Hotărârea nr. 166/2020

Hotărârea 166/2020 - Alocarea sumei de 2.215.615 lei din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.215.615 lei din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.215.615 lei din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 156945/1/12.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 156963 din 12.03.2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 2.215.615 lei din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare propunerile Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, care pot primi subvenții de la bugetul local, numită prin Hotărârea nr. 424/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 7/2017, cuprinse în Procesele-verbale încheiate în data de 28.10.2019 și în data de 27.02.2020;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 596/2016 (aprobarea nivelului mediu lunar al subvențiilor, tipurilor de servicii sociale și a categoriilor de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală);

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), art. 139 și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 2.215.615 lei din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii s “     ..... ‘ tență Socială și Medicală,

organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului                                 a.jeneralal municipiului, iirorâ/Roșca

Nr. 166 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția de Asistență Socială și Medicală

Anexă la Hotărârea nr. 166/2020


Listă

privind modul de repartizare a sumei de 2.215.615 lei din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordare de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998

Nr. crt.

ASOCIAȚIA/FUNDAȚIA/ CULTUL

Tipul de unitate/Adresa

Nr. beneficiari/ unitate

Suma/ beneficiar/lună (lei)

Suma/ unitate/an(lei)

Număr beneficiari/ asociație

Sumă totală/ asociație (lei)

1

ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI ȘI CLUJULUI

Centrul de informare și consiliere P-ța Avram lancu, nr. 18

40

100

48.000

40

48.000

2

ASOCIAȚIA ALFA GRUP

Serviciul de ajutor Alfa Grup

Str Traian, nr. 47

25

150

45.000

25

45.000

3

ASOCIAȚIA AUTISM TRANSILVANIA

Centru de zi pentru copii cu dizabilități

Str. Ghe. Marinescu, nr.86

60

175

126.000

60

126.000

4

ASOCIAȚIA CARITABILĂ "MARIA GABRIEL"

Centrul rezidențial “Maria Gabriel” Str.

Romulus Vuia, nr. 138

4

250

12.000

4

12.000

X

ASOCIAȚL

GRECO CA

k CARITAS EPARHIAL ȚOLIC

j

V

1. Centru de zi de informare și consiliere P-ta Cipariu, F.N

30

100

36.000

115

154.500

2. Centru de zi de Informare și Consiliere      pentru Persoane cu

Dizabilități

Str. Ady Endre, nr. 19

20

100

24.000

3. Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități

Str. Ady Endre, nr. 19

25

175

52.500

4. Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți P-ta Cipariu, F.N

20

125

30.000

__S

4

5. Centru de zi pentru prevenire, evaluare și consiliere antidrog

20

50

12.000

■ ■ tVJCRKHKHHBttflBGiWOC

: i'iHiicsm ;r^r"r                    '.aflu- \'f *

P-ta Cipariu, F.N

6

ASOCIAȚIA CASA AKSZA

Casa de Tip familial Casa Aksza Str. Emil Racoviță, nr. 59

12

250

36.000

12

36.000

7

ASOCIAȚIA "CASA GRETA"

Cămin pentru îngrijire vârstnici

Str. Ion lonescu de la Brad, nr. 12E

20

250

60.000

20

60.000

8

ASOCIAȚIA CĂSUȚA BUCURIEI

Casa de tip familial “Căsuța Bucuriei” Str. Dragoș Vodă, nr. 8

9

250

27.000

9

27.000

9

ASOCIAȚIA FAMILIA REGĂSITĂ

Centru de zi AFR pentru copii din familii aflate în dificultate

Str. Ilie Măcelarii, nr.39

11

125

16.500

11

16.500

10

ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ MEDICAL CREȘTINĂ CHRISTIANA - FILIALA CLUJ

1. Cantina socială "Sfanțul Arhidiacon Ștefan"

Aleea Moldoveana, nr. 3

85

90

91.800

285

441.000

2. Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului-Centrul de consiliere și sprijin pentru părinții și copii Str. Ovidiu, nr. 27

40

125

60.000

3. Programul "Sfanțul Dimitrie Basarabov" - Centrul de servicii de asistență comunitară în adicții "Răscruci"

Str. Ion Meșter, nr 10

60

145

104.400

4. Programul "Sfanțul Dimitrie Basarabov" - Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog "Casa Albă"

Str. Salcâmului, nr. 20

40

165

79.200

5. Centrul de asistenta medico-socială "

Sf. Pantelimon"

Str. Ion Meșter, nr. 10

40

145

69.600

6. Serviciul de Asistență Comunitară “Educație și Familie” Aleea Moldoveanu, nr. 3

20

150

36.000

11

ASOCIAȚIA MAGHIARĂ A HANDICÂPAȚILOR MOTORI

CLUJ

Cămin social "Sf. Kamil"

Str. Pădurii, nr. 11

40

250

120.000

40

120.000

12

ASOCIAȚIA PENTRU AJUTORAREA ȘI PROTEJAREA HANDICAPATILOR MOTOR CLUJ

Centru de zi pentru persoane adulte cu handicap „Napoca Protheus” Str. Aviator Bădescu, nr. 32

12

175

25.200

12

25.200

13

ASOCIAȚIA PENTRU PROTEJAREA ȘI AJUTORAREA HANDICAPAȚILOR NEURO-PSIHICI

Centrul de zi “Sf. Maria” Str. Mehedinți, nr. 15A

20

175

42.000

20

42.000

14

ASOCIAȚIA PREVENTIS

1. Centru de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii

Str. Rene Descartes, nr. 6

60

122

87.840

260

215.040

2. Serviciul de Asistență Comunitară

Antidrog

Str. Rene Descartes, nr. 6

200

53

127.200

15

ASOCIAȚIA PROVIDENȚA GONVISELLES FURSORGE CLUJ

Centru de zi pentru persoane cu dizabilități

Str. Cetății, nr.10

12

175

25.200

12

25.200

16

FUNDAȚIA ROMÂNĂ PENTRU COPH, COMUNITATE ȘI FAMILIE

1. Centrul de zi „Clujul are Suflet” Calea Moțiil or, nr. 20-22

30

125

45.000

55

82.500

2. Centrul de zi „Every child” Cluj-Napoca

Str. Ilie Măcelaru, nr. 4

25

125

37.500

17

FUNDAȚIA DEZVOLTAREA POPOARELOR FILIALA CLUJ

Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii „Alma”

Str. Eroilor, nr. 48, ap. 7

75

125

112.500

75

112.500

18

FUNDAȚIA FEBE

1. Cămin social pentru persoane vârstnice

Str. Mureșului, nr. 27

64

250

192.000

64

192.000

19

FUNDAȚIA PENTRU ÎNGRIJIREA VÂRSTNICULUI

1. Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Str. Tazlău, nr. 11

70

120

100.800

110

153.600

ZOMHMKEXMKWOMSi'TT TîtRRJiliJraK


2. Centrul de zi pentru persoane vârstnice

Str. Tazlău, nr. 11

40

110

52.800

20

ORGANIZAȚIA CREȘTINĂ "ECCE HOMO"

1. Casa de tip familial "a-mic"

Str. Rarău, nr. 24

5

250

15.000

45

94.200

2. Centrul rezidențial cu modul de tip familial "La noi"

Str. Tăietura Turcului, nr. 58

10

250

30.000

3. Asistență socială a familiilor aflate în criză

Str. H. Barbusse, nr. 39

10

150

18.000

4. Asistență socială a vârstnicilor "Bunicii - semenii noștri” Str. H. Barbusse, nr. 43

20

130

31.200

21

SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ IN ROMÂNIA

1. Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati neuromotorii "Grădinița Specială Malteză" (11 luni) Str. Haiducului, nr. 9

23

175

44.275

53

73.675

2. Servicii de Asistență Comunitară

Str. Ion Viteazu, nr. 1

10

65

7.800

3. Masa pe roți

Str. Nuferilor, nr. 1, ap. 9

20

90

21.600

22

SOCIETATEA FEMEILOR ORTODOXE DIN ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI ȘI CLUJULUI

Programul "Sf. Vasile cel Mare" de servicii sociale acordate în comunitate persoanelor adulte

Str. Tipografiei, nr.23

35

130

54.600

35

54.600

23

UNIUNEA CREȘTINĂ DIN ROMÂNIA

șawa \l

1. Centrul rezidențial "Sf. loan al lui Dumnezeu" de reintegrare socio-profesională a persoanelor fără adăpost Str. Petofi Șandor, nr. 9

9

200

21.600

34

59.100

2?Centrul de zi pentru copii aflați în sdyații de risc de separare de părinți Str. țlăsăud, nr.10, ap. 2

25

125

37.500

TOTĂ^A^

-------- Xo/fes ».

- ' /

41 - unități de asistență socială

1.396

1.396

2.215.615