Hotărârea nr. 142/2020

Hotărârea 142/2020 - Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2030 din data de 26.04.2000, încheiat cu Fundația Prison Fellowship România, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2030 din data de 26.04.2000, încheiat cu Fundația Prison Fellowship România, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2030 din data de 26.04.2000, încheiat cu Fundația Prison Fellowship România, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29 - proiect din inițiativa primarului.

Reținând Referatul de aprobare nr. 164416/1/17.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 164579/451/17.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2030 din data de 26.04.2000, încheiat cu Fundația Prison Fellowship România, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29;

Potrivit prevederilor Contractului de comodat nr. 2030 din data de 26.04.2000, ale art. 129 alin 1, 2, 6 și ale art. 362 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ și Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 16.03.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2030 din data de 26.04.2000, încheiat cu Fundația Prison Fellowship România, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29, până la data de 30.06.2021.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.

, , ,s ">RreWdînte de ședință, /L_O Ec. ban Ștefan Tarcea

\ O W\Sc^&iaiul general al/municipiului,

Nr. 142 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)