Cluj-Napoca, pe 7 (șapte ) zone de responsabilitate, astfel:

 • -  zona 1 - zona Centrală

 • •  zona 2 - cartierul Mărăști

 • -  zona 3 - cartierul Gheorgheni

 • •  zona 4 - cartierul Mănăștur

» zona 5 - cartierul Grigorescu

° zona 6 - cartierul Zorilor

 • -  zona 7 - cartierul Someșeni

 • 4. Delimitarea sectoarelor de siguranță publică:

zona 1 - zona centrală

Limite: str. Coșbuc, str. Clinicilor, P-ța L. Blaga, str. A. lancu, P-ța Baba Novac, P-ța Ștefan cel Mare, P-ța A. lancu, str. Cuza Vodă, P-ța M. Viteazu, str. IP Voitești, str. Traian, str Vrăbiilor, str. Scurtă, str. Căii Ferate, P-ța Gării, str. Mecanicilor, str. Emil Racoviță, Splaiul Independenței, mal Someș paralel cu str. Dragalina, cartier Dâmbul Rotund.

zona 2 - cartierul Mărăști

Limite: str. T. Moșoiu, str. Năsăud, str. Inău, str. Progresului, Calea Dorobanților, str. T. Mihali, str. Sarmisegetuza, str. Dunării, str. Tulcea, str. Streiului, Str. Răsăritului, str. Fabricii, mal Someș, str. Oașului, str. Traian, str. lașilor.

zona 3 - cartierul Gheorgheni

Limite: Calea Turzii, P-ța Baba Novac, str. T. Moșoiu, str. Năsăud, str. Coastei, str. Inău, str. T. Mihali, str. Sarmisegetuza, Cartodrom, str. Al. Vaida-Voevod și străzile adiacente.

zona 4 - cartierul Mănăștur

Limite: Valea Gârbăului, Al. Negoiu, Al. Bâlea, str. Frunzișului + străzi adiacente, Calea Mănăștur, str. G. Coșbuc, Splaiul Independenței de la Parcul Central, mal Someș - Parcul Rozelor.

zona 5 - cartierul Grigorescu

Limite: str. Paul loan, B-dul 1 dec. 1918, str. Gavril Muzicescu, str. Mamaia, str. Dragalina, str. Eremia Grigorescu, str. Emil Racoviță, str. Mecanicilor, str. Maiakovski, Valea Nadășului.

zona 6 - cartierul Zorilor

Limite: str. Frunzișului, str. Gh. Dima, str. Mărginașă, str. Piezișă, str. B.P. Hașdeu, str. Clinicilor, P-ța.

L. Blaga, str. V. Babeș, str. Republicii, str. A. lancu, Calea Turzii, str. E. lonesco și străzile adiacente.

zona 7 - cartierul Someșeni

Limite: str. Oașului, B-dul Muncii, str. Fabricii, str. Răsăritului, str. Streiului, str. Dunării, Calea Someșeni și străzi adiacente.

SERVICIUL CONTROL PROTECȚIA MEDIULUI

Misiunea:

Prevenirea poluării mediului înconjurător - aerului, apei, solului, a poluării fonice și pentru prevenirea apariției unor epidemii, epizotii sau boli provocate de lipsa igienei/salubrității publice.

Siguranța și securitatea cetățenilor depinde într-o mare măsură de condițiile de mediu în care trăiesc, sănătatea populației fiind strâns legată de salubritatea stradală, a zonelor de locuințe, a apelor, a spațiilor verzi și zonelor de agrement, din piețe, gări, autogări și localuri, cu alte cuvinte a tuturor locurilor publice în care cetățeanul trăiește, muncește sau se relaxează.

 • 1. Asigurarea curățeniei stradale, a spațiilor verzi, la locurile de joacă pentru copii, a punctelor gospodărești amplasate în perimetrul cartierelor, în apropierea locuințelor colective, pe malul apelor, în zonele de agrement, prevenirea depozitărilor ilegale de deșeuri de orice fel reprezintă, în fapt, programul nostru de prevenire a poluării aerului, a apelor și terenurilor, astfel contribuind în mod activ la protejarea sănătății cetățenilor.

 • 2. Se acționează pe zona centrală și în toate cartierele municipiului prin deplasarea polițiștilor locali la sesizări/autosesizări, verificări tematice și alte activități de prevenire (conștientizare cetățeni, patrulare în zonele de risc), în funcție de gravitatea faptelor constatate fiind aplicate somații, sancțiuni contravenționale persoanelor responsabile, cu măsuri complementare pentru remedierea deficiențelor găsite.

 • 3. Acțiuni de control și măsuri:

 • -  verificarea salubrității stradale, respectiv curățenia asigurată de firmele de salubritate conform graficului de lucrări, ieșirea autovehiculelor din organizările de șantier cu roțile curate, colectarea deșeurilor stradale de către firmele de salubritate, agenții economici și persoane fizice

 • -  verificarea colectării selective a deșeurilor, atât la persoanele fizice cât și la cele juridice, a modului de colectare a deșeurilor menajere de la punctele gospodărești și a depozitărilor necontrolate de deșeuri rezultate în urma unor lucrări de construcții, deșeuri voluminoase și vegetale depozitate haotic lângă blocuri de locuințe și alte imobile;

 • -   verificarea și curățirea locurilor de agrement sau terenurilor virane aparținând domeniului public sau privat al statului;

 • -  efectuarea activității de pândă în toate zonele de risc privind depozitările necontrolate de deșeuri, în zonele de agrement, spații nelocuite, spații verzi, parcuri, pentru depistarea persoanelor care depozitează ilegal deșeuri de orice fel - cart. Mănăștur, sf. loan, pădurea Făget, Hoia, Bulevardul Muncii, Colina, zona ștrandului Sun, cart. Bună Ziua, Borhanci, Sopor etc.;

 • -  verificarea zonelor riverane cursurilor de apă și adoptarea unor măsuri de salubrizare, respectiv de sancționare a persoanelor care nu respectă prevederile legislației privind aceste aspecte;

 • -  verificarea încheierii contractelor de salubrizare de către persoane fizice și juridice cu firmele de salubritate autorizate și abilitate pentru evacuarea deșeurilor produse;

 • -  verificarea întreținerii, în condiții de curățenie adecvată, a terenurilor proprietate privată și dispunerea salubrizării acestora, respectiv aplicarea sancțiunilor legale în caz de neconformare la măsurile dispuse;

 • -  prevenirea unor depozitări sau excavări de terenuri pentru prevenirea eroziunii sau alunecării terenurilor - ex. Cart. Grigorescu, Someșeni;

 • -  prevenirea și combaterea distrugerii arborilor, spațiilor verzi, a plantelor din toate cartierele municipiului sau arderea în spații deschise a deșeurilor vegetale;

 • -  verificarea organizărilor de șantier cu privire la respectarea normelor de mediu în vigoare;

 • -  verificarea și monitorizarea lucrărilor de deszăpezire a trotuarelor, aleilor pietonale, etc.;

 • -  prevenirea poluării unor zone prin creșterea necontrolată a animalelor în gospodării sau pășunatul în locuri neautorizate, creând astfel în multe cazuri disconfort și pagube vecinătăților, vizate fiind în special cartierele Iris, Dâmbul Rotund, Someșeni, Valea Seacă și Colonia Sopor

 • -  prevenirea poluării fonice a vecinătăților în urma unor activități care produc disconfort în apropierea localurilor cu funcționare pe timp de noapte, prin efecuarea de măsurători sonometrice, respectiv aplicarea sancțiunilor și dispunerea măsurilor legale pentru rezolvarea problemelor constatate;

 • -  prevenirea deversării de ape reziduale în perimetrul stradal și/sau în ape curgătoare, lacuri, precum și racordarea imobilelor la rețeaua de canalizare centralizată;

 • -  monitorizarea depozitelor de deșeuri, în scopul prevenirii declanșării unor incendii cu consecințe grave pentru viața oamenilor, mediu și bunuri materiale;

 • -  verificarea și soluționarea în termenele prevăzute de legislația aflată în vigoare a sesizărilor și petițiilor venite din partea cetățenilor.

în cazul unor sesizări comune sau la solicitare se colaborează cu Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară, Direcția Bazinală Someș-Tisa, Garda Națională de Mediu, Agenția de Mediu, Compania de Apă Someș, precum si cu operatorii de salubritate.

SERVICIUL CONTROL URBANISM ȘI DISCIPLINA

BIROUL


CONTROL REFAȚADIZĂRI IMOBILE

Misiune

Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor prin executarea lucrărilor de construcții în conformitate cu legea, protejarea cetățenilor și imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice

 • 1. Siguranța proprietarilor de construcții și a proprietarilor de locuințe din vecinătatea acestora, în toate cartierele municipiului și zona de protecție:

 • - verificarea executării lucrărilor de construcții din punct de vedere legal, respectiv în baza unei autorizații de construire și a unei documentații tehnice vizate spre neschimbare și luarea măsurilor de oprire a lucrărilor și intrarea în legalitate;

 • - procedură de desființare a lucrărilor executate ilegal prin decizii irevocabile ale instanțelor și executare silită;

 • - prevenirea efectuării de modificări constructive în locuințe colective și măsuri de intrare în legalitate, astfel încât să nu fie afectată structura de rezistență a imobilului;

 • - verificarea lucrărilor de construcții realizate ilegal în zona de protecție istorică și plângere penală conform legii.

 • 2. Siguranța cetățenilor în zona stradală:

 • - verificarea amplasării legale a mijloacelor publicitare pe domeniul public și privat al municipiului sau pe proprietate privată, respectiv în baza unei autorizații de construire și a unei documentații tehnice vizate spre neschimbare, conform regulamentului urbanistic aprobat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - sancționarea persoanelor fizice și juridice care nu respectă prevederile legale și desființarea mijloacelor publicitare amplasate ilegal, pe cale administrativă, de pe domeniul public sau în baza unor decizii judecătorești, cele amplasate pe proprietate privată.

 • 3. Siguranța publică în zona de protecție:

- verificarea stării de întreținere a imobilelor monumente istorice - revitalizarea și repararea acestora, precum și a tuturor imobilelor situate în zona de protecție istorică;

 • - măsuri de prevenire a unor accidente prin izolarea imobilelor deteriorate și protejarea cetățenilor prin amenajări de protecție sau îndepărtarea unor ornamente sau bucăți de tencuială în cazurile în care se impune - foarte degradate, împreună cu ISU, experți;

 • - somarea și sancționarea persoanelor, proprietari de locuințe din zona centrală, în vederea revitalizării/reparării imobilelor degradate

 • 4. Colaborarea cu servicii specializate ale primăriei pentru prevenirea unor alunecări de teren, incendii în imobile, prăbușiri etc.

 • - verificarea zonelor predispuse la astfel de situații, măsuri de izolare pentru prevenirea unor accidente care ar putea afecta cetățenii.

 • 5. Activitatea de somarea a proprietarilor imobilelor degradate, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. 58 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și ale pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 • 6. Desființarea cablurilor aeriene și relocarea acestora de către operatorii de internet, telefonie, TV în canalizațiile subterane, finalizate împreună cu reprezentanți ai R.A.D.P.

SERVICIUL INSPECȚIE COMERCIALĂ

MISIUNE: Protejarea populației împotriva activităților comerciale și de prestări servicii ilicite, asigurarea unui comerț civilizat, care se realizează prin:

 • 1.  verificarea respectării normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor, precum și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

 • 2. verificarea legalității activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate, și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

 • 3. verificarea respectării existenței, la locul de desfășurare a activităților comerciale și de prestări servicii, a autorizațiilor, aprobărilor legale, a documentelor de proveniență a mărfurilor, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • 4. verificarea respectării obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor/tarifelor, a categoriei de calitate a produselor și serviciilor;

 • 5. verificarea respectării normelor legale privind activitatea de taximetrie și transport interurban de persoane;

 • 6. verificarea respectării de către comercianți a orarelor de funcționare aprobate;

 • 7. verificarea respectării de către comercianți a condițiilor impuse prin acordurile de funcționare eliberate de Primăria municipiului Cluj-Napoca;

 • 8. verificarea și soluționarea, în condițiile legii, a petițiilor primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • 9. constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute prin lege, stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale;

 • 10. acordarea de sprijin și colaborarea cu alte instituții și autorități publice, conform atribuțiilor specifice: Poliția municipiului Cluj-Napoca, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida-Voevod” Cluj, Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Cluj, Registrul Auto Român - reprezentanța Cluj, Direcția Regională de Metrologie Legală Cluj-Napoca, Instituția Prefectului Județului Cluj, precum și cu alte autorități care au atribuții de control.

SERVICIUL CONTROL TRAFIC RUTIER

Misiune

Creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și asigurarea fluenței circulației (auto și pietonale) pe drumurile publice de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 1. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru:

 • -  încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis;

încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • -  nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • 2. Asigurarea fluenței circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule, exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de actele normative în vigoare privind circulația pe drumurile publice, capacitatea de a conduce autovehiculul în condiții deosebite și aglomerație urbană;

 • 3. Verificarea integrității mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizarea neregulilor constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor, a marcajelor rutiere și asigurarea fluenței traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare și reparații ale arterelor de circulație și aplicarea de marcaje rutiere;

 • 4. Participarea, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliței Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • 5. Cooperarea cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în vederea asigurării măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • 6. Aplicarea prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • 7. Cooperarea cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculul ridicat, ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

 • 8. Aplicarea prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

 • 9. Desfășurarea de activități de prevenire și educație rutieră pe segmentul lor de activitate, cu precădere în unitățile de învățământ;

 • 10. Acționarea împreună cu Poliția Națională, Jandarmeria, pompierii, protecția civilă și alte autorități prevăzute de lege, la activitățile de salvarea și evacuarea persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, la limitarea și înlăturarea urmărilor unor astfel de evenimente

Misiune

lificările


Conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 155/2010 republicată completările ulterioare (Legea poliției locale), și Hotărârea de Consiliu Lbbal             modificat

prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 141/2013, Serviciul Evidența Persoanelor, Baze dc date și Relații

Publice are următoarele atribuții:

& u

I

fi


 • a) înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • b) cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • c) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată modificată și completată prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • e) raportează evenimentele deosebite și aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporții sau alte situații deosebite;

 • f) supraveghează funcționarea normală a sistemelor de comunicații și informatice, veghează permanent funcționarea normală a camerelor video ce deservesc zonele cu nivel ridicat de risc și înregistrează în registrul de evidență orice eveniment deosebit surprins de camerele video;

 • g) în cazul producerii unor evenimente deosebite, surprinse de camerele video și care nu intră în competența Poliției locale, anunță de îndată producerea acestora la numărul unic de urgență 112;

 • h) consemnează în registru sesizările primite sau constatările agenților din teren, comunică și înștiințează în mod operativ patrulele sau factorii de decizie îndreptățiți;

 • i) alarmează întreg efectivul pentru prezentare la serviciu în caz de dezastre, calamități naturale, incendii de mari proporții sau alte situații deosebite;

 • j) cunoaște permanent misiunile care au fost executate sau care sunt în curs de executare, situația operativă, forțele și mijloacele angajate în acțiuni;

 • k) notează ordinele și mesajele primite în scris sau telefonic și transmite personalului din teren;

 • l) asigură implementarea în bazele de date prin programele de aplicație specifice și tine evidența proceselor-verbale de constatare a contravenției;

 • m) realizează comunicarea actelor procedurale (înștiințări de plată, încheieri, notificări, etc.);

 • n) declanșează activitatea de urmărire și evidență a lucrărilor repartiyate pe servicii din momentul primirii acestora;

 • o) verifică dacă în urma comunicării către contravenient a procesului-verbal, într-o perioadă de aproximativ 20 de zile a apărut una din situațiile următoare: contravenientul a achitat/nu a achitat amenda în termen de 15 zile. în cazul în care contravenientul a achitat amenda se operează în baza de date și se arhivează. în cazul în care amenda nu s-a achitat, se demarează procedura de transmitere către organele de executare silită;

 • p) colaborează la întocmirea de informări, rapoarte către Primar și Biroul Mass-Media în vederea realizării de comunicate de intres public/general în presă;

r) urmărește și înregistrează procesele-verbale de constatare a contravenției în registrul tipizat special destinat, în vederea executării unor măsuri procedurale.

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ CONTRAVENȚII, MANDATE DE MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII

Misiune:

 • 1. Asigură ducerea la îndeplinire a mandatelor de executare a muncii în folosul comunității cu respectarea prevederilor legale din Ordonanței de Guvern nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității.

 • 2. Asigură ducerea la îndeplinire a mandatelor de executare a muncii în folosul comunității cu respectarea prevederilor legale din Legea nr. 253/2013 republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare, privind executarea pedepselor, a măsurilor educative si a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, acestea fiind transmise de organele jurisdicționale: sentințe civile, decizii, ordonanțe.

B. ACTIVITĂȚI SI MISIUNI EXECUTATE ÎN COMUN S 5

In realizarea atribuțiilor pe care le deține conform legii, Direcția Generală Poliția Locala a municipiului Cluj-Napoca desfășoară activități în colaborare cu structura teritorială a Poliției Române. Colaborarea este materializată în special prin acțiuni punctuale în comun, pedestru sau auto în schimburile I , II și III. In cadrul acestor activități polițiștii locali participă și la acțiunile organizate și coordonate de către Poliția Municipiului Cluj-Napoca pe diferite probleme, acțiuni la care se consideră oportun aportul poliției locale.

In activitatea zilnică în funcție de problemele care necesită rezolvare, Direcția Generală Poliția Locală a municipiului Cluj-Napoca, colaborează cu Poliția Română, Jandarmeria Romană, Inspectoratul pentru Situații de Urgentă, Agenția Națională Sanitar Veterinară și pentru Protecția Alimentelor, Agenția Județeană de Protecția Mediului Cluj, Direcția de Sănătate Publică, desfășurând acțiuni de control pe domeniile specifice.

Scopul cooperării presupune eliminarea suprapunerii forțelor și activităților specifice de ordine publică în aceleași zone de siguranță publică și obiective de interes operativ, delimitarea clară și repartizarea în responsabilitatea fiecărei structuri a zonelor în special a locurilor cu potențial criminogen precum și stabilirea distinct a caracterului misiunilor permanente sau temporare.

De asemenea între Direcția Generală Poliția Locală a municipiului Cluj-Napoca și Poliția municipiului au fost stabilite activități, ce urmează a fi desfășurate în colaborare, în vederea contracarării cu fermitate a fenomenului contravențional și infracțional.

In cazul producerii unor evenimente deosebite polițiștii locali, jandarmii, polițiștii și alte forțe complementare vor lua de îndată următoarele măsuri:

 • - salvarea victimelor și bunurilor asigurând paza acestora;

 • - asigurarea ordinii și pazei locului producerii evenimentelor și dirijarea circulației în zonă;

 • - mobilizarea cetățenilor în vederea lichidării sau limitării consecințelor și prevenirii extinderii acestora;

 • - identificarea persoanelor care pot da relații cu privire la locul și modul producerii evenimentului, conservarea urmelor;

 • - raportarea imediată a evenimentelor constatate, la unitatea de poliție în vederea dispunerii de măsuri pentru intervenție si cercetare;

 • - colaborarea cu forțele specializate sau echipele de cercetare la fața locului, în cazul producerii unor evenimente cu grad ridicat de risc;

 • - acțiunile comune se vor desfășura la solicitarea uneia dintre părți pe baza unor programe, acțiune elaborată în comun de reprezentanții ambelor părți;

 • - în cadrul programelor respective se vor stabili obiectivele acțiunilor, modalitățile de acțiune, structura și atribuțiile efectivelor precum și alte detalii necesare bunei desfășurării ale activităților ce se vor asigura;

 • - intensificarea activităților de identificare a minorilor delicvenți, a stărilor conflictuale existente între elevi, elevi și profesori, între elevi și alte persoane care nu au legătură cu unitățile de învățământ și organizarea de activități ferme concrete și legale pentru combaterea acestor fenomene încă din faza incipientă, astfel încât să nu genereze fapte mai grave;

 • - prevenirea, descoperirea și combaterea faptelor cu caracter ilicit care afectează desfășurarea normală a procesului de învățământ sau aduc atingere integrității și demnității persoanei sau avutului public și privat;

- prevenirea faptelor cu violență și a actelor de indisciplină comise de elevii problemă și a persoanelor care pătrund în incinta școlilor sau sunt predispuse la comiterea de acte cu violență în care de regulă sunt victime elevii;

CAPITOLUL III          /            \

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIȚIE SI SUPORTUL L0GlăMfl j

v       y

Conform Organigramei Primăriei municipiului Cluj-Napoca aprobata .țrttm.Ffot^rârea nr.

36/2018, cu modificările și completările ulterioare, la data de 10.03.2020, Direcția Generală Poliția Locală are un număr total de 322 posturi, din care 299 posturi sunt ocupate, iar 23 posturi sunt vacante, după cum urmează:

Directia/Seî’viciul/Biroul

Nr. posturi prevăzute în organigramă

Din care vacante

Direcția Generală Poliția Locală

1

Direcția Inspecție și Control

1

Serviciul Control urbanism și disciplina în construcții

20

3

Biroul Control refațadizări imobile

6

Serviciul Control Protecția mediului

21

Serviciul Inspecție Comercială

18

3

Serviciul Evidența persoanelor, baze de date și relații publice

30

1

Direcția Ordine publică și trafic rutier

1

Serviciul Ordine și Siguranță publică

20

Biroul de Ordine Publică-Zona I

22

1

Biroul de Ordine Publică-Zona II

16

Biroul de Ordine Publică-Zona III

17

Biroul de Ordine Publică-Zona IV

16

Biroul de Ordine Publică-Zona V

7

Biroul de Ordine Publică-Zona VI

16

Biroul de Ordine Publică-Zona VII

8

1

Serviciul Control Trafic Rutier

39

2

Biroul Fluidizare trafic rutier

15

3

Serviciul Pază

31

1

Biroul Juridic

6

1

Compartimentul Evidență contravenții, mandate de muncă în folosul comunității

10

1

Total posturi prevăzute în organigramă

321

17

Total posturi ocupate 304

Efectivul de care dispune și cu care acționează Direcția Generală Poliția Locală a municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Ordine și Siguranță publică în toate misiunile specifice este de 124 polițiști locali: personal de conducere, personal de execuție, polițiști locali și personal contractual, așa cum este prevăzut în Organigrama Direcției Generale Poliția Locală a municipiului Cluj-Napoca.

Suportul logistic al Direcției Generale Poliția Locală

Nr. crt

Tip auto

Marca

Nr. înmatriculare

Inscripționare

Utilizator

1

Autoturism

Dacia Logan

CJ-19-BYC

Neinscripționat

Direcția Generală Poliția Locală

2

Autoturism

Dacia Logan

CJ-19-YPO

Neinscripționat

Direcția Ordine Publică și Trafic rutier

3

Autoturism

Dacia Logan

CJ-64-CLC

Neinscripționat

Biroul refațadizări

4

Autoturism

Dacia Logan

CJ-18-RLJ

Inscripționat

Serviciul Control Urbanism și Disciplină în Construcții

5

Autoturism

Dacia Logan

CJ-18-RLL

Inscripționat

Serviciul Inspecție comercială

6

Autoturism

Dacia Logan

CJ-68-CLC

Inscripționat

Serviciul Inspecție comercială

7

Autoturism

Chevrolet spark

CJ-12-GVC

Neinscripționat

Serviciul Control Protecția Mediului

8

Autoturism

Dacia Logan

CJ-62-CLC

Inscripționat

Serviciul Control Protecția Mediului

9

Autoturism

Dacia Logan

CJ-17-XWP

Inscripționat

Serviciul Control Protecția Mediului

10

Autoturism

Dacia Logan

CJ-19-JIN

Inscripționat

Serviciul Control Protecția Mediului

11

Autoturism

Dacia Logan

CJ-17-XWL

Inscripționat

Serviciul Control Trafic Rutier

12

Autoturism

Dacia Logan

CJ-18-RLN

Inscripționat

Serviciul Control Trafic Rutier

13

Autoturism

Dacia Logan

CJ-72-CLC

Inscripționat

Serviciul Control Trafic Rutier

14

Autoturism

Dacia Logan

CJ-88-CLC

Inscripționat

Serviciul Control Trafic Rutier

15

Autoturism

Dacia Logan

CJ-07-CLC

Inscripționat

Serviciul Control Trafic Rutier

16

Autoturism

Dacia Logan

CJ-17-XWM

Inscripționat

Serviciul Control Trafic Rutier

17

Autoturism

Renault Zoe

CJ-04-CLC

Inscripționat

Serviciul Control Trafic Rutier

18

Autoturism

Renault Zoe

CJ-06-CLC

Inscripționat

Serviciul Control Trafic Rutier

19

Autoturism

Renault Zoe

CJ-26-CLC

Inscripționat

Serviciul Control Trafic Rutier

20

Microbus M 2

Ford Nerabus

CJ-19-AJW

Neinscripționat

Serviciul Pază

21

Microbus M 2

Ford Nerabus

CJ-52-CLC

Neinscripționat

Serviciul Pază

22

Autoturism

Dacia Logan

CJ10CLC

Inscripționat

Serviciul Ordine si

Siguranță Publică- Centru

23

Autoturism

Dacia Logan

CJ-17-XWN

Inscripționat

Serviciul Ordine si

Siguranță Publică- Centru

24

Autoutilitara

Citroen

Jumper

CJ-74 -CLC

Inscripționat

Serviciul Ordine si

Siguranță Publică- Centru

25

Autoutilitara Ml

Wolkswagen

CJ-53-CLC

Inscripționat

Serviciul Ordine si

Siguranță Publică-Mărăști

26

Autoturism

Dacia Logan

CJ-17-JIO

Inscripționat

Serviciul Ordine si

Siguranță Publică-Mărăști

27

Autoturism

Dacia Logan

CJ-17-XWN

Inscripționat

Serviciul Ordine si

Siguranță Publică-

Someșeni

28

Autoturism

Dacia Logan

CJ-17-XWJ

Inscripționat

Serviciul Ordine si Siguranță Publică-Gheorgheni

29

Autoturism

Dacia Logan

CJ-17-XWR

Inscripționat

Serviciul Ordine si Siguranță Publică-Mănăștur

30

Autoturism

Dacia Logan

CJ-18-RLH

Inscripționat

Serviciul Ordine si Siguranță Publică-Grigorescu

31

Autoturism

Dacia Logan

CJ-82-CLC

Inscripționat

Serviciul Ordine si

Siguranță Publică- Zorilor

32

Autoturism

Dacia Logan

CJ-18-RLF

Neinscripționat

Serviciul Protocol

33

Autoturism

Dacia Logan

CJ-19-YPN

Neinscripționat

Serviciul spații verzi

34

Scuter

1 buc

CJ 42 CLC

Inscripționat

Serviciul Ordine si Siguranță Publică

35

Ninebot

4 buc

-

Inscripționat

Serviciul Ordine si Siguranță Publică-Centru

36

Ninebot

2 buc

-

Inscripționat

Serviciul Ordine si Siguranță Publică-Casino/Parc Central

37

Bicicletă electrică

2 buc

-

Inscripționat

Serviciul Ordine si Siguranță Publică-Gheorgheni

38

Autoturism

Renault Zoe

CJ-27-CLC

Inscripționat

Serviciul Control Trafic Rutier

39

Autoturism

Renault Zoe

CJ-14-WUV

Inscripționat

Serviciul Control Trafic Rutier

40

Autoutilitară 7+1 locuri

Renault Lrafic 7+1 locuri

nr. provizorii

Inscripționat

Serviciul Ordine si

Siguranță Publică-

Mănăștur

41

Autoutilitară 7+1 locuri

Renault Trafic 7+1 locuri

nr. provizorii

Inscripționat

Serviciul Ordine și Siguranță Publică-Centru

Suportul logistic al Direcției Generale Poliția Locală:

 • - uniforme pentru întreg personalul;

 • - telefoane mobile pentru toți polițiștii operativi;

-15 camere video;

 • - 40 aparate de fotografiat;

 • - camere video pentru 28 autospeciale din dotare montate față-spate;

 • - 250 de sisteme audio-video portabile de tip „Body Wom Camera”

  . >1 .W . A                                     “ AN' iXJfvWAX                    . T-. ’IY :       3ELT                 .^WrWEăMrrL


i

 • - stații de emisie-recepție pentru întreg personalul                                                                :

 • - lanterne, fluiere, bastoane, cătușe, pulverizatoare iritant-lacrimogene

 • - garduri de protecție inscripționate „POLIȚIA LOCALA”

 • - echipament de protecție specific pentru serviciile Control Urbanism și Protecția mediului;

 • - un copiator color necesar mai ales în activitatea de refațadizare a clădirilor;

 • - un număr de 54 calculatoare necesare desfășurării activității;

 • - spații corespunzătoare pentru desfășurarea activității celor 7 birouri de Ordine publică

 • - au fost instalate butoane de panică la toate primăriile de cartier pentru siguranța personalului;

Pentru o mai bună asigurare a serviciului, de menținere a ordinii și liniștii publice prin grija Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, a fost implementat un sistem de supraveghere video, monitorizat prin Dispeceratul Direcției Generale Poliția Locală. Acest sistem de supraveghere cuprinde un număr de 300 camere și este funcțional în locurile publice, la intrarea în instituțiile de învățământ cât și pe principalele artere de circulație din municipiul Cluj-Napoca, punctele principale ale orașului și la ieșirile din municipiu.                                                          -•'-"ȚT’Țr'X.

Z O I/i 4

CAPITOLUL IV                  '        \ îf I

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂMO&'Sl/ CONTROLUL DISPOZITIVELOR      '? W ci^' o/

în scopul pregătirii profesionale a personalului și a asigurării însușirii cunoștiințelor și formarea deprinderilor specifice, precum și antrenarea polițiștilor locali pentru a acționa izolat sau în cadrul formațiunilor de poliție locală în condițiile legii și în deplină siguranță, formarea unei conduite demne, ferme și respectuoase, întărirea spiritului de ordine și disciplină în concordanță cu legile și Regulamentul Intern, Direcția Generală Poliția Locală Cluj-Napoca asigură pregătirea profesională, lunar pe Serviciul de Ordine și Siguranță Publică și săptămânal pe Birourile de Ordine Publică.

Instruirea polițiștilor locali care intră în serviciu se realizează zilnic, înainte de intrarea în serviciu, de către șefii structurilor din cadrul Poliției Locale prelucrându-se situația operativă cu toată problematica activității.

Pregătirea este cu precădere orientată spre cunoașterea legislației în vigoare, formarea deprinderilor necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice și rezolvării eficiente a situațiilor periculoase și complexe.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Ordine și Siguranță Publică, se pregătesc permanent în raport cu apariția și evoluția amenințărilor la adresa ordinii publice, pentru dezvoltarea capacității operative, perfecționarea cooperării între structurile de ordine publică și alte structuri și realizarea efortului generalizat necesar asigurării ordinii publice pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice, are ca scop informarea acestora cu privire la evoluția situației operative, aspectele identificate din activitatea zilnică, informațiile deținute din zonele de patrulare.

Instruirea efectivelor are următoarele obiective:

 • - verificarea prezenței, dacă polițiștii locali sunt apți fizic și psihic pentru executarea serviciului;

 • - dacă au ținuta corespunzătoare și toate materialele din dotare asupra lor;

 • - prezentarea situației operative a evenimentelor care au avut loc și acțiunilor în curs de desfășurare pe raza municipiului, precum și a forțelor cu care conlucrează;

 • - prelucrarea aspectelor rezultate din activitatea desfășurată de aceștia în schimbul respectiv;

 • - indicarea persoanelor, a obiectivelor ce urmează să fie urmărite;

 • - alte activități de ordin organizatoric.

Controlul dispozitivelor se face de către:

 • 1) Directorul General și Directorul Execuțiv-controlează întreaga activitate a personalului Direcției Generale Poliția Locală;

 • 2) Șeful Serviciului de Ordine Publică-controlează întreaga activitate a personalului Serviciului de Ordine Publică;

 • 3) Șeful de Birou de Ordine Publică-controlează activități punctuale nominalizate de șeful serviciului și controlează activitatea biroului;

 • 4) Șeful de tură-(polițistul local cu grad profesional-superior), controlează activitatea personalului din cadrul dispozitivului de Ordine Publică, pe care a fost nominalizat să-l coordoneze;

 • 5) Ofițerul de serviciu-în afara programului de lucru, ofițerul de serviciu răspunde de coordonarea activităților în unitate, de executarea serviciului de permanență de către întregul personal aflat în serviciu și de respectarea ordinii interioare și controlează întregul personal al Direcției Generale Poliția Locală.

Obiective de control: Prezența în zona de competență, cunoașterea și respectarea consemnelor și misiunii, modul de îndeplinire a obligațiilor ce le revin și eficiența măsurilor luate, comportamentul față de cetățeni, ținuta, modul de folosire și întreținere a mijloacelor din dotare. Controalele asupra activităților desfășurate de către patrulele în colaborare cu Poliția, vor fi planificate de comun acord și în cooperare cu reprezentanții Poliției municipiului CLUJ NAPOCA .

Polițiștii locali cu funcții de conducere, aflați în control, sprijină și îndrumă personalul din serviciul de zi și de noapte pentru executarea în bune condiții a sarcinilor specifice și iau măsuri imediate de remediere a deficiențelor constatate.

Consemnul general al patrulelor de ordine și siguranță publică

în vederea asigurării unui climat de ordine și liniște publică pe itinerariile de patrulare, polițiștii locali vor avea următoarele atribuții și vor urmări următoarele aspecte, acționând conform procedurilor stabilite pentru fiecare situație, astfel:

 • a) menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

 • b) menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ/teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • c) participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor tară adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • e) constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • f) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • h) asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de Consiliul Local;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

jjexecută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdi viziunea administrațiv/teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

k) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

m) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

n) acordă, pe teritoriul unitățiior/subdiviziunilor administrativ/teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

în executarea atribuțiilor prevăzute de lege în domeniul ordinii și liniștii publice,conform prevederilor art.23 din Hotărârea de Guvern nr. 1332/2010, polițiștii locali desfășoară următoarele activități:

 • a) acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;

 • b) intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine, în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

 • c) acționează, în condițiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010 rep., pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

 • d) participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență;

 • e) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe baza de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

 • f) conduc la sediul Poliției Locale/structurii Poliției Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

gjverifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor unitățiior/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului, h) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

A. Consemnul particular al patrulei auto

Echipajul auto se compune din 2 polițiști locali, din care 1 este și conducător auto;

 • - patrula auto își desfășoară activitatea 24h/24h, ține legătura și intervine operativ la solicitarea celorlalte elemente ale dispozitivului de ordine și siguranță publică, aflat în misiune, a responsabilului de misiune sau ofițerulului de serviciu pe instituție pentru aplanarea unor scandaluri, deplasarea la locul faptei în cazul unor contravenții și infracțiuni ori pentru a conduce la sediul Poliției municipiului,persoanele reținute;

 • - deplasarea patrulei auto pe itinerariu, se face cu o viteză corespunzătoare astfel încât să-i permită îndeplinirea întocmai a atribuțiilor ce îi revin și să realizeze observarea completă și analiza datelor;

 • - în anumite locuri de pe itinerariile stabilite, patrula auto staționează o perioadă de timp și execută supravegherea circulară a zonei și patrulează pedestru;

 • - pe timpul nopții se va proceda la executarea de pânde de scurtă durată, în locurile aglomerate și vulnerabile;

 • - reține semnalmentele persoanelor observate la ore târzii, analizează acțiunile acestora, îi monitorizează și la nevoie intervine cel puțin pentru legitimare și verificări;

 • - supraveghează cu preponderență atât ziua cât si noaptea aleile întunecoase, spațiile dintre blocuri, gangurile, zonele sau spațiile insuficient luminate sau neiluminate;

 • - acordă atenție apropierii de colțurile străzilor astfel încât acestea să nu se transforme în locuri de ambuscadă, nu se deplasează pe lângă ziduri, vitrine, ci pe marginea exterioară a trotuarului, astfel încât raza de vizibilitate să fie cât mai mare pentru a evita atacurile prin surprindere;

 • - acționează permanent pentru prevenirea faptelor contravenționale și infracționale privind furturile din instituțiile și zonele adiacente precum și pentru prevenirea tâlhăriilor, scandalurilor și a altor manifestări prin care se încalcă normele de conviețuire socială, ordinea publică ori se aduce atingere drepturilor și libertăților cetățenești, vieții și integrității corporale a persoanei, avutului public și privat, luând măsuri ferme, conform competențelor legale;

 • - participă la acțiuni organizate pentru combaterea faptelor antisociale;

 • - intervine la solicitările Dispeceratului Direcției Generale Poliția locală la evenimentele semnalate, pe principiul "cel mai apropiat polițist local de locul evenimentului intervine" în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

 • - acordă sprijin, potrivit competențelor legale, structurilor de ordine și siguranță publică în vederea desfășurării activității acestora;

 • - acționează împreună cu Poliția, Jandarmeria, I.S.U și alte autorități prevăzute de lege, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor afectate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale, precum și de înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - aplică sancțiuni contravenționale prevăzute de legi, ordonanțe, hotărâri de guvern și hotărâri ale Consiliului Local;

 • - intervine cu scopul soluționării sesizărilor/reclamațiilor ce sunt făcute de către cetățenii municipiului Cluj-Napoca, în limita competențelor legale;

 • - când sesizează în mod direct sau este sesizat, cu privire la existența unor infracțiuni flagrante, intervine, ia măsuri în vederea conservării locului faptei, asigură paza bunurilor, identifică potențialii martori, anunță organele de poliție sau, după caz, însoțesc făptuitorul la poliție în vederea demarării primelor cercetări;

 • - acționează pentru combaterea faptelor de cerșetorie, prostituție și vagabondaj;

 • - menține permanent legătura cu patrulele Poliției Locale, Poliție și Jandarmerie pentru schimb de informații, a cere și a acorda sprijin în soluționarea unor situații ivite pe timpul serviciului;

 • - intervine pentru asigurarea fluenței circulației, pe itinerariul de patrulare, atunci când situația o impune, urmărind depistarea elementelor certate cu legea sau urmăriților;

 • - intervine pentru menținerea salubrității în municipiul Cluj-Napoca, luând măsuri de sancționare contravențională a celor depistați că depozitează gunoiul în locuri neautorizate;

 • - execută pânde de scurtă durată, în parcările auto în spații, zone sau locuri vulnerabile;

 • - execută și alte misiuni, ordonate de către conducerea Poliției Locale Cluj-Napoca.

B. Consemnul particular al patrulei pedestre

Patrula pedestră este un element polițienesc care acționează pe teritoriul municipiului pe itinerare de patrulare care sunt stabilite în funcție de locurile și mediile favorabile săvârșirii contravențiilor si infracțiunilor, precum și de locurile unde se concentrează sau acționează elemente contravenționale sau infracționale.

Patrula pedestră se compune, de regulă, din cel puțin doi polițiști locali. Acționează pe o anumită zonă sau itinerariu de patrulare, prestabilit, fiind organizate în locurile favorabile săvârșirii contravențiilor si infracțiunilor stradale.

Lungimea itinerariului de patrulare este de 3-5 km. Pe itinerar se stabilesc intervalele orare pentru anumite puncte obligatorii de trecere, determinate de situația operativă. Itinerariul de patrulare va fi parcurs de cel puțin două ori pe schimb.

în timpul serviciului în teren, polițiștii locali au dreptul la 10 minute repaus, după fiecare oră de activitate. Când temperatura este sub -15 grade sau peste 30 grade la umbră, pauza se efectuează la fiecare jumătate de oră. Polițiștii locali se deplasează pe itinerarii împreună îndeplinind supravegherea completă a itinerariului.

Acționează permanent pentru prevenirea faptelor contravenționale și infracționale privind furturile din instituțiile publice și zonele adiacente acestora, previne tâlhăriile, scandalurile și alte manifestări prin care se încalcă normele de conviețuire socială, ordinea publică ori se aduce atingere drepturilor și libertăților cetățenilor, vieții și integrității corporale a persoanei, avutului public și privat, luând măsuri, conform competențelor legale atunci când aceste fapte s-au comis.

 • - acționeză pentru combaterea faptelor de comerț stradal-neautorizat și participă la astfel de acțiuni;

 • - intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate, pe principiul"cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine" în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

 • - acționeză pentru combaterea faptelor de cerșetorie, vagabondaj, prostituție, traficului de came vie;

 • - menține permanent legătura cu echipajele Poliției Locale, patrulele de poliție și jandarmerie, pentru a face schimb de informații, a cere și a acorda sprijin în soluționarea unor situații ivite pe timpul serviciului;

 • - intervine pentru asigurarea fluenței circulației, pe itinerariul de patrulare, atunci când situația impune;

 • - acordă sprijin, potrivit competențelor legale, autorităților administrației publice locale, în vederea desfășurării activității acestora;

 • - acționează împreună cu Poliția, Jandarmeria, I.S.U și alte autorități prevăzute de lege, cu responsabilități de salvare, evacuare a persoanelor și bunurilor afectate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități, precum și de înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - aplică sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile legale;

 • - intervine în scopul rezolvării sesizărilor/reclamațiilor ce sunt făcute de cetățenii municipiului CLUJ-NAPOCA, în limita competențelor legale;

 • - când se sesizează în mod direct sau sunt sesizați cu privire la existența unor infracțiuni, iau măsuri în vederea conservării locului faptei, asigură paza bunurilor, identifică potențialii martori, anunță organele de poliție sau, după caz, îi rețin și îi predau poliției;

 • - intervine pentru mențierea salubrității în municipiul CLUJ-NAPOCA, luând măsuri de sancționare contravențională a celor ce încalcă legea;

 • - se află la orele stabilite, în punctele fixate în variantele de patrulare;

-pe timpul deplasării, patrula își concentrează atenția pentru a observa faptele ce se petrec și au legătură cu sarcinile prevăzute în consemnul particular, intervine oportun pentru luarea măsurilor legale în caz de scandaluri, încăierări sau alte manifestări prin care se tulbură ordinea și liniștea publică.

 • - membrii patrulei țin legătura cu celelalte patrule și cu polițiștii locali de ordine publică din posturile mobile sau din posturile fixe, prin contact direct, stație radio sau telefonul din dotare, precum și cu ofițerul de serviciu, dispecerul sau responsabilul de misiuni, în scopul realizării schimbului de informații și acordării sprijinului necesar;

 • - execută și alte misiuni, ordonate de către conducerea Poliției Locale CLUJ-NAPOCA.

C. Consemnul particular al echipajelor mobile, însoțire, misiuni și intervenție

Folosirea cât mai eficientă a efectivului de polițiști locali care fac parte din formațiunea de intervenție, atât pentru întărirea dispozitivelor de siguranță publică, cât și pentru aplanarea din fază incipientă a actelor de dezordine, urmărindu-se descurajarea, calmarea și identificarea persoanelor predispuse la săvârșirea unor astfel de fapte;

 • - Serviciul de zi/noapte, pe echipajul auto de intervenție și însoțire misiuni se asigură de către polițiștii locali selecționați. Polițiștii locali execută serviciul în schimburi și în raport de misiuni.

Componența unui echipaj auto de intervenție se compune din:

1 Polițist local- responsabilul misiunii

1-3 Polițiști locali-însoțitori

Unul dintre polițiștii locali este și șofer al mijlocului auto.

Dotările echipajului auto de intervenție:

 • -   stații radio emisie recepție;

 • -  cameră video și GPS pe autovehicul;

 • -  baston cauciuc tip«B2», baston telescopic, baston electroșoc;

 • -  telefon mobil, aparat foto;

 • -  sisteme audio-video portabile de tip „Body Wom Camera”;

 • -  cască protecție, cagulă, mănuși protecție/echipament protecție specific;

 • -  cătușe metalice-cu suport, spray-uri iritant lacrimogene-cu suport;

 • -  rolă bandă delimitare zona-cu inscripția Poliția Locală;

carnet procese-verbale contravenție;

 • -  documente tipizate necesare în activitatea zilnică.

Atribuțiile polițiștului local din componența echipajelor de însoțire misiuni și intervenție:

 • - menține permanent legătura cu operatorul dispecer, prin sistemul radio sau telefonic și raportează oportun și prioritar orice situație observată în teren și acțiunile pe care le întreprind;

 • - recepționează comunicările transmise de către operatorul dispecer și este în măsură, să se deplaseze în cel mai scurt timp posibil pe itinerariul stabilit la: obiectivul/zona sau punctul unde s-a petrecut/ sesizat evenimentul, cu mijlocul auto din dotare;

 • - identifică/oprește și după caz imobilizează, persoanele care au comis spargeri/furturi ori alte fapte antisociale, sesizează unitatea de poliție competentă și predă faptuitorul/ii pe bază de proces verbal;

 • - identifică martorii oculari, asigură locul faptei și procedează la conservarea probelor până la sosirea echipelor de cercetare;

 • - pe timpul patrulării sau în punctele în care staționează supraveghează o zonă prestabilită, în cazul observării comiterii unor infracțiuni sau alte încălcări ale legii, acționează conform competențelor legale, concomitent va proceda la anunțarea operatorului dispecer pentru sesizarea structurii de poliție competente, comunicând datele despre faptă și autori;

 • - cunoaște traseele de deplasare la obiectivele și zonele monitorizate, poziționarea ușilor/ferestrelor și căile de acces spre și de la imobile, iar în cazul în care observă urme de efracție ia măsuri pentru protejarea acestora, comunică dispecerului de serviciu cele constatate în vederea anunțării structurii de poliție competente să intervină;

 • - acționează în zona de competență stabilită și execută activitățile specifice pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și se implică activ în vederea menținerii ordinii și liniștii publice;

 • - intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență «112», pe principiul"cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine "în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

 • - acționează pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

 • - participă la executarea măsurilor stabilite în situațiile de urgență;

 • - conduc la sediul Poliției locale/structura Poliției Române competente, persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

 • - verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, unităților administrativ teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului;

 • - asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • - participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • - participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii si liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • - intervine rapid în vederea aplanării conflictelor sesizate și acordă, pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

 • - asigură intervenția la evenimentele produse într-unul din sectoarele de siguranță publică, cât și în alte locuri de pe raza municipiului Cluj-Napoca, la solicitarea cetățenilor, a polițiștilor locali aflați în cadrul dispozitivelor de ordine publică, a dispeceratului sau a conducerii Poliției Locale;

 • - staționează cu auto în zonele și locurile pretabile săvârșirii unor fapte antisociale ce se pot produce în mediul stradal;

 • - în situația în care, evenimentele ce se petrec, depășesc capacitățile de intervenție, sau competență, vor solicita sprijin, efectivelor de poliție din cadrul Poliției sau Inspectoratului de Jandarmi;

 • - execută și alte misiuni, ordonate de către conducerea Direcției Generale Poliția Locală Cluj-Napoca.

Drepturi și obligații principale ale polițiștilor locali

în realizarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, funcționarul public din Direcția Generală Poliția Locală are următoarele drepturi și obligații principale( art. 20 și 21 din Legea nr. 155/2010 rep, a Poliției locale):

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, polițistul local are următoarele drepturi principale:

 • a) să efectueze control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia în următoarele situații: există indicii clare că s-a săvârșit, se săvârșește sau se pregătește săvârșirea unei infracțiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanțe periculoase;

 • b) să invite la sediul poliției locale persoanele a căror prezență este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor, prin aducerea la cunoștință, în scris, a scopului și a motivului invitației;

 • c) să solicite sprijinul cetățenilor pentru identificarea, urmărirea și prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravențională;

 • d) să poarte și să folosească, în condițiile prezentei legi și numai în timpul serviciului, armamentul, muniția și celelalte mijloace de apărare și intervenție din dotare;

 • e) să circule gratuit, pe baza legitimației de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competență, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

 • f) să folosească forța, în condițiile legii, proporțional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispozițiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • g) să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

 • h) să conducă la sediul poliției locale sau al unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române pe cei care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viața persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum și persoanele suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii. Verificarea situației acestor categorii de persoane și luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 8 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

(2) Pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au acces, în condițiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administrației și Internelor. în acest scop, Poliția locală sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, după caz, și structurile abilitate din cadrul Ministerului Administrației și Internelor încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicații,măsurile de securitate, protecție și de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

Art. 21

(1) în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local este obligat:

 • a) să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituția României, republicată, și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

 • b) să respecte principiile statului de drept și să apere valorile democrației;

 • c) să respecte prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • d) să respecte și să aducă la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici;

 • e) să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;

 • f) să își decline, în prealabil, calitatea și să prezinte insigna de polițist și legitimația de serviciu, cu excepția situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat. La intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu suferă amânare, polițistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze și să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte;

 • g) să intervină și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa;

 • h) să se prezinte de îndată la sediul poliției locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare și de război;

 • i) să respecte secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în timpul desfășurării activității, în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiției sau legea impun dezvăluirea acestora;

 • j) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în așa fel încât să nu beneficieze și nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidențiale obținute în calitatea sa oficială.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Planul de ordine și siguranță publică, elaborat de Comisia Locală de Ordine Publică și Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca se înaintează, în copie, Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj, în vederea asigurării unui management integrat al misiunilor și acțiunilor desfășurate în scopul menținerii ordinii și siguranței publice de către toate instituțiile cu atribuții în domeniul de referință.

A fost întocmit în două exemplare (un exemplar la DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ-Serviciul Ordine și Siguranță Publică și unul la POLIȚIA MUN. CLUJ-NAPOCA).

Componența Comisiei Locale de Ordine Publică:

Președinte: EMIL BOC - Primarul mun. Cluj-Napoca

Membri: AURORA ROȘCA- Secretarul general al mun. Cluj-Napoca

DAN ȘTEFAN TARCEA - consilier local, viceprimar

EMESE OLAH - consilier local, viceprimar

CIPRIAN RUS - Șeful Poliției mun. Cluj-Napoc MARCEL BONȚIDEAN - Director general Poliția DAN MORAR - consilier local