Hotărârea nr. 158/2020

Hotărârea 158/2020 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 7.04.2020, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 7.04.2020, ora 11:30 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11:30 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 7.04.2020, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 7.04.2020, ora 11:30 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11:30 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 7.04.2020, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 7.04.2020, ora 11:30 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11:30 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 155.927/2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 155.975/44.10 din 12.03.2020 al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 7.04.2020, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 7.04.2020, ora 11:30 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11:30 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 212 alin. 1 și 220 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin.3 lit. d și 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 29 alin. 4, art. 55 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Călin Găbudean, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 7.04.2020, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 7.04.2020, ora 11:30 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11:30 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. TETAROM S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății TETAROM S.A., Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Călin Găbudean, consilier local, Direcția Tehnică și S.C. TETAROM S.A.

Președinte de ședință, Ec. Dffi Ștefan I ARC. EA, c

Contrasemnează:    Lt/ATm 1 Ș

Secretarul general al municipiului, Jr. Aurdira ROȘ€Ă>.S^^> ,/$ / ■

Nr. 158 din 23 martie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


/            v L