Hotărârea nr. 143/2020

Hotărârea 143/2020 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Alexandru Vlahuță nr. 44-48, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Alexandru Vlahuță nr. 44-48, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Alexandru Vlahuță nr. 44-48, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 164059 din 17.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 164148 din 17.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Alexandru Vlahuță nr. 44-48, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), 87 alin. (4), 382 alin. (3) lit. b) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 82, precum și ale Procesului-verbal de constatare nr. 818/2019 al Direcției Generale Poliția Locală;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 10306, 10309, 10311, 10312/2, 10313, astfel:

-imobil cu nr. topo. nou 10306/1, 10309/1, 10311/1, 10312/2/1, 10313/1, teren în suprafață de 3.005 mp.;

- imobil cu nr. topo. nou 10306/2, 10309/2, 10311/2, 10312/2/2, 10313/2, teren în suprafață de 4.124 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în strada Alexandru Vlahuță nr. 44-48, compus din teren cu suprafața măsurată de 4.984 mp., provenind din CF nr. 336885 Cluj-Napoca, nr. topo. 10305, CF nr. 336838 Cluj-Napoca, nr. topo. 10306/2, 10309/2, 10311/2, 10312/2/2, 10313/2 și construcție, respectiv, CI -Sală de sport pentru școală, cu regim de înălțime P, edificată în anul 1969, cu suprafața construită desfășurată de 608 mp., cu destinație de construcții administrative și social-culturale, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă a imobilului situat în strada Alexandru Vlahuță nr. 44-48, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 143 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNI^^

PENTRU ÎNSUȘIRE HCL H V

AMPLASAMENT:

Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan, Str. Alexandru Vlahuță, Nr. 44-48, Județul Cluj C.F. 336838 (Nr. CF. Vechi 31329 de evidenta) Nr. Top. 10306,’10309, 10311, 10312/2, 10313

C.F. 336885 (Nr. CF. Vechi 31329 de evidenta) Nr. Top. 10305

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 1359/02.07.2018

CLUJ-NAPOCA

- FEBRUAIRIE 2020 -


monitorul oficial

■ AL

ROMÂNIEI

                        pARTEA 1

Luni, 20 martir ?0f i r


ui 174' (XVIII) - Nr. 248 bis LEG, D£CRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE •

*                                                y__             —      —          ~                _

l /'

g ,U M A.R

Pagina

Anexa nr. 11 la. Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărâri! Guvernului nr.- 96972002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca...................... Ș-.47

2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006

■ H O T Ă R Â R i ALE GUVERNULUI ROMÂN

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, ora
și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului CJuj\Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.. — Hotărârea Guvernului nr.' 969/2002

2. Articolul unic va avea următorul caprin:

„Articol unic. — Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum și a! muiii^'-și comunelor din județul Cluj a bum' R anexele nr. 1—80 care fac .parte integrantă hotărâre."

3. După anexa nr.,.1 se, introduce o. noua t nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor c domeniului public al municipiului Cluj-Nap conținutul, prevăzut în anexa la prezenta hotă:


‘•/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ai ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Nappca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se. modifică și se completează după cum urmează:. ...

“1. Titlul Hotărârii va avea următorul cuprins.'.. .......

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj" •

PRIM-MINISTRU

CĂLIN PCPESCU-TĂRi.CEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și Internele Paul Victor Dobre, secretar de stat s Ministrul finanțelor publko,!

Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădes

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

•j Hotărârea Guvernului nr. 193/2006,a fost publicată in Monitorul Oficial at României, Partaa I, nr. 246 din 20 martie 2006 și in acest număr bis.                          . ‘

uwnnnnnflnnooaooc


^kisk .•oraw. • -7-c■□oduuml. ubuktzkl j 1•_ ser   3qqc "ANEXĂ*)

(Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 969/20C?.)


JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

Comisia specială pentru întocmirea

Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Cluj - Napoca


însușit de Consiliul Local,

prin Hotărârea nr. 133 din 14 martie 2005

modificat prin Hotărârea nr. 682 din 20 seDiembrie_2005INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA.


Primarul municipiului Cluj-Napoca

\       EMIL BOC


--------- ~                                                 SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE       ., *

Nr.

■ cri.

0

Codul de clasificare

1

Denumirea bunului

2

Elemente de identificare

3

Anul dobândirii sau al dării în folosință 4

Valoarea de inventar lei (RON) 5

Situația juridică actuală

6

1. CONSILIUL LOCAL CLUJ - NAPOCA

1

.6.4,

Clădire Primărie

Slr^Mpților nr. 1-3

Ianuarie 1975

109.473,215.56

lligiu pe rolul instanțelor de udecată

2

1.6.4.

Clădire Primărie

P-ța Uhiril nr. 1____________________________i

Decembrie 1^93

6,594,730.57

Municipiul Cluj - Napoca

3

301195

Teren aferent construcției

Slr. Moților nr. 1-3

Decembrie 1993

374,806.91

litigiu pe rolul Instanțelor de judecată

4

801196

Teren aferent construcției

P-(a Unirii nr. 1

Decembrie 1993

539,899.26

Municipiul Cluj - Napoca

5

1.2.1.

Gospodărie anexă grădină Becaș

Colonia Becaș nr.24      C.F. fi45â; Topo 13754   ,     ,

Martie 1984

530,362.55

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL                 •                •        ...L._____

117,513,014.85

2. SPITALE, POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE

■5-                                                                      1

6

1.6.2.

Dispensar de Med. urbană șl pediatrie

slr. Moților nr. 67

Municipiul Cluj - Napoca

1——

1.6.2.

Cabinele medici de familie

str. Crinului nr. 9/25-26

Municipiul Cluj - Napoca

I B

1.6.2.

Cabinet Medical Individual- medici de familie

slr. Dunării nr. 52/29

Municipiul Cluj - Napoca

9

1.6.2.

Cabinet medical individual

str. Aurel Vlaicu nr. 38

Municipiul Cluj - Napoca

10

1.6.2.

Cabinei medical individual

Medicină generală și pediatrie

slr. Dunării nr. 52/28

Municipiul Cluj - Napoca

11

1.6.2.

Cabinei medical individual Medicină generală șl pediatrie

str. Puieților nr. 4

Municipiul Cluj - Napoca

12

1.6.2.

Cabinet medical de familie

str. Plopilor nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

13

1.6.2.

Cabinei Individual- medici de familie

slr. Horea nr. 29

Municipiul Cluj - Napoca

14

1.6.2.

Cabinei medical grupat Medici de familie

slr. 21 Decembrie nr. 30

Municipiul Cluj - Napoca

15

1.6.2.

Cabinei de med. Individuală Medic de familie

str. Pasteurnr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

I 16

1.6.2.

Medici de familie

Cabinet stomatologic + farmacie

Giordano Bruno nr. 26-28

Municipiul Cluj - Napoca

17

1.6.2.•

Laborator dentar

P-ța Unirii nr. 25

1950

Municipiul Cluj - Napoca

18

1.6.2.

Farmacie

slr. Moților nr. 2

1995

Municipiul Cluj - Napoca

19

1.6.2.

Dispensar de adulțl

slr. Pasleur nr. 58

? 1980

Municipiul Cluj - Napoca

20

1.6.2.

Cabinele medicale

str. Izlazului nr. 18

1999

Municipiul Cluj - Napoca

21

1.6.2.

Dispensar de adulți

P-ța Mihal Viteazul nr. 9A

1999

Municipiul Cluj - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.lll.2006

2i2szi3^3rz■                    ’.-    :i-:::::^.\ :s7T$&: se


■:38888r::-J8888888C!r


.0      1

1

2

3                             l

4

5:

6

52 1

.6.2.

1

coala "Ion Creangă”                                                A

'eren - 1200 mp

leea Peana nr. 2-4                                        1

1972

2 <155,508.00

Municipiul Cluj - Napoca

53   1

.6.2.           S

Școala nr. 21                                                                  s

Peren - 4553 mp

r. Gr. Alexandrescu nr. 16

1973,1978

2.242.59

Municipiul Cluj - Napoca

54

.6.2.

iceul “E. Pora”                                                               s

"eren - 19890 mp

Ir. Mogoșoaia nr. 6

1983

1,803,581.10

Municipiul Cluj - Napoca

.55

.6.2.

Școala nr. 6                                                                   s

’eren- 3975 mp

ir. Meziad nr. 4

1975

1,177,147.70

Municipiul Cluj - Napoca

56

.6.2.

Școala "Liviu Rebreanu"                          '                       s

Peren - 10459 mp

tr. Moldoveanu nr. 1

1977

2,783,202.36

Municipiul Cluj - Napoca

57

.6.2.

Școala nr. 3 •

Peren- 29760 mp

tr. Retezat nr. 4

1978

0.03

Municipiul Cluj - Napoca

58

.6.2.

.ic. Teoretic "Lucian Blaga"

Peren - 16397 mp

tr. Baișoara rir. 2-4

1773, 1974

4,506,007.021

Municipiul Cluj - Napoca

59 ‘

.6.2.

Școala nr. 1

Meea Herculane nr. 4

1965

Municipiul Cluj - Napoca

■60

.6.2.

Jceul Romulus Ladea feren - 4478 mp

Ir. Dorobanților nr. 56

1935/1972

2.654,797.48

Municipiul Cluj - Napoca

61

.6.2.

Grup Școlar Agricol" Al.Borza" Peren - 1000 mp

Ir. Al. Vaida Voievod nr. 57

4,552,913.16

Municipiul Cluj - Napoca

■62

.6.2.

Colegiul Pedagogic" Gh. Lazăr"

>lr. Al. Vaida Voievod nr. 55

1971,1974

1977

5,694,017.34

Municipiul Cluj - Napoca

•63 .

.6.2.

Grup Școlar Forestier

Teren - 2448 mp

Ir. Horea nr. 51

P-ța Gării f.n.- cămin

1,594,984.52

1,325,420.81

Municipiul Cluj - Napoca

.64

1.6.2.

Liceul teoretic "Gheorghe Șincal" teren -11319 mp

str. Avram lancu nr. 33    • .

1801

4,811,395.68

1,114,240.06

Municipiul Cluj - Napoca

.65

1.6.2. ■ •

Grup Școlar "Victor Babeș"

3-dul 21 Decembrie nr. 7.

1952

164.30

Municipiul Cluj - Napoca

•66

1.6.2.

Liceul Teologic "EMANUEL"

str. iTOclombrie nr. 3

1970

Municipiul Cluj - Napoca

67

1.6.2.

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

3-dul 2l’Decembrie nr.94-96

1938

355.16

Municipiul Cluj - Napoca

.68

1.6.2.

Liceul de Informatică "Tiberiu Popovici"

Calea Turzii nr. 140-142

1975/1979

5,515,678.23

Municipiul Cluj - Napoca

69 •

1.6.2.

Școala nr. 10

str. Zorilor nr. 27

1991

• 14,786.88

Municipiul Cluj - Napoca

70

i.5.2.

Liceul Teoretic Balory Islvan

str. M. Kogălnlceanu nr. 2

1739

1,705.00

Municipiul Cluj - Napoca

71

1.6.2.

Liceul Teologic Romano-Calolic

str. Universității nr. 10

1821

61.90

Municipiul Cluj - Napoca

72

1.6.2.

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu".

str. Constanța nr. 6

1891;1938;

1980;1928

6,228,027.17

Municipiul Cluj - Napoca

73

1.6.2.

Liceul Teoretic "Avram lancu"

str. O. Ghibu nr. 25

1990

7,910,682.55

Municipiul Cluj - Napoca

74

1.6.2.

Școala N. lorga

slr. Maramureșului nr. 151

Municipiul Cluj - Napoca

75

1.6.2.

Liceul "Waldorf

Teren-827 mp

slr. Corneliu Coposu nr. 20

1936

94,110.00

Municipiul Cluj - Napoca

76

1.6.2.

Școala nr. 9

Teren - 880mp

Calea Baciului nr. 18A

1925

500,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

77

1.6.2.

Școala nr. 1.3"Nicolae lorga"

slr. Războleni nr. 67                                    •                      ,

1929, 1954

1962

2,138,691.76

Municipiul Cluj - Napoca

78

1.6.2.

Școala nr. 16 "C. Brancuși" Teren - 7285 mp

Slr. Horticultorilor nr. 1

1970

5.441,245.87

Municipiul Cluj - Napoca

79

1.6.2.

Colegiul National "Emil Racoviță"

slr. M. Kogălniceanu nr. 9

1870/1968

357.19

Municipiul Cluj - Napoca

80

1.6.2.

Liceul Teoretic "Apaczai C.lanos"

Teren - 5476 mp

slr. I.C. Brăliariu nr. 26

1927/1928

1,218.50

Municipiul Cluj - Napoca

81

1.6.2.

Liceul Teoretic "George Barițiu"

slr. Emil Isac nr. 10

1939

1,250,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

82

1.6.2..

Școala "Alexandru Vlahuță"

Teren - 7995 mp

str. Al Vlahuțâ nr. 44-48

1969

2,962,077.26

Municipiul Cluj - Napoca

83

1.6.2.

Grup Școlar Electrotehnic            »

Lic. Teologic Adventist" Maranalha"

str. Câmpului

1977

28,252,466.9:

Municipiul Cluj - Napoca

84

1.6.2.

Grup Școlar Industrie ușoară

str. Taberei nr. 3 — slr. Moților nr.58‘ str. Valea seacă f.n.

1975

44,942,975.35

11,003,634.51

63.540.0C

Municipiul Cluj - Napoca

85

1.6.2.

Grup Școlar Poștă și Telecomunicații

slr. Moților nr. 78-80

•t

1906/1936

1965

4,555.737.6C

Municipiul Cluj - Napoca

86

1.6.2.

Grup Școlar "Unirea"

slr. Paris nr. 60

1976

Municipiul Clt^- Napoca

87

1.6.2/     “

Grup Școlar‘Tehnofrig"

slr. Maramureșului nr. 165A

1974

8,239,028.9

Municipiul C’.uj‘-Napoca


ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.lll.2006Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


I Nr. cerere

1 Ziua

1 Luna

L -:Atiul •'

..2c-Z£JL___J


Carte Funciară Nr. 336885 Cluj-Napoca


.iț__AnuL__j 7 c’ Țf i_ ___I

.                      verific a re

llllllllllll


100074871586


 • A. Partea 0. Descrierea Imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:31329 de evidență.

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10305

860

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 10305-C1

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Sală de sport

 • B. Partea 19. Proprietară și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  184915 / 25/09/2019

  Act nr. decret de expropriere nr. 196/1963 și 22/1964, Hotărâre nr. 193, din 09/02/2006 emis de Guvernul României;

  Bl

  Intabulate, drept de PRORRIETATEÎn rang serial câștigat cu nr. 5051/1974 conex 1316/1975, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al, Al.l

  • 1) STATUL ROMAN, în administrarea operativa a

  • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


  C. Partea liL SARC8NÎ .

  înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT


Pagina 1 din 2

________Carte Funciară Nr. 336885 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-hapoca

GMr. 1 La Partea O
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10305

. 860

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

. .             DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria                  ms-af&stg sît.

Date referitoare îa teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

860

-

-

10305

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

Top:10305-C1

construcții de locuințe

-

Cu acte

Sală de sport

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice .prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile.prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. -.


Data soluționării;

Data eliberării,

/ /

D Ș. &CÎ IW

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


SPSr Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

"A WOW              EXTRAS DE CARTE FUNC8ARĂ

PENTRU INFORMARE

V pi?         c?? mrA

Carte Funciară Nr. 336838 Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                         Nr. CF vechi:31329 de evidență

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al'

Top: 10306, 10309, 10311, 10312/2, 10313

7.129

Curtea școlii, alei și spații verzi

B. Partea 01. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

184907/ 25/09/2019

Act Administrativ nr. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca însușit prin Hotărâre nr. 133, din 14/03/2005 emis de Consiliul Local; Act Administrativ nr. 2810818260029, din 25/09/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. 193/2006, din 09/02/2006 emis de Guvernul României; Act Normativ nr. 969/2002, din 17/09/2002 emis de Guvernul României;

B2

se reconstituire imobilul cu nr. topografic 10306, 10309, 10311, 10312/2, 10313 - curtea școlii, alei și spații verzi, în suprafață de 7129 mp, înscris inițial în CF de hârtie nr. 31323 CLUJ NAPOCA și reînscris în cartea' funciară de hârtie nr. 31329 de evidență CLUJ NAPOCA sub A+13, în favoarea vechiului proprietar

Al

B3

Intabular'e, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

• Al

1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, domeniul public

 • C. Partea III. SARCINI .

  Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Carte Funciară Nr. 336838 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nn 1 La Partea S ■                    .
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10306, 10309, 10311, 10312/2, 10313

7.129

Curtea școlii, alei și spații verzi

* Suprafața este c

r.îi f

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.

TTTTkZdetZi i.Ware J Mo b 1K?    Tt

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

. 7.129

-

10306, ■

10309,

10311, 10312/2, 10.313

Curtea școlii, alei și spații verzi

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate [mobiliară cu codul nr. 252. .

Data soluționării,

■7

Asistent Registrator,

Referent,

02-10-2019

IOANA CRISTINĂ' POPA

Data eliberării,

r           /'-.?• î.*; •

/ ~ •'<

(parafași semnătura)

• (parafa, și semnătura) ;

:                                                                 t____ _ 1

Pagina 2 din 2

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul CIuj-Napoca, Intravilan , Str. Alexandru Vlahuță, Nr. 44-48, Județul Cluj.

 • A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

  Nr. CF

  . Număr

  Descrierea imobilului

  Suprafața (mp)

  Proprietari

  Sarcini

  Ser.

  Topo.

  336838 (Nr. CF. Vechi 31329 de evidenta)

  A+l

  10306,10309,

  10311, 10312/2, 10313

  Curtea scolii, alei si spatii verzi

  7129

  MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

  Nu sunt

  336885 (Nr. CF. Vechi 31329 de evidenta)

  A+l

  10305

  Teren cu construcție, CI - SALA DE SPORT

  860

  STATUL ROMÂN, in administrarea operativa a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

  Nu sunt

  Total suprafață

  7989

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

336838 (Nr. CF. Vechi 31329 de evidenta)

10306/1,10309/1, 10311/1, 10312/2/1, 10313/1

Curtea scolii, alei si spatii verzi

3005

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

10306/2,103.09/2, 10311/2, 10312/2/2, 10313/2

Curtea scolii, alei si spatii verzi

4124

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚ1A PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10305 10306/2, 10309/2, 10311/2, 10312/2/2, .

1031322 ' ________Z c. ,-x____

Nou

K \___

Teren cu construcție, CI - Sala de sport pentru școala, cu regim de inaltime P, edificata in anul 1969, cu o suprafața construita destasurata de 608 mp;

4984

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu simt

’ Q •'<            Total suprafață măsurată = 4984 mp                      _____

.                                                         9. cu tu •


Data: Ianuarie 2020Nr. I


întocmitr S.C.GEOMATJCS'ÎNTEGRATED SERVICES SRL

DE

' autorizare

.           Sertci KO-ffiA_______

!;l VQlCpLESCU

■■ V» FLORICA


(F Nr. 0459 fc '
Nr. cadastral

Suprafața mas urata

Adresa imobilului

4984 mp

Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 44-48, CLUJ-NAPOCA, Jud. Cluj

Carte Funciara nr.

UAT           CLUJ - NAPOCA


Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

4984

Teren împrejmuit: la N - gard beton, gard beton cu metal si gard plasa; la E si S - gard plasa si la V bard beton cu metal

Total

4984

B. Date referitoare la construcții


ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 44-48, CLUJ-NAPOCA, jud.Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

 • 3. Situația din teren: Imobilul este situat în intravilanul Municipiului Cluj - Napoca, Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 44-48, CLUJ-NAPOCA, jud.Cluj.

TEREN:

Număr

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Observații

1

Cc

4984

Teren împrejmuit: Teren împrejmuit: la N -gard beton, gard beton cu metal si gard plasa; la E si S - gard plasa si la V bard beton cu metal

Construcție:

Denumire construcție

Destinație

Suprafața construită (mp)

Observații

CI

CAS

608

SALA DE SPORT pentru școala, cu regim de inaltime P, edificata in anul 1969, cu o suprafața construita desfasurata de 608 mp;

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate;

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de Indesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte,. importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. In funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. In. cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totala LEICATCR 407 ce asigura o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o stafie LEICATCT 1203 avand aceleași, caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentiu fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereo grafica 1970 este proiecția oficiala folosita în prezent.

Deteiminatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentiu verificare au fost făcute Înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost

comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).


,.____Persdșnajuridicâniutbrizată:-, •

S.C.GEO.MATICS INTEGRATED SERVICES SRL

■ <_ - Serjinătura-și,ștampila-03 ț

Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[mj

1

586678.424

389896.193

32.166

2

586682.596

389928.087

5.965.

3

586683.485

389933.985

20.868

4

586662.763

389936,452

14.099

5

586664.176

389950.480

2.691

6

.586666.819

389949.976

6.896

7

586667.751

389956.809

8.010

8

586662.445

389962.8.09

13.281

9

586652.007

389971.020

15.158

10

586636.990

389973.085

; 12.445

11

586624.672

389974.861

18.894

12

586605.956

389977.452

5.210

13

586605.318

389972.281

4.532

14

586604.723

389967.788

23.502

15

586601.879

389944.45.9

5.268

16

586601.271

389939.226

8.496

17

586609702

389938.179

9.443

18

586619.055

389936.876

12.008

19

586617.681

389924.947

17.948

20

586599.887

389927.291

30.950

21

586595.853

389896.605

23.165

22

,586592.796

389873.643

0.303

23

586592.825

389873.341

2.158

24

586594.959

389873.020

7.579

25

586602.471

389872.013

0,823

26

586603.280

389871.860

24.761

.27

586627.860

389868.870

1.799

''Ava. ’ ■

28

586627.808

389867.072

2.503

.29

586628.417

389864.644

1.489

.,C'\ S

c

30

586629.874

389864.338

5.240

i'J

31

586635.006

389863.282

12.315

t':, c ,'A     \ '

t

32

586636.535

389875.501

1.858

33

586634.693

389875.7.50

1.509

34

586633:196

389875.939

1.238

k •

35

586633.353

389877.167

7.452

36

586634.301

389884.558

3.202

37

586634.640

389887.742

1.585

fT t

38

586636.217

389887.582

7,135

39

586637.268

389894.639

0.338

40

586637.318

389894,973

3.600

41

586640.897

389894.586

2.648

42

586641.188

389897.218

2.410

/.■A certif’

43

586640.881

389894.828

10.233

44

586630.715

389895.994

0.431

al    AUTOiU

45

586630.287

389896.043

44.401

K.C-IM

46

586635.394

389940.149

24,886

■     VjXXj c

JXj

47

586610.654

389942.840

24.718

V&. "t .(12

;CA ../■

48

586613.324

389967.413

11.240

■•■cî

49

586624.486

389966.094

11.487

•<a, Va w

50

586623.255

389954.673

40.228

51

586663.264

389950.483

17.181

52

586661.449

389933.398

15.483

53

586646.059

389935.094

35,763

54

586641.498

389899.623

18.620

55

586660.042

389897.943

18.465

S= 4984 mp

C1-SALA DE SPORT

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,M)

X[m]

Y[m]

57

586632.584

389871.169

4.809

34

586633.196

389875.939

1.238

35

586633.353

389877.167

7,452

36

586634.301

389884.558

3.202

37

586634.640

389887.742

4.126

58

586635.111

389891.841

29.190

59

.,586606.1'23

389895.270

20.736

56

586603.559

389874.693

29.239

. Ș = 608mp

ROMÂNIA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL

SERVICIUL CONTROL URBANISM

ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

PROCES VERBAL DE CONSTATARE

NR. 818/12.11.2019


încheiat azi 12.11.2019,

Subsemnata Cosovici Gloria, având funcția de polițist local, cu legitimația nr. 2655, eliberată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, efectuând controlul în data de 12.11.2019, ora 16,40 la imobilul-teren situat în Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță nr. 44-48, aflat în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, unde funcționează Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, am constatat că există:

 • •  1 corp de clădire, în partea estică a parcelei, identificat pe amplasament ca și unitate de învățământ (școală), cu regim de înălțime S+P+2E, realizată pe fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș tip șarpantă mică din lemn, cu învelitoare din tablă - CI

 • •  1 corp de clădire, în partea vestică a parcelei, identificat pe amplasament, ca sală de sport, cu regim de înălțime P, realizată pe fundații din beton, pereți din prefabricate de beton, acoperiș tip terasă -C2

 • •  1 anexă în partea nord a parcelei, lipită de sala de sport, unde funcționează centrala termică, cu regim de înălțime P, realizată pe fundații din beton, zidărie de cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă,

 • •  împrejmuire exterioară din materiale variate: din soclu de beton, + metal, plasă de sârmă, plăci de beton. Pe latura nordică peste împrejmuirea de plasă de sârmă sunt amplasate panouri de policarbonat.

 • •  2 porți metalice pe latura sudică pentru accesul elevilor/profesorilor,

 • •   1 poartă metalică pe latura nordică pentru acces auto.

 • •   1 punct gospodăresc realizat pe structură metalică, închisă cu plasă de sârmă, acoperit cu policarbonat.

MĂSURI ȘI PROPUNERI:


Nr. cerere

7402

Ziua

24

Luna

01

Anul-»

2012


WC»

r< R A 44?. ?y S -W. :&■ Ș> ^r=fî.Hș£:!țirZJrs=:fj.l3E^IÂ2A

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 278645 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca Nr. CF vechi: Nr. 31329 DE EVIDENȚĂ Nr. topografic vechi imobil: 10308 TEREN intravilan                              (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 31329 DE EVIDENȚĂ )

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Alexandru Vlahuta, nr. 44-48

urniri

jjîE'jfFîîRij

rw) ars»'

■..                              777.. r,.~ 7-               ~___i, <- ____i_ ■ ~                                       s:.'-'

jiiifiiifeiiiEini ikȚ.-.-micfȚ

Al

278645

Din acte: 1000;

Măsură ta: 1355

=

CONSTRUCȚII

gTJiz'n-fa-'SF-'dL

a^i^a;it43?felS

ȚÎTSiirxîRînnîiG^'jnj^aHiniTîtr.iLsHȘjSisgjsjui^r-sî^I

3Ț^;i.gi»j[iHlșni;^a^|tj}rxș:|pM|pngțg;piiu><U4iîiqy

_!L![E4^^^fS=^i5ăȚI^T!^ra:id^lȘgH£;L

1

Al.l

278645-Cl

Cluj-Napoca, Strada Alexandru Vlahuta, nr. 44-48

Școala Alexandru Vlahuță Primăria de cartier Grigorescu, la parter, compusă din: sală primire public, ghișeu, grup sanitar, cu suprafața utilă de 38,05 mp.

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

. CARTE FUNCIARA NR. 278645

_________________~                            Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

43778 / 18.04.2011

-

'Act administrativ nr. 36671, din 31.03.2011, emis de BCPI CLUJ NAPOCA, act administrativ nr. 141/12-04-2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA;

4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l |

1

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în administrarea

2

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 278645 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca


Anexa Nr. 1 ia Partea I

Date referitoare Ia construcții

IgțSâSB

sjitaiîjissa

rr zzz _          -----                       -

Al.l

278645-C1

construcții administrative si social culturale

1192

Cu acte

Școala AleX§ritJ|?/-yî^țwiă Primăria de cartier Grigorescu, l^^^^pșfftp'S^ă din: sală primire public, ghișeu, grpp’^Ktftăr, cy\âg®țafa utilă de 38,05 mp.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție.in plan.

l-                             1-        I- ■■

1

2

17,0

2

3

15,0

3

4

36,0

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Byvj'i'râW

ff u t-r a ț tfUișîSS & 11

4

5

2,0

5

6

2,0

6

7

10,0

7

8

44,0

8

9

25,0

9

10

25,0

10

11

11,0

11

12

11,0

12

1

40,0

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la metru.

*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 metru.

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelorjuridice .de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii. ;

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ 112033058/21-12-2011, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,           A


Data soluționării,              Asistent-registrator,

24/01/2012        -|Q -y, DANA SpUCA

Data eliberării,                              jjyJ

__u_

(semnătbra)

*Suprafata este determinată pe baza măsurătorilor topografice prin proiecție în planul de referința stereo 70 si nu este opozabilă tertilog.în conformitate cu art. 32 lit. a) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.