Hotărârea nr. 155/2020

Hotărârea 155/2020 - Aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană – str. Năvodari nr. 2; beneficiare: S.C. TIVTIM IMOBILIARE S.R.L. și S.C. TIV CONSTRUCT S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de restructurare urbană - str. Năvodari nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de restructurare urbană - str. Năvodari nr. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 160057/1/13.03.2020, conex cu nr. 39244/1/21.01.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 160078 din 13.03.2020, conex cu nr. 41659 din 22.01.2020, al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de restructurare urbană - str. Năvodari nr. 2, beneficiare: S.C TIVTIM IMOBILIARE S.R.L și S.C. TIV CONSTRUCT S.R.L.;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 86/27.02.2019, Avizul arhitectului șef nr. 995/24.10.2019, Avizul Arhitectului Șef al Județului Cluj nr. 196/20.11.2019 și nr. 2/10.01.2020, Avizul C.Z.M.I. nr. 333/Z/22.04.2019, Avizul Ministerului Afacerilor Interne, Direcția General Logistică nr. 414.667/22.04.2019, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă contractul de restructurare încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Municipiul Cluj-Napoca, pe de o parte, și investitor, pe de altă parte, și Planul Urbanistic Zonal de restructurare urbană - str. Năvodari nr. 2, pe un teren proprietate privată (nr.cad. 294775),beneficiare: S.C. TIVTIM IMOBILIARE S.R.L. și S.C. TIV CONSTRUCT S.R.L.;

Documentația reglementează:

UTR ZCP_M - Zonă centrală protejată, zonă mixtă

 • - funcțiunea predominantă: locuire colectivă, activități administrative, de administrare a afacerilor, financiar bancare, comerciale, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism;

 • - regimul de construire', izolat;

 • - înălțimea maximă admisă'. (1-3)S+P+7E, Hmax = 28m;

 • - indicii urbanistici'. P.O.T. maxim = 60%, C.U.T. maxim = 3,35;

 • - amplasarea față de aliniament: construcție amplasată în aliniament;

 • - retragerea minimă față de limitele laterale: 2 m față de limita laterală estică; 3,45 m față de limita laterală vestică. Parterul construcției va fi retras cu minim 5 m față de limita vestică;

 • - retragerea minimă față de limita posterioară: 7,6 m;

 • - circulațiile, accesele: din str. Năvodari;

 • - staționarea autovehiculelor. în interiorul parcelei, în spații specializate, dispuse la subsolul clădirii;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Năvodari.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G. la strada Năvodari va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în CF cu destinația de „teren rezervat pentru servitute de utilitate publică” și transferată, cu titlu gratuit, în proprietate publică anterior emiterii autorizației de construire pentru imobilul mixt, conform ofertei beneficiarului din contractul de restructurare.

Anterior recepției imobilului mixt va fi amenajat terenul adiacent în partea sudică, respectiv aleea carosabilă de acces la nivel de strat de uzură, plantații (înalte, medii, joase), mobilier urban, loc de joacă pentru copii - în baza unui proiect de specialitate, iar investițiile de pe spațiul verde amenajat (mobilier urban, echipamente de joacă pentru copii) vor fi preluate în patrimoniul Municipiului cu titlul gratuit.

La faza D.T.A.C., documentația va fi supusă avizării în Comisia de estetică urbană.

Art.2.- Se mandatează Primarul Municipiului Cluj-Napoca să semneze Contractul de restructurare prevăzut la art. 1.

Art.3.- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Art.4- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


asemnează:

ral al/hiunicipiului, ror oșca

Nr. 155 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

336 60


6 90


,*v;g


335.94 (CI

334.84   33596

6.06


335.94


335.94

335.96

 • 335.92    -

 • 334.92    <-•'


336 00


335.86


335.92 335%^Ov

335 90 "ci


15.92

336.00

334 70


336 00


1600       St

.-ȘȘ5.90 V

\      70

335.94 \

335 94


••                            .      ' X-           l/i \

Viitoare construcție conform gUZ aprobat cu HCTnr. 139/20

33611


SEF PROIECT


VERIFICAT


PROIECTAT


336.

334.


arh. SORIN SCRIPCARIU


BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

supraf. (m2)

% din total

supraf. (m2)

% din total

TEREN IN ZCPJRiM

1 729

100

0

0

TEREN IN ZCP_M

0

0

1390.75

80.44 %

TEREN GREVAT DE SERVITUTE CONFORM PUG

0

0

338.25

19.56%

TOTAL

1 729

100%

1 729

100%

P.O.T. MAXIM ADMIS

60%

60 %

C.U.T. MAXIM ADMIS

2.8

3.35


LEGENDA


Limite de proprietate vecine


Limita teren studiat prin PUZ

Conturul zonei propuse pentru amenajare în baza unui proiect de specialitate


Teren proprietate privată grevat de servitute de utilitate publică propus pentru transfer cu titlu gratuit în proprietatea publică


Clădiri existente


Clădire propusa PUZ CCT


Circulație pietonala


Circulație carosabila


Spatii verzi


Parcela(lCc)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

2

587003.257

587021.605

393485.121

393524.684

11.755

3

587011.227

393530.204

0.74 5

4

587011.494

393530.900

14.513

5

586998.205

393536.734

20.121

6

586990.080

393518.326

6.349

7

586984.243

393520.825

0.199

8

586984.165

393520.642

4.575

9

586979.909

393522.320

4.396

10

586978.241

393518.253

1.406

11

586977.722

393516.946

3.833

12

586974.181

393518.413

0.500

13

586973.990

393517.951

11.146

14

586963.702

393522.240

3.785

15

586965.270

393525.685

4 .516

16

586961.315

393527.865

20.440

17

586952.471

393509.437

21.044

18

586971.836

393501.200

1.790

19

586973.410

393500.347

33.506

S(lCc

=1728,80mp

P=208.232m


Parcela studiata UTR ZCP_L


Zona construibilâ


Zona verde amenajata


Aliniament propus                                r (

Veg s/totefePf^sfcCadastri fl

Oficiul de Cadastru $i KuDUcuate întomnară ClUj


Vecetatie inalta - Conifere <

Ni !-inngsî::'

VeS etatie medie - Arbuflb^jQnat Acc es pietonal


Mihai Konradi

i prenumele


Ac<es.auip.


Prezentul document recepționai esie


valabil însoțit de recepție nr. ../.îU


'■ •U. Gr


Str. Calea Moților, nr. 100A

400370 CLUJ-NAPOCA, TEL./FAX: 0264-590^1

CUI: 30239221, ORC 112/1426/2012^ I


Arh. Sorin Scripcariu


Arh. Sorin Scripcariu


Arh. stag. Ioana Chira


Scripcariu Birou Arhitectură: Cracitinas Mirt ga

Martie 2019

Gn. i " • tGW>A -


ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONE CONSTRUITE PROTEJATE CONFORM LEGII NR. 350/2001 CU FAZA

P.U.Z.C.P.


^^0SEa&CĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

of                    Municipiul Cluj-Napoca. str. Năvodari, nr. 2


:iari: S.C. TIVTIM IMOBILIARE S R L.


Plan de reglementari


planșa nr.

A.05PRIMĂRIA Șl CONSU IIII I OCAi CI HI-NAPnCA


ROMÂNIA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

Ca urmare a cererii adresate de S.C. TIVTIM IMOBILIARE S.R.L. cu sediul București nr. 5, înregistrată sub nr.433466/433/2019, în conformitateoca, str. cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:

pentru: P.U.Z de restructurare urbană - str. Năvodari nr. 2

generat de imobilul cu nr. cad.294775;

Inițiator: S.C. TIVTIM IMOBILIARE S.R.L.;

Proiectant: S.C. Scripcariu birou de arhitectură S.R.L

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Sorin Scripcariu;

Amplasare, delimitare, suprafață zona reglementată în P.U.Z.: teren în suprafață de 1704 mp (din acte), respectiv 1729mp ( din măsurători), situat în vecinătatea nordică a străzii Năvodari, delimitat de incinta Inspectoratului de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida Voievod” Cluj în partea de vest ( limita U.T.R SZCP_Sp) și limită U.T.R. SZCP_Is în partea de est.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

U.T.R. ZCP_RiM - Zonă construită protejată. Restructurarea zonelor cu caracter industrial - Zonă mixtă

-funcțiune predominantă: Unități industriale aflate în general în proprietate privată, dispunând de suprafețe însemnate de teren, situate în locații importante pentru dezvoltarea orașului și incluzând elemente semnificative de patrimoniu industrial sau feroviar, construite în prima jumătate a secolului al XX-lea.

Activitatea industrială sau feroviară inițială a încetat sau s-a restrâns considerabil. In prezent o parte din spații sunt închiriate micilor întreprinderi pentru activități de producție și servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, depozitare etc, desfășurate în general în condiții improvizate, precare, neadecvate. Unele spații sunt complet neutilizate.

-regim de construire: izolat

-înălțimea maximă admisă: (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) + P+5+1R. Ultimul nivel admis va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m (b) pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iarînălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) + P+5+1R, (1 -3 S)+P+6 (c) pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de înălțime mai mari.

-indici urbanistici: Pentru clădirile comune: P.O.T. maxim = 60% Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului) pentru parcelele comune și respectiv AC maximă = 50% x St pentru parcelele de colț. Pentru clădirile comune: C.U.T. maxim = 2,8.

-retragere min. față de aliniament: Clădirile vor fi amplasate în aliniament, cu excepția celor situate pe străzi secundare, cu locuințe la parter, pentru care alinierea se va realiza în retragere de minimum 3 m, cu respectarea obiceiului locului. Ca principiu, clădirile se vor dispune în regim de construire închis.

-retragere min. față de limitele laterale: Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 20 m de la aliniament (sau aliniere). Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m. Clădirile se vor dispune în interiorul unei fâșii de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii), cu adâncimea de maximum 18 m.

-retragere min. față de limitele posterioare: Retragerea față de limitele posterioare ale parcelelor va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 9 m.


PRIMĂRIA Șl CDNSII IUI I OCA. r.lîll-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIA


Prevederi P.U.Z- R.L.U propuse:

U.T.R - ZCPM - Zonă centrală protejată, zonă mixtă

 • - funcțiunea predominantă: locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar bancare, comerciale, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism;

 • - regim de construire: izolat;

 • - înălțimea maximă admisă: (1-3)S+P+7E, Hmax = 28m;

 • - indicii urbanistici: P.O.Tmax= 60%, C.U.T maxim= 3,35

 • - amplasarea față de aliniament: construcție amplasată în aliniament;

 • - retragerea minimă față de limitele laterale: 2m față de limita laterală estică; 3,45m față de limita laterală vestică; Parterul construcției se va retrage cu minim 5m față de limita vestică;

 • - retragerea minimă față de limita posterioară: 7,6m;

-circulații, accese: din str. Năvodari;

-staționarea autovehiculelor: în proporție de minim 75% în spații specializate dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirii. Alternativ, se poate asigura staționarea autovehiclelor în clădiri dedicate, situate la o distanță de minim 150m de imobil, dacă pentru locurile necesare există un drept real de folosință; -echipare tehnico-edilitară: completă pe strada Năvodari.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 30.08.2019 și a verificării în ședința operativă din data de 11.10.2019 a completărilor depuse sub nr. 465485/12.09.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la strada Năvodari va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în CF cu destinația de „ teren rezervat pentru servitute de utilitate publică” și transferată cu titlu gratuit în proprietate publică anterior emiterii autorizației de construire pentru imobilul mixt.

Anterior recepției imobilului mixt se va amenaja terenul adiacent acestuia în partea sudică cu plantații (înalte, medii, joase) , mobilier urban, loc de joacă pentru copii , în baza unui proiect de specialitate, iar investițiile de pe spațiul verde amenajat (mobilier urban, echipamente de joacă pentru copii) vor fi preluate în patrimoniul Municipiului.

La faza D. T.A.C, documentația va fi supusă avizării în Comisia de estetică urbană.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism 676 din 22.02.2019 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Arhitect Șef,              / Inspector specialitate,            Șef birou Strategiipj^iane,

/AfHTlTîinielLPop           <~AfhJExp).Ligia Subțirică          Arh. AndceeftAlipresan

T2          z f

Red.3 ex. Cons. arh. Adriana Borza M     Ml?l                 / o ta

Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr. .><L„.7.Zm^.....din ...'N.(P.r..:P...-..PzC>./!.'~......

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de.............................BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

supraf. (m2)

% din total

supraf.

(m!)

% din total

TEREN IN ZCP.RiM

1 729

100

0

0

TEREN IN ZCP_M

0

0

1390.75

80.44 %

TȘREN GREVAT DE SERVITUTE CONFORM PUG

0

0

71 338.25

19.56%

TOTAL

1 729

100%

1 729

100%

P.O.T. MAXIM ADMIS

60%

60%

C.U.T. MAXIM ADMIS

2.8

3.35

LEGENDA


Limite de proprietate vecine


ÎGElJj.'


Limita teren studiat prin PUZ

Conturul zonei propuse pentru amenajare in baza unui proiect de specialitate


grevat de servitute de utilitate publică propus pentru transfer cu titlu gratuit în proprietatea publică


"vi/at spreĂiSschimbare

C ARHITEe\AEF


Clădire propusa PUZ


Circulație pletonala


CCT


Viitoare construcție confotm (ȘUZ aprobat cu HOL nr. 139/2015 3363. 336 11     „■js''


Circulație carosabila


ZCP.


Parcela(ICc)

Nr. Pct.

Coordonate p

ct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X Im]

Y (m)

1

587003.257

393485.121

2

587021.605

393524.684

11.755

3

587011.227

393530.204

0.745

'1

587011.494

393530.900

14.513

5

586998.205

393536.734

20.121

6

586990.080

393518.326

6.34 9

7

586984.243

393520.825

0.199

8

5EH6984.165

393520.642

4.575

9

586979.909

393522.320

4.396

10

586978.241

393518.253

1.406

11

586977.722

393516.946

3.833

12

586974.181

393518.413

0.500

13

586973.990

393517.951

11.146

14

586963.702

393522.240

3.785

15

586965.270

393525.685

4.516

16

586961.315

393527.865

20.440

17

586952.471

393509.437

21.044

18

586971.836

393501.200

1.790

19

586973.410

393500.347

33.506

S(ICc)“1728.80mp

P=208.232n


Zona verde amenajata

■ •>'    ” 1 ■•■•••• Aliniament propus

orii iul ae ladasuu $i Huoiicnate imobiliara CLUJ


Vet etatie Înalta - Conifere1 - -

Ni ilvinngisrrăîi

Ve^tatle medie - Arbu^^pj,^^'

Mihai Konradi

Act es pletonal

A Act c


Prezentul document recepționai este valabil înso[it de procesul verbal de recepție nr. ../.S.??-â'Clăța...?-..C^ ...

336.74


SoriaS.

SCRIPCARJU arhitect -A


Inlțicmit: CracifltQas Mire șa' Datâi Martie 2019


SEF PROIECT


VERIFICAT


arh. SORIN SCRIPCARIU


Str. Calea Moților, nr. 100A 400370 CLUJ-NAPOCA, TEL./FAX: 0264-590.261 CUI: 30239221, ORC J12/1426/2012


ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONE CONSTRUITE PROTEJATE CONFORM LEGII NR. 350/2001 CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE Amplasament: Municipiul Cluj-Napoca. str. Năvodari, nr. 2


FAZA

3.U.Z.C.P


405/19


Arh. Sorin Scrlpcarlu


SCARA


Arh. Sorin Scripcariu


1:500


Plan de reglementari


planșa nr.

A.05


PROIECTAT


Arh. stag. Ioana Chira


' •    / NOIEMBRIEROMÂNIA


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCA.

CI UI* NAPOCA


ROMÂNIA


CLU3-NAPOCA


Ca urmareIMOBILIARE S.R.L., cu sediul în județul Maramureș, comuna Petrova, sat Petrova, nr. 803, înregistrată sub nr. 82495/433/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a fundamentării tehnice a Comisiei operative de urbanism întrunită în ședința din data de 22.02.2019, se emite prezentul

Aviz de Oportunitate .

Nr. ...6+..... din

pentru elaborarea P.U.Z. de restructurare urbană - str. Năvodari nr. 2 generat de imobilul cu nr. cad: 294775, cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z:

Confoim anexei la prezentul aviz, teritoriul de reglementat este UTR ZCP_RiM, delimitată de strada Năvodari și limita cu UTR ZCP_Sp în partea vestică, limita cu UTR ZCP_Is_A în partea nordică și estică, respectiv limita cu UTR ZCP_L_A în partea sudică.

 • 2. Categorii funcționale ale dezvoltării si eventualele servituti:

  • 2.1 existent: conf. P.U.G. aprobat cu H.C.L nr. 493/2014 teritoriul de reglementat este încadrat în U.T.R. ZCP_RiM - Zonă construită protejată Restructurarea Zonelor cu caracter industrial - Zonă mixtă. Până la încheierea Contractului de Restructurare, intervențiile în aceste zone se vor conforma RLU aferent UTR Ei;

  • 2.2 propus: zonă mixtă - teritorii urbane cu caracter mixt, cu o structură funcțională echilibrată, rezultat al aplicării procedurii de restructurare a zonelor cu caracter industrial. Parcela studiată se află în zona de influență a P.U.Z aprobat prin HCL nr. 139/2015, astfel, organizarea ocupării parcelei va ține cont de vecinătatea viitorului Centru cultural Transilvania;

  • 2.3 servituti de utilitate publică instituite prin P.U.G., conform planșei 3.2. „Reglementări urbanistice

 • - Unități Teritoriale de Referință” (la str. Năvodari).

 • 3. Indicatori urbanistici obligatorii:

 • - zonă mixtă: P.O.T max. = 60%

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului) pentru parcelele comune și respectiv AC maximă = 50% x St pentru parcelele de colț.

C.U.T max. = 3.35

 • 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:

 • - dotări de interes public pentru comerț-servicii, spații verzi amenajate cu acces public nelimitat;

 • - asigurarea servitutii de utilitate publică instituită prin P.U.G. la strada Năvodari;

 • - accesul auto la zona de restructurare se realizează din strada Năvodari;

 • - staționarea autovehiculelor: staționarea autovehiculelor se va realiza în proporție minimă de 75% în spații specializate, dispuse la subsolul demisolul / parterul clădirilor;

 • - echiparea edilitară va cădea în sarcina proprietarilor parcelelor din zona reglementată conform avizelor furnizorilor de utilități:

 • - toate investițiile propuse prin P.U.Z vor cădea în sarcina investitorului inițiatorului P.U.Z.

 • 5. Capacitățile de transport admise:

Se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei 6 a R.L.U. aferent P.U.G. și normele tehnice specifice.

 • 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.. studii de fundamentare:

 • - conform cu Certificatul de Urbanism nr. 676 din 22.02.2019;

 • - studii de fundamentare:

 • - studii cu caracter analitic privind caracteristicile zonei (relația zonă-oraș, conformări spațial-volumetrice, caracteristicile țesutului urban, condiții geotehnice și hidrotehnice,

reambulare topografică);

 • - studiu de circulație, analiza impactului investiției asupra traficului rutier;

-studii urbanistice (masterplan), studiu de fezabiltate și încheierea unui contract de restructurare cu Consiliul Local, în conformitate cu prevederile procedurii de restructurare (cf. Condiționări Primare, din Regulamentul aferent U.T.R. ZCP_RiM).

 • 7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare publicului

 • - conform regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului aprobat cu H.C.L nr. 153/2012.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 676 din 22.02.2019 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Documentația se va întocmi conform Ghidului privind metodologia de întocmire a documentației de urbanism PUZ - GM -010 -2000, cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 actualizată și Ord. nr. 233/2016.

Emiterea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.Șef birou Strategii urbane, Arh. AndreejkMffreșan

Red. 3 ex„

consilier. Viorica-Elena Kallos

Achitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr. .^.*A^?....din .......AtoL.P.A.....Zțjl ‘j

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct prin poștă la data de.................


^KSfj/JK_r.L.iy. .j®:.. ::-2-s /.P.U.Z. de Restructurare Urbană - str. Năvodari nr. 2

Nr. 614256/27,11.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

» Inițiatori: S.C. TIVTIM IMOBILIARE S.R.L. și S.C. TIV CONSTRUCT S.R.L.

 • •  Proiectant: S C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 433466/26.08.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z. de Restructurare Urbană - str. Năvodari nr. 2

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 676/22.02.2019

 • - Aviz de oportunitate nr. 86/27.02.2019

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 995/24.10.2019

 • A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:
 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 43 3466/26,08.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 06.08.2018 și 26.02.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate (nr. 199268/09.04.2019) următoarele :

 • •  Memoriu nontehnic

 • •   Anunț în ziarul Făclia din 6-7.04.2019

 • •  Aviz de oportunitate nr. 86/27.02.2019

 • •  Plan de încadrare imagine satelit

 • •  Plan de situație propus

 • •  Poze panou informarea populației

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în datele de 30.08.2018, 18.09.2019, 05.11.2018, 24.07.2019, 30.08.2019

Anunțul cu primire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea .,Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia dm 6-7.04.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în datele de : 30.08.2018 - ora 11:30, 18.09.2018 - ora 9, 05.11.2018 - ora 15, 24.07.2019 - ora 14 și 30.08.2019 - ora 10.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de : 30.08.2018 - ora 11:30, 18.09.2018 - ora 9, 05.11.2018 - ora 15, 24.07.2019 - ora 14 și 30.08.2019 - ora 10.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.Z. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Inspectoratul de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida Voevod” Cluj - str. Năvodari nr. 15

 • •  Direcția Patrimoniul Municipului și Evidența Proprietății

Au fost amplasate pe teren un panouri de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului de urbanism a avut loc în datele de : 30.08.2018 - ora 11:30, 18.09.2018 - ora 9, 05.11.2018 - ora 15, 24.07.2019 - ora 14 și 30.08.2019 - ora 10.

La dezbaterea din 30.08.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului nu s-a prezentat nimeni.

Din partea publicului a fost prezent reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Județean care precizează următoarele :

 • - această construcție se poate realiza doar cu avizul Ministerului Afacerilor Interne și a

Direcției Generale Logistică la ambele faze

 • - detaliile i-au fost aduse la cunoștință beneficiarului

La dezbaterea din 18.09.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Sorin Scripcariu.

Din partea publicului a fost prezent reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Județean care precizează următoarele :

 • - este necesar avizul D.GL. atât pentru documentația de urbanism cât și pentru autorizația de construire

 • - până nu va fi emis avizul Ministerului Afacerilor Interne, nu e poate emite avizul CTATU

La dezbaterea din 05.11.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Sorin Scripcariu.

Din partea publicului a fost prezent reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Județean care precizează următoarele :

- dacă se preiau servitutile din PUG dispare o clădire, o copertină și pilonul pentru antene

La dezbaterea din 24.07.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. Au fost prezenți beneficiarul și proiectantul - arh. Sorin Scripcariu.

Din partea publicului s-au prezentat 5 vecini :

 • •  dl. Șerban Udrea - s                   sesizează următoarele :

 • - vor fi parcări, va crește circulația

 • - se interesează dacă străzile adiacente pot prelua circulația propusă prin PUZ

 • - parterul are înălțime mare

 • - propunerea nu se încadrează cu construcțiile vecine care au P+2 sau P+3

 • - deschidere mai mare pentru circulație, spațiile de birouri vor avea vizitatori

 • - piste de biciclete în zonă, legătura cu Calea Dorobanților

 • •  dl. Tompa Lorand -1                  , sesizează următoarele :

 • - este o zonă cu case și blocuri P+2, P+3

 • - nu sunt suficiente locuri de parcare

 • - s-a pierdut caracterul liniștit al zonei

 • - va fi o problemă ieșirea spre str. Năvodari

 • - se va aglomera zona

e vecina:

 • - se interesează pe cine va deservi parcarea subterană propusă

» d-na. Viorica Ungur -

 • - se interesează câte locuri de pacare au fost prevăzute pentru funcțiunea de birouri

 • - consideră că supraaglomerarea cu locuințe are justificare privind calitatea vieții locatarilor

 • - nu dorește să fie privați de dreptul de a se bucura de ceea ce au ales atunci când și-au achiziționat locuințele

 • - se poluează aerul, mediul, prin aducerea unui număr mai mare de mașini în zonă

 • - lipsa spațiului verde

 • •  vecina:

 • - de ce se raportează această nouă construcție la Centrul Cultural Transilvania și nu la înălțimea construcțiilor din vecinătate

 • •  reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Județean :

 • - menționează că Ministerului Afacerilor Interne a emis un aviz, însă atrage atenția la mobilitate și la eventualele blocaje care se pot produce

 • •  dl. Tompa Lorand -

 • - întrebă dacă se va expropria suprafața grevată de servitute

La dezbaterea din 30.08.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Sorin Scripcariu.

Din partea publicului s-au prezentat vecinii:

 • •  d-na. Tompa Eniko -

 • - nu s-a redus volumul construcției și nu s-au modificat funcțiunile de la ultima comisie

 • - regimul de înălțime conform PUG este (S)+P+5E+R, iar etajul retras e la l,8m față de ultimul etaj neretras

 • - spațiul verde ar trebui să fie 30%

® vecina Olesia Madraș :

 • - susține că nu o deranjează construcția blocului de pe Năvodari

 • - altele sunt problemele pe str. Năvodari, nu această construcție

 • •  d-na. Viorica Ungur ■

 • - consideră că va crește gradul de poluare prin acceptarea de construcții noi înalte în zonă

 • - dorește reducerea regimului de înălțime din centrul orașului, reducerea numărului de mașini

 • - conform regulamentului nu se poate realiza o construcție care contravine cu aspectul zonei

 • - solicită respectarea unui mediu de viață sănătos pentru locuitori

 • - problema zgomotului din parcare

 • •  avocat Șonilea - din partea investitorului, aduce argumente în susținerea proiectului:

 • - contractul de restructurare

 • - s-a redus un etaj (în urma comisiei din iulie 2019)

 • - s-a respectat regimul de înălțime al Ansamblului Cultural Transilvania

_ q.a redus mimărul de apartamente propus

 • - se cedează și se amenajează pe cheltuiala proprie o zonă verde

 • - se amenajează suplimentar 30 de locuri de parcare pe terenul proprietate pentru locuitorii din zonă, cu acces public

 • - vecinii nu sunt afectați, nu este umbrit blocul de pe str. Năvodari nr. 13

 • - anterior era o fabrică de pâine care lucra și noaptea, funcțiunea nouă e compatibilă cu locuirea

 • •  dl. Tompa Lorand -1                   :

 • - elaborarea PUZ-ului s-a făcut pe o arie restrânsă

 • - regimul de înălțime ar trebui să fie mai mic, P+3E+R, așa cum sunt blocurile de pe str.

Năvodari

 • - se interesează de procentul de spațiu verde pe sol natural

 • •  d-na. Tompa Eniko -                   :

 • - distanța față de limitele laterale nu respectă prevederile PUG

Prin adresa cu nr. 348992/20.07.2018, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida Vbevod” Cluj cu sediul în str. Năvodari nr. 15, comunică următoarele obiecțiuni:

Având în vedere prevederile Legii 50/91 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Procedurii de sistem nr 4285281 privind reglementarea activității de avizare la nivelul M.A.I. pentru obiective propuse a se realiza de către persoane fizice și juridice este necesară solicitarea către M.A.I.-D.G.L. a avizului de specialitate asupra documentației de urbanism, deoarece această construcție se dorește a se ridica în vecinătatea unui obiectiv special aflat în intravilanul localității Cluj-Napoca.(U.M. 0701 Cluj-Napoca)

Ulterior acestui demers se va solicita aceleiași entități avizul pentru autorizarea construcției.

In urma consultării Planului de urbanism de detaliul afișat la sediul primăriei, plan aferent investiției menționate mai sus, considerăm că detaliile prevăzute în Faza II de dezvoltare (detalii cuprinse și în P.U.G. al orașului) nu pot fi puse în aplicare deoarece afectează patrimoniul statului, în sensul în care care acel teren pe care unitatea îl deține la intrarea în obiectiv nu poate fi cedat pentru servitute publică așa cum s-a decis prin H.C.L. nr. 493/22.12.2014.

Dorim să fim informați cu privire la fiecare etapă a realizării acestui obiectiv de investiții.

Cu mulțumiri,

T.I a'

Semnătura RcprczentanUlegal ' : xVî-

Adjunct unitâteȚ- R


Data țd? J

Prin adresa cu nr. 486832/16.10.2018, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida Voevod” Cluj cu sediul în str. Năvodari nr. 15, comunică următoarele obiecțiuni:

Urmare a elaborării P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 493/22.12.2014 coroborat cu solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, în speță Direcția Generală Logistică, referitoare la analizarea documentației tehnice “Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de deființare construcții existente și elaborare PUD conform Legii 350/2001 actualizată”, situată în intravilanul mun. Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, jud. Cluj, cu beneficiar S.C.Vel Pitar S.A., vă comunicăm faptul că în urma studierii documentației mai sus-menționate, mai precis a Planului de reglementări urbanistice, plan elaborat în baza P.U.G. și P.U.Z al mun. Cluj-Napoca, atât prin iâză. 1 de dezvoltare cât și prin fszs. 11 de dezvoltare se dorește diminv^rea suprafeței de teren aferentă imobilului cu nr. de cadastru TOP: 4799/1/2 (sediul unității noastre), în sensul în care clădirea situată la intrarea în unitate (în partea dreaptă) nivel parter ar dispărea (pentru cauza de utilitate publică), aspect cu care noi nu suntem de acord.

De asemenea, tot prin reglementările P.U.G. și P.U.Z. ale instituției pe care o conduceți se dorește înființarea străzilor Jandarmeriei și Sunetului și, implicit, supradimensionarea străzii Năvodari (suprafață de servitute), fapt ce ne afecterază dreptul de proprietate/folosință, în sensul în care o bună suprafață ar fi cedată pentru realizarea acestor demersuri (menționez în acest sens popota de unitate, o bună suprafață din spațiul verde, un pilon metalic antene, copertina auto).

Având în vedere cele menționate mai sus vă comunicăm faptul că răspunsul instituției către minister a fost unul negativ asupra documentații tehnice elaborate de beneficiarul construcției învecinate (S.C.Vel Pitar S.A.), iar reglementările P.U.G. ale primăriei ce se doresc a fi transpuse în realitate nu se pot concretiza fără acordul Ministerului Afacerilor Interne.

Cu stimă,

Desemnat INSPECTOR ȘEF

AL INSPECTORATULUI D^ JANDARMI JUDEȚEAN „Alexandru yal^i.-Vo.evpd” CLUJ

ZfrWfcnel


Prin adresele :

- nr. 195267/08.04.2019 - dl. Chirtes Mircea Alexandru, *

- nr. 196413/08.04.2019 - dl. Bodean Paul Andrei, (

- nr. 202052/10.04.2019 - dl. Chirtes Mircea Alexandru, <

- nr. 202056/10.04.2019 - dl. Turti Angelo, Calea Dorobar

comunică următoarele obiecțiuni :

Irni exprim dezacordul cu privire la ridicarea unui imobil cu regim de inaltime P+7+ER din următoarele motive: - ne confruntam deja cu o criza in ceea ce privește locurile de parcare - clădirile din proximitate .sunt pe 4 sau 5 nivele, iar o clădire pe 9 nivele ar bloca lumina naturala si ar strica

imaginea de ansamblu a zonei

Semnătura:


Semnătura:


Semnătura:    Bodean


Prin adresele :

- nr. 197414/09.04.2019 - Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Cluj, prin executor judecătoresc Valerian Dorin Andronesi,

 • - nr. 197423/09.04.2019 - dl. Mândraș Sergiu,

 • - nr. 197432/09.04.2019 - S.C. EMPORIUM S.R.L., str. Năvodari nr. 13, ap. 1

 • - nr. 197443/09.04.2019 - dl. Litan Aurel,

 • - nr. 197450/09.04.2019 - dl. Tompa Lorand,

 • - nr. 197466/09.04.2019 - dl. Udrea Șerban,

 • - nr. 205328/12.04.2019 - d-na. Ungur Rodica-Ana,

 • - nr. 205337/12.04.2019 - Asociația de Proprietari: comunică următoarele obiecțiuni:

 • 1.  Un imobil cu regim de P+7+Etaj retras este în discordanță cu imobilele din proximitate care sunt edificate cu regim de înălțime P4-2 și P+3 nivele , întrucât acest imobil ar obstructiona lumina naturala pentru imobilele cu regim mai mic de înălțime si optura imaginea de ansamblu a zonei;

 • 2. Având în vedere că strada Năvodari este si in acest moment intens circulata, construirea unui imobil cu un număr atât de mare de apartamente ar creste simțitor numărul participanților la trafic, fapt care ar determina îngreunarea, și mai mult, a traficul deja supraaglomerat, precum si deteriorarea calitatii aerului in zona provocata de accesul dificil către Calea Dorobanților;

3 Lipsa acuta a locurilor de parcare cu care se confrunta zona, care determina si acum parcarea pe trotuare, in condițiile in care, cu titlu provizoriu exista momentan o parcare pe strada Năvodari cu capacitatea de 200 de locuri;

 • 4. Pe strada Năvodari nr.15 se afla sediul Inspectoratul de Jandarmerie Cluj-Napoca, obiectiv de interes strategic.

In consecința, va rugam sa țineți cont de aspectele anterior invocate cu ocazia elaborării Planului Urbanistic Zonal privind restructurarea incintei fostei fabrici Vel Pitar.

Cu mulțumiri,

Cluj Napoca, 08.04.2019 Camera Executorilor Judecătorești de pe langa Curtea de Apel Cluj, prin

executor ju'dfe^tore^,^.

Va Ierian .ț)o$

(H S


Prin adresele cu nr. 199932/10.04.2019 și 202048/10.04,2019, d-na. Axente Teodora cu domiciliul în                                                  comunică următoarele obiecțiuni:


Data:     - 9^- 2^(2


Prin adresa cu nr. 202051/10.04.2019, d-na. Vișan Claudia Laura cu domiciliul în Calea comunică următoarele obiecțiuni :

Vă comunic următoarele observații, obiecțiuni: fyJvuf«Y (fi                ÎUi&Mlui'      Sfa-i ‘t-OTU

dypyTv 9 -Wirtfit (a                       A’i /Jii cbăfiii'W-

Q Â-faciM Tr^Witzu . tfrcăk Wrockun 'fiUid /^iWzl2W7Ziț<t xTufoM fiVwdkifâ. clâ ■p^oiSTw A ,€i 4irzru4Lfer                  ■ 2 ..               “Z 7"

cb'Trtyaii W<tivf șfiiOt'W              pefcpf/?<'■/&&/

toaMV «Dți/nu/^vA'ti'u a -^ad^ilț X'^wkZț căudUi. 9 /wvEZf

4/           ciin               aii i2 WÂ, fiivkiia-. a-h i\n<£2 nu 9'uii/dc tifa/itcifâ

Jlîitilwi                 ca/K rweCMjt (ba MpiU' \uctl ulib eh îujxttfcuAt'- i\ cai/             oa -fi ticaitf'

A pfaV           QtfuJȚȚU/cfe'V țw/; £ <?pa^tfe'cu2q/ w cC'M. Rfi}

272^ fîct- 9 'U'VZf- ii -Ui^                        țcfi miiaM^^U.

5)                uZWzx&fr,- /j/i^cno fccwfa/^uVtb, w an iVKcMcMdtjtiu^ui         a&- -2i

' AoiV'nz/ HiMit of                Awn'^utt               .

Data: A1 Ofi. 4.C 49                              Semnătura:

Prin adresa cu nr. 202057/10.04.2019, dl. Cordali Romulus Alexandru cu domiciliul în B-dul comunică următoarele obiecțiuni :

_______* ~J <-1 -r7<tA^t U i                (2-U         n> 2^1'•' fi~l''i-,>< Cm

----__P_±7                  - rj ^-icAfe -S^.

U           m                        țț,           /'u.^

__G 6,m G/> fadk)4^i j                               <^7. 'gUtvJaf

Data:_dg,O7„ 2^/g          W^J/hJ Semnâtura

-—---r

Prin adresa cu nr. 202062/10.04.2019, Schiau Angela, Schiau Mircea și Alexandra cu domiciliul în                                                   comunică următoarele obiecțiuni


Prin adresa cu nr. 202064/10.04.2019, d-na. Ungur Emilia cu domiciliul în Calea comunică următoarele obiecțiuni:

- P&LMflftGrA ■■NOC.it/ft Ci4//M/C7) />'/’ gaW.O 0&7Î^7y/A/77//?    7

- L-l pffA Pp p C: P ,P (LO P-,

Data: /j . OP .     /f?____________Prin adresa cu nr. 202577/11.04.2019, dl. Dan Adrian loan cu domiciliul în Calea Dorobanților nr. 33-37, sc. B, et. 2, ap. 23, comunică următoarele obiecțiuni:

Prin adresa cu nr. 202920/11/.04.2019, dl. Seleșiu Dan Daniel cu domiciliul în comunică următoarele obiecțiuni:

Prin adresa cu nr. 207040/12.04.2019, Darie Silviu și Darie Marcela cu domiciliul în B-dul comunică următoarele obiecțiuni:

Prin adresa cu nr. 209461/15.04.2019, d-na. Măgdaș Marilena cu domiciliul în comunică următoarele obiecțiuni:

^OCtfL '-rO&'&f              (/•£/.

FU/FPFLL PWFiVE r>              M0CjU4-              Fl&FPj&t/L--

(L&fL&A ^/n^'Fu d'l-QA 7>/teCett-r           ^>-fH2£6-

T^r. c/Xs                    .......JyÂ-njk; “        -------------------

> <9 1 4^6Semnătura:

Prin adresa cu nr. 208006/15.04,2019, Chira Călin și Bucur Paul cu domiciliul în comunică următoarele obiecțiuni:

..........ftp-5^74 C&N e ^g>7g~           6'77» 777» Șoi'tâ-.

.............ț-ted -TA 7 '-4 -Wf                       __

.....~ TbciM 7C-4             7 ȚWul. <te

'7677 ?N jfMRA QmȚcti'hu goi\4\


Data: /O. O7 ZOf 9__

Notă:

 • B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările vecinilor :

- nr. 195267/08.04.2019 - dl. Chirtes Mircea Alexandru,

 • - nr. 196413/08.04.2019 - dl. Bodean Paul Andrei,

 • - nr. 202052/10.04.2019 - dl. Chirtes Mircea Alexandru,

- nr. 202056/10.04.2019 - dl. Turti Angelo,

proiectantul lucrării - S.C. SBA S.R.L. - arh. Sorin Scripcariu, precizează următoarele :

Conform studiului privind organizația circulației și transporturilor elaborat de ZOOM PROIECT

S.R.L. (dr. ing. Mihai Liviu Dragomir, dr. ing. Rodica Dorina Cadar) ce a analizat raportul debit/capacitate pe străzile adiacente dezvoltării (str. Pitești, str. Dorobanților și str. Petofî Sandor) s-a concluzionat că arterele de circulație analizate pot prelua traficul generat de noua investiție. în studiu au fost incluse și celelalte obiective de investiții din zonă ce urmează a fi edificate: Centrul Cultural Transilvania (cu 485 locuri de parcare), Spitalul Clinic Regina Maria (cu 115 locuri de parcare) etc. S-a constatat că valorile de trafic estimate a fi generate de către viitoarele dezvoltări urbane sunt reduse, reprezentând numai 4% din traficul actual pe str. Petofi Sandor și Pitești și 2% pe str. Dorobanților și pot fi integrate în fluxurile de trafic existente.

De asemenea, dorim să menționăm că Serviciul Siguranței Circulației din cadrul Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca a acordat aviz favorabil în urma analizări și aprobării studiului de circulație în comisia de trafic.

Spațiile pentru parcare necesare obictului de investiție se asigură în totalitate pe proprietate, în interiorul parcelei, în conformitate cu art. 18, pct. (1) al Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat cu HCL 579 din 6.07.2018. Necesarul de parcări este calculat conform Anexei nr. 2 din PUG Cluj-Napoca aflat în vigoare. Parcajele se vor asigura în proporție de 100% la nivelul subsolurilor clădirii propuse.

Parcela se află în zona de studiu a Planului Urbanistic Zonal B-dul 21 Decembrie - str. Năvodari și Plan Urbanistic de Detaliu Ansamblul Centrul Cultural Transilvania aprobat cu HCL nr. 139/2015. înălțimea Sediului Centrului Cultural Transilvania prevăzută în această documentație este de 38 m. în vederea construirii acestuia, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a eliberat deja Autorizația de Construire cu nr, 129 din 28.01.2016 pentru corpul C3 din proiect: clădirea sălii de concerte, clădire ce va avea c înălțime de 32 m și care se află în imediata vecinătate a parcelelei studiate prin acest PUZ. înălțimea maximă propusă prin PUZ str. Năvodari nr. 2 este de 28 m. Amplasarea și conformarea construcțiilor propuse pe terenul studiat prin acest PUZ se va armoniza cu volumele ce urmează a fi edificate pentru Centrul Cultural. De asemenea, corpul de clădire propus prin această documentație ia în considerare și se încadrează ca și valori ai indicilor urbanistici în prevederile PUZ și PUD pentru

Ansamblul Centru Cultural Transilvania.

Proiectul propus vizează ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acesteia.

în legătură cu observația dvs. referitoare la clădirile din proximitate, care „sunt pe 4 sau 5 nivele”, dorim să vă aducem la cunoștință că pe o rază de 200 m există și clădiri mai înalte (de până la 10 niveluri supraterane - imobilul de pe B-dul 21 Decemrbie 1989 nr. 104.), dintre care face parte și imobilul din adresa dvs. de domiciliu (Calea Dorobanților nr. 33-35-37), care se dezvoltă pe 6 niveluri supraterane (având o înălțime la cornișă de 22 m - în comparație cu aceasta, clădirea propusă va avea o înălțime la cornișă cu 3 m mai mare, adică 25 m).

în ceea ce privește observația conform căreia „o clădire pe 9 nivele ar bloca lumina naturală”, dorim să precizăm că, în raport cu imobilul dvs, lumina naturală nu este afectată în niciun fel de obiectul acestei investiții, deoarece imobilul propus prin acest PUZ se poziționează în nord și se află la o distanță de minimum 45 m față de domiciliul dumneavoastră, adică de minimum 1,5 x H (pentru însorire optimă, distanța dintre două clădiri trebuie să fie egală cu înălțimea clădirii mai înalte). Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, cap. I, art. 3: „Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate”. Imobilul propus permite însorirea pe o perioadă de 8h 33 min și 23 sec pe durata solstițiului de iarnă, respectând normele Ordinului mai sus menționat.

Nu în ultimul rând dorim să subliniem faptul că reconversia unui spațiu industrial de producție într-un spațiu de locuire și birouri diminuează semnificativ poluarea, zgomotul, duce la eliminarea traficului greu și crește calitatea mediului urban.


Data

Ca răspuns la sesizările vecinilor :

- nr. 197414/09.04.2019 - Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel

Cluj, prin executor judecătoresc Valerian Dorin Andronesi, str. Năvodari nr. 13, ap. 4

- nr. 197423/09.04.2019 - dl. Mândraș Sergiu, str. Năvodari nr. 13, ap. 7

 • - nr. 197432/09.04.2019 - S.C. EMPORIUM S.R.L., str. Năvodari nr. 13, ap. 1

 • - nr. 197443/09.04.2019 - dl. Litan Aurel, str. Năvodari nr. 13, ap. 5

 • - nr. 197450/09.04.2019 - dl. Tompa Lorand, str. Năvodari nr. 13, ap. 3

 • - nr. 197466/09.04.2019 - dl. Udrea Șerban, str. Năvodari nr. 13, ap. 6

 • - nr. 205328/12.04.2019 - d-na. Ungur Rodica-Ana, str. Năvodari nr. 13, ap. 2

 • - nr. 205337/12.04.2019 - Asociația de Proprietari str. Năvodari nr. 11

proiectantul lucrării - S.C. SBA S.R.L. - arh. Sorin Scripcariu. precizează următoarele :

1. Parcela se află în zona de studiu a Planului Urbanistic Zonal B-dul 21 Decembrie - str. Năvodari și Plan Urbanistic de Detaliu Ansamblul Centrul Cultural Transilvania aprobat cu HCL nr. 139/2015. înălțimea Sediului Centrului Cultural Transilvania prevăzută în această documentație este de 38 m. în vederea construirii acestuia, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a eliberat deja Autorizația de Construire cu nr. 129 din 28.01.2016 pentru corpul C3 din proiect: clădirea sălii de concerte, clădire ce va avea o înălțime de 32 m și care se află în imediata vecinătate a parcelelei studiate prin acest PUZ. înălțimea maximă propusă prin PUZ str. Năvodari nr. 2 este de 28 m. Amplasarea și conformarea construcțiilor propuse pe terenul studiat prin acest PUZ se va armoniza cu volumele ce urmează a fi edificate pentru Centrul Cultural. De asemenea, corpul de clădire propus prin această documentație ia în considerare și se încadrează ca și valori ai indicilor urbanistici în prevederile PUZ și PUD pentru Ansamblul Centru Cultural Transilvania.

Proiectul propus vizează ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acesteia.

în ceea ce privește observația conform căreia acest imobil ar obstrucționa lumina naturală și ar „optura” imaginea de ansamblu a zonei, dorim să precizăm că, în raport cu imobilul dvs, lumina naturală nu este afectată în niciun fel de obiectul acestei investiții. în raport cu imobilul dvs., imobilul propus prin acest PUZ se poziționează în nord-est, lumina naturală neputând fi obstrucționată în niciun fel, cu atât mai mult cu cât acesta se află la o distanță de cel puțin 28 m față de domiciliul dumneavoastră, adică mai mare sau egală cu H (pentru însorire optimă, distanța dintre două clădiri trebuie să fie egală cu înălțimea clădirii mai înalte). Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, cap. I, art. 3: „Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate”. Imobilul propus permite însorirea pe o perioadă de 8h 33 min și 23 sec pe perioada solstițiului de iarnă, respectând normele Ordinului mai sus menționat.

2 și 3. Conform studiului privind organizația circulației și transporturilor elaborat de ZOOM PROIECT S.R.L. (dr. ing. Mihai Liviu Dragomir, dr. ing. Rodica Dorina Cadar) ce a analizat raportul debit/capacitate pe străzile adiacente dezvoltării (str. Pitești, str. Dorobanților și str. Petofi Sandor) s-a concluzionat că arterele de circulație analizate pot prelua traficul generat de noua investiție. în studiu au fost incluse și celelalte obiective de investiții din zonă ce urmează a fi edificate: Centrul Cultural Transilvania (cu 485 locuri de parcare), Spitalul Clinic Regina Maria (cu 115 locuri de parcare) etc. S-a constatat că valorile de trafic estimate a fi generate de către viitoarele dezvoltări urbane sunt reduse, reprezentând numai 4% din traficul actual pe str. Petofi Sandor și Pitești și 2% pe str. Dorobanților și pot fi integrate în fluxurile de trafic existente.

De asemenea, dorim să menționăm că Serviciul Siguranței Circulației din cadrul Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca a acordat aviz favorabil în urma analizări și aprobării studiului de circulație în comisia de trafic.

Spațiile pentru parcare necesare obictului de investiție se asigură în totalitate pe proprietate, în interiorul parcelei, în conformitate cu art. 18, pct. (1) al Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat cu HCL 579 din 6.07.2018. Necesarul de parcări este calculat conform Anexei nr. 2 din PUG Cluj-Napoca aflat în vigoare. Parcajele se vor asigura în proporție de 100% la nivelul subsolurilor clădirii propuse.

 • 4. Deși nu înțelegem de ce prezența sediului Inspectoratului de Jandarmerie Cluj-Napoca, obiectiv de interes strategic, pe str. Năvodari nr. 15 poate constitui un aspect care să motiveze dezacordul elaborării acestui P.U.Z., dorim să menționăm că Ministerul Afacerilor de Interne a acordat aviz favorabil în vederea realizării obiectivului propus prin Plan Urbanistic Zonal str. Năvodari nr. 2.

Nu în ultimul rând dorim să subliniem faptul că reconversia unui spațiu industrial de producție într-un spațiu de locuire și birouri diminuează semnificativ poluarea, zgomotul, duce la eliminarea traficului greu și crește calitatea mediului urban.

Ca răspuns la sesizările d-nei. Axente Teodora cu domiciliul în Calea Dorobanților nr. 33-35-37, sc. B, et. 2, ap 14, cu nr. 199932/10.04.2019 și 202048/10.04.2019, proiectantul lucrării - S.C. SBA S.R.L. - arh, Sorin Scripcariu, precizează următoarele :

Conform studiului privind organizația circulației și transporturilor elaborat de ZOOM PROIECT S.R.L. (dr. ing. Minai Liviu Drago mir, dr. ing. Rodica Dorina Cadar) ce a analizat raportul debit/capacitate pe străzile adiacente dezvoltării (str. Pitești, str. Dorobanților și str. Petofi Sandor) s-a concluzionat că arterele de circulație analizate pot prelua traficul generat de noua investiție. în studiu au fost incluse și celelalte obiective de investiții din zonă ce urmează a fi edificate: Centrul Cultural Transilvania (cu 485 locuri de parcare), Spitalul Clinic Regina Maria (cu 115 locuri de parcare) etc. S-a constatat că valorile de trafic estimate a fi generate de către viitoarele dezvoltări urbane sunt reduse, reprezentând numai 4% din traficul actual pe str. Petofi Sandor și Pitești și 2% pe str. Dorobanților și pot fi integrate în fluxurile de trafic existente.

De asemenea, dorim să menționăm că Serviciul Siguranței Circulației din cadiul Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca a acordat aviz favorabil în urma analizări și aprobării studiului de circulație în comisia de trafic.

Spațiile pentru parcare necesare obictului de investiție se asigură în totalitate pe proprietate, în interiorul parcelei, în conformitate cu art. 18, pct. (1) al Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat cu HCL 579 din 6.07.2018. Necesarul de parcări este calculat conform Anexei nr. 2 din PUG Cluj-Napoca aflat în vigoare. Parcajele se vor asigura în proporție de 100% la nivelul subsolurilor clădirii propuse.

Lumina naturală nu este afectată în niciun fel de obiectul acestei investiții deoarece, în raport cu imobilul dvs., imobilul propus prin acest PUZ se poziționează în nord. Lumina naturală nu poate fi obturată în niciun fel, cu atât mai mult cu cât acesta se află la o distanță de minimum 43 m față de domiciliul dumneavoastră, adică de minimum 1,5 x H (pentru însorire optimă, distanța dintre două clădiri trebuie să fie egală cu înălțimea clădirii mai înalte). Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, cap. I, art. 3: „Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate”. Imobilul propus permite însorirea pe o perioadă de 8h 33 min și 23 sec, respectând normele Ordinului mai sus menționat.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G aprobat cu HCL 579 din 6.07 2018. terenul se încadrează în U l 'R ZCP_R1M (Restructurarea zonei cu caracter industrial - Zonă mixtă), caracterul actual al zonei fiind dat de „unități industriale aflate în general în proprietate privată, dispunând de suprafețe însemnate de teren, situate în locații importante pentru dezvoltarea orașului.” Proiectul propune restructurarea incintei fostei fabrici de pâine Vel Pitar și urmărește trecerea de la un „caracter industrial” la un caracter specific zonei centrale a orașului. în vederea îndeplinirii acestui obiectiv, s-a obținuh deja autorizația de desființare pentru clădirile fostei fabrici, care în urma acesteia au fost demolate, în continuare se propune construirea unui imobil cu funcțiuni mixte: locuire, birouri, comerț la parter și garaj subteran. Trecerea de la o funcțiune industrială la o funcțiune ce include locuire și birouri presupune diminuarea poluării în zonă, nu creșterea acesteia. De asemenea, proiectul presupune amenajarea unei piațete cu spații verzi pe suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică și trecerea parcelei cu titlu gratuit în proprietatea statului. Această investiție presupune creșterea calității vieții în zonă prin funcțiunea pe care o propune, prin modul de organizare urbanistică a zonei și, nu în ultimul rând, prin amenajarea unui scuar cu acces public nelimitat.

Dorim, de asemenea, să menționăm că investiția respectă normele de Mediu și de Sănătate Publică în vigoare, pentru care s-au solicitat și obținut avizele de rigoare.

în ceea ce privește „supraîncărcarea utilităților”, trebuie precizat că posibilitatea de racordare la rețelele edilitare a investiției propuse prin PUZ se certifică de administratorii de rețele prin avizele aferente. In situații în care capacitățile actuale vor fi depășite, se vor impune măsuri pentru redimensionarea acestora.

Nu în ultimul rând dorim să subliniem faptul că reconversia unui spațiu industrial de producție într-un spațiu de locuire și birouri diminuează semnificativ poluarea, zgomotul, duce la eliminarea traficului greu și crește calitatea mediului urban.

Ca răspuns la sesizările d-nei. Vișan Claudia Laura cu domiciliul în Calea Dorobanților nr. 39-41, bl. D, et. I, ap. 13, cu nr. 202051/10.04.2019, proiectantul lucrării - S.C. SBA S.R.L. - arh. Sorin Scripcariu, precizează următoarele :

1.2 și 3. Conform studiului privind organizația circulației și transporturilor elaborat de ZOOM PROIECT S.R.L. (dr. ing. Mihai Liviu Dragomir, dr. ing. Rodica Dorina Cadar) ce a analizat raportul debit/capacitate pe străzile adiacente dezvoltării (str. Pitești, str. Dorobanților și str. Petofi Sandor) s-a concluzionat că arterele de circulație analizate pot prelua traficul generat de noua investiție. în studiu au fost incluse și celelalte obiective de investiții din zonă ce urmează a fi edificate: Centrul Cultural Transilvania (cu 485 locuri de parcare), Spitalul Clinic Regina Maria (cu 115 locuri de parcare) etc. S-a constatat că valorile de trafic estimate a fi generate de către viitoarele dezvoltări urbane suni reduse, reprezentând numai 4% din traficul actual pe str. Petofi Sandor și Pitești și 2% pe str. Dorobanților și pot fi integrate în fluxurile de trafic existente.

De asemenea, dorim să menționăm că Serviciul Siguranței Circulației din cadrul Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca a acordat aviz favorabil în urma analizări și aprobării studiului de circulație în comisia de trafic.

Spațiile pentru parcare necesare obictului de investiție se asigură în totalitate pe proprietate, în interiorul parcelei, în conformitate cu art. 18, pct. (1) al Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat cu HCL 579 din 6.07.2018. Necesarul de parcări este calculat conform Anexei nr. 2 dm PUG Cluj-Napoca aflat în vigoare. Parcajele se vor asigura în proporție de 100% la nivelul subsolurilor clădirii propuse.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. aprobat cu HCL 579 din 6.07.2018, terenul se încadrează în UTR ZCPJRiM (Restructurarea zonei cu caracter industrial - Zonă mixtă), caracterul actual al zonei fiind dat de „unități industriale aflate în general în proprietate privată, dispunând de suprafețe însemnate de teren, situate în locații importante pentru dezvoltarea orașului.” Proiectul propune restructurarea incintei fostei fabrici de pâine Vel Pitar și urmărește trecerea de la un „caracter industrial” la un caracter specific zonei centrale a orașului. în vederea îndeplinirii acestui obiectiv, s-a obținuit deja autorizația de desființare pentru clădirile fostei fabrici, care în urma acesteia au fbst demolate. In continuare se propune construirea unui imobil cu funcțiuni mixte: locuire, birouri, comerț la parter și garaj subteran. Trecerea de la o funcțiune industrială la o funcțiune ce include locuire și birouri presupune diminuarea poluării în zonă, nu creșterea acesteia. De asemenea, proiectul presupune amenajarea unei piațete cu spații verzi pe suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică și' trecerea'parcelei cu titlu gratuit în proprietatea statului. Aceasta investiție presupune creșterea calității vieții în zonă prin funcțiunea pe care o propune, prin modul de organizare urbanistică a zonei și, nu în ultimul rând, prin amenajarea unui scuar cu acces public nelimitat.

Dorim, de asemenea, să menționăm că investiția respectă normele de Mediu și de Sănătate Publică în vigoare, pentru care s-au solicitat și obținut avizele de rigoare.

4. Parcela se află în zona de studiu a Planului Urbanistic Zonal B-dul 21 Decembrie - str. Năvodari și Plan Urbanistic de Detaliu Ansamblul Centrul Cultural Transilvania aprobat cu HCL ni-. 139/2015. înălțimea Sediului Centrului Cultural Transilvania prevăzută în această documentație este de 38 m. în vederea construirii acestuia, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a eliberat deja Autorizația de Construire cu nr. 129 din 28.01.2016 pentru corpul C3 din proiect: clădirea sălii de concerte, clădire ce va avea o înălțime de 32 m și care se află în imediata vecinătate a parcelelei studiate prin acest PUZ. înălțimea maximă propusă prin PUZ str. Năvodari nr. 2 este de 28 m. Amplasarea și conformarea construcțiilor propuse pe terenul studiat prin acest PUZ se va armoniza cu volumele ce urmează a fi edificate pentru Centrul Cultural. De asemenea, corpul de clădire propus prin această documentație ia în considerare și se încadrează ca și valori ai indicilor urbanistici în prevederile PUZ și PUD pentru Ansamblul Centru Cultural Transilvania.

Proiectul propus vizează ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acesteia.

în ceea ce privește observația conform căreia acest imobil obturează utilizarea luminii naturale, dorim să precizăm că, în raport cu imobilul dvs, lumina naturală nu este afectată în niciun fel de obiectul acestei investiții, deoarece imobilul propus prin acest PUZ se poziționează în nord. Lumina naturală nu poate fi obstrucționată în niciun fel, cu atât mai mult cu cât acesta se află la o distanță de cel puțin 41 m față de domiciliul dumneavoastră, adică de minimum 1,5 x H (pentru însorire optimă, distanța dintre două clădiri trebuie să fie egală cu înălțimea clădirii mai înalte), Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, cap, I, art. 3: „Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însoțirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate”. Imobilul propus permite însorirea pe o perioadă de 8h 33 min și 23 sec, respectând normele Ordinului mai sus menționat.

 • 5. în ceea ce privește „supraîncărcarea utilităților", trebuie precizat că posibilitatea de racordare la rețelele edilitare a investiției propuse prin PUZ se certifică de administratorii de rețele prin avizele aferente. In situații în care capacitățile actuale vor fi depășite, se vor impune măsuri pentru redimensionarea acestora.

Nu în ultimul rând dorim să subliniem faptul că reconversia unui spațiu industrial de producție într-un spațiu de locuire și birouri diminuează semnificativ poluarea, zgomotul, duce la eliminarea traficului greu și crește calitatea mediului urban.

Ca răspuns la sesizările d-lui. Cordali Romulus Alexandru cu domiciliul în B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 148, bl. Bl, sc. V, et. 4, ap. 102, cu nr. 202057/10.04.2019, proiectantul lucrării - S.C. SBA S.R.L. - arh. Sorin Scripcariu, precizează următoarele :

Apreciem atenția acordată, dar vă asigurăm că se respectă toate prevederile legale.

Ca răspuns la sesizările vecinilor Schiau Angela, Schiau Mircea și Alexandra cu domiciliul în B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, bl. LI, et. 1, ap. 4, cu nr. 202062/10.04.2019, proiectantul lucrării - S.C. SBA S.R.L. - arh. Sorin Scripcariu, precizează următoarele :

Considerăm că imobilul dvs. amplasat pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, nu este influențat în niciun fel de investiția propusă: iluminatul/umbrirea; circulația/parcările; prezența jandarmeriei ș.a.m.d.

1. Parcela se află în zona de studiu a Planului Urbanistic Zonal B-dul 21 Decembrie - str. Năvodari și Plan Urbanistic de Detaliu Ansamblul Centrul Cultural Transilvania aprobat cu HCL nr. 139/2015. înălțimea Sediului Centrului Cultural Transilvania prevăzută în această documentație este de 38 m. în vederea construirii acestuia, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a eliberat deja Autorizația de Construire cu nr. 129 din 28.01.2016 pentru corpul C3 din proiect: clădirea sălii de concerte, clădire ce va avea o înălțime de 32 m și care se află în imediata vecinătate a parcelelei studiate prin acest PUZ. înălțimea maximă propusă prin PUZ str. Năvodari nr. 2 este de 28 m. Amplasarea și conformarea construcțiilor propuse pe terenul studiat prin acest PUZ se va armoniza cu volumele ce urmează a fi edificate pentru Centrul Cultural. De asemenea, corpul de clădire propus prin această documentație ia în considerare și se încadrează ca și valori ai indicilor urbanistici în prevederile PUZ și PUD pentru Ansamblul Centru Cultural Transilvania.

Proiectul propus vizează ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acesteia.

în ceea ce privește observația conform căreia acest imobil ar obtura utilizarea luminii naturale, dorim să precizăm că, în raport cu imobilul dvs, lumina naturală nu este afectată în niciun fel de obiectul acestei investiții. în raport cu imobilul dvs., imobilul propus prin acest PUZ se află la o distanță de cel puțin 113 m, adică de cel puțin 4 x H (pentru însorire optimă, distanța dintre două clădiri trebuie să fie egală cu înălțimea clădirii mai înalte). Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, cap. I, art. 3: „Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate”. Imobilul propus permite însorirea pe o perioadă de 8h pe durata solstițiului de iarnă, respectând normele Ordinului mai sus menționat.

Nu în ultimul rând, am dori să menționăm că adresa de la care provine această observație/obiecțiune conform căreia „construirea acestui imobil ar produce un dezastru în existența noastră ” deoarece „ ar deteriora imaginea de ansamblu a zonei” este un imobil cu regim de înălțime P+8+Er (B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104).

2 și 6. Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. aprobat cu HCL 579 din 6.07.2018, terenul se încadrează în UTR ZCPRiM (Restructurarea zonei cu caracter industrial - Zonă

mixtă), caracterul actual al zonei fiind dat de „unități industriale aflate în general în proprietate privată, dispunând de suprafețe însemnate de teren, situate în locații importante pentru dezvoltarea oxnnxtLrl ” T) *•/-»«<»<»+•» îl                                 + > l»<rn>ar> -I -*-» rt-t {■ Oi n t ’z> < f-V. U zx« rl z-v               A Tpkî              q-« -j 1

vi uoUiui. i iuj.vvlui pivjjunv ivouuviuiai vu xIiv/ajialva iveiLu luUiivi MV ya-AlAV v Ui 1 ucu oi UiiUUiUoiv trecerea de la un „caracter industrial” la un caracter specific zonei centrale a orașului. în vederea îndeplinirii acestui obiectiv, s-a obținuit deja autorizația de desființare pentru clădirile fostei fabrici, care în urma acesteia au fost demolate. în continuare se propune construirea unui imobil cu funcțiuni mixte: locuire, birouri, comerț la parter și garaj subteran. Trecerea de la o funcțiune industrială la o funcțiune ce include locuire și birouri presupune diminuarea poluării în zonă, nu creșterea acesteia. De asemenea, proiectul presupune amenajarea unei piațete cu spații verzi pe suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică și trecerea parcelei cu titlu gratuit în proprietatea statului. Această investiție presupune creșterea calității vieții în zonă prin funcțiunea pe care o propune, prin modul de organizare urbanistică a zonei și, nu în ultimul rând, prin amenajarea unui scuar cu acces public nelimitat.

Dorim, de asemenea, să menționăm că investiția respectă normele de Mediu și de Sănătate Publică în vigoare, pentru care s-au solicitat și obținut avizele de rigoare.

3. în ceea ce privește „ supraîncărcarea utilităților și canalizării existente ”, trebuie precizat că posibilitatea de racordare la rețelele edilitare a investiției propuse prin PUZ se certifică de administratorii de rețele prin avizele aferente. în situații în care capacitățile actuale vor fi depășite, se vor impune măsuri pentru redimensionarea acestora.

4 și 5. Conform studiului privind organizația circulației și transporturilor elaborat de ZOOM PROIECT S.R.L. (dr. ing. Mihai Liviu Dragomir, dr. ing. Rodica Dorina Cadar) ce a analizat raportul debit/capacitate pe străzile adiacente dezvoltării (str. Pitești, str. Dorobanților și str. Petofi Sandor) s-a concluzionat că arterele de circulație analizate pot prelua traficul generat de noua investiție. în studiu au fost incluse și celelalte obiective de investiții din zonă ce urmează a fi edificate: Centrul Cultural Transilvania (cu 485 locuri de parcare), Spitalul Clinic Regina Maria (cu 115 locuri de parcare) etc. S-a constatat că valorile de trafic estimate a fi generate de către viitoarele dezvoltări urbane sunt reduse, reprezentând numai 4% din traficul actual pe str. Petofi Sandor și Pitești și 2% pe str. Dorobanților și pot fi integrate în fluxurile de trafic existente.

De asemenea, dorim să menționăm că Serviciul Siguranței Circulației din cadrul Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca a acordat aviz favorabil în urma analizări și aprobării studiului de circulație în comisia de trafic.

Spațiile pentru parcare necesare obictului de investiție se asigură în totalitate pe proprietate, în interiorul parcelei, în conformitate cu art. 18, pct. (1) al Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat cu HCL 579 din 6.07.2018. Necesarul de parcări este calculat conform Anexei nr. 2 din PUG Cluj-Napoca aflat în vigoare. Parcajele se vor asigura în proporție de 100% la nivelul subsolurilor clădirii propuse.

6 și 7. Acest obiectiv urmărește creșterea calității vieții în zonă și a mediului urban. Conversia unui spațiu industrial de producție într-un spațiu de locuire și birouri diminuează semnificativ poluarea, zgomotul, duce la eliminarea traficului greu și nu reprezintă un factor de risc. Siguranța și liniștea în zonă vor fi influențate doar într-un mod pozitiv.

Ca răspuns la sesizările d-nei. Ungur Emilia cu domiciliul în Calea Dorobanților nr. 39-41, bl. B, sc. I, et. I, ap. 6, cu nr. 202064/10.04.2019, proiectantul lucrării - S.C. SBA S.R.L. - arh. Sorin Scripcariu, precizează următoarele :

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. aprobat cu HCL 579 din 6.07.2018, terenul se încadrează în UTR ZCP_RiM (Restructurarea zonei cu caracter industrial - Zonă mixtă), caracterul actual al zonei fiind dat de „unități industriale aflate în generai în proprietate privată, dispunând de suprafețe însemnate de teren, situate în locații importante pentru dezvoltarea orașului.” Proiectul propune restructurarea incintei fostei fabrici de pâine Vel Pitar și urmărește trecerea de la un „caracter industrial” la un caracter specific zonei centrale a orașului. în vederea îndeplinirii acestui obiectiv, s-a obținuit deja autorizația de desființare pentru clădirile fostei fabrici, care în urma acesteia au fost demolate. în continuare se propune construirea unui imobil cu funcțiuni mixte: locuire, birouri, comerț la parter și garaj subteran. Trecerea de la o funcțiune industrială la o funcțiune ce include locuire și birouri presupune diminuarea poluării în zonă, nu creșterea acesteia. De asemenea, proiectul presupune amenajarea unei piațete cu spații verzi pe suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică și trecerea parcelei cu titlu gratuit în proprietatea statului. Această investiție presupune creșterea calității vieții în zonă prin funcțiunea pe care o propune, prin modul de organizare urbanistica a zonei și, nu m ultimul rând, prin amenajarea unui scuar cu acces public nelimitat.

Dorim, de asemenea, să menționăm că investiția respectă normele de Mediu și de Sănătate Publică în vigoare, pentru care s-au solicitat și obținut avizele de rigoare.

Conform studiului privind organizația circulației și transporturilor elaborat de ZOOM PROIECT S.R.L. (dr. ing. Mihai Liviu Dragomir. dr. ing. Rodica Dorina Cadar) ce a analizat raportul debit/capacitate pe străzile adiacente dezvoltării (str. Pitești, str. Dorobanților și str. Petofi Sandor) s-a concluzionat că arterele de circulație analizate pot prelua traficul generat de noua investiție. In studiu au fost incluse și celelalte obiective de investiții din zonă ce urmează a fi edificate: Centrul Cultural Transilvania (cu 485 locuri de parcare), Spitalul Clinic Regina Maria (cu 115 locuri de parcare) etc. S-a constatat că valorile de trafic estimate a fi generate de către viitoarele dezvoltări urbane sunt reduse, reprezentând numai 4% din traficul actual pe str. Petofi Sandor și Pitești și 2% pe str. Dorobanților și pot fi integrate în fluxurile de trafic existente.

De asemenea, dorim să menționăm că Serviciul Siguranței Circulației din cadrul Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca a acordat aviz favorabil în urma analizări și aprobării studiului de circulație în comisia de trafic.

Spațiile pentru parcare necesare obictului de investiție se asigură în totalitate pe proprietate, în interiorul parcelei, în conformitate cu art. 18, pct. (1) al Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat cu HCL 579 din 6.07.2018. Necesarul de parcări este calculat conform Anexei nr. 2 din PUG Cluj-Napoca aflat în vigoare. Parcajele se vor asigura în proporție de 100% la nivelul subsolurilor clădirii propuse.

Nu în ultimul rând dorim să subliniem faptul că reconversia unui spațiu industrial de producție într-un spațiu de locuire și birouri diminuează semnificativ poluarea, zgomotul, duce la eliminarea traficului greu și crește calitatea mediului urban.

Ca răspuns la sesizările d-lui. Dan Adrian loan cu domiciliul în Calea Dorobanților nr. 33-37, sc. B, et. 2, ap. 23, cu nr. 202577/11.04.2019, proiectantul lucrării - S.C. SBA S.R.L. - arh. Sorin Scripcariu, precizează următoarele :

Conform studiului privind organizația circulației și transporturilor elaborat de ZOOM PROIECT S.R.L. (dr. ing. Mihai Liviu Dragomir, dr. ing. Rodica Dorina Cadar) ce a analizat raportul debit/capacitate pe străzile adiacente dezvoltării (str. Pitești, str. Dorobanților și str. Petofi Sandor) s-a concluzionat că arterele de circulație analizate pot prelua traficul generat de noua investiție. în studiu au fost incluse și celelalte obiective de investiții din zonă ce urmează a fi edificate: Centrul Cultural Transilvania (cu 485 locuri de parcare), Spitalul Clinic Regina Maria (cu 115 locuri de parcare) etc. S-a constatat că valorile de trafic estimate a fi generate de către viitoarele dezvoltări urbane sunt reduse, reprezentând numai 4% din traficul actual pe str. Petofi Sandor și Pitești și 2% pe str. Dorobanților și pot fi integrate în fluxurile de trafic existente.

De asemenea, dorim să menționăm că Serviciul Siguranței Circulației din cadrul Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca a acordat aviz favorabil în urma analizări și aprobării studiului de circulație în comisia de trafic.

Spațiile pentru parcare necesare obictului de investiție se asigură în totalitate pe proprietate, în interior ui parcelei, în conformitate cu art. 18, pct. (1) al Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat cu HCL 579 din 6.07.2018. Necesarul de parcări este calculat conform Anexei nr. 2 din PUG Cluj-Napoca aflat în vigoare. Parcajele se vor asigura în proporție de 100% la nivelul subsolurilor clădirii propuse.

în ceea ce privește „ supraîncărcarea utilităților ”, trebuie precizat că posibilitatea de racordare la rețelele edilitare a investiției propuse prin PUZ se certifică de administratorii de rețele prin avizele aferente. în situații în care capacitățile actuale vor fi depășite, se vor impune măsuri pentru redimensionarea acestora.

Nu în ultimul rând dorim să subliniem faptul că reconversia unui spațiu industrial de producție într-un spațiu de locuire și birouri diminuează semnificativ poluarea, zgomotul, duce la eliminarea traficului greu și crește calitatea mediului urban.

Ca răspuns la sesizările d-iui. Seleșiu Dan Daniel cu domiciliul în B-dul Nicolae Titulescu rir. 14, bl, P6, ei. 1, ap. 52, cu nr. 202920/11/.04.2019, proiectantul lucrării - S.C. SBA S.R.L. - arh. Sorin Scripcariu, precizează următoarele :

Considerăm că imobilul dvs. amplasat pe B-dul Nicolae Titulescu nr. 14, nu este influențat în niciun fel de investiția propusă.

Conform studiului privind organizația circulației și transporturilor elaborat de ZOOM PROIECT S.R.L. (dr. ing. Mihai Liviu Dragomir, dr. ing. Rodica Dorina Cadar) ce a analizat raportul debit/capacitate pe străzile adiacente dezvoltării (str. Pitești, str. Dorobanților și str. Petofi Sandor) s-a concluzionat că arterele de circulație analizate pot prelua traficul generat de noua investiție. în studiu au fost incluse și celelalte obiective de investiții din zonă ce urmează a fi edificate: Centrul Cultural Transilvania (cu 485 locuri de parcare), Spitalul Clinic Regina Maria (cu 115 locuri de parcare) etc. S-a constatat că valorile de trafic estimate a fi generate de către viitoarele dezvoltări urbane sunt reduse, reprezentând numai 4% din traficul actual pe str. Petofi Sandor și Pitești și 2% pe str. Dorobanților și pot fi integrate în fluxurile de trafic existente.

De asemenea, dorim să menționăm că Serviciul Siguranței Circulației din cadrul Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca a acordat aviz favorabil în urma analizări și aprobării studiului de circulație în comisia de trafic.

Spațiile pentru parcare necesare obictului de investiție se asigură în totalitate pe proprietate, în interiorul parcelei, în conformitate cu art. 18, pct. (1) al Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat cu HCL 579 din 6.07.2018. Necesarul de parcări este calculat conform Anexei nr. 2 din PUG Cluj-Napoca aflat în vigoare. Parcajele se vor asigura în proporție de 100% la nivelul subsolurilor clădirii propuse.

Nu în ultimul rând dorim să subliniem faptul că reconversia unui spațiu industrial de producție mrr-un spațiu de locuire și birouri diminuează semnificativ poluarea, zgomotul, duce la eliminarea traficului greu și crește calitatea mediului urban.

Ca răspuns la sesizările vecinilor Darie Silviu și Darie Marcela cu domiciliul în B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, bl. Li, et. 1, ap. 4, cu nr. 207040/12.04.2019, proiectantul lucrăm - S.C. SBA S.R.L. - arh. Sorin Scripcariu, precizează următoarele :

Considerăm că imobilul dvs. amplasat pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, nu este influențat în niciun fel de investiția propusă: iluminatul/umbrirea; circulația/parcările; prezența jandarmeriei ș.a.m.d.

 • 1. Parcela se află în zona de studiu a Planului Urbanistic Zonal B-dul 21 Decembrie - str. Năvodari și Plan Urbanistic de Detaliu Ansamblul Centrul Cultural Transilvania aprobat cu HCL nr. 139/2015. înălțimea Sediului Centrului Cultural Transilvania prevăzută în această documentație este de 38 m. în vederea construirii acestuia, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a eliberat deja Autorizația de Construire cu nr. 129 din 28.01.2016 pentru corpul C3 din proiect: clădirea sălii de concerte, clădire ce va avea o înălțime de 32 m și care se află în imediata vecinătate a parcelelei studiate prin acest PUZ. înălțimea maximă propusă prin PUZ str. Năvodari nr. 2 este de 28 m. Amplasarea și conformarea construcțiilor propuse pe terenul studiat prin acest PUZ se va armoniza cu volumele ce urmează a fi edificate pentru Centrul Cultural. De asemenea, corpul de clădire propus prin această documentație ia în considerare și se încadrează ca și valori ai indicilor urbanistici în prevederile PUZ și PUD pentru Ansamblul Centru Cultural Transilvania.

Proiectul propus vizează ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acesteia.

în ceea ce privește observația conform căreia acest imobil ar obstrucfiona lumina naturală și ar „optura” imaginea de ansamblu a zonei, dorim să precizăm că, în raport cu imobilul dvs, lumina naturală nu este afectată în niciun fel de obiectul acestei investiții. în raport cu imobilul dvs., imobilul propus prin acest PUZ se află la o distanță de cel puțin 113 m, adică de cel puțin 4 x H (pentru însorire optimă, distanța dintre două clădiri trebuie să fie egală cu înălțimea clădirii mai înalte). Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, cap. I, art. 3: „Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate”, Imobilul propus permite însorirea pe o perioadă de 8h pe durata solstițiului de iarnă, respectând normele Ordinului mai sus menționat.

Nu în ultimul rând, am dori să menționăm că adresa de la care provine această observație/obiecțiune conform căreia „un imobil cu regim de înălțime P+7+Etaj retras este în ctiscovdciyiyCi cti iwiobilsls di™ pyoxÎMîitcitd*' este un imobil cu re^im de înălțime          ^13-dul

Decembrie 1989 nr. 104).

2 și 3. Conform studiului privind organizația circulației și transporturilor elaborat de ZOOM PROIECT S.R.L. (dr. ing. Mihai Li viu Dragomir, dr. ing. Rodi ca Dorina Cadar) ce a analizat raportul debit/capacitate pe străzile adiacente dezvoltării (str. Pitești, str. Dorobanților și str. Petofi Sandor) s-a concluzionat că arterele de circulație analizate pot prelua traficul generat de noua investiție. în studiu au fost incluse și celelalte obiective de investiții din zonă ce urmează a fi edificate: Centrul Cultural Transilvania (cu 485 locuri de parcare), Spitalul Clinic Regina Maria (cu 115 locuri de parcare) etc. S-a constatat că valorile de trafic estimate a fi generate de către viitoarele dezvoltări urbane sunt reduse, reprezentând numai 4% din traficul actual pe str. Petofi Sandor și Pitești și 2% pe str. Dorobanților și pot fi integrate în fluxurile de trafic existente.

De asemenea, dorim să menționăm că Serviciul Siguranței Circulației din cadrul Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca a acordat aviz favorabil în uima analizări și aprobării studiului de circulație în comisia de trafic.

Spațiile pentru parcare necesare obictului de investiție se asigură în totalitate pe proprietate, în interiorul parcelei, în conformitate cu art. 18, pct. (1) al Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat cu HCL 579 din 6.07.2018. Necesarul de parcări este calculat conform Anexei nr. 2 din PUG Cluj-Napoca aflat în vigoare. Parcajele se vor asigura în proporție de 100% la nivelul subsolurilor clădirii propuse.

4. Deși nu înțelegem de ce prezența sediului Inspectoratului de Jandarmerie Cluj-Napoca, obiectiv de interes strategic, pe str. Năvodari nr. 15 poate constitui un aspect care să motiveze dezacordul elaborării acestei investiții, dorim să menționăm că Ministerul Afacerilor de Interne a acordat aviz favorabil în vederea realizării obiectivului propus prin Plan Urbanistic Zonal str. Năvodari nr. 2.

Nu în ultimul rând dorim să subliniem faptul că reconversia unui spațiu industrial de producție într-un spațiu de locuire și birouri diminuează semnificativ poluarea, zgomotul, duce la eliminarea traficului greu și crește calitatea mediului urban.

Ca răspuns la sesizările d-nei. Măgdaș Marilena cu domiciliul în Calea Dorobanților nr. 39-4'1, bl. D, ap. 4, cu nr. 209461/15.04.2019, proiectantul lucrării - S.C. SBA S.R.L. - arh. Sorin Scripcariu, precizează următoarele :

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. aprobat cu HCL 579 din 6.07.2018, terenul se încadrează în UTR ZCP_RiM (Restructurarea zonei cu caracter industrial - Zonă mixtă), caracterul actual al zonei fiind dat de „unități industriale aflate în general în proprietate privată, dispunând de suprafețe însemnate de teren, situate în locații importante pentru dezvoltarea orașului.” Proiectul propune restructurarea incintei fostei fabrici de pâine Vel Pitar și urmărește trecerea de la un „caracter industrial” la un caracter specific zonei centrale a orașului în vederea îndeplinirii acestui obiectiv, s-a obținuit deja autorizația de desființare pentru clădirile fostei fabrici, care în urma acesteia au fost demolate. în continuare se propune construirea unui imobil cu funcțiuni mixte: locuire, birouri, comerț la parter și garaj subteran. Trecerea de la o funcțiune industrială la o funcțiune ce include locuire și birouri presupune diminuarea poluării în zonă, nu creșterea acesteia. De asemenea, proiectul presupune amenajarea unei piațete cu spații verzi pe suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică și trecerea parcelei cu titlu gratuit în proprietatea statului. Această investiție presupune creșterea calității vieții în zonă prin funcțiunea pe care o propune, prin modul de organizare urbanistică a zonei și, nu în ultimul rând, prin amenajarea unui scuar cu acces public nelimitat.

Dorim, de asemenea, să menționăm că investiția respectă normele de Mediu și de Sănătate Publică în vigoare, pentru care s-au solicitat și obținut avizele de rigoare.

Conform studiului privind organizația circulației și transporturilor elaborat de ZOOM PROIECT S.R.L. (dr. ing. Mihai Li viu Dragomir, dr. ing, Rodica Dorina Cadar) ce a analizat raportul debit/capacitate pe străzile adiacente dezvoltării (str. Pitești, str. Dorobanților și str. Petofi Sandor) s-a concluzionat că arterele de circulație analizate pot prelua traficul generat de noua investiție. în studiu au fost incluse și celelalte obiective de investiții din zonă ce urmează a fi edificate: Centrul Cultural Transilvania (cu 485 locuri de parcare), Spitalul Clinic Regina Mana (cu 115 locuri de parcare) etc. S-a constatat că valorile de trafic estimate a fi generate de către viitoarele dezvoltări urbane sunt reduse, reprezentând numai 4% din traficul actual pe str. Petofi Sandor și Pitești și 2% pe str. Dorobanților și pot fi integrate în fluxurile de trafic existente.

De asemenea, dorim să menționăm că Serviciul Siguranței Circulației din cadrul Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca a acordat aviz favorabil în urma analizări și aprobării studiului de circulație în comisia de trafic.

Spațiile pentru parcare necesare obictului de investiție se asigură în totalitate pe proprietate, în interiorul parcelei, în conformitate cu art. 18, pct. (1) al Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat cu HCL 579 din 6.07.2018. Necesarul de parcări este calculat conform Anexei nr. 2 din PUG Cluj-Napoca aflat în vigoare. Parcajele se vor asigura în proporție de 100% la nivelul subsolurilor clădirii propuse.

în ceea ce privește „supraîncărcarea utilităților”, trebuie precizat că posibilitatea de racordare la rețelele edilitare a investiției propuse prin PUZ se certifică de administratorii de rețele prin avizele aferente. în situații în care capacitățile actuale vor fi depășite, se vor impune măsuri pentru redimensionarea acestora.

Nu în ultimul rând dorim să subliniem faptul că reconversia unui spațiu industrial de producție într-un spațiu de locuire și birouri diminuează semnificativ poluarea, zgomotul, duce la eliminarea traficului greu și crește calitatea mediului urban.

Ca răspuns la sesizările vecinilor Chira Călin și Bucur Paul cu domiciliul în Calea Dorobanților nr. 39-41, ap. 40, cu nr. 208006/15.04.2019, proiectantul lucrării - S.C. SBA S.R.L. -arh. Sorin Scripcariu, precizează următoarele :

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. aprobat cu HCL 579 din 6.07.2018, terenul se încadrează în UTR ZCP_RiM (Restructurarea zonei cu caracter industrial - Zonă mixtă), caracterul actual al zonei fiind dat de „unități industriale aflate în general în proprietate privata, dispunând de suprafețe însemnate de teren, situate în locații importante pentru dezvoltarea orașului.” Proiectul propune restructurarea incintei fostei fabrici de pâine Vel Pitar și urmărește trecerea de la un „caracter industrial” la un caracter specific zonei centrale a orașului. în vederea îndeplinirii acestui obiectiv, s-a obținuit deja autorizația de desființare pentru clădirile fostei fabrici, care în urma acesteia au fost demolate. In continuare se propune construirea unui imobil cu funcțiuni mixte: locuire, birouri, comerț la parter și garaj subteran. Trecerea de la o funcțiune industrială la o funcțiune ce include locuire și birouri presupune diminuarea poluării în zonă, nu creșterea acesteia. De asemenea, proiectul presupune amenajarea unei piațete cu spații verzi pe suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică și trecerea parcelei cu titlu gratuit în proprietatea statului. Această investiție presupune creșterea calității vieții în zonă prin funcțiunea pe care o propune, prin modul de organizare urbanistică a zonei și, nu în ultimul rând, prin amenajarea unui scuar cu acces public nelimitat.

Dorim, de asemenea, să menționăm că investiția respectă normele de Mediu și de Sănătate Publică în vigoare, pentru care s-au solicitat și obținut avizele de rigoare.

Conform studiului privind organizația circulației și transporturilor elaborat de ZOOM PROIECT S.R.L. (dr. ing. Mihai Liviu Dragomir, dr. ing. Rodica Dorina Cadar) ce a analizat raportul debit/capacitate pe străzile adiacente dezvoltării (str. Pitești, str. Dorobanților și str. Petofi Sandor) s-a concluzionat că arterele de circulație analizate pot prelua traficul generat de noua investiție. în studiu au fost incluse și celelalte obiective de investiții din zonă ce urmează a fi edificate: Centrul Cultural Transilvania (cu 485 locuri de parcare), Spitalul Clinic Regina Maria (cu 115 locuri de parcare) etc. S-a constatat că valorile de trafic estimate a fi generate de către viitoarele dezvoltări urbane sunt reduse, reprezentând numai 4% din traficul actual pe str. Petofi Sandor și Pitești și 2% pe str. Dorobanților și pot fi integrate în fluxurile de trafic existente.

De asemenea, dorim să menționăm că Serviciul Siguranței Circulației din cadrul Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca a acordat aviz favorabil în urma analizări și aprobării studiului de circulație în comisia de trafic.

Spațiile pentru parcare necesare obictului de investiție se asigură în totalitate pe proprietate, în interiorul parcelei, în conformitate cu art. 18, pct. (1) al Regulamentului Local de Urbanism aferent PUC? aprobat eu HCL 579 din 6.07.2018. Necesarul de parcări este calculat conform Anexei nr. 2 din PUG Cluj-Napoca aflat în vigoare. Parcajele se vor asigura în proporție de 100% la nivelul subsolurilor clădirii propuse.

Parcela se află în zona de studiu a Planului Urbanistic Zonal B-dul 21 Decembrie - str. Năvodari și Plan Urbanistic de Detaliu Ansamblul Central Cultural Transilvania aprobat cu HCL m. 139/2015. înălțimea Sediului Centrului Cultural Transilvania prevăzută în această documentație este de 38 m. în vederea construirii acestuia, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a eliberat deja Autorizația de Construire cu nr. 129 din 28.01.2016 pentru corpul C3 din proiect: clădirea sălii de concerte, clădire ce va avea o înălțime de 32 m și care se află în imediata vecinătate a parcelelei studiate prin acest PUZ. înălțimea maximă propusă prin PUZ str. Năvodari nr. 2 este de 28 m. Amplasarea și conformarea construcțiilor propuse pe terenul studiat prin acest PUZ se va armoniza cu volumele ce urmează a fi edificate pentru Centrul Cultural. De asemenea, corpul de clădire propus prin această documentație ia în considerare și se încadrează ca și valori ai indicilor urbanistici în prevederile PUZ și PUD pentru Ansamblul Centra Cultural Transilvania.

Proiectul propus vizează ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acesteia.

Nu în ultimul rând dorim să subliniem faptul că reconversia unui spațiu industrial de producție într-un spațiu de locuire și birouri diminuează semnificativ poluarea, zgomotul, duce la eliminarea traficului greu și crește calitatea mediului urban.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 352256/433/24.07.2018,    494342/433/19.10.2018,

229891/433/25.04.2019, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul prin adresa cu nr. 270747/22.05.2019, răspunde acestor observații.

Răspunsurile proiectantului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cu nr. :   281022/433/28.05.2019,   281030/433/28.05.2019,

281051/433/28.05.2019, 281054/433/28.05.2019, 281056/433/28.05.2019, 281063/433/28.05.2019, 281066/433/28.05.2019, 281070/433/28.05.2019, 281072/433/28.05.2019, 281076/433/28.05.2019, 281091/433/28.05.2019, 281094/433/28.05.2019, 281097/433/28.05.2019, 281100/433/28.05.2019, 281107/433/28.05.2019, 281112/433/28.05.2019, 281115/433/28.05.2019, 281119/433/28.05.2019, 281123/433/28.05.2019, 281142/433/28.05.2019, 281205/433/28.05.2019, 281213/433/28.05.2019.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Șef Birou,


Andrej


Andrej


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona CipciganCONTRACT DE RESTRUCTURARE

încheiat între

 • 1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA și MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar Emil Boc, cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3, jud. Cluj, în continuare „Autoritatea publică”, pe de o parte

 • 2.  TIVTIM IMOBILIARE SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. București nr.102, etaj 5, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/1301/2017, Cod unic de înregistrare 37316470, reprezentată prin dl. Cristian Tivadar - împuternicit, in calitate de proprietar in cota de 1/z;

 • 3. TIV CONSTRUCT SRL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Eugen lonesco, nr.69/A, etaj 2, ap. 7, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/2579/2008, Cod unic de înregistrare 24031837, reprezentată prin dl. Cristian Tivadar - administrator, in calitate de proprietar in cota de h,

ambii denumiți în continuare „Proprietarul”,

și numite împreună „Părțile”

ÎNTRUCÂT:

 • A.  Proprietarul dorește să dezvolte un Proiect imobiliar pe imobilul teren situat în Municipiul Cluj-Napoca, pe str. Năvodari nr. 2. Terenul cercetat se află situat în zona centrală a Municipiului Cluj-Napoca, fiind încadrat în UTR ZCP_RiM.

 • B.  în privința teritoriilor industriale existente, prin Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General (în continuare „PUG”) aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 493 din 22 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se solicită aplicarea unei proceduri de restructurare pe bază de Contract între Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și proprietarii unităților industriale prin care, prin negociere, se vor stabili condițiile-cadru pentru restructurarea terenurilor.

 • C.  Etapele procedurii de restructurare implică elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (în continuare „PUZ”) de restructurare în urma negocierilor cu administrația publică locală pentru stabilirea condițiilor cadru de restructurare - prin care se stabilesc noul profil funcțional, principalii indicatori urbanistici, obiectivele de interes public necesare în zonă (trama stradalăI -7'~

de interes general și local, infrastructura edilitară, spațiile verzi, locurile de joacă pentru copii, piațetele, instituțiile publice de învățământ, sănătate, locuințe sociale etc. și terenurile aferente acestora, ce vor trece în proprietatea publică, parametrii economici ai operațiunii, drepturile și obligațiile părților etc.), în limitele prevederilor Regulamentului Local de Urbanism (în continuare „RLU”) și elaborarea studiilor urbanistice și de mediu necesare.

 • D. Proprietarul, în nume propriu și asumându-și responsabilitatea solidar cu oricare și cu toți partenerii (dacă e cazul), precum și cu alți parteneri care ar putea fi atrași în realizarea Proiectului imobiliar, deține sursele financiare și tehnice pentru realizarea Proiectului imobiliar în condițiile stabilite de autoritatea publică.

Părțile convin următoarele:

 • I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Autoritatea publică și Proprietarul au hotărât, în acord cu prevederile PUG Cluj-Napoca și ale RLU aferent, să încheie un parteneriat pentru dezvoltarea terenului deținut de către Proprietar, în beneficiul acestuia, cetățenilor Municipiului Cluj-Napoca și al Consiliului Local.

Obiectivele ambelor Părți sunt descrise mai jos, iar beneficiile Proiectului imobiliar pentru comunitate și parametrii săi urbani sunt enumerate în raport cu PUG-ul aflat în vigoare.

Prezentul Contract conține toate aspectele convenite de Părți cu privire la:

 • - utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • - reglementarea caracterului terenului studiat;

 • - modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;

 • - realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare realizării unei infrastructuri adecvate;

 • - amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent;

 • - transferul dreptului de proprietate cu titlu gratuit de la Proprietar către Municipiul Cluj-Napoca pentru o suprafață de teren de 338,24 mp;

 • - amenajarea unei suprafețe de circa 850 mp: spații verzi, mobilier urban, loc de joacă copii;

 • - creare locuri de parcare publică.

Pe baza acestor considerente și corelat cu reglementările urbanistice existente în zonă, se vor avea în vedere următoarele obiective principale:

 • - funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor;

 • - principii de compoziție pentru realizarea obiectivului (distanțe între construcții, accese

pietonale și auto);

 • - organizarea și rezolvarea circulațiilor carosabile și pietonale;

 • - soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi;- regimul de construire propus.

 • II.  SITUAȚIA EXISTENTĂ

Terenul studiat se află situat în zona centrală a Municipiului Cluj-Napoca, pe str. Năvodari, nr. 2, în perimetrul de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice.

Terenul este situat în UTR ZCP_RiM, înscris în Cartea Funciara nr. 294775 Cluj-Napoca; Nr. Cad. 294775, în suprafață de S: 1729 mp.

Beneficiarii și titularii investiției sunt TIVTIM IMOBILIARE SRL și TIV CONSTRUCT SRL, entități responsabile cu implementarea Proiectului imobiliar.

Amplasamentul studiat este localizat în fosta zonă industrială (fabrică de pâine) aflată în restructurare urbană, delimitată de strada Năvodari în sud și terenul proprietatea municipalității (teren destinat construirii Centrului Cultural Transilvania), în nord. Zona este neomogenă din punct de vedere al tipologiilor de construcții și al parcelelor, locuințele colective, clădiri de birouri și servicii, clădiri administrative ale instituțiilor publice și unitatea de Jandarmerie Cluj.

Terenul studiat este liber de construcții și nu prezintă denivelări semnificative, reprezentând o configurație stabilă fără alunecări de teren sau tasări pronunțate.

P.O.T. EXISTENT = 0.00%

 • C.U.T. EXISTENT = 0.00

 • III. CONCLUZII ÎN URMA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

 • III. 1. Spațiul urban:

Atât perimetrul reglementat cât și loturile din proximitate, nu au un fond construit de o însemnată valoare arhitecturală, fiind construite pe un parcelar neomogen și neregulat.

în zona există clădiri de birouri și servicii, clădiri administrative ale instituțiilor publice și unitatea de Jandarmerie Cluj, alternate de locuințele colective vechi, edificate în regim de construire izolat.

Din punctul de vedere al echipării edilitare, zona dispune de toate rețelele edilitare necesare (apă, canal, electricitate, gaz și telefonie).

Activitatea industrială inițială din zonă a încetat. • 111.2. Cadrul natural:

Nu există elemente ale cadrului natural ce pot interveni în modul de organizare urbanistica: relieful, rețeaua hidrografică, clima, condiții geotehnice, riscuri naturale.

 • 111.3. Funcțional:

Din punct de vedere al funcționalității se remarcă o aglomerare de funcțiuni foarte diferite.

Volumetria clădirilor și tipologiile de parcele alternează, de la cele care adăpostesc servicii, birouri, unități militare, la cele pentru clădiri de locuire colective.

 • 111.4. Căi de comunicație - accese:

Accesul principal la zona reglementată se realizează din Calea Dorobanților, prin strada Năvodari.

Din punct de vedere al relației zonă-oraș, amplasamentul este ușor accesibil, având o legătură facilă cu zona centrală a orașului.

 • 111.5. Echipare edilitară:

Amplasamentul studiat este racordat la toate utilitățile existente în zonă, urmând ca imobilele propuse să se racordeze la acestea.

 • 111.6. Funcțiuni existente:

Zona cuprinde locuințe colective, clădiri de birouri și servicii, clădiri administrative ale instituțiilor publice și unitatea de Jandarmerie Cluj. Nu există o relaționare coerentă între funcțiuni, dezvoltarea zonei fiind realizată în mai multe etape istorice și se află, în prezent, în curs de restructurare.

 • 111.7. Regimul tehnic

Terenul se află în:

UTR - ZCP_RiM/PUZ - Restructurarea zonelor cu caracter industrial - Zona mixtă;

P.O.T.maxim ! 60 %

C.U.T.maxjm : 2.8

 • IV. DESCRIEREA PROIECTULUI

 • IV. 1. Conceptul planului de urbanism:

întregul amplasament studiat este încadrat în UTR ZCP_R1M „Restructurarea zonelor cu caracter industrial - zonă mixtă”.

Prin propunerea de urbanizare a UTR-ului, se dorește stabilirea reglementărilor pentru construire și realizarea amenajărilor necesare funcțiunilor propuse. Astfel, se propune stabilirea categoriei funcționale din UTR ZCP_RiM, în zonă mixtă - clădiri de birouri și servicii și locuințe colective.

 • IV.2. Situația existentă:

BILANȚ TERITORIAL -ZONĂ REGLEMENTATĂ = 1729 mp

Teren situat în UTR ZCP_RiM:

Sțotală teren = 1729 mp

^CONSTRUITĂ EXISTENTĂ = 0.00 mp

ScONSTRUITĂ DESFȘURATĂ EXISTENTĂ = 0.00 mp

^CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ EXISTENTĂ = 0.00 mp

P. O. T. existent = 0.00%

C.U.T.EXistent= 0.0

P.O.T. = 60.00%

C.U.T. = 2.8

 • IV. 3. Situația propusă:

UTR RiM1

BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

Suprafață (m2)

% din total

Suprafață (m2)

% din total

CONSTRUCȚII

0

0

671.55

38.84

SPAȚII VERZI

1729

100

347.72

20.12

SPAȚII LIBERE (VERZI)

0

0

129.23

7.47

PAVAJE

0

0

580.50

33.57

TOTAL

1729

100

1729

100

Teren situat în UTR RiM1:

Sțotală teren = 1729 mp

Sconstruită propusă = 671,55 mp

ScONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ PROPUSĂ = 5792,15 mp

P.O.T.maxim = 48.00%

C.U.T.maxim = 3.35

Indicii urbanistici se calculează raportat la întreaga suprafața a terenului studiata prin PUZNr. locuri de parcare pentru locuințe = 32

Nr. locuri de parcare pentru comerț = 13

Nr. locuri de parcare publice = 28

în totalul locurilor de parcare vor fi alocate 4 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități și 4 locuri de parcare destinate mașinilor electrice.

în zonele aleilor pietonale și în zonele de acces în clădirea de birouri și servicii, respectiv clădirea de locuințe colective vor fi amenajate standuri parcare biciclete, în număr de 25.

MODIFICĂRI PROPUSE PRIN UTR RiM1:

 • 1. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Distanțele față de limitele de proprietate propuse sunt:

 • a)  pe latura NV

 • b)  pe latura NE

 • c)  pe latura SE

 • d)  De latura SV


 • - cu proprietate nr. cad. 293941 Primăria Cluj-Napoca

 • - variabila 7.50-8.50 m

 • - cu proprietate nr. cad. 293942 Primăria Cluj-Napoca

- min. 2.00 m

 • - cu str. Năvodari                        ■ 19.50 m

 • - cu proprietate nr. cad. 293942 Primăria Cluj-Napoca

 • - 0.00 m

 • - cu Jandarmeria Română Cluj-Napoca - 3.45 m

 • 2.  Spații libere și spații plantate

se propune modificarea formulării „spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 30% din suprafața totală" cu formularea „spațiile verzi vor ocupa circa 70% din suprafața totală a terenului". Din cauza organizării subsolului care adăpostește 120% din necesarul de parcări, se acceptă organizarea spațiilor verzi parțial peste subsol.

 • 3. Modificarea CUT de la 2,8 la 3,35

Se propune modificarea CUT-ului la 3,35, în vederea realizării unor clădiri importante reprezentative situate în zona centrală în armonizare cu volumele propuse pentru Centrul Cultural Transilvania, precum și cu promenada pietonală. De asemenea, corpul de clădire propus prin această documentație ia în considerare și se încadrează ca și valori ai indicilor urbanistici în prevederile PUZ B-dul 21 Decembrie str. Năvodari și PUD Ansamblul Centru Cultural Transilvania.

Proiectul propus vizează ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acesteia.

Modificarea regimului de înălțime de la P+6 la P+7 pentru clădirea de birouri și servicii, respectiv la P+6+R la clădirea pentru IRegimul de înălțime pentru clădirile propuse este în concordanță cu volumele propuse pentru Centrul Cultural Transilvania, precum și cu promenada pietonală. De asemenea, corpul de clădire propus prin această documentație ia în considerare și se încadrează ca și valori ai indicilor urbanistici în prevederile PUZ B-dul 21 Decembrie str. Năvodari și PUD Ansamblul Centru Cultural Transilvania.

 • IV.4. Dezvoltarea echipării edilitare:

 • 1.    Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă rece, pentru toate categoriile de consumatori se va asigura de la rețeaua publică de apă existentă, prin conducta de branșament la căminul de apometru, cămin situat la limita de proprietate.

Aceasta se va realiza conform avizului deținătorului de rețele de apă.

 • 2.    Canalizarea

Apele pluviale care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul și copertinele clădirilor vor fi preluate prin jgheaburi și burlane sau alte sisteme de colectare, care sunt racordate la rețeaua de canalizare pluvială direct la căminul de racord.

 • 3.    Alimentarea cu energie

Alimentarea cu energie electrică se va face prin prelungirea rețelelor existente, în conformitate cu reglementările din avizul deținătorului rețelelor

 • 4.    Alimentarea cu căldură

Imobilele propuse vor avea sisteme proprii care vor asigura încălzirea.

 • 5.    Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va face prin prelungirea rețelelor existente, în conformitate cu reglementările din avizul deținătorului rețelelor.

 • 6.    Gospodărirea comună

Sistemul de gestiune al deșeurilor în interiorul zonei reglementate va fi realizat de către beneficiari, prin colectarea selectivă a deșeurilor și apoi transportarea acestora către punctele de preluare deșeuri aflate în zone ușor accesibile de către compania de salubritate.

Preluarea deșeurilor va fi realizată de către compania de salubritate arondată zonei, conform contractului de salubritate. • 7. Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare

Datorită faptului că imobilele propuse vor avea funcțiunea de locuințe, birouri, servicii și spații comerciale, nu necesită faze tehnologice, neavând funcțiune productivă, calitatea apei nu este expusă degradării sau infestării chimice și nu vor exista emisii poluante.

Având în vedere perioada scurtă și limitată a lucrărilor de desființare / construire, măsurile de curățare a roților autovehiculelor la ieșirea din șantier (rampa de spălare) precum și faptul că amplasamentul se află la o distanța suficient de mare față de apele de suprafață este puțin probabil ca acestea să fie afectate.

 • V. PARAMETRII DE DEZVOLTARE URBANĂ A PROIECTULUI SUNT ÎN ACORD CU INTERESUL PUBLIC

 • V.1. Funcționalitate:

Având în vedere că terenul este localizat în centrul orașului, Proprietarul combină toate funcțiile centrului orașului într-un singur Proiect imobiliar, cu scopul de a obține un spațiu sănătos pentru oamenii care vor locui și vor lucra în noul ansamblu.

Proprietarul creează un amestec de spații cu destinații rezidențiale, comerciale, de petrecere a timpului liber și de birouri.

Perspectiva este ca oamenii care lucrează în birouri să locuiască în zona rezidențială, sporind astfel calitatea vieții prin evitarea traficului și timpului pierdut din cauza transportului de la locul de muncă spre casă.

Prin realizarea acestei investiții se creează noi locuri de muncă pentru locuitorii zonei metropolitane a Municipiului Cluj-Napoca și surplus la fondul de locuire al Municipiului Cluj-Napoca, fond insuficient pentru cererea de pe piața de locuințe a Municipiului.

 • V.2. Accesibilitate:

Accesul pe teren se va realiza din Calea Dorobanților prin Strada Năvodari și pe aleea de circulație interioară.

Totodată, se va realiza și acces pietonal prin interiorul parcelei.

 • V.3. Spații publice și facilități:

Ulterior aprobării PUZ, Proprietarul va demara procesul cu privire la operațiunile cadastrale, notariale și autorizarea lucrărilor de construire.

Proprietarul se obligă ca următoarele obiective de interes public să fie realizate și finalizate astfel:

 • 1.  Transferul cu titlu gratuit a dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca a suprafeței de 338,24 mp

 • -  terenul este grevat de o servitute de utilizate publică, ceea ce presupune operațiunile de

cadastrare, dezmembrare și notare în cartea funciară a acestei servituti publice;

 • -  trecerea în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca ar trebui să se facă după o

prealabilă despăgubire;

Proprietarul se obligă să facă operațiunile de cadastrare, dezmembrare și să transfere dreptul de proprietate cu titlu gratuit (pentru terenul afectat de servitute de utilitate publică în suprafață de 338,24 mp) în favoarea Municipiului Cluj-Napoca ulterior adoptării Hotărârii de Consiliu Local de aprobare a PUZ-ului dar anterior emiterii Autorizației/ Autorizațiilor de construire a imobilelor clădire de birouri și servicii si clădire pentru locuințe colective.

Condițiile menționate la acest articol vor fi respectate atât de actualii cât și de viitorii proprietari ai terenului studiat prin PUZ-ul de restructurare.

 • 2.  Amenajarea terenurilor proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, definite prin planșa tehnică.

  • 2.1. Pe terenul în suprafață de 338,24 mp ce va fi transferat cu titlu gratuit în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, Proprietarul va edifica pe cheltuiala proprie:

 • a. cale carosabilă/acces auto - la stadiul de uzură - și alee pietonală, ambele având

acces public nelimitat;

 • b. scuar cu spații verzi, alei, mobilier urban și loc de joacă pentru copii.

 • 2.2. Pe terenul situat în zona disponibilă în prezent până la limita parcajului amenajat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Proprietarul va edifica pe cheltuiala proprie: scuar cu spații verzi, alei, mobilier urban și loc de joacă pentru copii.

Amenajările prevăzute la pct.2.1 si 2.2. se vor realiza în baza unui studiu de specialitate și vor fi edificate și transferate cu titlu gratuit în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca până la momentul recepției finale a imobilelor clădire de birouri și servicii si clădire pentru locuințe colective

Condițiile menționate la acest articol vor fi respectate atât de actualii cât și de viitorii proprietari ai terenului studiat prin PUZ-ul de restructurare.

 • 3. Creare locuri de parcare cu acces public

Proprietarul se obligă să creeze un număr de 28 de locuri de parcare care vor avea acces public. Acestea vor fi cu plata si vor fi administrate de către proprietari, S.C. TivTim Imobiliare S.R.L. si S.C. Tiv Construct S.R.L.

Condițiile menționate la acest articol vor fi respectate atât de actualii cât și de viitorii proprietari ai terenului studiat prin PUZ-ul de restructurare.

 • V.4. Moștenirea culturală/memoria colectivă:

Terenul studiat nu prezintă importanță din punct de vedere al culturii sau al memoriei colective.

V.5. Spațiile verzi:

întreaga suprafață de teren va fi amenajată corespunzător, atât ca funcțiuni aferente circulației auto și pietonale cât și ca spații verzi amenajate, neexistând terenuri degradate. Suprafețele de spatii verzi vor fi realizate pe un strat vegetal de minim 50 cm deasupra subsolului sau a platformelor betonate existente.

Se propune ca spațiile libere de construcții să fie amenajate peisagistic, prin plantarea de gazon natural și vegetație mică și medie. Nu vor exista zone fără amenajare peisagistică.

 • VI. DURATA DE DERULARE

Prezentul Contract de Restructurare intră în vigoare la data semnării, va produce efecte și va rămâne în vigoare până la finalizarea ultimei etape dezvoltate pe parcelă, respectiv până la recepția tuturor lucrărilor prevăzute de PUZ de restructurare, în condițiile legii.

Proprietarul va implementa investițiile propuse prin PUZ de restructurare cu respectarea reglementărilor urbanistice aprobate și în termenele agreate prin Planul de acțiune, anexă la prezentul Contract.

La încetarea Contractului, bunurile realizate ce urmează a fi transferate autorității publice trebuie să fie libere de sarcini, în stare bună de funcționare și exploatabile.

Proprietarul va asigura garanțiile de bună execuție pentru obiectivele de utilitate publică realizate.

 • VII. FINANȚAREA PROIECTULUI

Valoarea estimată a investiției care face obiectul Contractului de Restructurare este de 20.153.000 lei.

Realizarea obiectivelor propuse prin PUZ de restructurare se face exclusiv pe baza investițiilor private, conform Avizului arhitectului șef nr. 995/2019. • VIII. ALTE CLAUZE

Autoritatea publică are dreptul să monitorizeze și să controleze, pe perioada derulării Contractului de restructurare, modul în care Proprietarul își execută obligațiile născute din Contract cu privire la respectarea obligației de realizare a obiectivelor de interes public.

Proprietarul are obligația de realizare a obiectivelor publice de interes public, precum și de a le întreține până la finalizarea Contractului/predarea către autoritatea publică.

în cazul obiectivelor de utilitate publică propuse a fi realizate pe terenurile proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, autoritatea publică va emite toate acordurile, avizele și autorizațiile necesare, conform prevederilor legale, pentru autorizarea lucrărilor de construire.

Raportat la obligațiile asumate de Proprietar la cap V, ca efect al operațiunilor de cadastrare si dezmembrare a Terenului, modificarea numărului cadastral nu va afecta posibilitatea emiterii de către Autoritatea Publica a unor noi autorizații de construire/ autorizații de construire modificatoare.

Prezentul Contract poate fi modificat doar în scris, cu acordul prealabil al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Noi, părțile, declarăm că am citit întreg conținutul Contractului, am luat cunoștință de clauzele acestuia, al cărui conținut l-am înțeles și cu care ne declarăm de acord, drept pentru care semnăm mai jos.

Prezentul Contract de Restructurare a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte.

încheiat în data de....................................

între

Director executiv al Direcției Economice ...

Director executiv al Direcției Juridice........

Arhitect Șef Direcția Generală de urbanism