Hotărârea nr. 141/2020

Hotărârea 141/2020 - Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 1732 din data de 23.03.2000, încheiat cu Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Mănăștur II, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 9, ap. 15.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 1732 din data de 23.03.2000, încheiat cu PAROHIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GREC O-CATOLICĂ MĂNĂSTURII, având ca obiect 7                                                                                       J                      7

spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 9, ap. 15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 1732 din data de 23.03.2000, încheiat cu PAROHIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ MĂNĂȘTUR II, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 9, ap. 15 - proiect din inițiativa primarului.

Reținând Referatul de aprobare nr. 164420/1 din 17.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 164532 din 17.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 1732 din data de 23.03.2000, încheiat cu PAROHIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ MĂNĂȘTUR II, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 9, ap. 15;

Potrivit prevederilor Contractului de comodat nr. 1732 din data de 23.03.2000, ale art. 129 alin 1, 2, 6 și ale art. 362 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ și Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 16.03.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 1732 din data de 23.03.2000, încheiat cu PAROHIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ MĂNĂȘTUR II, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 9, ap. 15, până la data de 30.06.2021.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.

Nr. 141 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)