Hotărârea nr. 16/2020

Hotărârea 16/2020 - Alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și descarcerare (S.M.U.R.D.), contând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare (SMURD), constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare (SMURD), constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 669797/1/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 669801/424 din 31.12.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare (SMURD), constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 163 alin. 1 și 2, ale art. 169 alin. 1, 2, și 3 lit. a și ale art. 193 alin. 1 lit. c din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 999/24.12.2019 (aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019), ale art. 40 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 92 alin. 1 și alin. 2 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Referitor la adresa nr. 668432/30.12.2019 privind solicitarea de sprijin financiar transmisă de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, art. 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare (SMURD), constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane.

Art. 2. Masa va fi asigurată de Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca, instituție subordonată Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.