Hotărârea nr. 162/2020

Hotărârea 162/2020 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice, Școala Gimnazială Nicolae Iorga”.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice, Școala Gimnazială

Nicolae lorga”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice, Școala Gimnazială Nicolae lorga” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.155090/1/12.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 155238/12.03.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice, Școala Gimnazială Nicolae lorga”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 399/2015, ale O.U.G. nr. 40/2015, ale Instrucțiunii AM POR nr. 135/2020, ale Memorandumului nr. 9463/22.01.2020, ale art. 129 alin. 2 lit. a) și alin. 4 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 53 alin. 1 din Legea nr. 273/2006;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice, Școala Gimnazială Nicolae lorga”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1b - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice, Școala Gimnazială Nicolae lorga”, în cuantum de 25.544.092,83 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului în valoare totală de 9.745.598,58 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică), reprezentând suma cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 9.423.180,33 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică) și cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 322.418,25 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).

Art. 4, Sumele reprezentând cheltuieli care ar putea fi declarate neeligibile ulterior semnării contractului de finanțare și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice, Școala Gimnazială Nicolae lorga” vor fi asigurate din bugetul propriu.

Art. 5. Vor fi asigurate toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește domnul Emil BOC, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și managent proiecte și Direcția Economică.

Nr. 162 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)