Hotărârea nr. 153/2020

Hotărârea 153/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Laterală nr. 6A; beneficiari: Marc Viorel și Marc Ana.

I        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Laterală nr. 6A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Laterală nr. 6A - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 157253/1/12.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 157301 din 12.03.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială S+P+M, beneficiari: Marc Viorel si Marc Ana;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1232 din 23.12.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

j'                            HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Laterală nr. 6A, beneficiari: Marc Viorel și Marc Ana, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 281704.

Documentația reglementează:

 • -  retragerea față de limita laterală nordică: min. 1 m;

 • -  retragerea față de limita laterală sudică: min. 3.5 m;

 • -  retragerea față de limita posterioară'. H clădire, dar nu mai puțin de 9 m;

 • -  accesul auto și pietonal: din str. Laterală, se mențin accesele existente;

 • -  conformarea arhitectural-volumetrică: regimul de înălțime propus 2 niveluri supraterane, cu respectarea H max cornișă = 4,5 m și H max coamă = 9 m;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol și două locuri de garare, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism, vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

oStrase ează:



eraXal municipiului, Au



Nr. 153 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ROMANIA

CLUJ-NAPOCA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

primăria și r.nNsii mi i oca. ci ni-NAPnni

ARHITECT-ȘEF


Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


Ca urmare a cererii adresate de Marc Viorel, cu domiciliul în jud. Cluj, mun. j-Napoca, înregistrată sub nr. 333752/433/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:

Nr.ĂVV din 74 ,/4

pentru P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Laterală nr. 6A generat de imobilul cu nr. cadastral 281704

inițiatori: Marc Viorel și Marc Ana

Proiectant: S.C. Arhimar Serv S.R.L

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Claudiu P. Boțea

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 762mp cu fond construit (locuință unifamilială), situată pe latura vestică a străzii Laterale, delimitată de parcele cu fond constrruit în partea nordică, sudică și vestică.

I. Prevederi P.U.G.- R.L.IL aprobate anterior:

Conform PUG parcela este încadrat în UTR Liu.

UTR Lin - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban.

-funcțiunepredominantă: Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modem, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: izolat

-înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + nansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare aau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S -subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.                                                                                                             .|

-indici urbanistici: POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 37m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism..

-retragere min. față de limitele laterale: clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.                                                       f"


î

fel


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMAN IA

"-•1


CLUJ-NAPOCA


retragerea față de limita laterală nordică: min. 1 m;

retragerea față de limita laterală sudică: min. 3.5 m;

retragerea față de limita posterioară: H clădire, dar nu mai puțin de 9 m;

accesul auto șipietonal: din str. Laterală, se mențin accesele existente;

conformarea arhitectural-volumetrică: regimul de înălțime propus 2 niveluri supraterane, cu respectarea H max cornișă = 4,5 m și H max coamă = 9 m;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajat la sol si două locuri de garare, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Documentația P.U.D înregistrată sub nr.333752/453/2019 a fost analizată în Ședința Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 18.10.2019. în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a verificării completărilor depuse sub nr. ($605220/433/2019 în ședința operativă din data de 29.11.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

S                                                                                                                                       /

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii

acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit o-') din nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Red., Sex. Arh


.aria Popa


Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței m. ..2. .. S./......din ../.5,0          „.....

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului du-ect/prm poștă la data de ../..U..U.+.A-P.


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | wvw.clujbusincss.ro | www.visitclujnapoca.ro

ARHITECT-SEF

5

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 145/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism,

se emite următorul

pentru: completare cuprins Aviz Arhitect Șef nr. 1232 din 23.12.2019

Prezentul aviz completează Avizul Arhitectului Șef nr.1232 din 23.12.2019 emis pentru

P. U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Laterală nr. 6A, beneficiar: Marc Viorel și Marc Ana, în sensul că: retragerea față de construcția existentă pe parcelă: 19.70 m.


Arhitect Șef,

Arh. Daniel Pdp


iada Popa


Șef birou, Arh. Andreea Muresan /V

Fodor Genoveva str. Paraului nr. 27


585320


PLAN DE AMPLASAMENT                  \

conform măsurătorilor -

Scara. 1.250                   LOCUIRE

Adresa imobil: mun. Cluj-Napoca. str. LateralfTnr. 6A, jud. Cluj

CFE 281704 CluRțapoca^^

IC PENTRpEit/țfeoRARE Pi

Scara 1:200        ^^*-******^

NOIEMBRIE ---------

\                                  Adresa imobil Str.Laterala, NrgArHfflumCluj-Napoca, Jud.Cluj

\                         Imobil inscris in CFI^8T?04(CLUJ-NAPOCA, NrCacL^gA?^

\                               ^(^-***-Sistem de coordonate Stereografift-497y

\                         _-^-****^ Sistem de cote Marea Neașr5T975 \ \


585320


LOCUIRE P+M


LOCUIRE


C1-locuința unifamilta

S+P+E+M \

^counstruita ~ 128.00 mp construita desfasurata ~ 384.00

Hmax« = 10:50


LOCUIRE P+M


BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚA TEREN:

DIN ACTE : 762.00 mp

MASURATA IN TEREN : 762.00 mp


SUPRAFAȚA CONSTRUITA:

EXISTENTA:128.00 mp PROPUSA: 212.00 mp


cgrnisa


5853;


t Publicitate ImobiiKft +> tate Imobiliară CLUJ \ '^a


LOCUIRE


SUPRAFAȚA CONSTRUITA DESFASURATA

EXISTENTA: 384.00 mp PROPUSA: 552.00 mp


POT:


EXISTENT: 16.79%

PROPUS: 27.82 %


REGIMUL DE INLTIME MAXIM PE PARCELA:

EXISTENT: S+P+E+M


REGIMUL DE INLTIME IMOBIL PROIECTAT:

EXISTENT: -

PROPUS: S+P+M


C2-locuinta unifamilta

\ S+f+E \

'Pcounstruita ~ 84.00 mp

Sconsrkuita desfasurata

rijmaxraarHS^^^OO m

*00 m (4.50 m coilnisa N)


la


Maxim Radu Maxim Octavian Str. Laterala nr. 6


CAU2T7520

retragere 1 m fata de limita laterala (regula zonei)


M55


(©365.35


NR.LOCUINTELOR INDIVIDUALE:

EXISTENT: 1 PROPUS: 2


NR.LOCURI DE PARCARE AUTO DIN INCINTA:

EXISTENT: 4 (2 interior + 2 exterior) PROPUS: 4 (2 interior + 2 exterior)


Umax cornișa


V \ 365.54


27 ^0SAD 3*52483!

1°                              1- 1 l.


3656? i1.39550


365.58


^.OS


LOCUIRE

P+E


BILANȚ TERITORIAL:

SPATII VERZI EXISTENTE: 494.00 mp

SPATII VERZI PROPUSE: 338.00 mp

TERASE,TROTUARE EXISTENTE: 93.00 mp

TERASE,TROTUARE PROPUSE: 165.00 mp

LOCURI PARCARE, ALEE AUTO EXISTENTE: 48.00 mp

LOCURI PARCARE, ALEE AUTO PROPUSE: 48.00 mp


CUT:


585300


368.03


6368.15


>85300


©365.42 +' \

■ 385.34ț        '

'        +       365 »'


EXISTENT: 0.50

PROPUS: 0.72


366.04 365


CATEGORIA DE IMPORTANTA : C - normal CLASA DE IMPORTANTA: III W


ORDINUL ARIII1ECTU0R

DIN R0UN1A

222(7


Moldovan Nicolae str. Câmpului nr. 29


Î365.86   ^2


385.99


366.00,


OCUIR' P+M


Tuixlasân Dan 8       2

str. Laterala nr. 8

Beneficiar Marc Viorel si


Ana 762.00 mp conform CF 281704


366.09


366.141


364.53


retragere 3 m fâta de limifla laterala


366.18


,^S\°


JLUÎ CLLU-W m PS AKSNAJARE A

I î;* URSANilM


retragere 6 m fata de limita posterioare


31 )

BENEFICIARI: MARC VIOREL

S        MARC ANA


tf£ • ca


LOCUIRE P+E+M


585280


585280


58521


36538

365.54.


365.58


r.iX.ECUTANȚ: ȚOf/o CART SRL .    .    ' . p/acA’


RTIFIC

INA/EEORIM Scria RO-SJ#


365.56


LOCUIRE


TABEL COORDONATE


Claudii BOTt/i


Arhitect tu drept do semnoiuro


SECȚIUNI CARACTERISTICE


retragere


zona construibila


„. ffitraqerg drum


igere zona consțrujbj|a


9.00


6.00


LEGENDA


Hmax 10.50 m


Hmax 9.00 m


Imobil propus


Hmax 6.00 m


Hmax cornișa fațada N - 4.50 m ____12.00


Imobil existent ș pe parcela studiata 4I.785


Imobil existent pe parcela învecina!


51.835


00 3.00


7.225


I.00.


limita de proprietate


acces pietonal in imobil


circulație pietonala publica


imprejmuire existenta


acces pietonal pe parcela


circulație carosabila publica


limite proprietate parcele Învecinate


imobil existent pe pacela invecinata


imobil existent pe pacela studiata


acces auto in imobil


circulație pietonala de incinta


imobil propus


Parcela lCc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi | D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

50

585299.112

390459.987

0.271

51

585299.352

390460.112

2.294

52

585300.146

390462.264

10.292

53

585302.616

390472.255

2.219 i

54

585303.613

390474.237

20.355

70

585309.181

390493.816

4.276

72

585310.410

390497.912

16.163

75

585315.172

390513.358

6.997

32

585317.535

390519.944

4.211

21

585313.433

390520.894

3.222

22

585310.303

390521.660

2.937

23

585307.414

390522.189

1.139

24

585306.286

390522.344

1.770 !

25

585304.530

390522.570

20.990

42

585299.015

390502.317

6.706 ,

43

58.5297.293

390495.836

5.570

44

585295.865

390490.452

5.803

45

585294.300

390484.864

8.262

46

585291.871

390476.967

11.281

47

585288.887

390466.088

4.115

48

585287.851

390462.106

1.989

49

585289.805

390461.735

9.470 |

| S(1)=762.13mp P=

=150.332m

----- -II

BIROU DE ARHITECTURA

Str. Călărașilor, nr 1, Pavilion H, Cluj-Napoca, Romania T: +40 264 596786, F: +40 264 592614

ww.artiimar.ro


jrptragergi


Hmax 9.00 mls w    e


7.00    90 i


3.00


BILANȚ TERITORIAL


Existent

Denumire

mp

~ %

mp

%

TEREN

762.00

100.00

762.00

100.00

S construit

128.00

16.80

212.00

27.82

S pietonal

93.00

12.20

165.00

21.65

S carosabil

48.00

6.30

48.00

6.30

S spatii verzi

493.00

64.70

337.00

44.23


Echipa de proiectare

arh. Adrian Bedreaga


arh. Daniel Barna

arh. luliu Nicolae Borsa        /


Verificat

arh Valentin Moldovan


Sef Proiect         x—x

arh. Claudiu Boțea

ELABORARE PUD S^TOCUMENTATII TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA

LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMERNTE LA UTILITATI


Beneficiar

Marc Viorel si Marc Ana

str Laterala nr. 6A mun. Cluj-Napoca jud. Cluj


Adresa investiției

str Laterala nr. 6A mun. Cluj-Napoca jud. Cluj


Proiect

Proiect nr.

Faza

Scara

Data


1321 /2018

P.U.D.

1:250, 1:150, 1:28

02 2020


ARH-03

Plan reglementari urbanistice


CATEGORIA DE IMPORTANTA

CLASA DE IMPORTANTA

GRAD REZISTENTA LA FOC

COTA ±0,00

Documentația se va verifica la exigentele esentifile A B C D E E F

Acest desen si informațiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, parțial sau in întregime decât cu acontul scris al ARHIMAR si nu pot fi folosite in alt scop decât cel pentru care au fost elaborate Aceasta planșa reprezintă extras din Proiectul Tehnic, necesara pentru autorizare si nu va fi folosita pentru execuție


P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+M str. Laterală nr. 6A Nr. 65135/04.02.2020 (nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

® Inițiatori: MARC VIOREL si MARC ANA 5                                                                         9

o Proiectant: S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 333752/27.06.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială S+P+M - str. Laterală nr. 6A

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 3631/31.08.2018

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 1232/23.12.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 333752/27.06.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 02.07.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

® Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 18.10.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 24.06.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 18.10.2019 - ora 12.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 18.10.2019 - ora 12.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

® Maxim Radu - str. Laterală nr. 6

® Maxim Octavian - str. Laterală nr. 6

® Turdășan Dan - str. Laterală nr. 8

® Fodor Genoveva - str. Pârâului nr. 27

• Moldovan Nicolae - str. Câmpului nr. 29

o S.C. ASCENSIO S.R.L. - str. Câmpului nr. 31

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 18.10.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. Au fost prezenți beneficiarul și proiectantul lucrării.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

Prin adresa cu nr. 505787/03.10.2019, dl. Maxim loan Octavian cu domiciliul în , comunică următoarele obiecțiuni :

d

Cm

"MĂ..

CsriKA

l<&> vcf

ca -Qn-'C

2

2’ cX

K

StrX'M. i

-U

Xco A

Vi O

frtA pca (be cbr

o. /w.o

L

-» CC

IW

IU      ,

L-

q Cmt   Ai m

y.

Cu mulțumiri,

Data:


Semnătura:

Prin adresa cu nr. 506111/03.10.2019, dl. Maxim Radu Zamfir cu domiciliul în comunică următoarele obiecțiuni:

Prin adresa cu nr. 507052/04.10.2019, dl. Maxim Radu Zamfir cu domiciliul în s comunică următoarele obiecțiuni :

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d-lui. Maxim loan Octavian cu domiciliul în str.               cu nr.

505787/03.10.2019, proiectantul lucrării - S.C. ARHIMAR SERV S.R.L. precizează următoarele :

In cadrul ședinței CTATU din data de 18 10 2019 a fost analizata documentația tehnica faza PUD înregistrata sub nr. 333752/433/2019, completata prin documentația înregistrata sub nr. 605220/433/2019 si verificata în cadrul comisiei operative din data de 29 11 2019, in urma careia a fost avizata favorabil documentația ce propune amplasarea imobilului cu o retragere de 1.00 m fata de limita laterala N de proprietate, conform regulii zonei manifestata respectând prevederile aii. 6 Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor din RLU aferent UTR Liu din cadrul PUG mun. Clul-Napoca

■a...,,.-. »                     I I

Ca răspuns la sesizările d-lui. Maxim Radu Zamfir cu domiciliul în                    cu

nr. 506111/03.10.2019, proiectantul lucrării - S.C. ARHIMAR SERV S.R.L. precizează următoarele :

In cadrul ședinței CTATU din data de 18 10 2019 a fost analizata documentația tefinica faza PUD înregistrata sub nr. 333752/433/2019, completata prin documentația înregistrata sub nr. 605220/433/2019 si verificata in cadrul comisiei operative din data de 29 11 2019, in urma care ia a fost avizata favorabil documentația ce propune amplasarea imobilului cu o retragere de 1.00 m fata de limita laterala N de proprietate, conform regulii zonei manifestata respectând

prevederile alt 6 Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor din RLU aferent UTR Liu din cadrul PUG mun. Cluj-Napoca.

De asemenea a fost avizata favorabil amplasarea imobilului propus in afara fâșiei de 25 m adiacenta aliniamentului, avandu-se in vedere situația''dir vecinătăți - multiple corpuri de clădire pe parcela dispuse inclusiv in afara fasie. de 25 m lățime adiacenta aliniamentului

In cadrul comisiei operative din data de 29 11 2019 a fost prezentata si avizata o volumetric a imobilului propus prin care s-a menționat ca ferestrele dispuse pe fațada N a imobilului propus vor fi realizate ca ferestre de lumina, cu sticla sablata, ce nu vor permite vederea directa spre proprietatea învecinate, conform prevederilor art. 616 din Codul Civil.

Ca răspuns la sesizările d-lui. Maxim Radu Zamfir cu domiciliul în                    cu

nr. 507052/04.10.2019, proiectantul lucrării - S.C. ARHIMAR SERV S.R.L. precizează următoarele

In cadru! ședinței CTATU din data de 18 10 2019 a fost analizata documentația tehnica faza PUD înregistrata sub nr. 333752/433/2019, completata prin documentația înregistrata sub nr. 605220/433/2019 si verificata in cadrul comisiei operative din data de 29 11 2019, in urma careia a fost avizata favorabil documentația ce propune o retragere mai mare de 25 m de ia aliniament, avandu-se in vedere tipologia de ocupare a parcelelor din vecinătăți, acestea avand aplicate soluții similare - multiple corpuri de clădire pe parcela dispuse inclusiv in afara fâșiei de 25 m lățime adiacenta aliniamentului.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru ;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificarea cu nr. 527913/433/15.10.2019 obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul prin adresa cu nr. 92185/17.02.2020, răspunde acestor observații.

Răspunsurile proiectantului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cunr. 97302/433/19.02.2020 și 97315/433/19.02.2020

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.



Responsabil cu informarea și consultarea publicului

Simona Cipcigan

1 ex.