Hotărârea nr. 170/2020

Hotărârea 170/2020 - Alocarea sumei de 150.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația ”Sfântul Nectarie” Cluj – Centrul de Îngrijiri Paleative ”Sfântul Nectarie” Cluj, în vederea realizării proiectului ”Numai împreună putem alina suferința”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 150.000 de lei de Ia bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația "Sfântul Nectarie” Cluj - Centrul de îngrijiri Paleative "Sfântul Nectarie” Cluj, în vederea realizării proiectului

„Numai împreună putem alina suferința”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația "Sfântul Nectarie” Cluj -Centrul de îngrijiri Paleative "Sfântul Nectarie” Cluj, în vederea realizării proiectului "Numai împreună putem alina suferința ” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 160.291/1/13.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 160.339 din 13.03.2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 150.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația "Sfântul Nectarie” Cluj - Centrul de îngrijiri Paleative "Sfântul Nectarie” Cluj, în vederea realizării proiectului "Numai împreună putem alina suferința

Văzând Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 6 martie 2020 și avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale și ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018, precum și ale Hotărârii nr. 30/2020 ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 150.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația "Sfântul Nectarie” Cluj - Centrul de îngrijiri Paleative "Sfântul Nectarie” Cluj, în vederea realizării proiectului "Numai împreună putem alina suferința ”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data organizării acestuia.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.                                              \

Președinte de ședință,


lan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

ctarul genera) al municipiului,

țs Cjfc Aurora Roșea

> o/ /G                     s

v/ /                      I

Nr. 170 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)