Hotărârea nr. 148/2020

Hotărârea 148/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială Sp+P+M, str. Bujorului nr. 8; beneficiari: Iuhoș Elisabeta și Iuhoș Martin.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Construire locuință unifamilială Sp+P+M, str. Bujorului nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială Sp+P+M, str. Bujorului nr. 8 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 149578/10.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate ni; 150113/10.03.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială Sp+P+M, str. Bujorului nr. 8, beneficiari: luhoș Elisabeta și luhoș Martin;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1234 din 23.12.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -


Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială Sp+P+M,


str. Bujorului nr. 8, beneficiari: luhoș Elisabeta și luhoș Martin, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 316654.

Documentația reglementează:

 • - retragerea față de limita laterală sudică: 3 m;

 • - amplasarea pe limita laterală nordică: pe limită;

 • - retragerea față de limita posterioară: min. 7.40 m;

 • - accesul auto și pietonal: din strada Bujorului;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art 2. - - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încrec                               rbanism.


'reședințe de ședință, AD^n Ștefan Tarcea

1 municipiului, .Roșea


Nr. 148 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMANIA


ARHITECT-ȘEF


MUNicipnRj-j

r,


CLUj',WE4

433 r"j

Ca urmare a cererii adresate de luhos Elisabeta, cu domiciliu în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Bujorului, nr. 10, înregistrată cu nr. 375186 din 2019 conex cu nr. 562018 din 31.10.2019. în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:


pentru P.U.D. construire locuință unifamilială Sp+P+M, str. Bujorului nr. 32A

generat de imobilul cu nr. cad. 316654

Inițiator: luhos Elisabeta

Proiectant: S.C. METRIC SPACE ARCHITECTURE S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. loan Tudor Abrudan

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 198 mp ( măsurată 210 mp) este situată pe frontul estic al străzii Bujorului la nr. 8, fiind delimitată de parcele cu fond construit în partea nordică, sudică și estică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U aprobate anterior :

Terenul studiat prin PUD este încadrat conform PUG în UTR Lip.

 • - UTR Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic .

-funcțiune predominantă : locuințe unifamiliale și familiale cu regim redus de înălțime;

Subzone:

S_Et - Subzona de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial - a se vedea Regulamentul aferent UTR Et

S_Is — Subzona de instituții și servicii publice și de interes public constituite în clădiri dedicate, situate în afara zonei centrale -ase vedea Regulamentul aferent UTR Is_A

 • - regim de construire: izolat sau cuplat

 • - funcțiune admisă cu condiționări: instituții de educație/ învățământ - creșe, grădinițe, școli publice și private

 • - înălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m .

-indici urbanistici'. P.O.T max = 35%, C.U.T max = 0,9

-retragere min. față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția în aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate.

în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m față de aliniament. -retragere min. față de limitele laterale : Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m:

 • (a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea de 20 m, măsurată de la aliniament. Nu vor fi luate în considerare calcanele constmcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. In cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

 • (b) în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală”

(regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientate spre limita în cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4,50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare . (a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

 • (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m.

 • (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei.

Toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

II. Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retragerea față de limita laterală sudică: 3 m;

 • - amplasare pe limita laterală nordică: pe limită;

 • - retragerea față de limita posterioară: min. 7.40 m;

 • - accesul auto șipietonal: din strada Bujorului;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • - echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 11.12.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit.g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1553 din 11.04.2019, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Arhitect Șef

Arh. Da
nspecțtor specialitate,


Șef birou Strategii

Arh. AndRed., 3 ex., Arh. Carmen-Emilia Coțofan

Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr. .1...9.......din ..’............,— .....;

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de ..(.-71,..^,..,.:..^.U(A

5891


327.60 \ .

\ 327.70


327.62


327.50


327.70


1327


58910,:;


O327.59*


589080


PfcilMARjA            ir


TEHNICA l/F -wX»


Se??


Parcel (1)


No.

Pnt.


Outline points coord.


X[m]


Y[m]


PLAN TOPOGRAFIC

Scara 1:200

Adresa: Cluj-Napoca, str. Bujorului, nr. 8

Cartea Funciara nr. 316654, nr.cad. 316654


■^treasina vT-'"

« 3Ș1.37

H skeasina=+ 4.57


i?7.75


.327.66


Lengths sides

L(l,l+1)


327.77


I327.


334.85.


‘streaasinj

332 3>-


A* nr Xl//


TXg                                     \ streasina

^p^SlihIgjJSffF^, ^»°   Q • \ 329.97

^y^fftfțîgere frblnt^dtf&i 3.00


aliniament eKistent-3.00 m-


retragere fata de limita posterloara 7.4pm


scara neacoperita 1 acces subsol tehnic


589121


lan Viorel


'.85                          \

Ije frag ere fata de limita laterala 3.00 m


Agenția Național?) de Gidasiru ji ;\|jl!(ii.tieTnDtjitT

Oficiul de Cadastru v Publiuiat^ntobiliaf 3 CLUJ

Nr detnii-j'VMif X ? dit.i țs.

Recepționat

Mihai Konradl


589101


LEGEMPA

zona studiata limita parcela studiata zona încadrata in UTR=Lip clădire propusa clădiri vecine acces auto acces pietonal circulații carosabile circulații pietonale terasa neacoperita spațiu verde amenajat /pietriș decorativ platforma dalata/parcare


Sțr. Bujorului

Hp=2;.20m - împrejmuire pe; limitai de proprietate (soclul bșton h=60cm si panou;'

I metalic h=160cml


i 3.00 i 3.00 i


i i 6.00 1.95,

Trotuar; Carosabil


3.00 1

Aliniament!


BliAtMEElKiRlAk


S teren —


210 mp

43.00 mp

43.00 mp

128.40 mp


Sc. = Sd.

S înverzită =

S circulații auto/pietonale=' Nr. porcari = i


EXISTENT

100%

20.47 %


38.60 mp


20.47%

0.205


61.14%


18.39%


PROPUS


210 mp 100.00% 73.45 mp 34.98 % 146.90 mp -92.20 mp43.90%

44.35 mp 21.12%


1 I

34.98 % 0.70


Acest document este proprietatea Inioloctuala a &.C. METRI ■ SPACE ARCHITECTURE S.RL st Mm sub incidența legii 8/19B piMnd drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conforma ceh pentru cam a fost elaborat, fUnd Interzisa reproducerea si difuzare fara autorizarea expresa a autorului. Documentul este valabil num, cu semnaturile sl ștampilele In original.___________________________


PROIECTANT GENERAL


S.C. METRIC SPACE ARCHITECTURE S.R.t. str.Voronet, nr.23, mun. CLUJ-NAPȘCA, ju0. CLUJ tel: 0757048727 e mail; qitiiaân.i^gtnail.igon^

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

SC. POINTUN E ARHITECn/lîA Sliu-' IN Ț L {& g ț j mun. Cluj-Napoca, str. Cqjdinpl.k Hpsu,.           I

nr. 37,jud. Cluj                                             !

tel: 0720 «0 00 20


8.» L


® H maxim cornisa=6.30 ml raportat la C.T.N.

O H maxim coama=8.25 ml raportat la C.T.N.


Beneficiari: |UHO$ ELISABETA Si IUHOS MARTIN


Mansardo


Parter


+8.25


+6.3Q


,+6.05 +4.95


{Retragere fata de limita

1 posterioara______


Adresa:

str.Bujorului, nr.10, ap.1 Cluj-Napoca Cluj Romanla


Denumirea proiectului

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNIC/ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE CORP

CI, ELABORARE P.U.D. SI ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE

LOCUINȚA UNIFAMILIALA SI REFACERI ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE

Amplasament:


Amplasament:

-' strada Bujorului nr.8 Cluj-Napoca Cluj România


rrfe


MeincSpaceArch^^Ț:


E C T U R E <-|.,ii.blapoca. România Ț


589107.225

589106.266

589105.282

589105.180

589102.327

589111.212

589114.721

589118.875

589116.545

589112.614

589109.040


393975.734

393972.768

393969.782

393969.474

393961.109

393958.235

393967.300

393978.032

393978.933

393980.293

393981.344


A(l)=209.65mp P=62.270m


3.117

3.144

0.324

8.838

9.338

9.720

11.508

2.498

4.160

3.725

5.896


Sistem de proiecție: “Stereografic 1970“ întocmit: Terebesy Alexandru loan

Data: Februarie 2018


ccpțbnat este valahii însoțit de procasul verbal de recepție nr. ...../data..


Mansarda


r CERf'rlCAT \

Dt

^RO-CJ-FNt^/SOIO-TEBEBF-yLn .

Alexandru-


Sistem de proiecție: "Stereografic 1970’ Sistem de cote: "Marea Neagra 1975" întocmit: Terebesy Alexandru loan Data: Februarie 2018


589080ZONA SEISMICA "F", ag=0,10 CLASA DE IMPORTANTA III,

cont. HGR 925/1995 si HGR 766/1997 CATEGORIA DE IMPORTANTA "D" REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

VERIFICATOR TEHNIC


CERINȚA


Sef proiect:


//^ H.lj flff j

-NUM& teristijR^fl'^'; ;


Coordonator:


Desenat:


S teren = 210.00 mp (acte) Sc existent = 43.00 mp Sd existent = 43.00 mp Sc demolat = 43.00 mp


Sc propus= 73.45 mp

Sd propus=l 78 mp mp

Sd propus fara subsol tehnic pir calcul CUT = 146.90 mp regim de inaltime propus=Sp+P+M nr. imobilelor de locuințe existente: 1


P.O.T. existent = 20.47% C.U.T. existent = 0.205

POT propus=max 35%

CUT propus=max 0.9


omJpan TudorABrucȘarl arhigl A (

arh.Cristian CANTOR----XX/?/

REGLEMENTARI^ URBANISTICE


Scara__________

Proiect nr:

PI 2/2019

Data:


06.2019


1:200

Faza:

P.U.D.

Planșa:

U.4


P.U.D. - Construire locuință unifamilială Sp+P+M

str. Bujorului nr. 8

Nr. 85252/13.02.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

O Inițiatori: IUHOS MARTIN și IUHOS ELISABETA

® Proiectant: S.C. METRIC SPACE ARCHITECTURE S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 375186/16.07.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială Sp+P+M - str. Bujorului nr. 8

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 1553/11.04.2019

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 1234/23.12.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 375186/16.07.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 26.07.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

® Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 11.12.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 22.07.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 11.12.2019 - ora 10.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 11.12.2019 - ora 10.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

o Balint Ildiko - str. Iasomiei nr. 47

o Balint Sandor-Tamas - str. Bujorului nr. 6

® Codreanu Viorel - str. Martin Opitz nr. 13

® Kis Melinda - str. Bujorului nr. 9

o Petrule Crina Nadia - str Bujorului nr. 7

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 11.12.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. Au fost prezenți beneficiara și proiectantul lucrării.

Din partea publicului s-a prezentat dl. Balint - se interesează cum poate să-și amplaseze și dânsul locuința.

Prin adresa cu nr. 453978/27.09.2018, Balint Ildiko și Balint Sandor Tamas cu domiciliul în str. Iasomiei nr. 47, comunică următoarele obiecțiuni:

; -|T -t - 'A •—

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările vecinilor Balint Ildiko și Balint Sandor Tamas cu domiciliul în str. cu nr. 453978/27.09.2018, proiectantul lucrării - arh. Cantor Cristian, precizează următoarele :

ca.

W Cdt/tCd'ltl A C,bU0((12^\)


.4V1 rbX-4a.£(J.q^e

.1/(2 (\0vMvuXVY6 Pe             d<_

Cu mulțumiri, ‘             ■         \    !

&th. Qo^

Data: 2. C / 0 ■ 22) /<■/

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru ;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificarea cu nr. 476148/433/10.10.2018 obiecțiunile formulate în adresa mai sus menționată a fost transmisă beneficiarului, iar proiectantul prin adresa cu nr. 505503/25.10.2018, răspunde acestor observații.

Răspunsul proiectantului referitor la obiecțiunile primite a fost transmise vecinilor de parcelă prin adresa cu nr. 514909/433/31.10.2018

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului

Simona Cipcigan