Hotărârea nr. 152/2020

Hotărârea 152/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E+M, str. Hațeg nr. 22; beneficiară: S.C. Nova Confort S.R.L., Zăhan Mircea-Călin și Zăhan Narcisa-Roxana.

I        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială S+P+E+M, str. Hațeg nr. 22.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+E+M, str. Hațeg nr. 22 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 157300/1/12.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 157382 din 12.03.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+E+M, str. Hațeg nr. 22, beneficiari: S.C. Nova Confort S.R.L., Zăhan Mircea-Călin, Zăhan Narcisa-Roxana;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 5 din 7.01.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

j                           HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+E+M, str. Hațeg nr. 22, beneficiari: S.C. Nova Confort S.R.L., Zăhan Mircea-Călin, Zăhan Narcisa-Roxana, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 305067.

Documentația reglementează:

 • -  retragerea față de limita laterală estică: 3 m;

 • -  retragerea față de limita laterală vestică: 2 m;

 • -  retragerea față de limita posterioară: min. 6,6 m;

 • -  accesul auto și pietonal: din str. Hațeg;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate în spațiul specializat dispus la subsol;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședință, 7 e.tian Ștefan Tarcea

.semngaza: 'municipiului,

Nr. 152 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


primăria și nniusu nu iaca. ni iii-NAPnm


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


România


CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de Zăhan Mircea, cu domiciliul în jud. Clt^domun^âripaul, înregistrată sub nr. 605757/433/2019, în conformitate cu pfgrile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul: pentru P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+E+M, str. Hațeg nr. 22 generat de imobilul cu nr. cadastral 305067

Inițiatori: S.C. Nova Confort S.R.L., Zăhan Mircea

Proiectant: S.C. Atelier Schmidt S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Adina Crina I. Schmidt

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de -352mp, situată pe latura nordică a străzii Hațeg, delimitată de parcele cu fond constrruit în partea nordică, estică și vestică.

 • I. Prevederi P.U.G.- R.L.U. aprobate anterior:

Conform PUG parcela este încadrat în UTR Liu.

UTR Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban.

-funcțiune predominantă: Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modem, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: izolat

-înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare Ă sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S -subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

-indici urbanistici: POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism. .

-retragere min. față de limitele laterale: clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.

iffiȘr                                            ROMÂNIA                                        •: ..... ......

CLUJ-NAPOCA


jSm              PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329           t-

primăria și nnNs» u ii i oca.            www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro                ROMANIA

CI lll-NAPOCi

ARHITECT-ȘEF

II. Prevederi P.U.D. propuse:

 • -  retragerea față de limita laterală estică: 3 m;

 • -  retragerea față de limita laterală vestică: 1 m;

 • -  retragerea față de limita posterioară'. min. 6,6 m;

 • -  accesul auto și pietonal: din str. Hațeg;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate în spațiu specializat dispus la subsol;

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Documentația P.U.D (înregistrată sub nr. 248315/433/2019) a fost analizată în ședința Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 23.08.2019 și a fost avizată favorabil, cu condiția realizării unei singure unități locative cu regim de înălțime S+P+E+M. Suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber > 1,40 m).

în acest sens s-a depus sub nr. 605757/433/2019 modificările solicitate în C.T.A.T.U. care au fost analizate în ședința operativă din 29.11.2019 și s-a avizat favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. 62) lit.g) din Legea nr.3 50/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1874 din 11.05.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.Inspector specialitate, p.Ligia Subțirică


Sef birou Strategiiurbane

Arh. AndrefaMuresan


Red., 3ex. Arh. Arîamafia Popa

Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr.


.........................din......................................


Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de.............................


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

Y[m]

X[m]

103

390232.386

586765.674

3.461

12

390232.791

586762.237

2.321

14

390235.102

586762.455

27.124

63

390239.112

586735.629

11.853

74

390227.378

586733.952

27.677

51

390223.606

586761.371

3.338

104

390223.151

586764.678

9.289

S(1Cc)=351.86mp P

=85.063m

I

*      A /

I

1 tiilo') 1

ssul verb

/ /

1

|

1

9'’ 77^ (J

•>P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+E+M

str. Hațeg nr. 22

Nr. 79883/11.02.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • • Inițiatori : S.C. NOVA CONFORT S.R.L., ZĂHAN MIRCEA CĂLIN și ZĂHAN NARCISA ROXANA

 • •  Proiectant: S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 605757/22.11.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială S+P+E+M - str. Hațeg nr. 22

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 1874/11.05.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 5/07.01.2020

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 605757/22.11.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 30.08.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

® Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 23.08.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 30.08.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 23.08.2019 - ora 9.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 23.08.2019 - ora 9.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Farkasfalvi Peter - str. Hațeg nr. 20

o Stan Mircea - str. Hațeg nr. 24

a Asociația de Proprietari - str. Donath bloc V

 • •  Direcția Patrimoniul Municipului și Evidența Proprietății

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 23.08.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Mihai Schmidt.

Din partea publicului s-au prezentat 2 vecini:

 • •  d-na. Farkasfalvi Adriana sesizează următoarele :

 • - solicită studiu de insorire

 • - să se analizeze înălțimea clădirii spre casa dânsei

 • - să se respecte regulamentul și panta de coborâre în garaj

 • •  dl. Trif George :

 • - observația este legată de locuința semicolectivă, consideră că ar trebui locuință unifamilială

Prin adresa cu nr. 455779/28.09.2018, dl. Farkasfalvi Peter cu domiciliul în comunică următoarele obiecțiuni :

 • 1.  In zona str. Hațeg toate parcelele de teren au fost de 500 mp. In anii 1970 Statul Roman a expropriat cate 180 mp din fiecare parcela pentru spatiile verzi si caile de acces la Blocul V construit in anul 1963.Prin exproprieri a rezultat suprafața terenurilor = 320 mp. Am dori sa ni se explice cum s-a obtinut o diferența de 32 mp la terenul de pe str. Hațeg nr. 22. In cazul in care s-a făcut mărire de suprafața de 10%, ce s-a întâmplat cu suprafața de teren care trebuie sa fie a Statului Roman? A fost preluata abuziv de către proprietarii privați?

 • 2.  Dorim sa se raporteze indicii urbanistici la suprafața din acte.

 • 3. ! Conform regulament Liu lungimea frontului la strada trebuie sa fie mai mare sau egala cu 12

m. Din planul afișat se poate deduce ca lungimea frontului la strada este de 11,60m.

 • 4.  Având in vedere ca frontul la strada cat si suprafața parcelei de teren sunt la limita inferioara a .celor admise in UTR Liu , consideram ca, construirea a doua unitati individuale nu se incadreaza la forma si suprafața parcelei.

 • 5.  In planul PUD depus la Primărie de către beneficiarul SC Nova Confort SRL pentru consultare, se poate vedea ca regimul de inaltime a clădirilor învecinate este doar P , cel mult P+1E. Având in vedere ca locuința noastra este cu regim de înălțime Parter dorim sa se faca un studiu de insorire ( pe care sa-l putem si noi consulta) sa vedem cum va fi afectata casa noastra de o clădire cu peste 9 m înălțime mai mare decât cea existenta.

 • 6.  Din planul depus pentru consultare nu reiese unde vor fi amplasate cele 3 locuri de parcare exterioare. Consideram ca nu se respecta reglementarea din Regulament- referitor la spatiile verzi de fațada iar din plan putem interpreta ca cel puțin 50% din spațiu de fațada sunt ocupate de accesul auto si pietonal.Se incalca prevederea din Regulament care precizează ca garajele se retrag cu min.6 m fata de aliniament pentru a permite parcarea unui autoturism.

 • 7.   Punctul 6 din Regulament lit. b prevede ca in cazul in care pe limita de proprietate nu exista calcane clădirile se vor retrage la o distanta minima de 3 m, in cazul de fata este incalcata si excepția in ceea ce privește inaltimea clădirilor care pe latura cu retragere mai mica de 3 m nu poate depăși 4,5 m.

 • 8.  In cazul in care am interpretat greșit planul afișat, va rugam sa depuneți planuri mai elocvente.

Data: 28.09.2018                                                          Semnătura..


Nota:

Prin adresa cu nr. 455785/28.09.2018, dl. Farkasfalvi Peter cu domiciliul în comunică următoarele obiecțiuni:

 • 1.  In zona str. Hațeg toate parcelele de teren au fost de 500 mp. In anii 1970 Statul Roman a expropriat cate 180 mp din fiecare parcela pentru spatiile verzi si caile de acces la Blocul V construit in anul 1963.Prin exproprieri a rezultat suprafața terenurilor = 320 mp. Am dori sa ni se explice cum s-a obtinut o diferența de 32 mp la terenui de pe str. Hațeg nr. 22. In cazul in care s-a făcut mărire de suprafața de 10%, ce s-a intamplat cu suprafața de teren care trebuie sa fie a Statului Roman? A fost preluata abuziv de către proprietarii privați?

 • 2.  Dorim sa se raporteze indicii urbanistici la suprafața din acte.

 • 3.  Conform regulament Liu lungimea frontului la strada trebuie sa fie mai mare sau egala cu 12 m. Din planul afișat se poate deduce ca lungimea frontului la strada este de 11,60m.

 • 4.  Având in vedere ca frontul la strada cat si suprafața parcelei de teren sunt la limita inferioara a celor admise in UTR Liu , consideram ca, construirea a doua unitati individuale nu se incadreaza la forma si suprafața parcelei.

 • 5.  In planul PUD depus la Primărie de către beneficiarul SC Nova Confort SRL pentru consultare, se poate vedea ca regimul de înălțime a clădirilor învecinate este doar P , cel mult P+1E. Având in vedere ca locuința noastra este cu regim de înălțime Parter dorim sa se faca un studiu de insorire ( pe care sa-l putem si noi consulta) sa vedem cum va fi afectata casa noastra de o clădire cu peste 9 m înălțime mai mare decât cea existenta.

 • 6.  Din planul depus pentru consultare nu reiese unde vor fi amplasate cele 3 locuri de parcare exterioare. Consideram ca nu se respecta reglementarea din Regulament-referitor la spatiile verzi de fațada iar din plan putem interpreta ca cel puțin 50% din spațiu de fațada sunt ocupate de accesul auto si pietonal.Se incalca prevederea din Regulament care precizează ca garajele se retrag cu min.6 m fata de aliniament pentru a permite parcarea unui autoturism.

 • 7.   Punctul 6 din Regulament lit. b prevede ca in cazul in care pe limita de proprietate nu exista calcane clădirile se vor retrage la o distanta minima de 3 m, in cazul de fata este incalcata si excepția in ceea ce privește inaltimea clădirilor care pe latura cu retragere mai mica de 3 m nu poate depăși 4,5 m.

 • 8.  In cazul in care am interpretat greșit planul afișat, va rugam sa depuneți planuri mai elocvente.

Data: 28.09.2018                                                          Semnătura

Prin adresa cu nr. 16100/10.01.2019, dl. Farkasfalvi Peter cu domiciliul în : comunică următoarele obiecțiuni :

Având in vedere ca proiectantul nu a răspuns la observațiile noastre transmise la prima variant de PUD si avand in vedere ca s-ar putea naște o situație litigioasa cu privire la proprietateai terenului, insistam sa primim răspuns la punctul 1 si anume:

 • 1.  In zona str. Hațeg toate parcelele de teren au fost de 500 mp. In anii 1970 Statul

,,                        Roman a expropriat cate 180 mp din fiecare parcela pentru spatiile verzi si caile de

acces la Blocul V construit in anul 1963.Prin exproprieri a rezultat suprafața terenurilor = 320 mp. Am dori sa ni se explice cum s-a obtinut o diferența de 32 mp la terenul de pe str. Hațeg nr. 22. In cazul in care s-a făcut marire de suprafața de 10%, ce s-a intamplat cu suprafața de teren care trebuie sa fie a Statului Roman? A fost preluata abuziv de către proprietarii privați? Va documentez cu copie după extrasul Cf nr. 21045 al casei noastre, precum si Cf nr. 31323 rezultat in urma exproprierii terenurilor in anul 1963 precum si cu planul de situație intocmit in anul 1974 ca anexa la dovada de existenta nr. 3954/07.03.1974( din care se poate vedea ca ambele terenuri au aceeași dimensiune si s-a expropriat aceeași suprafața de teren de 180 mp).

 • 2.  Referitor la răspunsul la punctul 5 din răspunsul proiectantului dorim sa ni se pună la dispoziție studiul de insorire menționat in răspunsul acestuia.

 • 3.  In ceea ce privește răspunsul la punctul 7 precizam ca Regulamentul de Urbanism la articolul nr. 6 privind amplasarea clădirilor fata de limitele de proprietate si posterioare ale parcelei prevede astfel:

- prin excepție in situația in care se poate identifica in zona o regula locala (regula a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcela- demonstrate prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implica o retragere mai mica de la limita laterala de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi. In acest caz inaltimea clădirii pe aceasta parte nu va depăși 4,50 m. Iar D-voastra ati prevăzut o distanta mai mica de 3 m pe ambele laturi. Cum explicați acest lucru?

 • 4.  In ceea ce privește inaltimea maxima a clădirii ce nu poate depăși in punctul cel mai înalt ( coama acoperișului) 12 m, va rugam sa ne puneți la dispoziție o secțiune a clădirii propuse.

Data: 10.01.2019                                                         Semnătură

Nota:

Prin adresa cu nr. 173108/27.03.2019, dl. Farkasfalvi Peter cu domiciliul în str. Hațeg nr. 20, comunică următoarele obiecțiuni :

 • 1.  Având in vedere ca planul de situație pe care am fost notificați sa-l consultam ( prin notificarea nr 110324 din data de 28.02.2019, conex cu nr. 83504/15.02.2019), am constatat ca este identic cu planul pentru care am formulat observații prin adresa înregistrata la Primărie cu nr. 16100/10.01.2019 si la care nu am primit nici un răspuns , va solicitam sa ne răspundeți la observațiile făcute din adresa identificata mai sus pe care o anexam in copie.

 • 2.  In ceea ce privește observația de la punctul 1 din adresa depusa la D-voastra in data de 10.01.2019 , pentru a o susține va anexam suplimentar o copie a CF-ului (inițial al casei) nr. 19546, nr. topo 10406/2.

 • 3.  Deasemenea as dori sa aflu cum s-a obtinut valoarea de 103 mp construiti la sol a construcției existente din măsurătorile topo când in realitate clădirea are 59.29 mp.. Am ajuns la concluzia ca s-au masurat si anexele, scara de acces, terasa si garajul care sta sa cada si asa s-a ajuns la valoarea rotunjită de 103 mp masurati la sol.Menționez ca nici anexele, nici terasa si nici garajul nu se regăsesc pe extrasul CF. Ca argument atașez planul de situație cumpărat de la primărie pe care am calculat suprafața reala a casei.

 • 4.  Având in vedere ca frontul la strada cat si suprafața parcelei de teren sunt la limita inferioara a celor admise in UTR Liu , consideram ca, construirea a doua unitati individuale nu se incadreaza la forma si suprafața parcelei.

 • 5.  Din planul depus pentru consultare nu reiese unde vor fi amplasate cele 3 locuri de parcare exterioare. Consideram ca nu se respecta reglementarea din Regulament- referitor la spatiile verzi de fațada iar din plan putem interpreta ca cel puțin 50% din spațiu de fațada sunt ocupate de accesul auto si pietonal.Se incalca prevederea din Regulament care precizează ca garajele se retrag cu min.6 m fata de aliniament pentru a permite parcarea unui autoturism.

 • 6.  In planul PUD depus la Primărie de către beneficiarul SC Nova Confort SRL pentru consultare, se poate vedea ca regimul de inaltime a clădirilor învecinate este doar P , cel mult P+1E. Având in vedere ca locuința noastra este cu regim de inaltime Parter dorim sa se faca un studiu de insorire ( pe care sa-l putem si noi consulta) sa vedem cum va fi afectata casa noastra de o clădire cu peste 9 m inaltime mai mare decât cea existenta.

 • 7.   Punctul 6 din Regulament lit. b prevede ca in cazul in care pe limita de proprietate nu exista calcane clădirile se vor retrage la o distanta minima de 3 m, in cazul de fata este incalcata si excepția in ceea ce privește inaltimea clădirilor care pe latura cu retragere mai mica de 3 m nu poate depăși 4,5 m.

 • 8.   Planurile care le-am consultat pana acum se tot muta de colo colo fata de la limita de proprietate a terenului nostru ( când este la 2 m fata de noi când este la 3 m) am vrea sa știm care este varianta finala.

Data: 27.03.2019                                                        Semnătură

................■ -

Prin adresa cu nr. 367773/17.07.2019, dl. Farkasfalvi Peter cu domiciliul în comunică următoarele obiecțiuni:

 • 1.  Având in vedere ca planul de situație pe care am fost notificați sa-l consultam ( prin notificarea nr 340329 din data de 02.07.2019, conex cu nr. 248315/10.05.2019), am constatat ca este intradevar este mai mica suprafața imobilului decât in planul pentru care am formulat observații prin adresa Înregistrata la Primărie cu nr. 16100/10.01.2019 si observația nr. 173108/27.03.2019 si la care nu am primit nici un răspuns , va solicitam sa ne răspundeți la observațiile făcute din adresele identificate mai sus .

 • 2.  Dorim deasemenea sa ne puneți la dispoziție planul de insorire solicitat in toate observațiile trimise pana acum.

 • 3.  Deasemenea as dori sa aflu cum s-a obtinut valoarea de 103 mp construiti la sol a construcției existente din măsurătorile topo când in realitate clădirea are 59.29 mp.. Am ajuns la concluzia ca s-au masurat si anexele, scara de acces, terasa si garajul care sta sa cada si asa s-a ajuns la valoarea rotunjită de 103 mp masurati la sol.Menționez ca nici anexele, nici terasa si nici garajul nu se regăsesc pe extrasul CF. Anexez Plan de situație din anul 1974 al casei noastre vizat de Primărie din care rezulta ca imobilul ( a se vedea imobilul de la nr.22 compus din : 1 camera, bucătărie, antreu, baie, camara) are suprafața mai-rotea decât imobilul nostru( casa compusa din: 2 camere, bucătărie, antreu, baie, camara, acces la pod, terasa descoperita, care după măsurătorile topo are S-92 mp după cum rezulta si CF) In acest sens solicit verificarea in teren de către un expert topograf independent desemnat de către Primărie si întocmirea unei expertise topografice care sa-mi fie ulterior pusa la dispoziție pentru a fi consultata.

 • 4.  Având in vedere ca frontul la strada cat si suprafața parcelei de teren sunt la limita inferioara a celor admise in UTR Liu , consideram ca, construirea a doua unitati individuale nu se incadreaza la forma si suprafața parcelei.

 • 5.  In planul PUD depus la Primărie de către beneficiarul SC Nova Confort SRL pentru consultare, se poate vedea ca regimul de inaltime a clădirilor învecinate este doar P , cel mult P+1E. Având in vedere ca locuința noastra este cu regim de inaltime Parter dorim sa se faca un studiu de insorire ( pe care sa-l putem si noi consulta) sa vedem cum va fi afectata casa noastra de o clădire cu peste 9 m inaltime mai mare decât cea existenta.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d-lui. Farkasfalvi Peter cu domiciliul în str. Hațeg nr. 20, cu nr. 455779/28.09.2018 și 455785/28.09.2018, proiectantul lucrării - S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L. precizează următoarele :

 • 1. Referitor la suprafața parcelelor din zonă, menționăm că în calitate de proiectanți nu cunoaștem întreg istoricul zonei. Suprafața de 352mp aflată în proprietatea beneficiarului este rezultată în urma operațiunilor cadastrale și este avizată de către Oficiul de Cadastru, în urma unei documentații topografice.

 • 2. Indicii urbanistici s-au raportat la suprafața din acte, respectiv 352mp, conform extrasului de Carte Funciară 305607, cad. 305607.

 • 3. Frontul la strada Hațeg este de 11,85m, motiv pentru care s-a solicitat elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Daca frontul avea peste 12m conform prevederilor Liu, autorizarea se putea face direct, fără elaborarea unui P.U.D.

 • 4. Documentația prezentată se va analiza de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism în vederea stabilirii condițiilor de construibilitate a parcelei, însă funcțiunea de locuință familială (semicolectivă) cu 2 unități locative este permisă și calitatea locuirii este respectată. Vor rezulta 2 apartamente în jurul valorii de 100mp utili / apartament.

 • 5. în urma solicitării, am realizat un studiu de însorire. în urma efectuării studiului s-a constatat că imobilul propus influențează foarte puțin însorirea imobilului de la nr. 20, și asta doar dupămasa, după orele 14:00. La solstițiul de iarnă, data la care se solicită efectuarea studiului de însorire conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.

119 din 2014, imobilul propus nu afectează deloc imobilul situat pe str. Hațeg nr.20, respectându-se necesarul de însorire de minim 1h30min al imobilului în cauză .

Preluare din OMS 119/2014

ART. 3

 • (1) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate.

 • (2) în cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1).

 • 6. în urma analizării documentației, s-a modificat poziționarea celor 3 locuri de parcare. Acestea au fost amplasate ulterior în subsolul imobilului, pentru respectarea spațiilor verzi din cadrul grădinii de fațadă.

 • 7. S-a constatat o regulă a zonei de amplasare a clădirilor la 2m sau mai puțin de 2m de limitele laterale, întrucât toate parcelele din zonă sunt înguste. S-a considerat oportună raportarea la această regulă a zonei, și s-a amplasat imobilul la 2m față de limitele laterale.

Ca răspuns la sesizările Asociației de Proprietari str. Donth bloc V, cu nr. 462370/03.10.2018, proiectantul lucrării - S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L. precizează următoarele

 • 1. Referitor la suprafața parcelelor din zonă, menționăm că în calitate de proiectanți nu cunoaștem întreg istoricul zonei. Suprafața de 352mp aflată în proprietatea beneficiarului este rezultată în urma operațiunilor cadastrale și este avizată de către Oficiul de Cadastru, în urma unei documentații topografice.

 • 2. Indicii urbanistici s-au raportat la suprafața din acte, respectiv 352mp, conform extrasului de Carte Funciară 305607, cad. 305607.

  Cluj-Napoca, 12.12.2018


S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L. întocmit,

arh. Mihai SCHMIDT I

Membru O.A.R. - T.N.A. 818.#'

Specialist RUR,


arh. Adina SCHMIDT

Membru R.U.R. - Dzi E

Ca răspuns la sesizările d-lui. Farkasfalvi Peter cu domiciliul în                   cu nr.

16100/10.01.2019, proiectantul lucrării - S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L. precizează următoarele :

 • 1. Referitor la suprafața parcelelor din zonă, menționăm că în calitate de proiectanți nu cunoaștem întreg istoricul al zonei. Suprafața de 352,00mp aflată în proprietatea beneficiarului este rezultată în urma operațiunilor cadastrale și este avizată de către Oficiul de Cadastru, în urma unei documentații topografice.

 • 2. Studiul de insorire se poate studia in cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, la Direcția Urbanism - Biroul strategii urbane in cadrul programului cu publicul, (marti-miercuri : 13:30-15:30, joi: 15:00-17:00)

 • 3. S-a constatat o regulă a zonei de amplasare a clădirilor la 2m sau mai puțin de 2m de limitele laterale, întrucât toate parcelele din zonă sunt înguste. S-a considerat oportună raportarea la această regulă a zonei și s-a amplasat imobilul ia 2m față de limita laterala din partea vestica urmând ca retragerea din partea estica sa fie de minim 3,00m. întrucât parcela studiata nu Îndeplinește condițiile enumerate la

 • 3.Regimul tehnic - Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor - art.4. Caracteristicile parcelelor: suprafețe, forme, dimensiuni, obiectivul acestei documentații P.U.D. a fost asigurarea unei metodologii unitare si coerente a contextului existent prin modificarea retragerilor impuse de Regulamentul Local de Urbanism.

 • 4. Secțiunea clădirii propuse se poate studia in cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, la Direcția Urbanism - Biroul strategii urbane in cadrul programului cu publicul, (marti-miercuri: 13:30-15:30, joi: 15:00-17:00)

Ca răspuns la sesizările d-lui. Farkasfalvi Peter cu domiciliul în ___ ____f.o___cu ni;

173108/27.03.2019, proiectantul lucrării - S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L. precizează următoarele

1 Si 2.

Referitor la suprafața parcelelor din zonă, menționăm că în calitate de proiectanți nu cunoaștem întreg istoricul al zonei. Suprafața de 352,00mp aflată în proprietatea beneficiarului este rezultată în urma operațiunilor cadastrale și este avizată de către Oficiul de Cadastru, în urma unei documentații topografice.

 • 3. Suprafața construita a imobilului existent (propus spre demolare) de 103,00 mp este conform extrasului C.F. nr. 305067 si confirmat in urma documentației topografice aferente fazei P.U.D. cu numărul de înregistrare 116147 din data de 27.06.2018.

 • 4. Regimul economic al parcelei studiate stabilit prin Regulamentul Local de Urbanism este UTR=Liu - Locuințe cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban . La SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALA -1. Utilizări admise se menționează : "locuințe semicolective (familiale), cu maxim doua unitati locative pe parcela, (unitati locative suprapuse sau alipite). " Putem susține ca suprafața si geometria terenului permit amplasarea a doua unitati locative suprapuse.

 • 5. Conform art.9. Staționarea autovehiculelor se vor aloca 2locuri de parcare pentru clădiri cu Audia >100,00mp, respectiv 1 loc de parcare aferent fiecărei unitate de locuire (Autsia propusa pentru fiecare unitate de locuire fiind sub 100,0mp utili). Conform art.5. Amplasarea clădirilor fata de aliniament clădirile se vor retrage cu cel puțin 3,00m si cel mult 5,00m de la aliniament. Imobilul propus respecta retragerea de 5,00m fata de aliniament, iar subsolul destinat garajului se retrage cu 6,80m fata de aliniament.

Suprafața fâșiei de teren cuprinsa intre strada/spatiu public si clădirea propusa este de 58,80mp. Se organizează 35,30mp de spatii verzi pentru gradina de fațada asigurandu-se 60,03% din cei minim 60,00% impuși prin art. 13. Spatii libere si spatii plantate.

 • 6. Studiul de insorire se poate studia in cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, la Direcția Urbanism - Biroul strategii urbane in cadrul programului cu publicul, (marti-miercuri: 13:30-15:30, joi: 15:00-17:00)

 • 7. Exista o retragere de minim 3,00m fata de limita estica. întrucât parcela studiata nu îndeplinește condițiile enumerate la 3.Regimul tehnic - Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor - art.4. Caracteristicile parcelelor: suprafețe, forme, dimensiuni, obiectivul acestei documentații P.U.D. a fost asigurarea unei metodologii unitare si coerente a contextului existent prin modificarea retragerilor impuse de Regulamentul Local de Urbanism.

 • 8. Varianta finala a amplasării imobilului propus se poate studia in cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, la Direcția Urbanism - Biroul strategii urbane in cadrul programului cu publicul, (marti-miercuri: 13:30-15:30, joi: 15:00-17:00).

Ca răspuns la sesizările d-lui. Farkasfalvi Peter cu domiciliul în                   cu nr.

367773/17.07.2019, proiectantul lucrării - S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L. precizează următoarele

 • 1. Răspunsurile pentru observațiile formulate in adresele înregistrate cu numerele 16100/10.01.2019 si 173108/27.03.2019 sunt atașate.

 • 2. Studiul de insorire se poate studia in cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, la Direcția Urbanism - Biroul strategii urbane in cadrul programului cu publicul, (marti-miercuri : 13:30-15:30, joi: 15:00-17:00)

 • 3. Suprafața construita a imobilului existent (propus spre demolare) de 103,00 mp este conform extrasului C.F. nr. 305067 si confirmat in urma documentației topografice aferente fazei P.U.D. cu numărul de inregistrare 116147 din data de 27.06.2018. Nu suntem in măsură pentru a solicita intocmirea unei expertize topografice.

Extrasul C.F. nr. 305067 in care se specifica suprafața construita de 103,00mp a imobilului existent se regăsește in dosarul documentației urbanistice si se poate studia in cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, la Direcția Urbanism - Biroul strategii urbane in cadrul programului cu publicul, (marti-miercuri: 13:30-15:30, joi: 15:00-17:00).

 • 4. Regimul economic al parcelei studiate stabilit prin Regulamentul Local de Urbanism este UTR=Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban . La SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALA -1. Utilizări admise se menționează : "locuințe semicolective (familiale), cu maxim doua unitati locative pe parcela, (unitati locative suprapuse sau alipite)." Putem susține ca suprafața si geometria terenului permit amplasarea a doua unitati locative suprapuse.

 • 5. Studiul de insorire se poate studia in cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, la Direcția Urbanism - Biroul strategii urbane in cadrul programului cu publicul, (marti-miercuri : 13:30-15:30, joi: 15:00-17:00)

r -         —-----j---,---—-------r~!--------7__ll_.t7

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru ;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 478224/433/11.10.2018,    35217/433/21.01.2019,

183809/433/02.04.2019 și 376246/433/23.07.2019, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul prin adresele cu nr. 596978/13.12.2018 și 410262/09.08.2019, răspunde acestor observații.

Răspunsurile proiectantului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cu nr. 606752/433/19.12.2018,   606755/433/19.12.2018 și

413374/433/12.08.2019

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,

Daniel PopResponsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan