Hotărârea nr. 151/2020

Hotărârea 151/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire clădire pentru depozitare produse finite și spații pentru birouri, str. Tractoriștilor nr. 2; beneficiară: S.C. Revismed S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire clădire pentru depozitare produse finite și spații pentru birouri,

str. Tractoriștilor nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire clădire pentru depozitare produse finite și spații pentru birouri, str. Tractoriștilor nr. 2- proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 158715/1/2020, de îndreptare a erorii materiale cu privire la nr. 157253/1/2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 157307/2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire clădire pentru depozitare produse finite și spații pentru birouri, str. Tractoriștilor nr. 2, beneficiară: S.C. REVISMED S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 933 din 27.09.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014 cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire clădire pentru depozitare produse

finite și spații pentru birouri, str. Tractoriștilor nr. 2, beneficiară: S.C. REVISMED S.R.L., cu nr. cad. 7028/5.’

Documentația reglementează

 • -  construirea unui ansamblu format din două corpuri de clădire cu regim de înălțime parter (CI - hala de depozitare produse finite și spații pentru birouri și C2 - birouri) unite de o pasarelă, amenajarea terenului: spații verzi (plantații înalte medii și joase), spații de circulație, locuri de parcare pentru autovehicule și biciclete, platformă de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții;

 • -  amplasarea construcțiilor pe parcelă: corpul A și corpul B sunt amplasate în retragere minimă de 5 m față de limita laterală nordică, nord-estică, estică și sudică;

 • -  accesele auto și cel pietonai. din strada Tractoriștilor;

staționarea vehiculelor (auto, velo)'. în interiorul parcelei, locuri de parcare auto și velo amenajate la sol;

echiparea tehnico-edilitară'. completă pe str. Tractoriștilor.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


dinte de ședință, Ștefan Tarcea

Nr. 151 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

semnează;

I jșrf municipiului, roț$ Roșea31718


Hala PniTor


9X10


31.52


1.8,60


30.00


SECȚIUNE PROPUSA 1-1

7.00111                      1:200


A MUitW.IW C'-UJ-NJVOCJA «Ufci»«A TEHNICA i>2 * MENAJASE A TE»rr?WWL’Ji "T< tv.' -JqRANm*


BILANȚ TERITORIAL parcela nr. CAD.7028/5

Existent mp

%

Propus mp

%

1

Zona construcții.din caic:

0.00

0.00

798.05

29.55

Hala si birouri

0.00

0.00

798.05

29.55

2

Zona circulații, din care:

0.00

0.00

1276.20

47.26

Carosabile

0.00

0.00

961.4

35.60

Pietonale. alei.terase

0.00

0.00

100.20

3.71

Parcari

0.00

0.00

214.60

7.95

3

Zona verde

2700.00

100.00

625.75

23.19

4

loial

2700.00

100.00

2700.00

100.00


PROPRIE 1AR:SOC IETATEA REVISMED SRL,.

Steren=2700.00iiip

CF. Nr. 259887

NR.TOPO.=90/l/2/2

NR. CAD. =7028/5

ADRESA:str. Tractoriștilor, nr. 2, num. Chij-Napoca, jud. Cluj,


LEGENDA


 • 1. coip Cl-CLADIRE DEPOZITARE PRODUSE FINITE SI SPATII PENTRU BIROURI

 • 2. corp ( -BIROURI ADMINISTRAȚIE P

 • 3. CLĂDIRI VECINE-FNDUSTRIE

 • 4. CLAD1R1 VEC1NE-LOCUINTE UNIFAM.

 • 5. PARCARI INIERBATE

 • 6. CIRCUL AȚII AUTO

 • 7. CIRCULATII PIETOANLE

8.SPAȚIU VERDE

9.ACCES PIETONAL PE PARCELA

10.ACCES PIETONAL IN CLĂDIRE

11 ACCES AUTO PE PARCELA

12.ACCES AUTO IN CLĂDIRE

■ Mm 13.limita parcelei studiate

-----14.LIMITA PARCELELOR

 • 15. LIMTTA TERENULUI CONSTRU1BIL

 • 16. GARD VIU         _________


^Hmax=+5.50

J

** parc axul străzii

linii

^+0.00

I i

15.00

1

m.utjtii-uii.’


GRAD DE UTILIZARE A PARCELEI:


SICITI|=2700.00mp

Scc=0.00mp

S(ie=0.00mp

POT existent=0.00

CUT existent=0.00


Stp=798.05mp

S(jl>=798.05mp

POT proptis=29.55%

CUT proptis=0.30


PARCARI SI GARAJE:

Parcari existente:

Parcari proptise:

 • - 8 locuri de parcare automobile -2 locuri de parcare aulol ilare

 • - 10 locuri de parcare bicicleta

Garaje existente:               0 garaje

Garaje propuse :0 garaje total parcari+garaje rezultante 10 Calcul număr de parcari necesare conform anexa nr.2 PUG Clnj-Napoca

automobile

I loc de parcarc/80 mp Su la spatii administrative fara acces public 798.05mp/80 mp=>10 locuri de parcare biciclete

-1 loc de parcarc/80 mp Su la spatii administrative fara acc^cP f public

798.05mp/80 mp=> 10 locuri de parcare

Inallimea maxima la cornisa:5,50:5.27m

Înălțimea maxima la coama:5.50: 5,27m

Zona seismica: E


0 parcați

10 parcari


RUR


Cnstina G.

SPANIOL arhitect


DE


Categoria de importanta: C Clasa de importanta : IV Grad de rezistenta la foc: 111

S.C. PROIECT CONSTREX str.I3sS®TO

Clui. Tel: 0264430769

bencticiarSOL 1E 1 Al LA KEVISMED SRL..

adresa:str. Tractoriștilor, nr. 2. mim.

Cluj-Napoca. jud. Cluj,

proiect nr: 116/2015

Nume

Semnat

Scara

1:500

CLĂDIRE DEPOZIIARF.

PRODUSE FINITE SI SPATII PENTRU BIROURI

faza.

PUD

Sef proiect

arh.tub.Spaniol Crislina

Proiectat

arh.urb.Spaniol Crislina

Dala: 05.2019

PLAN

REGLEMENTARI

URBANISTICE

planșa iu U4

Desenat

arh.urb.Spaniol Cristian

rPRIMĂRIA Șl C.DNSII IIII I OCA. CIIII-NAPOCA


ROMÂNIA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


Ca urmare a cererii adresate de S.C. REVISMED S.R.L. cu sediul în judcțu'T.Cluj, Napoca, str. Morii nr. 15A, înregistrată cu nr. 246835/2019, în conformitate Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și

Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:


Nr..®...din

pentru P.U.D - Construire clădire pentru depozitare produse finite, spații pentru birouri și

I                    showroom, str. Tractoriștilor nr. 2,

generat de imobilul cu nr. cad. 7028/5;

| Inițiator: S.C. REVISMED S.R.L.;

Proiectant: S.C. PROIECT CONSTREX CONSULTING S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Cristina Bulmagă;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : parcela în suprafață de 2700 mp amplasată la intersecția străzilor Tractoriștilor și Straja, delimitată de parcele cu fond construit în partea nordică, sudică și estică.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

U. T.R EL - Zonă de depozitare, logistică

-funcțiune predominantă'. Unități depozitare și logistică, aflate în general în proprietate privată, dispunând de suprafețe însemnate de teren, grupate, de regulă, în zone monofuncționale specifice. Incintele unităților de depozitare / logistică evidențiază în general o structurare internă mediocră, dezordonată, rezultat al unor dezvoltări în timp nesistematice, zonele de acces / primire fiind disfuncționale sau inexistente. Clădirile / halele sunt de facturi diverse, majoritatea construite în a doua jumătate a secolului al XXlea și se află în stări de conservare și au o valoare de utilizare foarte ' liferite. Infrastructura urbană e în general degradată. Terenurile prezintă un nivel variabil de contaminare în urma activităților ce s-au desfășurat aici.

-înălțimea maximă admisă:]na\\vmsa maximă la cornișă nu va depăși 21 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși

25 m. Pentru clădirile aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălțime 6 mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt.

S -indici urbanistici : POT Maxim = 60% , CUT Maxim = 1,2.

-retragere minimă față de aliniament - Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul PUG sau PUZ de reabilitare / restructurare prevăd realinierea. In cazul adăugării de noi clădiri, al extinderii celor existente, acestea se vor dispune în retragere față de aliniament, în front discontinu (deschis). In situația parcelelor de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Dimensiunea retragerii se va stabili prin PUZ / PUD, după caz, aceasta putând fi mai mare sau cel mult egală cu cea a clădirilor existente, învecinate, dar nu mai puțin de 8 m;

-retragere minimă față de limitele laterale și posterioare - Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distanță mai mare sau cel mult egală cu jumătate din înălțimea clădirilor dar nu mai puțin de 6 m. In cazul existenței unui calcan vecin, aparținând unei clădiri conforme reglementărilor zonei, noile construcții se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii sau ale clădirilor restructurabile (lipsite de valoare economică sau de altă natură), de pe parcelele vecine. Sistemul concret de cuplare sa va stabili prin PUD, în cadrul căruia se va analiza frontul stradal aferent unui întreg cvartal. Intre vecini se pot încheia convenții de cuplare pe limita de proprietate. Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau I egală cu înălțimea clădirilor, dar nu mai puțin de 6 m.


PRIMĂRIA Șl CONSII IUI I OCAl CIÎII-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMANIA


Prevederi P.U.D. Propuse:

Prin P.U.D se propune construirea unui ansamblu format din două corpuri de clădire cu regim de înălțime parter (CI - hala de depozitare produse finite și spații pentru birouri și C2 - showroom și birouri) unite de o pasarelă, amenajarea terenului : spații verși (plantații înalte medii și joase), spații de circulație, locuri de parcare pentru autovehicule și biciclete, platformă de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții;

 • -  amplasarea construcțiilor pe parcelă : corpul A și corpul B sunt amplasate în retragere minimă de 5 m față de limita laterală nordică, nord-estică, estică și sudică;

 • -  accesul auto și cel pietonal: din strada Tractoriștilor;

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velo) : în interiorul parcelei, locuri de parcare auto și velo amenajate la sol;

 • -  echipare tehnico-edilitară'. completă pe str. Tractoriștilor.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 30.08.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 653 din 21.02.2018, emis de Primăria Cluj-Napoca.


Inspector specialitate, h.           Subțirică


Șef birou Strategii urbane, Arh. Andxe^Muresan


Arh. Ani


uresan
Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr......................................din

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de .


\4E3c .33ES-J T " .Z__.. jîJBBBBb 31Wlat^JRL______JKOOTWffl»BILANȚ TERITORIAL parcela nr. CAD.7028/5

Existent mp

%

Propus mp

%

1

Zona constructii.din care

0.00

0.00

798.05

29.55

Hala si birouri

0.00

0.00

798.05

29.55

2

Zona circulații, din care:

0.00

0.00

1276.20

47.26

Carosabile

0.00

0.00

961.4

35.60

Pietonale, alei,terase

0.00

0.00

100.20

3.71

Parcari

0.00

0.00

214.60

7.95

3

Zona verde

2700.00

100.00

625.75

23.19

4

Total

2700.00

100.00

2700.00

100.00


vi;

AU5


V] S.C. PROIECT CONSTREX jL. 13 S§te^Srl^II^S.%%uj-Nnpoca, ___________Chii. Tel: 0264430769___________

Nume

Semnat,

Sef proiect

arh.urb.Bulmaga Cristina

Proiectat

arh.urb.Bulmaga Cristina

r

Desenat

arh.urb.Bulmaga Cristina

1


benehcianSOClE 1 A'1'EA REvISMED SRL,.

adresa:slr. Tractoriștilor, nr. 2, mun.

Chii-Naooca. iud. Chii.

proiecl nr.: 116/2015

1 Scara ' 1:500

CLĂDIRE DEPOZITARE PRODUSE FINITE SI SPATII PENTRU BIROURI

PUD

Data:

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

planșa

nr. U.4

05.2019


P.U.D. - Construire clădire pentru depozitare produse finite, spații pentru birouri și showroom - str. Tractoriștilor nr. 2

Nr. 654551/17.12.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L.nr. 153/2012

• Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

s Inițiator : S.C. REVISMED S.R.L.

o Proiectant: S.C. PROIECT CONSTREX CONSULTING S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 246835/09.05.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire clădire pentru depozitare produse finite, spații pentru birouri și showroom - str. Tractoriștilor nr. 2

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 653/21.02.2018

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 933/27.09.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 246835/09.05.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 03.09.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

o Plan reglementări P.U.D.

e Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 30.08.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 25.04.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 30.08.2019 - ora 10.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 30.08.2019 - ora 10.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

® Cionca Pavel - str. Tractoriștilor nr. 2

o S.C. MIPAIMPEX S.R.L. - aleea Meseș nr. 4, ap. 23

® Societatea națională de îmbunătățiri Funciare S.A. - Șoseaua Olteniței nr. 35-37, sector 4, București

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 30.08.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. Beneficiarul a prezentat lucrarea.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

Prin adresa cu nr. 156892/07.04.2016, Societatea Națională „îmbunătățiri Funciare” S.A. cu sediul în București, str. Olteniței nr. 35-37, sector 4, comunică următoarele observații:

Subscrisa SN îmbunătățiri Funciare SA, In insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul in București, sos. Olteniței nr. 35-37, sector 4, reprezentata legal prin d-na Basturea Madalina Director General, va comunicam prin prezenta acordul nostru de principiu privind propunerea documentației de urbanism PUD - Construire clădire depozitare produse finite si spatii pentru birouri P+2E- str Tractoriștilor nr.2 inițiata de către SC REVISMED SRL, numai in condițiile respectării prevederilor noului cod civil, cat si a tuturor normelor si normativelor legale in vigoare referitoare la proiectarea si construcția imobilelor de natura celor menționate in documentația de urbanism menționata.

Orice abatere de la prevederile legale privind proiectarea si construcția „clădire depozitare produse finite si spatii pentru birouri P+2E- str Tractoriștilor nr.2 , tnun Cluj Napoca ” va duce la anularea prezentul accept.

DIRE CTORXJENERAL ing. BASTUREA Madalina

Birou Derulare contracte ing. Buzatu Doina

Prin adresa cu nr. 424401/20.08.2019, dl. Cionca Pavel cu domiciliul în 2, comunică următoarele obiecțiuni:
B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d-lui. Cionca Pavel cu domiciliul în                       , cu nr.

424401/20.08.2019, proiectantul lucrării - S.C. PROIECT CONSTREX CONSULTING S.R.L., precizează următoarele :

Referitor la adresa nr 454091/433/06.09.2019 , ca urmare a obiectiunilor formulate prin adresa nr.424401/20.08.2019 de către dl.Cionca Pavel, va comunicam ca am obtinut aviz favorabil de la Serviciul Siguranța Circulației pentru accesul auto si pietonal propus, care a fost indepartat de intersecție. Construcțiile propuse respecta reglementările prevăzute prin PUG Cluj-Napoca: amplasare pe teren a construcțiilor, regim de înălțime, procent de ocupare si coeficient de utilizare teren, locuri de parcare, suprafața minima de spațiu verde.

17.12.2019
Ca răspuns la sesizările Societății Naționale „îmbunătățiri Funciare” S.A. cu sediul în București, șos. Olteniței nr. 35-37, sector 4, cu nr. 552331/28.10.2019, proiectantul lucrării - S.C. PROIECT CONSTREX CONSULTING S.R.L., precizează următoarele :

Referitor la adresa nr.165139/433/12.04.2016, ca urmare a obiectiunilor formulate prin adresa nr.156892/07.04.2016 de către SN îmbunătățiri funciare SA, va comunicam: construcțiile propuse respecta reglementările prevăzute prin PUG Cluj-Napoca: amplasare pe teren a construcțiilor, regim de înălțime, procent de ocupare si coeficient de utilizare teren, locuri de parcare, suprafața minima de spațiu verde, Codul Civil si condițiile cerute prin avizele obinute, solicitate prin Certificatul de urbanism nr.653/21.02.2018.

17.12.2019 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru ;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 165139/433/12.04.2016 și 454091/433/06.09.2019 obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul prin adresa cu nr. 654542/17.12.2019, răspunde acestor observații.

Răspunsurile proiectantului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cunr. 669617/433/31.12.2019 și 669638/433/31.12.2019

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cm informarea și consultarea publicului

Simona Cipcigan