Hotărârea nr. 150/2020

Hotărârea 150/2020 - Aprobarea P.U.D. – Etajare și modificări corp C1 în vederea realizării unei locuințe semicolective cu două unități locative S+P+E+R – str. Henri Barbusse nr. 13; beneficiari: Feșnic Teodor și Feșnic Floarea.

|        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

|                        HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

|                    Etajare și modificări corp CI în vederea realizării unei locuințe semicolective

cu două unităti locative S+P+E+R - str. Henri Barbusse nr. 13 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etajare și modificări corp CI în vederea realizării unei locuințe semicolective cu două unități locative S+P+E+R -str. Henri Barbusse nr. 13 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 149803/1/10.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 150109 din 10.03.2020z al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etajare și modificări corp CI în vederea realizării unei locuințe semicolective cu două unități locative S+P+E+R -str. Henri Barbusse nr. 13, beneficiari: Fesnic Teodor si Fesnic Floarea;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1156 din 25.11.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Etajare și modificări corp CI în vederea realizării unei locuințe semicolective cu două unități locative S+P+E+R - str. Henri Barbusse nr. 13, beneficiari: Feșnic Teodor și Feșnic Floarea, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 310622.

Documentația reglementează:

 • -  retragerea față de limita laterală estică: min. 2.5 m;

 • -  amplasarea față de limita laterală vestică: pe limita de proprietate;

 • -  retragerea față de limita posterioară: min. 11,8 m;

 • -  accesul auto șipietonal: din strada Henri Barbusse;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă;

 • -  conformarea arhitectural volumetrică: construcția va fi aliniată la cornișa clădirii învecinate (str. Henri Barbusse nr. 11).

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. -Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare, fi

ărârii se încredințează DirecțiArt. 3. -Cu îndeplinirea prevederilor

e^pdinte de ședință, Ștefan Tarcea

ează:

al municipiului, a Roșea

Nr. 150 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

I

SECTOONE A-ASECȚIUNE B-B
z ■


Parcela (3)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

205

587877.346

393675.028

4.635

204

587873.918

393678.148

4.503

28

587877.196

393681.236

2.631

26

587879.234

393682.900

16.628

18

587891.603

393671.787

6.901

10

587896.400

393666.826

4 .170

1

587899.302

393663.832

7.383

6

587893.210

393659.662

1.691

11

587892.023

393660.866

4.925

13

587888.525

393664.333

5.4 62

209

587884.645

393668.177

0.972

207

587883.953

393668-.860

■   2.952

206

587881.852

393670.933

6.089

S (3) =

197.80sq.m

P=68.94,lnr


Avk nr


BENEFICIAR: FESNIC TEODO FESNIC FLOA intravilanul pii tr. Henri Barbusș^ mV>13 CF 310622 -iu. cad.


LEGENDA

limita proprietate

privata studiata

st=198 mp

cf. nr. 310622; nr. cad. 310622

proprietate privata

FESNIC TEODOR si FESNIC FLOAREA


limita proprietăți private

construcție existenta studiata-

constructii existente ce se propun a se desființa

parcare auto

spatii verzi

acces incinta pietonal/auto

acces imobil

REGIMUL TEHNIC

UTR:Lip

P.O.T. max=35%

C.U.T. max=0,9

P.O.T. existent=58,08%

C.U.T. existent=0,58


P.O.T. PROPUS=31,21%

C.U.T. PROPUS=0,89

CALCUL NECESAR IPARCARII

IMOBIL PROPUS/REZULTAT nr. C1- cu doua unitati locative ; regim inaltime: S+P+1 E+Er

Su total propusa/rezultata=155,00 mp (tara subsol)= ap 1 +ap.2 din care 77,50 mp/ ap. -necesar 1 parcare / ap.

total parcari ininta 2

total ap. propuse (unitati locative propuse) 2

Su total propusa/rezultata=200,00mp (cu subsol)= ap 1 +ap.2

din care 100 mp/ ap. -necesar 1 parcare / ap.

total parcari incinta 2

total ap. propuse (unitati locative propuse din care maxim 100 mp utili /ap. luând in considerare si subsolul si 77,50mp utili pe apartament fara a lua in calcul si apartamentul) 2

INDICI TEHNICO URBANISTICI

PE TERENUL DESTINAT CONTRUIRII

8 TEREN STUDIAT= 198 mp

-dTnrr^TUbzz; nr. cad. 3 tubzz — proprietate privata

FESNIC TEODOR si FESNIC FLOAREA

EXISTENT

£1

Sc=80mp

nr. cad. 310622-C1

casa din cărămidă acoperita cu tinichea cu 4 camere

si dependințe, curte

C2

Sc=35mp

nr. cad. 310622-C2 construcție anexa

S construita existenta=115,00 mp

S desfasurata existenta=115,00 mp

CONSTRUCȚII EXISTENTE

CARE SE PROPUN A SE DESFIINȚA

C2 PROPUS A SE DESFIINȚA TOTAL

Sc=35mp

SI

PARȚIAL CORP C1

S construita propusa a se desființa din corp C1=17,90 mp

S desfasurata propusa a se desființa din corp 01=17,90 mp

PROPUNERE CORP C1 PROPUS/REZULTAT -regim de inaltime rezultat CORP C1 S+P+1 E+Er

Sc propusa/rezu ltata=61,80mp

Sd propusa/rezultata=177,25mp (fara subsol)

Sd propusa/rezultata=239,05mp (cu subsol)

-nr. loc. unifam. propuse/rezultate- 2

H atic rezultat=10,70 m fata de cota +/-0.00

respectiv 11.20 m fata de CTA/CTN=-0,50=331,74 cote absolute -nr. loc. parcare propuse/rezultate- 2

 • - categoria de importanta "C"

 • - clasa de importanta IV

-grad de rezistenta la foc IV

 • - zona seismica de calcul F

  BILANȚ TERITORIAL

  existent

  propunere

  mp

  %

  mp

  %

  Zona studiata din care:

  198.00

  100.00

  198.00

  100.00

  1. Construcții

  115.00

  58.08

  61.80

  31.21

  2. Circulații a!eei pietonale/terass

  10.00

  5.05

  17.00

  8.58

  accese auto/parcare

  14.00

  7?07

  25.00

  12.62

  trotuare

  T370U

  6.56

  15.00

  7.59

  3. Spatii verzi

  46.00

  23.24

  79.20

  40.00

  4. Teren neamenajat

  -

  -

  -

  -

  Numele

  Semnătură

  S.C. CONPROEX CONSTRUCT S.R.L.

  Str.Liviu Rebreanu, Nr.4, Ap.3, C

  uj-Napoca

  Calitatea

  Nume

  Semnătură

  Sef Proiect

  Arh.Sonia Nicula

  Proiectat:

  Arh.Sonia Nicula

  Desenat:

  Arh.Sonia Nicula


  Cerința


  Referat


  Beneficiar;

  FESNIC TEODOR si FESNIC FLOAREA

  CNP: 1480306120659; 2561102120696 slf. Henri Barbusse nr. 13 loc. Cluj-Napoca jud. Cluj

  Titlu proiect:

  DESFIINȚARE CORP C2.ETAJARE, MODIFICĂRI INTERIOARE CORP C1 IN VEDEREA REALIZĂRII UNEI LOCUINȚE SEMICOLECTIVE CU DOUA UNITATI LOCATIVE

  AMENAJARI EXTERIOARE str. Henri Barbusse nr. 13 loc. Cluj-Napoca jud. Cluj

  Titlu planșa:


  PR.NR

  2018


  Faza:

  PUD


  1 : 200


  PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE


  Planșa

  A3  PRIMĂRIA Șl CONSII IUI I OCA. C-lîll-NAPOCA

  ARHITECT-ȘEF


  ROMÂNIA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

  Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro  ROMANIA


  CLUJ-NAPOCA


  'PNpiâr,


CLUJ-N

Ca urmare a cererii adresate de Feșnic Teodor și Feșnic Floarea cu dorniciliuFmg^îUTuj, mun. Cluj-Napoca,                         înregistrată sub nr. 525008/433 din 14.10.2019 în conformitate cu

prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr.            din

pentru P.U.D. - Etajare și modificări corp CI în vederea realizării unei locuințe semicolective cu două unități locative - str. Henri Barbusse nr. 13

generat de imobilul cu nr. cad. 310622

Inițiatori: Feșnic Teodor și Feșnic Floarea

Proiectant: S.C. Conproex Construct S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Sonia V. M. Nicula

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 198 mp, situată pe frontul nordic al străzii Henri Barbusse, delimitată de parcele cu fond construit în partea estică și vestică.

 • I. Prevederi P.U.G-- R.L.U aprobate anterior :

- UTR Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic.

-funcțiune predominantă : locuințe unifamiliale cu regim redus de înălțime;

regim de construire: izolat sau cuplat

-înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M -mansardă, R — nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m .

-indici urbanistici : PO.T max = 35%, C.U.T max = 0,9

-retragere min. față de aliniament:

în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția în aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate.

în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m față de aliniament.

-retragere min. față de limitele laterale :

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m:

 • (a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea de 20 m, măsurată de la aliniament. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. In cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

 • (b) în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientate spre limita în cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4,50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare :

(a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.                                                                                                        It,ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

România


CLUJ-NAPOCA


 • (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m.

 • (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei.

 • (d) toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (fîligorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

II. Prevederi P.U.D. Propuse:

 • - retragerea față de limitela laterală estică: min. 2.5 m;

 • - amplasarea față de limitela laterală vestică: pe limita de proprietate;

 • - retragerea față de limita posterioară'. min. 11,8 m;

 • - accesul auto și pietonal: din strada Henri Barbusse;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

-conformarea arhitectural volumetrică: construcția se va alinia la cornișa clădirii învecinate (str. Henri Barbusse nr.ll).

Documentația P.U.D înregistrată sub nr.472756/433/2018 a fost analizată în ședința Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 11.12.2018. în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a verificării completărilor depuse sub nr. 525008/433/2019 în ședința operativă din data de 25.10.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 5199 din 07.11.2017, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Arhitect Șef,            flhspector specialitate,             Șef birou Strategii urbane,

Arh. DapfelPopy ____ÂHuTAțV Uigra Subtirică         Arh. AnjLrveaA^iresan

~( T '               '

Red., 3ex. Arh.


aria Popa


Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr..........................din..........

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de

P.U.D. - Etajare și modificări corp CI în vederea realizării unei locuințe semicolective cu două unități locative - str. Henri Barbusse nr. 13 Nr. 85350/13.02.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

® Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiatori: FESNIC TEODOR si FESNIC FLOAREA

9                                5                                              9             9

O Proiectant: S.C. CONPROEX CONSTRUCT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 525008/14.10.2019

Având în vedere ari. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Etajare și modificări corp CI în vederea realizării unei locuințe semicolective cu două unități locative - str. Henri Barbusse nr. 13

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 5199/07.11.2017

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 1156/25.11.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 525008/14.10.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 10.03.2017

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în datele de 10.08.2017 și 11.12.2018

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 6-7.10.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în datele de : 10.08.2017 - ora 14 și 11.12.2018-ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de : 10.08.2017 - ora 14 și 11.12.2018 - ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

® Asociația de Proprietari - str. Henri Barbusse nr. 11

® Manaszes Mafia — str. Henri Barbusse nr. 15

® Manaszes losif - str. Henri Barbusse nr. 15

® Dandiu Adriana - str. Henri Barbusse nr. 15

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului de urbanism a avut loc în datele de : 10.08.2017 - ora 14 și 11.12.2018 - ora 15.

La dezbaterea din 10.08.2017 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. SoniaNicula.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

La dezbaterea din 11.12.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Sonia Nicula.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

y^rhitect Șef,


Șef Birou,


Danj^Bdp


Andre eaMureș an


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan