Hotărârea nr. 156/2020

Hotărârea 156/2020 - Aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11; beneficiară: S.C. NORD CONFOREST INVEST S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal - de restructurare urbană, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal - de restructurare urbană, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 160063/1/13.03.2020, conex cu nr. 40063/1/22.01.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate ni; 160086 din 13.03.2020, conex cu nr. 40192 din 22.01.2020, al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - de restructurare urbană, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11, beneficiară: S.C. NORD CONFORESTINVEST S.R.L.;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 478 din 31.05.2018, Avizul Arhitectului Șef nr. 1112 din 14.11.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018, și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art, 1 - Se aprobă contractul de restructurare încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Municipiul Cluj-Napoca, pe de o parte, și investitor, pe de altă parte, și Planul Urbanistic Zonal - de restructurare urbană, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11, beneficiară:

S.C. NORD CONFOREST INVEST S.R.L., întocmit în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici, pe un teren proprietate privată, cu nr. cad. 326675;

Documentația reglementează:

-UTR RiM* - teritorii urbane cu caracter mixt, cu structură funcțională echilibrată, rezultat al aplicării procedurii de restructurare a zonelor cu caracter industrial.

 • - funcțiunea predominantă', activități administrative, de administrare a afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc;

 • - principiu de dezvoltare al terenului', dezvoltare urbanistică pe bază de masterplan/plan director ce implică utilizarea terenului unei singure parcele, în interiorul căreia clădirile sunt dispuse pe baza unui plan general de amplasare;

 • - regimul de construire', deschis, izolat;

 • - înălțimea maximă admisă'. 2S+P+6E, Hmax= 25m;

 • - indici urbanistici'. P.O.T maxim = 60%, C.U.T maxim = 2,8 ADC/mp;

 • - amplasarea față de aliniament: pe aliniament;

 • - retragerea minimă față de limitele laterale: 4.5m;

 • - retragerea minimă față de limitele posterioare. 9 m;

 • - circulațiile și accesele: din str. Fabricii de Chibrituri;

 • - staționarea vehiculelor'. în spații specializate dipsuse la subsolul clădirilor, precum și locuri de parcare pentru biciclete amenajate la sol;

 • - echiparea tehnico-edilitară'. existentă la str. Fabricii de Chibrituri.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Fabricii de Chibrituri va fi dezmembrată din parcela inițială, inscrisă în CF cu titlu de „drum” și adusă la aceeași îmbrăcăminte astfaltică ca și str. Fabricii de Chibrituri până la recepția construcției.

Reabilitarea zonei verzi pe domeniul public (din profilul străzii Fabricii de Chibrituri-tronsonul dintre str. Gării și str. Steluței) - va fi realizată pe cheltuiala investitorului, până la recepția construcției, respectiv înierbare și plantare de 45 arbori cu balot, care vor avea circumferința de minim 35 cm măsurată la o distantă de 1 m de la colet.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2.-

Art. 3.-

Art. 4,-


Se mandatează Primarul Municipiului Cluj-Napoca să semneze contractul de restructurare prevăzut la art. 1.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea


Nr. 156 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ROMANIA

Aprobat

Primar EMIK BOC

■■■ • •..........

//,


Județul Cluj

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

liRj^Gcu sediul în județul

93134 $1^.02.2018, în


Ca urmare a cererii adresată de NORD CONFOREST INVESES' Cluj, municipiul Cluj-napoca str. Traian nr. 77A et. 1, înregistrată sub nk conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritofi^^jAtirbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a fundamentării tehnice a Comisiei operative de urbanism întrunită în ședința din data de 4.05.2018, se emite prezentul

Aviz de Oportunitate

Nr. ....!?$.......din.....

pentru elaborarea

P.U.Z - de restructurare urbană - str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11 (front vestic)

generat de imobilul cu nr.cad. 326675 cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z :

Conform anexei la prezentul aviz, teritoriul de studiat este delimitat în partea de est de str. Fabricii de Chibrituri și de UTR RiM pe celelalte laturi.

 • 2. Categorii funcționale ale dezvoltării și eventualele servituti

  • 2.1 existent: conf. PUG aprobat cu H.C.L nr. 493/2014 teritoriul de reglementat este încadrat în U.T.R RiM- Restructurarea zonelor cu carater industrial - zonă mixtă;

  • 2.2 propus: zonă mixtă - teritorii urbane cu caracter mixt, cu o structură funcțională echilibrată, rezultat al aplicării procedurii de restructurare a zonelor cu caracter industrial. Funcțiune predominantă -activități administrative, de administrarea afacerilor (clădiri de birouri, sedii societăți comerciale).

 • 3. Indicatori urbanistici obligatorii

pentru clădiri comune P.O.T max= 60%, C.U.T max= 2,8 ADC/mp

 • 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

 • -  accesul auto la zona de restructurare se realizează din str. Fabricii de Chibrituri;

 • -  staționarea autovehiculelor se va realiza în proporție de minim 75% în spații specializate dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirilor;

 • -  echiparea edilitară va cădea în sarcina proprietarilor parcelelor din zona studiată

 • -  toate investițiile vor fi suportate de beneficiari.

 • 5. Capacitățile de transport admise

- se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei" 6 a R.L.U aferent P.U.G și normele tehnice specifice.

 • 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z

 • -  conform cu Certificatul de Urbanism nr. 4530 din 22.09.2017.

 • -  studii de fundamentare: studii cu caracter analitic privind caracteristicile zonei (relația zonă-oraș, conformări spațial-volumetrice, caracteristicile țesutului urban, condiții geotehnice și hidrogeotehnice, reambulare topografică).

 • -  studiu de trafic, analiza impactului investiției asupra traficului rutier. Tema de proiectare a studiului de trafic va fi supusă avizării în Comisia Municipală de sistematizare a circulației rutiere și pietonale.

 • -  studii urbanistice (masterplan ce va trata teme ca - accesibilitatea, organizarea spațial-funcțională, infrastructura, traficul, parcarea autovehiculelor, sistemul de spații publice, servituțile de utilitate publică ce grevează teritoriul respectiv, parametrii tehnico-economici) și de mediu necesare. Se va elabora un studiu de fezabilitate.

- contract de restructurare între Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și deținătorul unității industriale, conform Condiționări Primare din Regulament aferent U.T.R. Rim.

 • 7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare publicului - conform regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului aprobat cu H.C.L nr. 153/2012.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 4530 din 22.09.2017 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Documentația se va întocmi conform Ghidului privind metodologia de întocmire a documentației de urbanism PUZ - GM -010-2000, cu respectarea prevederilor Legii 350/2001 actualizată, Ord. 233/2016.

Emiterea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.


(țect Șef, iei Pop


fi Inspector specialitate, / Ai/MExp. Ligia SubțiricăȘef Birou Strategii urbane arh. Andreea Muresan


Achitat taxa de 12 Iei, conform Chitanței                      din .Q.

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de ..Q.Q.>..Q.£..J.$....

I

bj

Sj

I

IROMÂNIA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329

PRIMĂRIA SI CONSILIUL LOCAL                   ....          .        .                      . .. , .

Cluj-Napoca                www.pnmariaclujnapoca.ro | www.clujbusmess.ro | www.visitclujnapoca.ro


ARHITECT-ȘEF

Ca urmare a cererii adresate de S.C. NORD CONFOREST INVEST S.R.L., cu sediul în Județul Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11, înregistrată cu nr. 230950/433/2019 și a completărilor depuse cu nr. 405364/433/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul: pentru P.U.Z. de restructurare urbană, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11 generat de imobil cu nr. cad. 326675

Inițiator: S.C. NORD CONFOREST INVEST S.R.L.

Proiectant: S.C. Bogart Construct S.R.L

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Mirela Cornelia S. PETRINA

Amplasare, delimitare, suprafață zonei reglementate prin P.U.Z.: teren în suprafață de 1307 mp este delimitat în partea estică de str. Fabricii de Chibrituri și de U.T.R. RiM pe celelalte laturi.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

Terenul este încadrat preponderent în UTR Rim - Restructurarea zonelor cu carater industrial - Zonă,mixtă -funcțiune predominantă'. Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, fmanciar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc. Locuirea va ocupa între 30 și 70% din suprafața construită desfășurată totală (raportul optim între locuire și celelalte activități ar fi de 1:1). Parterele spre principalele spații publice vor avea funcțiuni de interes pentru public. Conversia funcțională și restructurarea clădirilor cu valoare de patrimoniu industrial pentru tipurile de activități admise, ce vor fi în mod obligatoriu păstrate și integrate în noua structură urbană.

-înălțimea maximă admisă'. înălțimea clădirilor va fi determinată prin PUZ de restructurare, în plus aplicându-se cumulativ următoarele criterii: (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) + P+5+1R.; (b) pentru clădirile de colț sejtoate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) + P+5+1R, (l-3S)+P+6; (c) pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt.

-indici urbanistici : Pentru clădirile comune: P.O.T. maxim - 60% Pentru nivelele cu destinație de locuire A.C. maximă = 40% x St (suprafața terenului) pentru parcelele comune și respectiv A.C. maximă = 50% x St pentru parcelele de colț. Pentru clădirile situate în poziții particulare și pentru destinații / utilizări speciale (conform listei de activități admise / admise cu condiționări) P.O.T. se va stabili prin P.U.Z. de restructurare, în funcție de Cerințele programului arhitectural și de poziția urbană. Pentru clădirile comune: C.U.T. maxim = 2,8. Pentru clădirile situate în poziții particulare și cu destinații / utilizări speciale (conform listei de activități admise / admise cu condiționări) C.U.T. se va stabili prin P.U.Z. de restructurare, în funcție de cerințele programului arhitectural și de poziția urbană.

-retragere min. față de aliniament: Clădirile vor fi amplasate în aliniament, cu excepția celor situate pe străzi secundare, cu locuințe la parter, pentru care alinierea se va realiza în retragere de minimum 3 m. Ca principiu, clădirile se vor dispune în regim de construire închis.

-retragere min. față de limitele laterale și posterioare: Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 20 m de la aliniament (sau aliniere).

Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m. Clădirile se vor dispune în interiorul unei fâșii de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii), cu adânc imeajde maximum 18 m. In același timp, retragerea față de limitele posterioare ale parcelelor va fi mai mare sau egala cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 9 m.

Prevederi P.U.Z.- R.L.U. propuse

-UTR RiM* - teritorii urbane cu caracter mixt, cu structură funcțională echilibrată, rezultat al aplicării procedurii de restructurare a zonelor cu caracter industrial.

-funcțiune predominantă', activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc;

- principiu de dezvoltare al terenului', dezvoltare urbanistică pe bază de masterplan/plan director ce implică utilizarea terenului unei singure parcele, în interiorul căreia clădirile sunt dispuse pe baza unui plan general de amplasare;

-regim de construire', deschis, izolat;

-înălțimea maximă admisă: 2S+P+6E, Hmax= 25m;                         t

-indici urbanistici: P.O.T maxim = 60%, C.U.T maxim = 2,8 ADC/mp;

-amplasare față de aliniament: pe aliniament;

-retragerea minimă față de limitele laterale: 4.5m;

-retragerea minimă față de limitele posterioare: 9 m;

-circulații și accese: din str. Fabricii de Chibrituri;

-staționarea vehiculelor: în spații specializate dipsuse la subsolul clădirilor, precum și locuri de parcare pentru biciclete amenajate la sol;

-echiparea tehnico-edilitară: existentă la str. Fabricii de Chibrituri.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 24.07.2019, și a verificării în ședința operativă din 11.09.2019 a completărilor depuse sub nr. 405364/433/2019, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Fabricii de Chibrituri va fi dezmerhbrată din parcela inițială, inscrisă în CF cu titlu de ,, drum ” și adusă la aceeași îmbrăcăminte astfaltică ca și str. Fabricii de Chibrituri până la recepția construcției.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și Veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Odată cu emiterea prezentului aviz își încetează valabilitatea Avizul nr. 993 din 24.10.2019, care conține eroare materială semnalată prin cererea nr. 560588 din 30.10.2019, cu privire la amplasarea față de aliniament.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 4530 din 22.09.2017 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.niel Popecto/ Specialitate,

Țuigia Subțirică


Șef Birou Strategii urbane Arh.Red. 3ex. Arh. Anamaria Popă ’cXtx-pA _         _

Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr. ..?.F>A.L'm?.P...din

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-peștă-la data de...............
IC

°IA

jarcar

FS

A_


—---__ V

Teren in proprietatea beneficiarului neinscris in CF

- 1 ■ - Wfr J


,     3.31

, 1.50 ,

— ~T'- -

7.00

. 1-65

1.90 ,

’’15.3d’       ’


Desenat

Scara

Format

1:500

420x297mm


P.U.Z. - Posibilitate de mobilare


- str. Fabricii de Chibrituri, nr.5-11, Cluj-Napoca -INDICI

s teren=1307.00mp - nr.CF.:326675; nr.cad:326675;

U.T.R. Propus=RiM*- zona mixta cu funcțiunea predominanta de activitati administrative, de administrarea afacerilor (clădiri de birouri, sedii societăți comerciale)

P.O.T.max prOpUs60.00%

C.U.T.max propus-2.8


Limite:

• • • limita zona studiata prin PUZ

—°---limita de proprietate studiata

--------limita de proprietate vecinătăți

limite UTR uri

UTR-uri:

|       | UTR RiM/PUZ - restructurarea zonelor

cu caracter industrial - zona mixta

|        | UTR RrM1 - parcelar riveran principalelor artere de trafic,

destinat restructurării - zona mixta cu regim de construire inchis Servitute de utilitate publica

] suprafața dezmembrata pentru realizare profil stradal

RETRAGERI SI ALINIAMENTE

Aliniamente si retrageri propuse:

---realiniere locala fata de limita vestica

---retragere laterala minim 4.50 m fata de limita nordica

---retragere laterala minim 4.50 m fata de limita sudica

___retragere posterioara minima 9.00 m fata de limita estica

Obiective propuse/regim de inaltime

imobil de birouri 2S+P+6E

spatii verzi

PG ingropat, acționat hidraulic, colectare selectiva

Circulații

circulații auto/pietonale propuse

circulații auto/pietonale in incinte acces auto

t acces pietonal

BILANȚ TERITORIAL

Nr.crt. specificație

 • 1 S teren

 • 2 S construita*03*0111 P0T

 • 3 alei pietonale/auto

si spatii verzi amenajate

 • 4 spatii verzi pe sol natural

 • 5 suprafața dezmembrata

pentru lărgire trotuar

Total

suprafata(mp)

%

1307.00

100

510.30

39.04

487.25

37.29

261.40

20.00

48.05

3.67

1307.00

100.00


Regim de inaltime:

Regim de inaltime: 2S+P+6E

Inaltime maxima:

H maxim=25.00mNecesar locuri de parcare:

locurile de parcare vor fi dimensionate conform Anexa 2 a regulamentului PUG aprobat cu HCL nr.483/22.12.2014 (se estimează un număr de aproximativ 40 de locuri de parcare si un număr de 40 de locuri pentru biciclete, o parte din ele vor putea fi amplasate pe sol, in zona intrării principale)


Obiectivul: Elaborare PUZ conform legii 350/2001 actualizata cu modificările si completările ulterioare str.Fabricii de Chibrituri, nr.5-11, Cluj-Napoca, jud. Cluj

linii: pijniztPROIECTANT SPECIALITATE URBANISM

S.C. LINIE PUNCT S.R.L.

str.Alexandru Vlahuta, lama B, Cluj-Napoca,

emaikarh.corina. moldovan@gmail.ro

tel:0757.796.706

PROIECTANT GENERAL


sc bogcrt construct srl


Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 38, 400699, Cluj-Napoca Tel./Fax.: +40264582749, +4 0264 582782, +40264302814 www.bogartconstruct.ro; eMail: office@bogartconstruct.ro J1 2/882/1 999; RO 11 953916; Banca: BCR Erste Cluj

Beneficiar:

Nord Conforest Invest SRL

Cluj-Napoca                          .
POSIBILITATE DE MOBILARE'<Ț582_ 1786


Data

Scara

Format

Nr. proiect

Planșa nr.

09.2019

1:500

420x297mm

18/2017

A\P.U.Z.\04


P.U.Z. de Restructurare Urbană str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11 Nr. 603556/21.11.2019 (nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : S.C. NORD CONFOREST INVEST S.R.L.

 • •  Proiectant: S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 230950/25.04.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL de Restructurare Urbană - str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 4530/22.09.2017

-Aviz de oportunitate nr. 478/31.05.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 1112/14.11.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 230950/25.04.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 20.11.2017

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 24.07.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 07.08.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 24.07.2019, ora 14.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 24.07.2019, ora 14.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  S.C. BENDKOPP FASTENERS S.R.L. - str. Fabricii de Chibrituri nr. 6-10

 • •  S.C. ICPIAF S.A. - str. Fabricii de Chibrituri nr. 13-21

 • •  S.C. GEAINV S.A. - B-dul Muncii nr. 18

A fost amplasat pe teren un panou de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 24.07.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Mirela Petrina.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

Prin adresa cu nr. 435446/18.09.2018, S.C. BENDKOPP ELECTRO S.R.L. cu sediul în str. Fabricii de Chibrituri nr. 6-10, comunică următoarele observații :

în calitate de deținător a 4 imobile învecinate cu noua construcție propusa, respectiv Str Fabricii de chibrituri, nr. 6,8,10 și 12, compania S.C Bendkopp Electro S.R.L., reprezentata prin dir.gen. Veres Karoly, dorim să ne expunem propunerile și observațiile privind acest nou proiect.

Propunerea noastră vine în întâmpinarea problemelor deja existente privind fluidizarea traficului în zona, respectiv lărgirea pârtii carosabile la 3 benzi pe porțiunile care permit acest lucru. O alta propunere este asigurarea de 60 de locuri de parcare. Noi estimam ca traficul și nevoia locurilor de parcare, care oricum și la momentul acesta depășește cu mult locurile disponibile, vor crește foarte mult.

în concluzie, ne bucuram și ne aratam susținerea și sprijinul în realizarea acestui proiect benefic în dezvoltarea zonei în care și noi ne desfășurăm activitatea.

Prin adresa cu nr. 574583/03.12.2018, S.C. BENDKOPP ELECTRO S.R.L. cu sediul în str. Fabricii de Chibrituri nr. 6-10, comunică următoarele observații:

Referitor la răspunsul dumneavoastră Nr. 479526/433/11.10.2018, privind solicitarea noastră Nr. 435446/18.09.2018 cu referire la P.U.Z.-Construitr imobil de birouri 2S+P+5E+ER-str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11, inițiata de S.C. NORD CONFOREST S.R.L., S.C. BENDKOPP FASTENERS S.R.L. prin managerul gen. Veres Karoly, dorim să facem

f următoarele precizări:

- Nu contestam Studiul de trafic întocmit de către S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L., potrivit caruia traficul auto pe strada Fabricii de Chibrituri nu va fi blocat de noua investiție, insa dorim sa va aducem la cunoștința situația de pe teren de la aceasta ora -Traficul este in permanenta sufocat de numărul mare de mașini parcate pe carosabil, circulația nu se desfasoara pe ambele sensuri, ci doar alternativ, când exista transporturi de gabarit mai mare, aceste intampina probleme foarte mari atat pentru noi, cat si pentru vecinii nostrii, S.C ICPIAF S.R.L.; toate acestea se pot observa in pozele atașate acestui document.

-Dorim sa scoatem in evidenta necesitatea asigurării unei infrastructuri solide si actualizate la nevoile secolului in care ne aflam; lărgirea drumurilor (in locurile in care este posibil) o consideram o necesitate si nu un act cu caracter facultativ

-Va rugam sa luati in calcul trendul de dezvoltare al acestei zone, care deține inca terenuri neconstruite, cu potențial mare de investiții mari, un proiect foarte amplu de cartier rezidențial cu mai multe blocuri cu regim de înălțime mare (zona Dedeman), nu sa luam in calcul strict impactul clădirii din discuție asupra zonei, subestimat din punctul nostru de vedere, la numai 40 de autovehicule atrase pe investiție.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările S.C. BENDKOPP ELECTRO S.R.L. cu sediul în str. Fabricii de Chibrituri nr. 6-10, cu nr. 435446/18.09.2018, proiectantul lucrării - S.C. BOGART CONSTRUCT

S.R.L., precizează următoarele :

 • -  Propunerea de proiect a fost aprobata in Comisia de sistematizare a circulației din cadrul primăriei, avand la baza un Studiu de trafic, întocmit de un specialist,

a cărui concluzie a fost ca traficul auto pe strada Fabricii de chibrituri nu va fi blocat de noua investiție, adica de cele 40 autovehiculele atrase pe terenul studiat de aceasta investiție.

 • -  Comisia de sistematizare a circulației nu a condiționat aprobarea obiectivului de lărgirea la 3 benzi a străzii Fabricii de chibrituri deoarece aportul de autovehicule atrase de obiectiv nu afecteaza semnificativ traficul auto in zona.

Ținând cont de cele de mai sus, va rugam sa înaintați proiectul la C.T.A.T.U. pentru a se discuta toate aspectele proiectului P.U.Z.

Data

09.10.2018


Ifitbcn arh. Petriin


it


Ca răspuns la sesizările S.C. BENDKOPP ELECTRO S.R.L. cu sediul în str. Fabricii de Chibrituri nr. 6-10, cu nr. 574583/03.12.2018, proiectantul lucrării — S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L., precizează următoarele :

 • -  Va transmitem ca nu SC Bogart Construct SRL a întocmit studiul de trafic ci SC Drumex SRL, prof.dr.ing.Mihai Iliesecu, expert drumuri;

 • -  Propunerea de proiect a fost aprobata în Comisia de Sistematizare a Circulației din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, avand la baza un Studiu de Trafic, întocmit de un specialist (conform mențiunilor de la pc. anterior), a cărui concluzie a fost ca impactul numărului de mașini propuse asupra traficului existent va fi nesemnificativ;

 • -  In ceea ce privește dorința dvs. de a se analiza eventualele investiții cu impact asupra traficului, va menționam ca aceasta nu intra in obligativitățile beneficiarului, ci in obligativitățile a celor ce vor derula investițiile viitoare;

 • -  In cadrul proiectului avem prevăzute un număr suficient de locuri de parcare pentru vizitatori, s-a lărgit trotuarul existent, favorizând astfel circulația pietonala si eliminând astfel parcările incorecte din drum pe toata lungimea clădirii propuse, lasand pe aceasta cale traficul liber pe ambele cai de circulație;

- De asemenea parcarea libera exterioara existenta in cadrul magazinului Dedeman, aflat in apropiere, poate prelua parcările ocazionale ale celor care au interes in zona, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte;

Data

20.12.2018


întocmit:

arh. Petrina Mirela


 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 436734/433/18.09.2018 și 586675/433/07.12.2018 obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul prin adresele cu nr. 474883/09.10.2018 și 608842/20.12.2018, răspunde acestor observații.

Răspunsurile proiectantului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinului de parcelă prin adresele cu nr. 479526/433/11.10.2018 și 610593/433/21.12.2018

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona^Cipcigan