Hotărârea nr. 160/2020

Hotărârea 160/2020 - Încheierea unui act adițional la Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018.

|          CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

|       CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui act adițional la Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 161498/16.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 161502/16.03.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice, al Direcției Economice, prin care se propune încheierea unui act adițional la Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Hotărârii nr. 315/2015, H.G. nr. 907/2016, Legii nr. 350/2001, ale art. 129 alin. 9 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019, ale art. 44 din Legea nr. 98/2016, precum si ale art. 35 alin 1 din Legea nr. 273/2006;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 si 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă încheierea unui act adițional la Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Se mandatează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la acordul de asociere

prevăzut la art. I.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Juridică.ă:

Municipiului, .oșca

Nr. 160 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 160/2020

ACT ADIȚIONAL NR.l la

ACORDUL DE ASOCIERE anexa la HCL cu nr. 1099/2018

I. PĂRȚILE: 5


U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, strada Moților nr. 3, județul Cluj, CIF 4305857, cont bancar R022TREZ21621300205xxxxx, deschis la Trezoreria municipiului Cluj-Napoca, reprezentat de d-nul Emil Boc, în calitate de Primar,

Comuna Florești cu sediul în comuna Florești, strada Avram lancu nr. 170, județul Cluj, reprezentată de d-nul Petru Horia Șulea, în calitate de Primar,

Comuna Gilău cu sediul în localitatea Gilău, strada Principală nr. 723, județul Cluj, reprezentată de d-nul Dumitru Sfârlea, în calitate de Primar,

Comuna Apatrida cu sediul în comuna Apahida, str. Libertății nr. 122, județul Cluj, reprezentată de d-nul Grigore Fati, în calitate de Primar,

Comuna Baciu cu sediul în comuna Baciu, Aleea Nufărului, nr. 1 județul Cluj, reprezentată de d-nul Janos Balasz, în calitate de viceprimar cu atribuții de primar,

Comuna Jucu cu sediul în localitatea Jucu de Sus, nr. 112, județul Cluj, reprezentată prin rinul Valentin Dorel Pojar, în calitate de Primar

și

Comuna Bonțida cu sediul în comuna Bonțida, str. Mihai Eminescu nr. 446, județul Cluj, reprezentată prin d-nul Emil Cărhaț, în calitate de Primar

Au convenit încheierea Actului adițional la acord de asociere, în următoarele condiții:

II. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL

Se modifică cap. II. Art. 2.1 și va avea următorul conținut:


Art. l."Art. 2.1 Obiectul prezentului acord de asociere îl constituie realizarea în comun a: Serviciilor de elaborare Studii de Pre-Fezabilitate, Fezabilitate, impact asupra mediului și evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiții „Tren Metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida” - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții."

Art. 2. în cuprinsul acordului de asociere sintagma: "studii de prefezabilitate, fezabilitate, impact asupra mediului și evaluare strategică adecvată pentru obiectivul de investiții "tren metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida" se înlocuiește cu: "Servicii de elaborare Studii de Pre-Fezabilitate, Fezabilitate, impact asupra mediului și evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiții „Tren Metropolitan Gilău- Florești-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida” - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții."

și sintagma: "documentațiile tehnice" se înlocuiește cu "documentațiile ce fac obiectul acordului de asociere".

Art. 3. Se modifică cap. IV lit. B alin. 1, care va avea următorul conținut: "- asigură finanțarea din bugetul propriu sau din alte surse, inclusiv din fonduri eur evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiții „Tren Metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida” - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții care face obiectul prezentului acord de asociere, aferente tronsoanelor de cale ferată/metrou situate pe raza sa administrativ-teritorială.


pentru elaborarea Studiilor de Pre-Fezabilitate, Fezabilitate, impact


Se introduce la cap. V art. 5.3 care va avea următorul conținut:

"Prezentul acord de asociere constituie document justificativ pentru înregistrarea în evidențele contabile ale U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca și ale comunelor Gilău, Florești, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida a categoriilor de cheltuieli general de elaborare a Studiilor de Pre-Fezabilitate, Fezabilitate, impact asupra mediului și evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiții „Tren Metropolitan Gilău- Florești-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida” - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții

Și art. 5.4, care va avea următorul conținut:

" Părțile semnatare ale prezentului acord de asociere mandatează U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca să le reprezinte în relația cu orice autorități/instituții publice și, în numele și pe seama lor să facă toate demersurile pe care le consideră necesare în vederea atingerii scopului declarat.

III. Restul prevederilor acordului de asociere rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în limba română, în 7 (șapte) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMAR,

EMIL BOC

COMUNA FLOREȘTI

PRIMAR,

PETRU HORIA SULEA 5

COMUNA GILĂU

PRIMAR,

DUMITRU SFÂRLEA

COMUNA APAHIDA

PRIMAR,

GRIGORE FATI

COMUNA BACIU, viceprimar cu atribuții de primar, BALASZ JANOS

COMUNA JUCU

PRIMAR,

VALENTIN DOREL POJAR

COMUNA BONȚIDA


PRIMAR,

EMIL CÂRHAȚ