Hotărârea nr. 140/2020

Hotărârea 140/2020 - Preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 401 m.p., identificate cu nr. topo 12850/5/1/3/16, 12850/6/1/3/16, 12850/7/1/3/16 și 12850/8/1/3/6 înscrise în C.F. nr. 283566 Cluj-Napoca și nr. topo 12850/5/1/3/17, 12850/6/1/3/17, 12850/7/1/3/17, 12850/8/1/3/17, înscrise în C.F. nr. 316060 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferente străzii Vasile Stoica (tronson 1), în ampriza existentă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 401 mp, identificate cu nr. topo. 12850/5/1/3/16, 12850/6/1/3/16, 12850/7/1/3/16, 12850/8/1/3/6 înscrise în C.E nr. 283566 Cluj-Napoca și nr. topo. 12850/5/1/3/17, 12850/6/1/3/17, 12850/7/1/3/17, 12850/8/1/3/17 înscrise în C.F. nr. 316060 Cluj-

Napoca, cu destinația de drum, aferente străzii Vasile Stoica (tronson 1), în ampriza existentă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 401 mp, identificate cu nr. topo. 12850/5/1/3/16, 12850/6/1/3/16, 12850/7/1/3/16, 12850/8/1/3/6 înscrise în C.F. nr. 283566 Cluj-Napoca și nr. topo. 12850/5/1/3/17, 12850/6/1/3/17, 12850/7/1/3/17, 12850/8/1/3/17 înscrise în C.F. nr. 316060 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferente străzii Vasile Stoica (tronson 1), în ampriza existentă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 164447 din 17.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 164547 din 17.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea preluării în proprietate privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 401 mp, identificate cu nr. topo. 12850/5/1/3/16, 12850/6/1/3/16, 12850/7/1/3/16, 12850/8/1/3/6 înscrise în C.E nr. 283566 Cluj-Napoca și nr. topo. 12850/5/1/3/17, 12850/6/1/3/17, 12850/7/1/3/17, 12850/8/1/3/17 înscrise în C.E nr.’316060 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferente străzii Vasile Stoica (tronson 1), în ampriza existentă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 286 alin (1), alin. (4), ale art. 287 lit. b) și ale art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 562 alin. (2), ale art. 861 alin. (1), ale art. 863 lit. e) și ale art. 889 alin. (1) și (2) din Codul civil, ale Hotărârii nr. 365/2019 și Hotărârii nr. 581/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu strada Pădurii IV, ale Declarațiilor autentificate sub nr. 2613 și nr. 2614 din 4 septembrie 2019, de către Societatea Profesională Notarială „Dragoș” din Baia-Mare, prin notar public Bogdana-Maria Dragoș, precum și ProcesuLverbal de constatare, înregistrat sub nr. 106858 din 24.02.2020, al Comisiei tehnice de constatare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1); art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri, identificate cu nr. topo. 12850/5/1/3/16, 12850/6/1/3/16, 12850/7/1/3/16, 12850/8/1/3/6 înscrise în C.F. nr. 283566 Cluj-Napoca și nr. topo. 12850/5/1/3/17, 12850/6/1/3/17, 12850/7/1/3/17, 12850/8/1/3/17 înscrise în C.F. nr. 316060 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferente străzii Vasile Stoica (tronson 1), în ampriza existentă.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilelor-terenuri prevăzute la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, terenuri cu destinația de drum, aferente străzii

Vasile Stoica (tronson 1), în ampriza existentă.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția Economică.

Nr. 140 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)