Hotărârea nr. 149/2020

Hotărârea 149/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+M, str. Uliului nr. 121; beneficiar: Moraru Gheorghe Ștefan.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.D - construire locuință unifamilială P+M, str. Uliului nr. 121

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+M, str. Uliului nr. 121 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 149942/1/10.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 150159/433/10.03.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+M, str. Uliului nr. 121, beneficiar: Moraru Gheorghe Ștefan;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 794 din 19.08.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+M, str. Uliului nr. 121, beneficiar: Moraru Gheorghe Ștefan, nr. cad. 323027.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • -  retragerea față de limita laterală estică: min. 3 m;

 • -  retragerea față de limita laterală vestică: min. 60 cm;

 • -  retragerea față de limita posterioară: min. 33 m;

 • -   circulațiile și accesele: din str. Uliului;

 • -  staționarea autovehiculelor: locuri de parcare amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Uliului.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia. Suprafața de teren necesară regularizării străzii Uliului va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de „dram” anterior emiterii autorizației de construire pentru locuință;

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


ședințe de ședință, Ec.'Pan Ștefan Tarcea


Nr. 149 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ROMÂNIA                                           ...... ......

' ■qjn                 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLU.J-NAPOCA                  HțȚ ;’l; "")}

Catca Molilor, nr. 3, 4001)01, Cliij-Kapow, tel: +40264 592 301; lax: MO 264 599 329

pîii.'.uiiiĂ ;a consiliul tiwiA.                 www.priniaiitichijiwpoca.ro I wwwiclujbusiiiess.ro i www.visitclujnopoca.it>                   ROMÂN IA

rain-iMPOct

ARH1TECT-ȘEF                                                                        ' .. ■

Primar,

emu. wt’

.... /

Ca urmare a cererii adresate de Morarii Gheorghe Ștefan cu domiciliul în județul Cluj, municipiul Chij-Napoca,                                    înregistrată la nr. 214740/43/2019, în

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

W din          ' pentru P.U.D. - construire locuința uuifainiliaiă P+M, str. Uliului nr. 121

generat de imobilul cu nr. cad. 323027

Inițiator: Morarii Gheorghe Ștefan

Proiectant: S.C. Made By S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură R.U.R: arh. Nicolae loan N. Ștefanuți

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.LJ.D: parcelă în suprafață de 607 mp cu deschidere la str. Uliului spre nord, este delimitată de limite cadastrale la est, vest și nord.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

Conform încadrării in P.U.G parcela este încadrată preponderent în U.T.R. Lin. parțial în U.T.R. l'pr fi U.T.R. ULiu. Construirea locuinței tmifamiliale se face strict în U. T.R. Lin.

- UTR Lin - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban

-funcțiune predominantă: Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m, adâncimea de 30 - 55 ni și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: deschis

-înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri suprateme Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S) +P+I+M, (S) +P+U-R. D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R- nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 ni. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

-indici urbanistici: Locuințe, alte utilizări admise: P.O.T. maxim = 35% C.U.T, maxim = 0,9

-retragere inin.față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage eu aceeași distanță țață de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m de la aliniament cu respectarea obiceiului locului. Pentru jxircelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Garajele se vor retrage cu minimum 6 ni de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

-retragere min. față de limitele laterale: a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se pol alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea celui existent. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minima de 3 ni. b) clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m Prin excepție, în situația în care se ponte identifica în zonă o ..regulă locală" (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin

I ț---- -

de 2 in), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 ui. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50 m.

-retragere mi», fiiță de limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 ni. b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 in. c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei, d) toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

Prevederi P.U.D. propuse:

Prin P.U.D. se propune construirea unei locuință unifamilială cu regin de înălține P+M.

 • -  retragerea față de limita laterală estică: minim 3.00 m;

 • -  retragerea față de limita laterală vestică: minim 60 cm;

 • -  retragerea față de limita posterioară: minim 33.00 m;

 • -  circulațiile și accesele: str. Uliului;

 • -  staționarea autovehiculelor: locuri de parcare amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echiparea telmico-edilitară: completă pe str. Uliului;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 24.07.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării circulațiilor va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de „ drum

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre nescliimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art.63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1868 din 11.05.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Ari^A^ety Arh. Dapiel PopInspector specialitate, Arh.Exp.Ligia Subțirică

Red. 3 ex., arh. Adina i^pldan

Achitat laxa de 12 lei, conform Chitanței nr..........................din..........................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de...............

Limita preconizata a străzii


NR. CAD:

278627


3.00 {

/l


/ <o

/

±0^


5.04MORARU Gheorghe-Stefan


Nn C.F.: 323027 Suprafața teren conform carte funciara = 607 mp


1 8.64


__________£ !•;»

f/^ctiiu Vr (j<U\r<j p .* ■■ i.nohlr. 1

Crri<il.'rui* ,,|rujiVu3 ui.u- trir.xiirur.utu/1 '              /

, 22^ .

Serrati-inai

Dan Alexandru CRiNDUȘE ittnw.it:. j (- Conailrii'ii.Cariaatruri ioîălS' i

Prezenlul document recepționai este «labH insolit de procesul verbal d^-|-receP|<e nr. ....®../data.^;/<...^W-

Lot 1 Cc


r~i—“î

=■-------

N——

C£>

:__->■

-T"       c

- w_ >>


4<

ACCES AUTO PE PARCEL \

3m__


Limita preconizata a străzii


MORARU Gheorghe-Stefan

slr. Plopilor, nr. 30-22, ap.28, mun. Cluj-Napoca, jud. CLUJ


ELABORARE P.U.D. SI ELABORARE D.T.A.C. LOCUINȚA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANȘAMENTE LA UTILITATI

str. Uliului, nr. 121, mun. Cluj-Napoca, jud. CLUJ


SIMBOL:

P 86/2017 10.2018 D.T.A.C.


SPECIALITATEA

ARH


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(l,i+1)

X[m)

Y|m]

6

586289.154

388595.981

7.353

1

586293.581

388601.852

30.827

2

586269.720

388621.370

31.010

8

586245.282

388640.459

12.138

7

586238.801

388630.196

60.878

S(Cc)=607.25mp P=

142.205m


NUC (EXISTENT)


NUC (EXISTENT)


BILANȚ TERITORIAL SI INDICATORI TEHNICI


SUPRAFAȚA TEREN CONFORM CARTE FUNCIARA 607 mp NR CARTE FUNCIARA NR CADASTRAL INTRAVILAN/ EXTRAVILAN SUPRAFAȚA TEREN AFLATA IN U T.R. Uu SUPRAFAȚA TEREN AFLATA IN U.T.R. ULiu SUPRAFAȚA TEREN AFLATA IN U.T.R. VPr


DENUMIRE


TEREN NEAMENAJAT

CONSTRUCȚII

CIRCULAȚII PIETONALE

CIRCULAȚII AUTO

PARCARI

SPATII VERZI AMENAJATE - GRADINA DE FAȚADA

SPATII VERZI AMENAJATE

ZONA DEZMEMBRATA REGULARIZARE STRADA EXISTENTA

ZONA DE UTILITATE PUBLICA CONFORM PUG

TOTAL SUPRAFAȚA DE TEREN

REGIM DE ÎNĂLȚIME

SUPRAFAȚA CONSTRUITA TOTAL

SUPRAFAȚA CONSTRUITA OBIECTIV

SUPRAFAȚA DESFASURATA TOTAL

SUPRAFAȚA DESFASURATA OBIECTIV

SUPRAFAȚA UTILA OBIECTIV

SUPRAFAȚA DESFASURATA CALCUL C.U.T.

P.O.T.

C.U.T.

P.O.T. ■ UTR Uu

C.U.T. - UTR Uu

SUTRAFATA TOTALA ZONA DINTRE SPAȚIU PUBLIC SI RETRAGERE CLĂDIRE (GRADINA DE FAȚADA) SPATII VERZI AMENAJATE - GRADINA DE FAȚADA ( 60% DIN TOTAL SUPRAFAȚA DINTRE SPAȚIU PUBLIC SI RETRAGERE CLĂDIRE)

NR LOCUINȚE INDIVIDUALE / COLECTIVE

NUMĂR DE APARTAMENTE

NUMĂR DE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA

NUMĂR DE GARAJE AUTO

INALTIMEA MAXIMA LA CORNIȘA*

INALTIMEA MAXIMA LA COAMA


323027 323027 intravilan 400.52 mp 203.19 mp 3.29 mp

EXISTENT MP 607 mp 0 mp 0 mp 0 mp 0 mp 0 mp 0 mp


100 00% 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0 00 % 0.00 % 0.00 %


PROPUS

MP______

0 mp

86.03 mp

44.03 mp

29.81 mp

0 mp

45.16 mp

399.05 mp


0.00 % 14.17% 7.25 % 4.91 % 0.00 % 7.44 % 65.74 %


0 mp


0 mp


0.00 %


2.92 mp


0.48 %


Locuința


ȘP+M


5.57


.0)    5.37

IC i—


3.32


. VIȘIN (EXISTENT)


0.00 %

607.00    100.00 %


0 mp

0 mp

0 mp

0 mp

0 mp

0 mp

0.00 %

0.00

0 00%

000


* Inaltimea maxima la comisa fata de cota terenului amenajat (trotuarul de protecție Bilanțul teritorial este întocmit conform ORDONANȚEI 27/2008 cu privire la modificarea si completarea amenajarea teritoriului si urbansm


str. Grigore

HRCAO

Urcch-3

323028

5.05


D+P+M


REGLEMENTARI URBANISTICE


Marian Munteanu


EXIGENTA


A1 A3


Cc Ci


NR. PLANȘA

A03

SCARA:

1:300,1:250, —11500__

SEMNĂTURĂ


S.C. MADE BY S.R.L.

str. I.B. Deleanu 55 ap. 8 mun. Cluj Napoca jud. CLUJ 400474 RO


ARHITECTURA

S.C. MADE BY S.R.L.

slr. I.B. Deleanu 55 ap. 8 mun. Cluj Napoca jud. CLUJ 400474 RO


Arh. Nicolaie STEFANUTI


0.00 %

607.00    100.00 %

P+M

86.03 mp

86.03 mp

143.8 mp

143.8 mp

97.1 mp

143.8 mp

14.17 % 0.24

21.48 %

0.36


0 mp


LU


(Z)


74.97 mp


45.16 mp 60.24%


7.25 m         /        j

al clacfihi) ■ 1 rur-'rc ------ - ••'MtCA BE

T h


Legii nr. 350/2001 privind


i AA-nr^Z^ -»LU


^yjR=Liu

^sULiu

PRUN (EXISTENT)__


MAR (EXISTENT)◄ 3.00’;> --H


Arh. Alexandru BUTA


LEGENDA REGLEMENTARI URBANISTICE


Delimitare U.T.R


Limita reglementata prin PUD


Parcelar propus

| P+1 | Fond construit existent


1 Fond construit propus


MAR (EXISTENT)


(EXISTENT).


1 Aliniament minim


UTRSl^i-


Retragere minima


Circulații auto publice (asfaltate / neasfaltate)


J Circulații pietonale publice (asfaltate / neasfaltate)


Zona rezervata in vederea lărgirii amprizei străzii existente


! Fond construit existent in curs de realizare


Alee pietonala cu regim privat


Suprafatătpren «4 confbrm cferte~ ~ ►o funciara = 6j)^ mp^ P   Nr. Cadasțril^/^

'     ”’3$2&27l 1 % .

_    A A ▲! Ia ◄


nr. > !

323028 I


S‘r. GRIGORE URECHfe


Alee carosabila cu regim privat


jk \ ▲. Acces pietonal / Acces auto


| Vegetație existenta


INDICII URBAN ISTICIPROPUSI


SUPRAFAȚA DE TEREN CONFORM ACTE

SUPRAFAȚA DE TEREN CONFORM MĂSURĂTORII


SUPRAFAȚA CONSTRUITA__

SUPRAFAȚA CONSTRUITA DESFASURATA


SUPRAFAȚA UTILA__

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI • P.O.T.

COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI - C.U.T.


REGIM DE ÎNĂLȚIME        ____________

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIEI

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC


ZONA SEISMICA


607 mp.

607 mp.


93.64 mp__

159,08 mp__

110.53_mp_ ~15.43 %__

oTe _ p+M___

c


ag= 0.19 ___


JL - WIMN,... W !*MW<WI»Ki4»J*lim»IWWIW»MMfe!ail«mm«mWMWIWWWIWWIW HBMWWWW

P.U.D. - Construire locuință unifamilială P+M str. Uliului nr. 121

Nr, 50388/28.01.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism

sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • • Inițiator : MORARU GHEORGHE ȘTEFAN

5                                                                                                5

 • •  Proiectant: S.C. MADE BY S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 214740/21.08.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială P+M - str. Uliului nr. 121

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 1868/11.05.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 794/19.08.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr.

214740/21.08.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 09.11.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :                                                          ?

o Plan reglementări urbanistice                                                              _L

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 24.07.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe

P .              --               --p-               ... -      -              ....        _■ .         -      - t          ■'                  -----p rrro--.-*------     - - p Ț vf-7

Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 30.10.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 24.07.2019 - ora 14.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 24.07.2019 - ora 14.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

o Magyari Tivadar - str. Aron Densușianu nr. 6A

• Truchină Aurel - str. Uliului nr. 97

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 24.07.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Nicolae Ștefanuți.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan