Hotărârea nr. 147/2020

Hotărârea 147/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Nichita Stănescu nr. 25; beneficiari: Perde Aron și Perde Lucica.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Nichita Stănescu nr. 25

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Nichita Stănescu nr. 25 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 149778/1/10.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 150095 din 10.03.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu — Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Nichita Stănescu nr. 25, beneficiari: Perde Aron și Perde Lucica;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1235 din 23.12.2019, Avizul Arhitectului șef nr. 58 din 5.03.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Nichita Stănescu nr. 25, beneficiari: Perde Aron și Perde Lucica, nr. cad. 325531.

Prin P.U.D. se propune construirea unei a doua locuințe unifamiliale pe parcelă și amenajare exterioară (spațiu verde, suprafețe dalate), acces auto din str. Vasile Stoica:

 • -  amplasarea față de limita laterală vestică: minim 20 m față de limita de proprietate și nu mai puțin de 6 m distanță față de locuința existentă;

 • -  amplasarea față de limita laterală estică: minim 6 m;

 • -  retragerea față de limita posterioară: minim 3 m;

 • -  accesul auto și cel pietonal: existent din str. Nichita Stănescu și acces auto din str. Vasile Stoica pentru locuința propusă;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate dispuse la subsol;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Nichita Stănescu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia. Suprafața de teren necesară regularizării străzii Vasile Stoica la profil de 9 m va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.E cu destinația de drum anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Aceasta va fi realizată la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Vasile Stoica, până la recepția investiției.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 147 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


'■G

•> 1

li Air

H

1                                \ 1

țGlȚ ; i'L.j Jj


suprafața propusa a se dezmembra S = 4.81 mp


BILANȚ TERITORIAL

Proprietate privata

Steren= 4.81 mp suprafața propusa a se dezmembia pentru modernizare drum

Proprietate privata

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

S teren

720,00

100%

715.19

100%

S construcții

119,00

16.52%

226,45

31,66%

S circulații auto/pietonale

90,00

12.50%

150,00

20,97%

S spatii verzi

511 00

70 0?%

338.74

47 37%

S teren neamenajat


i'n.. |

MihâTkîoVifa^

Consiliei Cadastru

i nvmoL (Otv.ihcrulu',,u docum«n' eSîe valabil inso'it de nr,v~. .

Oe procesul verbal de recepție nr.                j-jj ±


Parcela (TOTAL) A

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y(m]

154

584261,733

391982.554

8.980

40

584260.181

391973.709

7.814

42

584259.041

391965.979

4.282

67

584260.864

391962.104

6.969

65

584267.483

391959.922

10.127

72

584276.977

391956.399

23.722

155

584279.534

391979.983

15.660

150

584281.035

391995.571

2.145

149

584281.283

391997.702

4.347

148

584276.990

391998.382

6.342

146

584270.762

391999.581

6.814

27

584264.062

392000.823

16.897

143

584261.945

391984.059

1.520

S(TOTAL)=720.09mp P=115.620m


CF nr. 325531, cad 325531 proprietate privata PERDE

ARON si PERDE LUCICA


Teren neconstruit BALTARETU SIMONA AURICA STR. VASILE STOICA NR. 21


CLĂDIRE PROPUSA C2 locuința unifamiliala Sc = 101,05 m2 Sd = 322,35 m2 Su = 257,88 m2CA 1EGORIA DE IMPUR 1 AN 1A "C”

CLASA DE IMPORTANTA IV

GRAD DE REZISTENTA LA FOC 119


ZONA SEISMICA DE CALCUL F


„LEGENDA___________________________

ZONA STUDIATA

MMM» LIMITA PROPRIETATE

_ PARCELA STUDIATA .................

I "I CLĂDIRE PROPUSĂ -

REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+E r~l CONSTRUCȚIE EXISTENTA C1- î

REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P + M

L.ZX1 CONSTRUCȚIIEXISTENTE

I 1ALEI AUTO SI PIETONALE

I '"'I PUNCT GOSPODĂRESC

SPATII VERZI

O ACCES AUTO INCINTA

ACCES PIETONAL INCINTA

ACCES PIETONAL IMOBIL

INDICI TEHNICO URBANISTICI PE TERENUL DESTINAT

CONTRUIRII

TEREN STUDIAT,

PROPRIETATE PRIVATA perde aron si perde lucica

CF. NR. 325531 NR. CAD. 325531

Steren = 720,00 mp

Sțerem = 4,81 mp propus a se de dezmemb'a pentru modernizare drum

Steren rezultata - 715,19 mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA EXISTENTA

Sc = 119,00 m2

Sd = 300,00 m2

Su = 240,00 m2

SUPRAFAȚA CONSTRUITA PROPUSA

Sc casa unifamiliala propusa C2= 101,05 mp

Sd casa unifamiliala propusa C2 = 309,55 mp

Su casa unifamiliala propusa C2 = 246,84 mp

-inaltimea maxima la comisa construcție propusa +5.90 m (fata de cota

+/-0,00); + 7.45 mffata de CTA -0.90 )

 • - inaltimea maxima la coama construcție propusa +8.70 m (fata de cota

+/-0.00); + 9.60 m (fata de CTA -1.55 )

Sc rezultata - 220,05 m2

Sd rezultata = 609,55 m2

Su rezultata - 486,84 m2

 • - nr. de locuințe unifamiliale existente -1

 • - nr. de locuințe unifamiliale propuse/rezultate -2

-nr. corpuri de clădiri existente in incinta- 1 (corp C1)

-nr. corpuri de clădiri propuse/rezultate- 2(corp C1, corp C2)

-nr. locurilor de parcare auto(garaj) existente-2

-nr. locurilor de parcare auto(garaj)propuse/rezultate -4_____________________

REGIM TEHNIC POT maxim=35%

UTR = Lin          CUT maxim = 0.9

POT existent = 16.52%    POT propus =30.56%

CUT existent = 0.41        CUT propus = 0.84j 5.00 ^I.OOj 3,50 ț 3.50 rt.OOt 5.00 j j T 9,bo T |

Numele

Semnătură

Cerința

Referat

S.C. CONPROEX CONSTRUC

Str.Liviu Rebreanu, Nr.4, Ap.3, C

:t S.R.L. uj-Napoca

Beneficiar:

PERDE ARON si PERDE LUCICA str. Michita Stanescu nr 25, Cluj- Napoca, jud. Cluj

PR.NR. 5/ 2019

Calitatea

Nume

Semnătură

-Ti

CCNPÎOEX CONSTRUI ifii

Titlu proiect:

CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA, RACORDURI SI BRANȘAMENTE LA UTILITATI slr. NICHITA STANESCU nr. 25, CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ

Faza:

P.U.D

Sef Proiect

Ing.lstvan Varga

Data: IANUARIE 2019

Proiectat:

Arh.Sonia Nicula

Scara:

1 : 200

Titlu planșa:

REGLEMENTARI

Planșa:

A3

Desenat:

Arh. Anamaria Chetan

“V r


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


RomâniaCa urmare a cererii adresate de Sonia Nicula pentru Perde Aron, cu domiciliul în jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca,                           înregistrată sub nr. 105739/2020 în conformitate cu prevederile

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

AVIZ

Nr. din

de îndreptare a erorii materiale din Avizul Arhitectului Șef nr. 1235 din 23.12.2019

Prezentul aviz corectează eroarea materială din Avizul Arhitectului Șef nr. 1235 din 23.12.2019 emis pentru PUD - construire locuință unifamilială - str. Nichita Stănescu nr 25, inițiator: Perde Aron Ion și Perde Lucia, cu privire la regimul de înălțime al construcției și staționarea autovehicolelor, eroare semnalată prin cererea nr. 105739/2020.

Staționarea autovehicolelor se va realiza în interiorul parcelei, în locuri de parcare amenajate în spații specializate dispuse la subsol. înălțimea construcției propuse este S+P+E.


Șef Birou Strategii urbane arh. Andr&ea^Muresan

Red. 3ex.,

Consilier Arh. Adriana Borza


PRIMĂRIA Șl CONSIHIII IGCA-. niiii-MApnnA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.roCa urmare a cererii adresate de Perde Aron și Perde Lucia cu domiciliul în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca,                            înregistrată cu nr. 527942/2019, în conformitate cu

prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

S                                          , „ AVIZ

Nr       din*^

^entru P.U.D - Construire locuință unifamilială, str. Nichiia Stănescu nr. 25

generat de imobilul cu nr. cad. 325531;

Inițiatori : Perde Aron și Perde Lucia;

Proiectant: S.C. CONPROEX CONSTRUCT S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Sonia Nicula;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : parcelă în suprafață de 720 mp, cu front la strada Nichita Stănescu, delimitată de parcele cu fond construit perimetral. Pe parcelă există fond construit (locuință): CI în suprafață de 119mp cu regim de înălțime D+P+M.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

- UTR Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban

-funcțiune predominantă'. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modem, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: izolat

’ xălțimea maximă admisă. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P- parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

-indici urbanistici : POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament : în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

-retragere min. față de limitele laterale : clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu Îmai puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare : clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6 m.

ROMÂNIA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

Prevederi P.U.D. Propuse:

Prin P.U.D se propune construirea unei a doua locuințe unifamiliale pe parcelă si amenajare exterioară (spațiu verde, platformă parcare sub taluz, suprafețe dalate), acces auto din str. Vasile Stoica

 • -  amplasarea față de limita laterală vestică: minim 20m față de limita de proprietate și nu mai puțin de

6 m distanță față de locuința existentă;

 • -  amplasarea față de limita laterală estică: minim 6 m;

 • -  retragerea față de limita posterioară: minim 3 m;

 • -  accesul auto și cel pietonal: existent din str. Nichita Stănescu și acces auto din str. Vasile Stoica pentru locuința propusă;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate dispuse la demisol;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Nichita Stănescu.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 30.05.2019 și a verificării completărilor depuse în Comisia operativă din data de 29.11.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Suprafața de teren necesară regularizării gabaritului străzii Vasile Stoica la profil de 9 m va fi dezmembrată din parcela inițială,'înscrisă în C.F. cu destinația de drum anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Aceasta va fi realizată la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Vasile Stoica, până la recepția investiției.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de rbanism nr.4756 din 5.10.2017 emis de Primăria Cluj-Napoca.

Arhitepț Se^t/^ '     /^sjxctomspecialitate,         Șef birou Strategii urbane,

Arh/DaWJl Pop                    Digia Subțirică arh. Andrg&ari^ifreșan

i                        /

Red. 3ex.

consilier arh. Adriana Borz;

Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr....?.U?2.'.ÂÎ...................din ..?.?.-.Ll..-..L9.w.?...

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prln-poștă-la data de .....U.-.P.I.

y-                         :w/ tBILANȚ TERITORIAL

Proprietate privata

Sleren= 4.81 mp suprafața propusa a se dezmembia pentru modernizare drum

Proprietate privata

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

S teren

720,00

100%

715.19

100%

S construcții

119,00

10.52%

226,45

31,66%

5 circulații aulo/pielonale

90,00

12.50%

150,00

20,97%

S spatii verzi

511.00

70 02%

338.7-1

47.37%

S teren neamenajat


......Prezentul document re*:.Xnat esîe valab.1 însoțit de procesul verbe! de recepție nr.                    >&(*


Parcela (TOTAL) A

Nr.

PcL

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

154

584261.733

391982.554

8.980

40

584260.181

391973.709

7.814

42

584259.041

391965.979

4.282

67

584260.864

391962.104

6.969

65

584267.483

391959.922

10.127

72

584276.977

391956.399

23.722

155

584279.534

391979.983

15.660

150

584281.035

391995.571

2.145

149

584281.283

391997.702

4.347

148

584276.990

391998.382

6.342

146

584270.762

391999.581

,6.814

27

584264.062

392000.823

16.897

143

584261.945

391984.059

1.520

S(TOTAL)=720.09mp P=115.620m


Dsteren = 720,00mp CF nr. 325531, cad 325531 proprietate privata PERDE ARON si PERDE LUCICA


CLĂDIRE PROPUSA C2 locuința unifamiliala Sc = 101,05 m2 Sd = 322,35 m2 Su = 257,88 m2


ZONA SEISMICA DE CALCUL F


Numele

Semnătură

S.C. CONPROEX CONSTRUCT S.R.L.

Str.Liviu Rebreanu, Nr.4, Ap.3, Cluj-Napoca

Calitatea

Nume

Sqmnatura

--T1

Sef Proiect

Ing.lstvan Varga

Proiectat:

Arh.Sonia Nicula

Desenat:

Arh. Anamaria Chetan

y


CerințaData:


IANUARIE


2019


Scara:

1 :200


LEGENDA

ZONA STUDIATA

•WWW LIMITA PROPRIETATE          [ J

_______PARCELA STUDIATA______/(•

r~1 CLĂDIRE PROPUSA -

REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+E

I I CONSTRUCȚIE EXISTENTA C1-

REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+M

I CONSTRUCȚII EXISTENTE________

I J ALEI AUTO SI PIETONALE

taiayl PUNCT GOSPODĂRESC

r—VJ SPATII VERZI

-O- ACCES AUTO INCINTA

ACCES PIETONAL INCINTA


ACCES PIETONAL IMOBIL

NDICI TEHNICO URBANISTICI PE TERENUL DESTINAT

LONTRUIRII

[EREN STUDIAT,

PROPRIETATE PRIVATA perde aron si perde lucica

CF. NR. 325531 NR. CAD. 325531

Steren = 720,00 mp

Steren = 4,81 mp I ropus a se de dezmembra pentru modernizare drum

Steren rezultata = 715,19 mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA EXISTENTA

Sc = 119,00 m2

Sd = 300,00 m2

Su = 240,00 m2

SUPRAFAȚA CONSTRUITA PROPUSA

Sc casa unifamiliala propusa C2= 101,05 mp

Sd casa unifamiliala propusa C2 = 309,55 mp

Su casa unifamiliala propusa C2 = 246,84 mp ■inaltimea maxima la comisa construcție propusa +5.90 m (fata de cota +/-0.00); + 7.45 m(fata de CTA -0.90 )

- inaltimea maxima la coama construcție propusa +8.70 m (fata de cota +/-0.00); + 9.60 m (fata de CTA -1.55)

Sc rezultata = 220,05 m2

Sd rezultata ■ 609,55 m2

Su rezultata = 486,84 m2

• nr. de locuințe unifamiliale existente -1

■ nr. de locuințe unifamiliale propuse/rezultate -2

-nr. corpuri de clădiri existente in incinta-1 (corp CI)

-nr. corpuri de clădiri propuse/rezultate- 2(corp C1, corp C2)

-nr. locurilor de parcare auto(garaj) existente-2

■nr. locurilor de parcare auto(qarai)propuse/rezultate -4


REGIM

TEHNIC

POT maxim=

35%

UTR =

Liu

CUT maxim

= 0.9

POT existent =

16.52%

POT propus =30.56%

CUT existent =

0.41

CUT propus = 0.84

2

<n

PROFIL TRANSVERSAL 1-1   <»'

ȘT

s

2

©

<u S

t. Vașile taica e tate

s alin*

e Z

+^yo

■MO

5.00

I____limita d

H proprie s

■ ~s ■__limita d proprie

f-1

șâo 14


Referat


Beneficiar:

PERDE ARON si PERDE LUCICA str. Nichita Stanescu nr 25, Cluj- Napoca, jud. Cluj

PR.NR.

5/

2019

Titlu proiect:

CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA, RACORDURI SI BRANȘAMENTE LA UTILITATI str. NICHITA STANESCU nr. 25. CLUJ-NAPOCA. jud. CLUJ

Faza:

P.U.D

Titlu planșa:

REGLEMENTARI

Planșa:

A3


P.U.D. - Construire locuință unifamilială str. Nichita Stănescu nr. 25

Nr. 32657/17.01.2020 (nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiatori: PERDE ARON si PERDE LUCICA

 • •  Proiectant: S.C. CONPROEX CONSTRUCT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 527942/15.10.2019

Având în vedere ari. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială - str. Nichita Stănescu nr. 25

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 4756/05.10.2017

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 1235/23.12.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 527942/15.10.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 23.05.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

® Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 30.05.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din

04.04.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 30.05.2019 - ora 16:15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 30.05.2019 - ora 16:15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Turdean Traian Voicu și Turdean Maria - str. Republicii nr. 13, ap. 8

® Băltărețu Viorel și Băltărețu Simona Aurica - str. Vasile Stoica nr. 21

 • •  Pop Gabriel - str. George Valentin Bibescu nr. 20A

 • •  Muntean Lucian - str. George Valentin Bibescu nr. 20B

 • •  Hot Valentin Cristian și Hot Diana Mona - str. George Valentin Bibescu nr. 20C

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 30.05.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,                   Șef Birou,                Responsabil cu informarea

i /7                             • --/                        și consultarea publicului

Danis/l Pop               Andreea Mureșim                Simona Cipcigan