Hotărârea nr. 15/2020

Hotărârea 15/2020 - Alocarea sumei 2.285.500 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.285.500 lei de la bugetul local

Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.285.500 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 669777/1/31.12.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 669787/424/31.12.2019, al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 2.285.500 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007, legea transportului public, ale Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 999/24.12.2019;

Văzând adresa nr. 10929/31.12.2019, a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 669676/41/31.12.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 2.285.500 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020.

Art. 2. (1). Abonamentul subvenționat se acordă doar pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi ale universităților acreditate din centrul universitar Cluj-Napoca, prin prezentarea carnetului de student, respectiv a adeverinței vizate la zi și a unuia din cele șase cârduri menționate.

  • (2) . Cele șase cârduri vor fi emise obligatoriu cu titlu gratuit, sub sancțiunea neeliberării abonamentelor subvenționate către posesorii acestor cârduri.

  • (3) . Cârdurile vor prezenta elemente de securitate, astfel încât să nu poată fi falsificate și să nu poată fi folosite de către persoane care nu au acest drept.

  • (4) . Cele șase cârduri speciale - StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kărtya și City Cârd Student - vor avea inscripționate logo-ul Primăriei și al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Consiliul local va subvenționa acest abonament, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu suma de 35 de lei/abonament lunar, astfel încât să poată fi procurat de către studenții, masteranzii și doctoranzii care îndeplinesc condițiile stipulate în protocoalele încheiate între Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și fiecare universitate/facuitate, în parte.

Art. 4. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va face demersurile necesare pe lângă unitățile de învățământ superior pentru verificarea veridicității datelor prezentate de studenți la eliberarea abonamentului și va încheia protocoalele de colaborare.

Art. 5. Deconturile depuse pentru studenți vor fi însoțite de listele cu numele și prenumele fiecărui posesor al abonamentului, iar listele vor fi vizate, respectiv semnate și ștampilate, pentru conformitate, de către universitățile/facultățile respective.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, precum și Direcția Economică.

Nr. 15 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi.)