Hotărârea nr. 168/2020

Hotărârea 168/2020 - Alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Alianța Română de Prevenție a Suicidului, în vederea realizării proiectului ”La un apel distanță de speranță!”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Alianța Română de Prevenție a Suicidului, în vederea realizării proiectului ”La un apel distanță de speranță!”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Alianța Română de Prevenție a Suicidului, în vederea realizării proiectului ”La un apel distanță de speranță! ” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 160.273/1/13.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 160.333 din 13.03.2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Alianța Română de Prevenție a Suicidului în vederea realizării proiectului ”La un apel distanță de speranță!”',

Văzând ProcesuLverbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 6 martie 2020 și avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale și ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018, precum și ale Hotărârii nr. 30/2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Alianța Română de Prevenție a Suicidului, în vederea realizării proiectului ”La un apel distanță de speranță! ”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data organizării acestuia.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-

Napoca.Nr. 168 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)