Hotărârea nr. 139/2020

Hotărârea 139/2020 - Preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 467 m.p., identificat cu nr. topo 12850/5/1/3/2, 12850/6/1/3/2, 12850/7/1/3/2 și 12850/8/1/3/2 înscrise în C.F. nr. 283503 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferent străzii G. V. Bibescu (tronson 1), în ampriza existentă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 467 mp, identificat cu nr. topo. 12850/5/1/3/2, 12850/6/1/3/2, 12850/7/1/3/2 și 12850/8/1/3/2 înscrise în C.E nr. 283503 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferent străzii G.V. Bibescu (tronson 1), în ampriza existentă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca. a imobilului-teren în suprafață de 467 mp, identificat cu nr. topo. 12850/5/1/3/2, 12850/6/1/3/2, 12850/7/1/3/2 și 12850/8/1/3/2 înscrise în C.E nr. 283503 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferent străzii G.V. Bibescu (tronson 1), în ampriza existentă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 164436 din 17.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 164564 din 17.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea preluării în proprietate privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 467 mp, identificat cu nr. topo. 12850/5/1/3/2, 12850/6/1/3/2, 12850/7/1/3/2 și 12850/8/1/3/2 înscrise în C.E nr. 283503 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferent străzii G.V. Bibescu (tronson 1), în ampriza existentă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 286 alin (1), alin. (4), ale art. 287 lit. b) și ale art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 562 alin. (2), ale art. 861 alin. (1), ale art. 863 lit. e) și ale art. 889 alin. (1) și (2) din Codul civil, ale Hotărârii nr. 365/2019 și Hotărârii nr. 581/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu strada Pădurii IV, ale Hotărârii nr. 672/2007, ale Declarației autentificată sub nr. 2613 din 4 septembrie 2019, de către Societatea Profesională Notarială „Dragoș” din Baia-Mare, prin notar public Bogdana-Maria Dragoș, precum și Procesul-verbal de constatare, înregistrat sub nr. 106858 din 24.02.2020, al Comisiei tehnice de constatare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. topo. 12850/5/1/3/2, 12850/6/1/3/2, 12850/7/1/3/2 și 12850/8/1/3/2 înscrise în C.E nr. 283503 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferent străzii G.V. Bibescu (tronson 1), în ampriza existentă.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului-teren prevăzut la art. 1 din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, teren cu destinația de drum, aferent străzii G.V. Bibescu (tronson 1), în ampriza existentă.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția Economică.

Președinte de ședință, c^Dan Ștefan ȚARC EAContrasem


Secretarul genera^al municipiului Jr. Auro


Nr. 139 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)