Hotărârea nr. 14/2020

Hotărârea 14/2020 - Alocarea de la bugetul local a sumei de 475.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, februarie 2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea de Ia bugetul local a sumei de 475.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis, contând pentru

play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, februarie 2020


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 475.000 Iei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, februarie 2020, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din ințiativa primarului.

Reținând Referatul de aprobare nr. 668969/1/30.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 669039 din 30.12.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare publică și management proiecte, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 475.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, februarie 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu art. 3 alin. (1) coroborat cu art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu Hotărârea nr. 999/2019, art. 40 alin. (1) din Legea 273/2006 și cu art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 475.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, februarie 2020.

Art. 2. Se împuternicește Primarul municipiului Cluj-Napoca să încheie, cu Federația Română de Tenis, un parteneriat de colaborare, în vederea organizării în cele mai bune condiții a acestei competiții internaționale.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte si Direcția Economică.


Nr. 14 din 10 ianuarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voti