Hotărârea nr. 144/2020

Hotărârea 144/2020 - Punerea în executare a Sentinței civile nr. 1166/2019 pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în Dosar nr. 24888/211/2018, definitivă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 1166/2019 pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 24888/211/2018, definitivă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 1166/2019 pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 24888/211/2018, definitivă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 164029/16.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 164152 din 17.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune punerea în executare a Sentinței Civile nr. 1166/2019 pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 24888/211/2018, definitivă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând Sentința Civilă nr. 1166/2019 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 24888/211/2018, definitivă prin Decizia Civilă nr. 1720/A/2019 a Tribunalului Cluj, prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată, ale H.G. nr. 20/1996, republicată, precum și Procesul-vebal al Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 16.03.2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă vânzarea către Cismadia Elvira, având C.N.P. 2620723120661, a locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 20, ap. 7, bl. Corp III, în suprafață de 38,15 mp.

Art. 2. (1) Se însușește Procesul-verbal de evaluare a locuinței, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prețul de vânzare al locuinței, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 20, ap. 7, bl. Corp III, stabilit de către Comisia tehnică mixtă de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat, la data de 16.03.2020, este de 40.600 lei, la care va fi aplicat coeficientul de actualizare prevăzut de lege, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3. (1) La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul va prezenta următoarele documente:

  • a) adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari sau orice document care atestă faptul că nu înregistrează restanțe rezultate din neachitarea cheltuielilor comune;

  • b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile față de bugetul local;

  • c) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale (soț, soție, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuință proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.

(2) în cazul nedepunerii acestor documente, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.


Secretarul gene Jr. Auro


Nr. 144 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

" • •          -• Anexă la Hotărârea nr. 144/2020-•

■ , . România             '                 • •

Județul Cluj

Consiliul Local a! municioiuiui Cluj-Mapoca din

PROCES-VERBAL

încheiat azi.......................

PRIVINDEVALUAREAAPARTAMENTUtUl SI ANEXELOR AFERENTE

situat in Cluj-NapocaJ.-^T;..Q^17A^^L....f?A-).b^l')......:. nr.5££L. .ap.y. nivelul ....X*....V

înscris în c:f. nr............:....................... cu nr.topo ..........-......................... cota indiviză .........%

teren. atrib’......... cot. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995, aprobate prii

H.G.nr. 20 din 17.01.1996.              . s

Titular contract de închiriere.......:...................

Număr contract de închiriere rAOT-TOT/ P.5., o©... 1R6S....'.  .......

Modul de preluare a imobilului de către Statul Român.....

Valoare in preturi ian. 1990.

. (lei)

Coeficient de actualizae

Valoarea Actualizată ' (lei)

Coeficient de actualizare

Valoarea Actualizata (lei)

LOCUINȚA.

Su =

4-0^.

BOXA- PIVNIȚA Su =

împrejmuire

Magazie

■ Șopron

TOTAL VALOARE

(Locuința si.anexe)

Valabila la data de............,.

36.dM

—4—

VALOARE ACTUALIZATA . Valabila la data de..............


Valoare GARAJ .. valabila la data de


pentrp 1 $ =


Comisia tehnică mixtă de specialitate:

1-. PREȘEDINTE ‘


DAN ȘTEFAN TARCEA


Constantin loan Tomoș

Radu Florin Rațiu

Molhen Mohammad- Bachar-

Adrian Mureșan

Gergely Balâzs

Director, Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Proprietăți

Se’f serviciu, Serviciul Juridic, Legislație, Cootracte-

Sef serviciu, Serviciul Administrare, Spații, Terenuri- Raluca Ferezan SePserviciu, Serviciul Evidență Patrimoniu-și Cadstru- Mihaela’Miron ’ Sef serviciu, Sem/iciul Rate, Chirii, Tarife și Prețuri- Mihăelă Țodoruț , Henț Adrian V.

’ * Cristina Popovici

Mircea T. Todoran

, Șteliana Turd'ean ’ Cristina Vajaș


2. MEMBRI:IiaArdeuș ■


  • - consilier Ș.E.

  • - consilier S.E.kc<

  • - consilier S.E.P.S:

  • - consilier S.E.P.C. -consilier .S.E.P.C