Hotărârea nr. 164/2020

Hotărârea 164/2020 - Acordarea unei diplome și a unui premiu în valoare netă de 2000 lei, de la bugetul local pe anul 2020, persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei diplome și a unui premiu în valoare netă de 2.000 lei, de la bugetul local pe anul 2020, persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu în valoare netă de 2.000 lei, de la bugetul local pe anul 2020, persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 146.437/1/9.03.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 147.957/31/9.03.2020 al Direcției de Evidență a Persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune acordarea unei diplome și a unui premiu în valoare netă de 2.000 lei, de la bugetul local pe anul 2020, persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 1, alin. (3) și (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, ale art. 4 alin (3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii nr. 30/2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. (14), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei diplome și a unui premiu în valoare netă de 2.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, în baza cererilor depuse și a referatelor aprobate de către primar.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Evenimente publice și informare cetățeni și Serviciul Stare civilă. \


•eședinte de ședință, 'an Ștefan TARCEA


Nr. 164 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)