Hotărârea nr. 167/2020

Hotărârea 167/2020 - Alocarea sumei de 130.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația ”Familia Sfântă” – Policlinica fără plată, în vederea realizării proiectului ,,Cheltuieli de întreținere și funcționare Fundația Familia Sfântă”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 130.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația ”Familia Sfântă” - Policlinica fără plată, în vederea

realizării proiectului „Cheltuieli de întreținere și funcționare Fundația Familia Sfântă”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 130.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația "Familia Sfântă” -Policlinica Iară plată, în vederea realizării proiectului „ Cheltuieli de întreținere și funcționare Fundația Familia Sfântă” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 160264/1/13.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 160342 din 13.03.2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 130.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația "Familia Sfântă” - Policlinica fără plată, în vederea realizării proiectului „Cheltuieli de întreținere și funcționare Fundația Familia Sfântă”',

Văzând Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 6 martie 2020 și avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale și ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018, precum și ale Hotărârii nr. 30/2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 130.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația "Familia Sfântă” - Policlinica fără plată, în vederea realizării proiectului „Cheltuieli de întreținere și funcționare Fundația Familia Sfântă”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data organizării acestuia.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.                                             \

Nr. 167 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Președinte de ședință, Ștefan Tarcea J


al municipiului, urprâ Roșea