Hotărârea nr. 157/2020

Hotărârea 157/2020 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 30.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 31.03.2020, ora 10 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 30.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 31.03.2020, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 30.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 31.03.2020, ora 10 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 146.693/2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 146.766/44.10 din 9.03.2020 al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 30.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 31.03.2020, ora 10 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 113 lit. d, art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. 2 lit a, art. 129 alin. 3 lit. d și 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii nr. 516/2018, precum și prevederilor cap. I art. 1 din Contractul de administrare nr. 243.427/17.05.2018;’

Văzând Adresa nr. 116.918/44/27.02.2020 și Decizia nr. 4/31.01.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park SA.;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvemuluinr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Călin Găbudean, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 30.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 31.03.2020, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru”, pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. Cluj Innovation Park S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Călin

Găbudean, consilier local, S.C. Cluj Innovation Park S.A. și Direcția Tehnică.


Președinte de ședință, /vJtesMJan Ștefan TARCEA

ora


Nr. 157 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


-Mjn.CV


ieral al municipiului, )ȘCA